SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 27. Srijeda, 26. lipnja 2024.
OPĆINA VINODOLSKA

20.

Na temelju članka 113.a Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23)., u daljnjem tekstu: Zakon, članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20. – pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 22. sjednici održanoj 19. lipnja 2024., donosi

Odluku o transformaciji

Prostornog plana uređenja Općine Vinodolske općine

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Donosi se odluka o transformaciji Prostornog plana uređenja Općine Vinodolske općine, u daljnjem tekstu: Odluka.

(2) Ovom Odlukom utvrđuje se obveza postupka transformacije Prostornog plana uređenja Općine Vinodolske općine (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj: 1/06., 19/09., 1/11. – pročišćeni tekst, 13/15. i 21/16. - ispravak) u daljnjem tekstu: transformacija Plana. Postupak transformacije započinje donošenjem III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vinodolske općine koji su u postupku izrade.

(3) Nositelj transformacije Plana je Općina Vinodolske općine, Jedinstveni upravni odjel, u daljnjem tekstu: Nositelj izrade.

(4) Odgovorna osoba Nositelja izrade je čelnik tijela iz stavka 3. ovoga članka.

Pravna osnova za transformaciju Plana

Članak 2.

Postupak transformacije Plana temelji se na odredbama članka 113.a Zakona, u skladu s Pravilnikom o prostornim planovima (Narodne novine broj 152/23), u daljnjem tekstu: Pravilnik.

Razlozi transformacije Plana, ciljevi i programska polazišta

Članak 3.

(1) Razlozi za transformaciju Plana proizlaze iz Zakona kojim je dana mogućnost provedbe postupka transformacije kao procesa prelaska Plana iz analognog u digitalni oblik uz digitalnu transformaciju poslovnih procesa u sustavu „ ePlanovi“.

(2) Cilj transformacije Plana je izrada i donošenje digitalnog oblika Plana sa svojstvima i sadržajima pridruženih sukladno Pravilniku.

(3) Programska polazišta u postupku transformacije Plana su važeća prostorno planska rješenja određena Planom koja se u cijelosti zadržavaju tj. u postupku transformacije Plana ne mogu se izmijeniti prostorno planska rješenja određena Planom.

Obuhvat Plana

Članak 4.

(1) Granice obuhvata transformacije Plana identične su granicama obuhvata Plana.

(2) Izmjena granica Plana nije predmet transformacije Plana.

(3) Obuhvat Plana prikazan je na Informacijskom sustavu prostornoga uređenja (https://ispu.mgipu.hr/).

Dinamika s fazama transformacije Plana

Članak 5.

Za transformaciju Plana određuju se dinamika i faze transformacije Plana kako slijedi:

·         prijedlog Odluke o transformaciji Plana upućuje se Općinskom vijeću na donošenje;

·         donesena Odluka o transformaciji Plana objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije;

·         odabir stručnog izrađivača sukladno relevantnim propisima;

·         izrada Plana u digitalnom obliku u rokovima utvrđenim Ugovorom sa stručnim izrađivačem;

·         prijedlog transformiranog Plana objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine Vinodolske općine i u informacijskom sustavu prostornog uređenja putem elektroničkog sustava ePlanovi u trajanju od 15 dana;

·         ishođenje pozitivnog mišljenja Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije županije o izvršenoj transformaciji Plana;

·         Odluku o provedenom postupku transformacije Plana donosi Općinsko vijeće na svojoj sjednici nakon provedenih svih faza postupka;

·         Odluka o provedenom postupku transformacije Plana objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije i u informacijskom sustavu prostornog uređenja putem elektroničkog sustava ePlanovi;

·         Plan za koji je transformacija provedena prestaje važiti prvog dana od dana objave Odluke o provedenom postupku transformacije Plana u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Izvori financiranja transformacije Plana

Članak 6.

Transformacija Plana financirati će se putem Mehanizma za oporavak i otpornost, Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za izradu prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava ePlanovi, posredno putem proračuna Općine Vinodolske općine

Druga pitanja značajna za izradu izmjene i dopune Plana

Članak 7.

Prije donošenja Odluke o provedenom postupku transformacije Plana, u skladu sa stavkom 10. članka 113.a Zakona, Nositelj izrade Plana, za transformirani Plan dužan je ishoditi pozitivno mišljenje javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

(1) Tijekom postupka transformacije Plana svi zahtjevi fizičkih i pravnih osoba vezanih za izdavanje akata za gradnju vršit će se neometano sukladno važećem Planu.

(2) Odluku o provedenom postupku transformacije Plana ovjerava predsjednik Općinskog vijeća Općine Vinodolske općine.

(3) Transformirani Plan dostupan je u informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISP

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/24-01/3

URBROJ: 2170-34-02-24-258

Bribir, 19. lipnja 2024.

 

 

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik

Dean Barac

Odluka u PDF formatu   


https://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2333&mjesto=91253&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr