SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
OPĆINA PUNAT

84.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09,35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat, na 27. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2017. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Općinskog načelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Članak 3.

Ako se tijekom godine usvoje odluke i drugi propisi na osnovi kojih nastaju nove obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za sljedeću proračunsku godinu u skladu s trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 4.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te planova razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od pristojbi i naknada, ostalih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Prihodima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Općine na temelju zakonskih i drugih propisa.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Uz proračun donosi se Plan razvojnih programa.

Plan razvojnih programa je dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u sljedeće tri godine, a usklađuje se svake godine.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 5.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili zbog promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici Proračuna, Općinski načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda ili izdataka najviše 45 dana.

Tekuće donacije planirane proračunom, osim tekućih donacija propisanih zakonom i odlukama, izvršavat će se u pravilu do razine realizacije poreznih prihoda.

Općinski načelnik donosi privremene mjere obustave. Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna, Proračun ne može uravnotežiti, Općinski načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

Članak 6.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene proračunom, ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti a po dinamici ostvarenja prihoda Proračuna.

Obveze po ugovorima koje zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama mogu se preuzeti uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Članak 7.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Općinskog načelnika.

Članak 8.

Općinski načelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje. Općinski načelnik je obvezan uz polugodišnje i godišnje izvješće izvijestiti Općinsko vijeće o preraspodjeli sredstava.

Članak 9.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 70.000,00 kn i koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik, a obvezan je mjesečno izvještavati Općinsko vijeće o korištenju iste.

Članak 10.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

O namjeni viška prihoda i pokriću manjka iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće pri donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2016. godinu.

Članak 11.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju na žiro račun Proračuna Općine Punat u skladu sa Zakonom i drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Prihodi koje ostvari proračunski korisnik obavljanjem vlastite djelatnosti sastavni su dio prihoda Proračuna i uplaćuju se na jedinstveni račun riznice.

Otplate glavnica i kamata od zaduživanja i danih jamstava mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u Proračunu tekuće godine nisu izvršeni do visine utvrđene Proračunom mogu se u toj visini izvršavati u sljedećoj godini, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Članak 12.

Proračunski korisnik odgovoran je za naplatu vlastitih prihoda i primitaka kao i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

IV. NAMJENSKI PRIHODI

Članak 13.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava donacije čiji povrat zahtijeva donator, proračunskom korisniku umanjit će se proračunska sredstva u godini u kojoj mora vratiti primljenu donaciju.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je to iskazano u Proračunu, proračunski korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski prihodi i primici mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom, mogu se upotrijebiti i u svrhu održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, za financiranje vatrogastva, financiranje građenja i održavanje javnih građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.

V. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 14.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje proračuna u cjelini je Općinski načelnik.

U okviru svog djelokruga i ovlasti pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran je za provedbu Odluke o izvršavanju Proračuna, kao i za naplatu i prikupljanje prihoda i primitaka, tako i za izvršavanje svih rashoda i izdataka sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u posebnom dijelu Proračuna u okviru odgovarajućeg razdjela.

Isplata mora biti sukladna proračunu, uz valjane knjigovodstvene isprave ovjerene od odgovorne osobe.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Aktivnosti i projekti financirani iz sredstava Europske unije te kapitalni projekti, koji nisu izvršeni do kraja 2016. godine, mogu se prenijeti i izvršavati u 2017. godini, pod uvjetom da su proračunska sredstva, koja su za njihovu provedbu bila osigurana u Proračunu Općine Punat za 2016. godinu, na kraju 2016. godine ostala neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog.

Članak 15.

Sredstva za isplatu sredstava za nabavu roba i usluga, obavljanje usluga i ustupanje radova moraju se temeljiti na propisima o javnoj nabavi.

Članak 16.

Sredstva raspoređena u Razdjelu 001, koja se odnose na naknade članovima predstavničkog i izvršnog tijela, obračunavat će se i isplaćivati sukladno odredbama Odluke o naknadama troškova za rad u tijelima Općine Punat te Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak.

Sredstva raspoređena u Razdjelu 003, koja se odnose na rashode za zaposlene, obračunavat će se i isplaćivati sukladno odredbama općih akata Općine Punat, odnosno zakona, kojima se uređuju plaće dužnosnika, službenika i namještenika Općine Punat, odnosno Pravilnika o unutarnjem redu, te Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak.

Članak 17.

Sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih listi zastupljenih u Općinskom vijeću, naknade troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova njihovih radnih tijela, isplaćivat će se temeljem Odluka Općinskog vijeća, po nalogu pročelnika.

Članak 18.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračunu, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Članak 19.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje i potpisuje Općinski načelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga evidentiraju se i čuvaju u Odsjeku za financije, društvene i imovinsko-pravne poslove.

VI. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 20.

Imovinu Općine čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja Općinski načelnik u skladu s posebnim propisima i Statutom Općine.

Članak 21.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski Načelnik.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se polagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Odluku o izboru banke donosi Općinski načelnik.

Ustanovama i društvima u vlasništvu Općine Punat, Općina može iz likvidnih sredstava Proračuna odobriti kratkoročnu pozajmicu uz kamatu u visini eskontne stope HNB i adekvatno osiguranje povrata pozajmice.

Odluku o oročavanju sredstava ili davanju kratkoročnih pozajmica donosi Općinski načelnik sukladno zakonskim propisima. Oročena sredstva te sredstva dana kao kratkoročne pozajmice moraju se vratiti u Proračun do 31.12.2017. godine.

Članak 22.

Općinsko vijeće može na prijedlog Općinskog načelnika odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u proračunu i ako se s time štiti interes Općine.

Ulaganja u imovinu trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Općine, evidentiraju se kao povećanje udjela.

U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Općinsko vijeće, na prijedlog Općinskog načelnika može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Ostvarena sredstva od prodaje udjela i uloga u kapitalu koriste se samo za otplatu duga u Računu financiranja ili za nabavku nefinancijske i financijske imovine, ukoliko se spomenuta sredstva ostvare u iznosu većem od potrebnog za otplatu duga.

O osnivanju i prestanku pravnih osoba čiji je osnivač ili suosnivač Općina Punat, odlučuje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.

Članak 23.

Načelnik može na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, koji se ne smatraju javnim davanjima, pod uvjetom propisanim Zakonom o proračunu, podzakonskim aktima kao i aktima Općine Punat.

Kriteriji, mjere naplate, procedure naplate dospjelih potraživanja te kriteriji za otpis dospjelih nenaplaćenih potraživanja s osnove javnih davanja propisani su Odlukom o kriterijima, mjerama i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Punat.

Članak 24.

Za stjecanje imovine bez naknade proračunskim korisnicima potrebna je suglasnost Općinskog načelnika ukoliko bi takvo stjecanje prouzročilo veće troškove za Općinu.

Članak 25.

Sredstva za osiguranje nefinancijske dugotrajne imovine osigurana su u proračunu općine i proračunskog korisnika.

VII. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 26.

Općina se može zaduživati za investicije uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira, uz prethodnu suglasnost Vlade.

Članak 27.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine kao i ustanova čiji je osnivač Općina može se zaduživati samo za investiciju uz suglasnost Općinskog načelnika i uz uvjete i na način propisan Zakonom.

Članak 28.

Općinski načelnik može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine kao i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, uz uvjete i na način propisan Zakonom.

Općina je obvezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija.

Rizici za obveze po danim jamstvima osiguravaju se u Proračunu Općine u iznosu do 5 % dospjelih izdanih jamstava.

Ugovore o jamstvu sklapa Općinski načelnik.

VIII. PRAVA I OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 29.

Proračunski korisnici obvezni su svoje poslovanje obavljati putem računa riznice.

Proračunski korisnici dostavljaju polugodišnje i godišnje financijske izvještaje svog plana Jedinstvenom upravnom odjelu sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine« broj 3/ 15 i 93/15).

Proračunski korisnici dužni su dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana, izvještaj o radu te prijedlog o korištenju neutrošenih sredstava) Jedinstvenom upravnom odjelu Općine , najkasnije u roku od mjesec dana od isteka roka za predaju godišnjih financijskih izvještaja utvrđenog Pravilnikom o financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstvu.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je izvještaj o poslovanju proračunskih korisnika dostaviti Općinskom načelniku u daljnjem roku od mjesec dana od isteka roka iz stavka 2. ovog članka.

Članak 30.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do 5. rujna tekuće godine.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću, na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna tekuće godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Općinski načelnik Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće.

IX. OVLASTI I ODGOVORNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA I ČELNIKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Članak 31.

Općinski načelnik i čelnici proračunskog korisnika odgovorni su za planiranje i izvršavanje dijela proračuna te za zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Također odgovorni su za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Općinski načelnik može određena prava unutarnjim propisima u skladu sa aktima o unutarnjem ustrojstvu prenijeti na druge osobe.

O zakonitom, namjenskom i svrhovitom korištenju proračunskih sredstava te učinkovitom i djelotvornom funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu odnosno financijskom planu, Općinski načelnik, pročelnik jedinstvenog upravnog sastavljaju Izjavu o fiskalnoj odgovornosti.

X. NADZOR PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 32.

Proračunski nadzor postupak je nadziranja zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava kojim se nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, a obuhvaća nadzor računovodstvenih, financijskih i ostali poslovnih dokumenata.

Proračunski nadzor obavlja Ministarstvo financija.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Ova Odluka objavit će se »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

KLASA:021-05/16-01/7

URBROJ:2142-02-01-16-32

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=998&mjesto=51521&odluka=84
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr