SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 26. Subota, 29. kolovoza 2015.
OPĆINA PUNAT

52.

Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 41/14) i članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) općinski načelnik Općine Punat donosi

ODLUKU
o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih
usluga Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat (u daljnjem tekstu: Savjet) kao savjetodavno tijelo općinskog načelnika Općine Punat.

Članak 2.

Javnim uslugama sukladno Zakonu o zaštiti potrošača smatraju se:

1. Distribucija električne energije;

2. Distribucija prirodnog plina;

3. Distribucija toplinske energije;

4. Elektroničke komunikacijske usluge;

5. Javna vodoopskrba i javna odvodnja;

6. Opskrba plinom u javnoj usluzi;

7. Obavljanje dimnjačarskih poslova;

8. Opskrba električnom energijom u univerzalnoj usluzi;

9. Poštanske usluge;

10. Prijevoz putnika u javnom prometu;

11. Prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Članak 3.

Savjet čine predsjednik i dva člana.

U Savjet se imenuje:

1. 1 član, predstavnik gospodarskih društava;

2. 1 član, predstavnik Općine Punat;

3. 1 član, predstavnik Udruge za zaštitu potrošača.

Predsjednik i članovi Savjeta imenuju se posebnim rješenjem općinskog načelnika Općine Punat.

Članak 4.

Savjet se osniva s ciljem da:

-prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Općine Punat;

-predlaže općinskom načelniku mjere za unapređenje uvjeta i načina koištenja javnih usluga iz nadležnosti Općine Punat;

-razmatra prijedlog promjene cijena javnih usluga iz članka 2. ove Odluke te o tome daje prethodno mišljenje općinskom načelniku;

-prati stanje i daje mišljenje općinskom načelniku o donošenju odluka o pravima i obvezama potrošača javnih usluga na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način;

-razmatra i očituje se o prijedlozima akata koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača javnih usluga;

-obavlja i druge poslove u vezi sa zaštitom potrošača glede utvrđivanja cijena javnih usluga s ciljem poboljšanja uočenih negativnosti.

Članak 5.

Mandat člana Savjeta traje četiri godine.

Članu Savjeta mandat prestaje prije isteka četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:

1.danom podnošenja (zaprimanja) pisane ostavke, ukoliko u ostavci nije naveden drugi dan prestanka članstva;

2.danom razrješenja od strane općinskog načelnika;

3.smrću.

Umjesto člana Savjeta kojem je prestalo članstvo, novi član imenuje se u roku od 30 dana, kojem mandat traje do isteka tekućeg mandata člana koji je razriješen.

Predsjednik i članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za sudjelovanje u radu Savjeta u skladu s Odlukom Općinskog vijeća Općine Punat kojom se uređuje pravo na naknadu troškova za rad u tijelima Općine Punat.

Članak 6.

Savjet radi na sjednicama koje saziva predsjednik Savjeta i koji predlaže dnevni red, te predsjedava i potpisuje akte koje donosi Savjet.

O radu sjednice vodi se zapisnik.

Savjet može održati sjednicu ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Savjet o svim pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje većinom glasova svih članova. Savjet o pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje zaključkom.

Predsjednik Savjeta može po potrebi na sjednicu pozvati i druge osobe koje mogu doprinijeti radu

Savjeta, ali bez prava odlučivanja.

Sjednicu saziva predsjednik po potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od 5 dana:

-nakon dobivanja prijedloga cijena javnih usluga na koje se treba izjasniti općinski načelnik;

-ako to zatraži većina članova Savjeta.

Poziv s materijalima za sjednicu dostavlja se u pravilu 5 dana prije održavanja sjednice.

Iznimno, predsjednik Savjeta može sazvati sjednicu telefonski, e-mailom ili na drugi prikladan način, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice, a u tom slučaju dnevni red sjednice predložit će se na samoj sjednici.

Članak 7.

Administrativne poslove za Savjet obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:080-02/15-01/1

URBROJ:2142-02-02/1-15-38

Punat, 27. kolovoza 2015.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marinko Žic, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=946&mjesto=51521&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr