SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 3. Srijeda, 10. veljače 2016.
OPĆINA MATULJI

2.

Na temelju članka 88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) Povjerenik Vlade Republike Hrvatske 10. veljače 2016. godine, donosi

ODLUKU
o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora
u objektima kojima raspolaže Općina Matulji

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje postupak za davanje na privremeno korištenje poslovnih prostora (u daljnjem tekstu: prostori) mjesnim odborima, vijećima nacionalnih manjina Općine Matulji, političkim strankama čiji ogranci imaju sjedište na području Općine Matulji i nositeljima nezavisnih lista za njihovu djelatnost, odnosno rad, vjerskim zajednicama, tijelima državne uprave koja djeluju na području Općine Matulji te ustanovama čiji je Općina Matulji (u daljnjem tekstu: Općina) jedini osnivač ili suosnivač.

Članak 2.

Pod poslovnim prostorima iz članka 1. ove Odluke razumijevaju se poslovni prostori u slijedećim građevinama:

-Domu Rukavac,

-Domu Biškupi,

-Domu Jušići,

-Domu Hangar,

-Domu Bregi,

-Domu Permani,

-Domu Lipa,

-Domu Mune,

-Domu Veli Brgud,

-poslovna zgrada na adresi Dalmatinskih brigada 5 u Matuljima.

Poslovnim prostorima iz stavka 1. ovoga članka, upravlja Općina temeljem godišnjeg Programa upravljanja imovinom.

Članak 3.

Poslovni prostori iz članka 2. ove Odluke daju se na privremeno ili povremeno korištenje pravnoj osobi (u daljnjem tekstu: korisnik) iz članka 1. ove odluke, na temelju podnijetog zahtjeva.

Privremenim korištenjem u smislu prethodnog stavka ovog članka smatra se kontinuirano svakodnevno ili periodično korištenje koje traje određeno vrijeme, ali ne duže od 30 dana.

Povremenim korištenjem u smislu stavka 1. smatra se korištenje za kojim se potreba pojavljuje od vremena do vremena.

Zahtjev za davanje na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji u pisanom obliku i to za privremeno korištenje u roku od 30 dana prije planiranog termina za korištenje, a za povremeno korištenje u roku od 7 dana prije planiranog temina.

Članak 4.

Zahtjev iz članka 3. ove Odluke obavezno sadrži:

-podatke o poslovnom prostoru za koji se podnosi zahtjev za privremeno ili povremeno korištenje,

-podatke o podnositelju zahtjeva (naziv, adresu i OIB podnositelja),

-vremensko razdoblje i dužinu trajanja privremenog ili povremenog korištenja,

-vrstu djelatnosti odnosno programa koji će se obavljati u prostoru.

Poslovne prostore navedene u članku 2. ove odluke, mogu koristiti samo korisnici koji nemaju dugovanja prema Općini Matulji.

Članak 5.

Na temelju podnesenog zahtjeva Korisnika, utvrđuje se termin odnosno razdoblje obavljanja djelatnosti.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju potrebe održavanja odgovarajućih aktivnosti od interesa za Općinu, Općina ima pravo izmijeniti utvrđeni termin odnosno razdoblje obavljanja djelatnosti.

O nastupu okolnosti iz stavka 2. ovoga članka Općina će pravovremeno izvijestiti Korisnika te će sa Korisnikom utvrditi novi termin (razdoblje) obavljanja djelatnosti.

Članak 6.

Na temelju podnesenog zahtjeva za privremeno korištenje Općina i Korisnik sklapaju ugovor najkasnije u roku od tri dana prije početka obavljanja djelatnosti.

Ugovor u ime Općine sklapa Jedinstveni upravni odjel.

Na temelju podnesenog zahtjeva za povremeno korištenje Jedinstveni upravni odjel izdaje Korisniku odobrenje, a ukoliko je uz plaćanje naknade, tek po izvršenoj uplati.

Članak 7.

Ugovor o privremenom korištenju poslovnog prostora obavezno sadrži:

-podatke o ugovornim stranama,

-podatke o poslovnom prostoru koji se daje na privremeno ili povremeno korištenje,

-podatke o aktivnostima koje će Korisnik obavljati u poslovnom prostoru,

-vremensko razdoblje i dužinu trajanja privremenog ili povremenog korištenja poslovnog prostora,

-iznos naknade za privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora ili osnovu temeljem koje se poslovni prostor daje bez naknade,

-obveze Korisnika glede mjera zaštite na radu, protupožarne zaštite, osiguranja reda i mira te plaćanja troškova održavanja (struja, voda, troškovi čišćenja i sl.),

-obveze Korisnika glede isticanja reklamnih poruka i natpisa.

Članak 8.

Poslovni prostori iz članka 2. ove Odluke, daju se na korištenje uz naknadu, a iznos naknade za privremeno ili povremeno korištenje utvrđuje se kako slijedi:

-naknada jednokratnog korištenja (maksimalno ukupno korištenje do dva sata): 25,00 kuna,

-naknada jednokratnog korištenja (maksimalno ukupno korištenje do deset sati): 50,00 kuna,ž

-dan korištenja: 75,00 kuna,ž

-mjesečno: 300,00 kuna.

Iznos naknade iz prethodnog stavka obračunava se u satim ili danima, ovisno o vrsti aktivnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru.

Članak 9.

Poslovni prostori iz članka 2. ove Odluke daju se na korištenje bez naknade i to:

-za aktivnost Mjesnih odbora i njihovih radnih tijela,

-za rad i aktivnosti vijeća nacionalnih manjina Općine Matulji,

-ustanovama čiji je Općina jedini osnivač ili suosnivač.

Članak 10.

Postojeći ugovori o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnih prostora sklopljeni prije stupanja na snagu ove Odluke važe do isteka roka na koji su sklopljeni.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/16-01/1

Ur.broj: 2156-04-01-16-9

Matulji, 10. veljače 2016.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske
dr. sc. Alen Host

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=964&mjesto=51211&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr