SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 2. Petak, 5. veljače 2021.
OPĆINA MATULJI

9.

Na temelju članka 95. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 2. veljače 2021. godine, donosi

ODLUKU

o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se kriteriji za ocjenjivanje te način provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika u općinskoj upravi Općine Matulji.

Razdoblje i obuhvat ocjenjivanja, donositelji rješenja o ocjenjivanju (ocjenjivači), utemeljenje ocjene, sustav ocjena te posljedice negativne ocjene uređeni su zakonom.

Članak 2.

Svrha ocjenjivanja je poticanje službenika na učinkovito obavljanje zadaća te utvrđivanje doprinosa službenika u obavljanju poslova, kao kriterija za nagrađivanje i napredovanje u službi te primjenu drugih odredbi propisa o službeničkim odnosima vezanih uz ocjenjivanje.

Članak 3.

Ocjenjivanje službenika provodi se kroz sljedeće faze:

1) kontinuirano praćenje rada službenika te davanje uputa radi poboljšanja učinkovitosti i kvalitete rada,

2) sastavljanje prijedloga godišnje ocjene,

3) upoznavanje službenika s prijedlogom godišnje ocjene u okviru provedbe redovnoga razvojno-ocjenjivačkog razgovora sa službenikom,

4) donošenje rješenja o ocjenjivanju.

Ocjenjivač će po potrebi ili na zahtjev službenika tijekom razdoblja ocjenjivanja provoditi izvanredne razvojno-ocjenjivačke razgovore.

Članak 4.

O razvojno-ocjenjivačkom razgovoru sastavlja se zapisnik ako se službenik ne složi s prijedlogom ocjene, ako ocjenjivač izmijeni prijedlog ocjene, ako se provede izvanredni razvojno-usmjerivački razgovor te ako sastavljanje zapisnika zatraži jedna od strana u razgovoru. Zapisnik potpisuju ocjenjivač i službenik. Ako službenik odbije potpisati zapisnik, ocjenjivač će o tome sastaviti bilješku.

Primjerak zapisnika unosi se u spis predmeta ocjenjivanja te u osobni očevidnik službenika.

Članak 5.

Kriteriji i podkriteriji za ocjenjivanje su:

1. STRUČNO ZNANJE POKAZANO U OBAVLJANJU
POSLOVA

a. Poznavanje i pridržavanje propisa

b. Poznavanje i pridržavanje pravila struke

c. Poznavanje drugih sadržaja potrebnih za uspješno obavljanje poslova

d. Stručno usavršavanje – inicijativnost i rezultati

e. Samostalnost u radu

2. UČINKOVITOST I KVALITETA RADA

a. Samoinicijativnost

b. Kreativnost

c. Odgovornost

d. Kvaliteta obavljenih poslova

e. Opseg obavljenih poslova

f. Izrada službenih pismena

3. POŠTIVANJE SLUŽBENE DUŽNOSTI, KOLEGIJALNOST I ODNOS SA STRANKAMA

a. Izvršavanje naloga, poštivanje radnog vremena i drugi segmenti radne discipline

b. Poštivanje normi Etičkog kodeksa

c. Odnos prema nadređenima i prema suradnicima, pružanje kolegijalne pomoći, sposobnost rada u grupi

d. Odnos prema strankama i drugim korisnicima usluga

Članak 6.

Za svaki od kriterija i podkriterija dodjeljuju se ocjene, i to:

- 10 bodova - ukoliko je rad i učinkovitost službenika najviše kvalitete te osigurava najbolje i jedinstveno izvršavanje službe,

- 8 bodova - ukoliko je rad i učinkovitost službenika naročito dobar i osigurava prvorazredno izvršavanje službe,

- 6 bodova - ukoliko je rad i učinkovitost prosječne kvalitete osiguravajući pouzdano obavljanje službe (standardno izvršavanje poslova radnog mjesta),

- 3 boda - ukoliko rad i učinkovitost službenika osigurava najmanju moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete i preciznosti u obavljanju službe,

- 1 bod - ukoliko je rad i učinkovitost službenika ispod minimuma standarda kvalitete te nije dovoljan da osigura pouzdano i prihvatljivo obavljanje službe.

Članak 7.

Ocjenjivanje se provodi na temelju zbroja bodova dodijeljenih prema članku 6. ove Odluke, na način da se:

- službenik koji ostvari najmanje 144 boda ocjenjuje ocjenom „odličan“,

- službenik koji ostvari od 112 do 143 boda ocjenjuje ocjenom „vrlo dobar“,

- službenik koji ostvari od 72 do 111 bodova ocjenjuje ocjenom „dobar“,

- službenik koji ostvari od 32 do 71 boda ocjenjuje ocjenom „zadovoljava“,

- službenik koji ostvari manje od 32 boda ocjenjuje ocjenom „ne zadovoljava“.

Članak 8.

Prijedlog godišnje ocjene sastavlja se na obrascu za ocjenjivanje, sadržanom u prilogu ove Odluke, koji je sastavni dio Odluke.

Prijedlog godišnje ocjene potpisuju ocjenjivač i službenik. Ako službenik odbije potpisati prijedlog, ocjenjivač će o tome sastaviti bilješku.

Popunjeni i potpisani obrazac sastavni je dio obrazloženja rješenja o ocjenjivanju te se službeniku dostavlja istodobno s rješenjem.

Ako službenik nije suglasan s predloženom ocjenom, a ocjenjivač ne uvaži njegove primjedbe, ocjenjivač će u obrazloženju rješenja o ocjenjivanju dodatno obrazložiti sporna utvrđenja.

Članak 9.

Kada ocjenjivač, zbog toga što se kratko nalazi na svojoj dužnosti ili zbog drugih razloga, smatra da nije u mogućnosti u potpunosti ocijeniti rad službenika, prije sastavljanja prijedloga ocjene savjetovat će se sa sadašnjim i/ili prijašnjim nadređenim službenikom ili prijašnjim ocjenjivačem službenika čiji se rad ocjenjuje.

Članak 10.

Kada službenik zbog zakonom propisanih razloga nije ocijenjen za pojedinu godinu, o tome se sastavlja bilješka, koju potpisuju ocjenjivač i službenik, osim ako se radi o službeniku koji više nije u radnom odnosu u općinskoj upravi.

Članak 11.

Rješenje o ocjenjivanju te bilješka iz članka 10. ove Odluke unose se u osobni očevidnik službenika.

Odredbe ove Odluke o ocjenjivanju službenika primjenjuju se i na namještenike.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-01/21-01/0001

URBROJ: 2156-04-01-01-21-0003

Matulji, 2. veljače 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2173&mjesto=51211&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr