SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

12.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 23. ožujka 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja UPU 1
Malinska, Radići (GP-1)

Članak 1.

U Odluci o izradi Izmjena i dopuna UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/16) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/16) (u daljnjem tekstu: Odluka) članak 3. mijenja se i glasi:

»Izradi Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići pristupit će se radi:

- redefiniranja uvjeta gradnje unutar površine koja je važećim planom utvrđena kao površina javnog parka Z11, u svrhu omogućavanja realizacije projekta »BRACEROM PREMA ZAPADU«, prezentiranog na Općinskom vijeću,

- redefiniranja namjene te načina i uvjeta gradnje (tekstualno i grafički) unutar površine koja je važećim planom utvrđena kao površina mješovite namjene M6, s ciljem realizacije hotela visoke kategorije prema projektu koji je tvrtka Hotelijerstvo, turizam »PINIA« prezentirala na Općinskom vijeću,

- redefiniranja kopnenog dijela luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Malinska (Lo),

- preispitivanja planskih rješenja u odnosu na provedeni natječaj za izradu Idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja obalnog pojasa centra naselja Malinska.»

Članak 2.

U članku 5. Odluke iza stavka 5. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Također, slijedom provedene procedure natječaja za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja obalnog pojasa centra naselja Malinska, kojim je razmatran cjeloviti prostor obalnog pojasa od zone hotela Maestral do zone kupališta - Uvale Draga, uključujući pripadajuće rekreacijske slobodne obalne akvatorije te akvatorij luke Malinskla, zaključeno je da je potrebno preispitati planska rješenja za predmetni prostor te ih uskladiti sa rješenjem prvonagrađenog rada.«

Članak 3.

U članku 6. u stavku 2. Odluke iza točke 3. dodaje se točka 4. koje glasi:

»4. Preispitivanje planskih rješenja za prostor koji je razmatran provedenim natječajem za izradu Idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja obalnog pojasa centra naselja Malinska, potrebno je u kontekstu usporedbe s rješenjem prvonagrađenog rada, kako bi se uvjeti i način gradnje uskladiti sa prvonagrađenim radom te omogućila realizacija navedenog rješenja.«

Članak 4.

Odluka će se dostaviti javnopravnim tijelima navedenim u članku 9. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/16).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 360-03/16-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-16-14

Malinska, 23. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=968&mjesto=51511&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr