SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 41. Četvrtak, 31. prosinca 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

64.

Na temelju članka 6. stavka 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine Republike Hrvatske broj 125/11 i 64/15) i čl. 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 21. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke zakupu poslovnog prostora

Članak 1.

U Odluci o zakupu poslovnog prostora (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 44/12) (u daljnjem tekstu: Odluka), članak 5. mijenja se i sada glasi:

»Iznimno od odredbe članka 4. ove Odluke, ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se bez javnog natječaja kada ga sklapaju međusobno Grad i Republika Hrvatska i jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općega, gospodarskog i socijalnog napretka građana Grada.

Iznimno od odredbe članka 4. ove Odluke, Grad je dužan sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji u potpunosti ispunjava obveze iz ugovora o zakupu ili na zahtjev zakupnika, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, dati pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme - ne dulje od pet godina, osim ako mu je taj poslovni prostor potreban za obavljanje njegove djelatnosti.

Zakupnik može podnijeti Gradu pisani zahtjev za davanje ponude iz stavka 2. ovog članka najkasnije 90 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen.

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 2. ovog članka najkasnije 30 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, zakupni odnos je prestao istekom roka na koji je ugovor sklopljen, a zakupodavac će, nakon stupanja u posjed tog poslovnog prostora raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u kojem početni iznos zakupnine ne može biti manji od iznosa zakupnine koji je ponuđen sadašnjem zakupniku iz stavka 2. ovog članka, ako će se u prostoru nastaviti obavljanje iste djelatnosti.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravim hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, ove Odluke i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.«

Članak 2.

U članku 31. iza stavka 4., dodaje se stavak 5., koji glasi:

»Ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Grad, Republika Hrvatska i jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave poslovni prostor se može dati u zakup bez naknade, odnosno zakupnine.«

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene

Članak 4.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 372-03/15-01/130

URBROJ: 2107/02-01-15-2

Novi Vinodolski, 28. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=961&mjesto=51250&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr