SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA LOPAR

49.

Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o cestama(»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 20. prosinca2016. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.

Ukida se svojstvo (status) javnog dobra u općoj uporabi- puta na dijelu nekretnine označene kao k.č. 10253/1 k.o. Lopar u površini odcca 53m2, označenog slovima A, B, C, D, E, F, G, H, I,J, Kdo A u Prikazu stvarnog stanja terena - izrađenog 14.siječnja2013. godine od strane TEHNO BIRO-RAB d.o.o. za geodetske poslove iz Raba.

Geodetski prikaz iz točke 1. Ovog članka sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Na dijelu nekretnine iz članka 1. ove Odluke svojstvo (status) javnog dobra prestaje zbog toga što se navedeni dio nekretnine ne koristi kao javni put, već se u naravi predstavlja sastavni dio obiteljske kuće i okućnice u Loparu, Lopar 537, te je potrebno, radi ozakonjenja zgrade prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12 i 143/13) i formiranja okućnice, donijeti odluku o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu ove nekretnine.

Članak 3.

Temeljem ove Odluke, Općinski sud u Rabu, Zemljišno - knjižni odjel, izvršiti će brisanje statusa javnog dobra na nekretnini u površini navedenoj u članku 1. ove Odluke, te će izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Lopar.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:011-03/16-01/01

URBROJ: 2169/02-01/16-46

Lopar, 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51281&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr