SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
OPĆINA PUNAT

22.

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13), a u vezi s odredbama Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/11) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 25/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 23. sjednici održanoj 27. svibnja 2016. godine donosi

ODLUKU
o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Lastavica« od roditelja - korisnika usluga

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Lastavica« (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) od roditelja-korisnika usluga.

Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se i na skrbnike djece koja pohađaju Dječji vrtić.

Općina Punat kao osnivač osigurava sredstva za rad Dječjeg vrtića.

II. PROGRAMI DJEČJEG VRTIĆA

Članak 2.

Dječji vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) ostvarivanjem sljedećih programa:

-redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: redoviti program),

-programa predškole.

Dječji vrtić može, pored programa iz stavka 1. ovoga članka, izvoditi i:

-programe ranog učenja stranih jezika te umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja (u daljnjem tekstu: kraći programi),

-dodatne specifične sadržaje (sportskih, umjetničkih, vjerskih i drugih sadržaja) u okviru redovitog programa iz stavka 1. točke 1. ovoga članka,

-druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja-korisnika usluga.

Članak 3.

Redoviti program predškolskog odgoja ostvaruje se u petodnevnom radnom tjednu kao 10 satni program (cjelodnevni boravak).

Program predškole organizira se u trajanju i prema rasporedu utvrđenom godišnjim planom i programom rada Dječjeg vrtića.

Program Katoličko - vjerskog odgoja (poludnevni) ostvaruje se u okviru redovitog programa predškolskog odgoja (cjelodnevni boravak).

Ostali programi iz članka 2. stavka 2. ove Odluke provode se u trajanju i prema rasporedu utvrđenom godišnjim planom i programom rada Dječjeg vrtića te u zavisnosti od interesa roditelja za pojedini program.

III. MJERILA ZA NAPLATU USLUGA

Članak 4.

Sredstva za programe Dječjeg vrtića osiguravaju se:

-u Proračunu Općine Punat,

-sudjelovanjem roditelja u financiranju dijela ekonomske cijene programa,

-sufinanciranjem iz Državnog proračuna

o djeca s poteškoćama u razvoju

o djeca pred polazak u školu

-iz proračuna drugih jedinica lokalne samouprave, za djecu koja pohađaju Dječji vrtić, a imaju prebivalište na njihovom području.

Članak 5.

Za obavljanje usluga programa iz članka 2. ove Odluke ekonomska cijena programa za kalendarsku godinu izračunava se na osnovi ukupnih godišnjih rashoda i procijenjenog prosječnog godišnjeg broja korisnika usluga programa Dječjeg vrtića za kalendarsku godinu.

Ukupni godišnji rashodi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju troškove smještaja djece utvrđene Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i to:

1. izdatke za zaposlenike:

o brutto plaće,

o naknade i materijalna prava radnika

2. prehranu djece,

3. uvjete boravka djece i to:

o materijalne izdatke,

o energiju i komunalije,

o tekuće održavanje objekta i opreme.

4. nabavu namještaja i opreme

5. nabavu sitnog inventaraĐ

Članak 6.

Na temelju mjerila utvrđenih ovom Odlukom iznos ekonomske cijene programa iz članka 2. ove Odluke donosi općinski načelnik na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.

Članak 7.

Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji ima prebivalište na području Općine Punat, sudjeluje u ekonomskoj cijeni redovitog programa u visini od 600,00 kn po djetetu uz izuzetke navedene u članku 8.-10. ove Odluke.

Roditelj - korisnik usluga Dječjeg vrtić koji ima prebivalište na području Općine Punat za programe iz članka 2. stavka 2. točke 1. i 3. ove Odluke plaća 70 % ekonomske cijene programa.

Roditelj-korisnik usluga koji ima prebivalište na području Općine Punat oslobađa se u potpunosti od sudjelovanja u ekonomskoj cijeni usluga Dječjeg vrtića za program predškole.

Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji nema prebivalište na području Općine Punat plaća punu ekonomsku cijenu programa Dječjeg vrtića iz članka 2. ove Odluke.

Članak 8.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djeteta u Dječjem vrtiću može ostvariti roditelj - korisnik usluga slabijeg socioekonomskog statusa sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Punat.

Članak 9.

Iznos roditeljske uplate iz članka 7. stavka 1. ove Odluke umanjuje se prema sljedećim kriterijima:

-za drugo dijete koje istovremeno pohađa
Dječji vrtić 25 %

-za treće dijete koje istovremeno pohađa
Dječji vrtić 50%

-za četvrto i svako sljedeće dijete koje
istovremeno pohađa Dječji vrtić 70%

-za djecu samohranih roditelja 25%

Članak 10.

Iznos roditeljske uplate umanjuje se po danu na osnovi 22 dana:

-za odsustvo djeteta zbog opravdanih razloga (bolesti, oporavak nakon bolesti) od 5 - 30 i više dana, uz predočenje liječničke potvrde i pisane zamolbe roditelja - 25%

-za odsustvo djeteta u slučaju korištenja godišnjeg odmora jednog od roditelja uz pisanu potvrdu poslodavca gdje je roditelj zaposlen - 25 %.

-za odsustvo djeteta tijekom srpnja ili kolovoza ili tijekom srpnja i kolovoza uz pravovremenu potpisanu odjavu (obračun i plaćanje se vrši unaprijed) - 25 %.

IV. NAPLATA USLUGE

Članak 11.

S roditeljem-korisnikom usluga Dječji vrtić zaključuje ugovor o pružanju usluga.

Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića plaća cijenu usluga na žiro račun Općine Punat.

Dječji vrtić obračunava sudjelovanje roditelja-korisnika usluga Dječjeg vrtića u ekonomskoj cijeni redovitog programa na temelju mjesečnih očevidnika o prisustvu djece u Dječjem vrtiću, a sukladno mjerilima utvrđenima ovom Odlukom.

Iznos iz prethodnog stavka uplaćuje se mjesečno unaprijed (na osnovi obračuna iz prethodnog mjeseca), a najkasnije do 25.- og u mjesecu za tekući mjesec.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima za određivanje visine roditeljske uplate za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i naobrazbe dječjeg vrtića »Lastavica« (Službene novine Primorsko- goranske županije» broj 19/10) i Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i naobrazbe dječjeg vrtića »Lastavica« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/11).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/3

URBROJ:2142-02-01-16-9

Punat, 27. svibnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=974&mjesto=51521&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr