SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 11. Petak, 10. travnja 2015.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

2.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/ 12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 9. travnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje.

(2) Komunalni red propisan ovom Odlukom primjenjuje se i obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općine), ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Članak 2.

Ovom Odlukom naročito se propisuju odredbe o:

- uređenju naselja,

- održavanju čistoće i čuvanju javnih površina,

- korištenju javnih površina,

- skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom,

- uklanjanju snijega i leda,

- uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,

- mjerama za provođenje komunalnog reda,

- kaznama za učinjene prekršaje.

Članak 3.

(1) Pod javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:

- javne zelene površine: parkovi, šumice, drvoredi, skupine i pojedinačna stabla, dječja igrališta kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja koji nisu proglašeni zaštićenim dijelovima prirode, rekreacijska površina, zelena površina uz cestu, javni objekti, slična površina koja je uređena i koristi se kao javna zelena površina,

- javne prometne površine: cesta, nogostup, pješačke staze, pješačke zone, trg, prolaz, javne stube, most, podvožnjak, nadvožnjak, pothodnik, nathodnik, tunel, javno parkiralište, stajalište javnog prijevoza i slične površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi,

- dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi cesta ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu,

- površine na kojima se u skladu s tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

(2) U slučaju spora, što se smatra javnom površinom, odluku donosi općinski načelnik.

Članak 4.

(1) Pod predmetima u smislu ove Odluke smatraju se pokretne stvari koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca) i predmeti koji nemaju građevinskog dijela ili nisu ugrađeni u podlogu.

(2) Pod predmetima iz stavka 1. ovoga članka, smatraju se naročito:

1. kiosk, kao prenosiva, tipizirana i prefabricirana jednoprostorna jedinica proizvedena od ovlaštenog proizvođača u modularnom sistemu, čije se postavljanje na terenu izvodi sa suhom montažom na odgovarajuću podlogu te podrazumijeva mogućnost premještanja i uklanjanja s lokacije u komadu,

2. montažni objekt koji svojom namjenom, veličinom, oblikovanjem te montažom i suhom izvedbom nosivog konstruktivnog sistema predstavlja građevinu privremenog karaktera, koja podrazumijeva mogućnost demontaže, premještanja i uklanjanja s lokacije,

3. stolovi, stolice, zaštite od sunca i druga oprema ugostiteljskih terasa,

4. pokretna radnja, kao prostorno neovisna i prenosiva prostorna jedinica (u pravilu na kotačima),

5. uslužna naprava (automat, hladnjak, vaga, peć za pečenje kestena, kokica i slično),

6. naprava za zabavu (uređaj predviđen za zabavu djece i odraslih - vlak, vrtuljak, jastuk za skakanje, karting staza i slično, drugi uređaji u sastavu zabavnog parka, šator za zabavne i druge prilike),

7. štand (tipiziran lako prenosivi element, predviđen za stalnu, povremenu ili prigodnu uličnu prodaju),

8. transparenti, jarboli za zastave, metalni nosači za konzolne reklame, plastične reklame, oglasne ploče, oglasni stupovi, oglasni ormarići te druge slične naprave i uređaji za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje.

(3) U slučaju spora, što se smatra predmetom u smislu ove Odluke, odluku donosi općinski načelnik.

(4) Vlasnici odnosno korisnici predmeta iz stavka 1. ovoga članka dužni su iste održavati urednima, čistima te u stanju funkcionalne sposobnosti.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 5.

Pod uređenjem naselja, u smislu ove Odluke, smatra se:

- označavanje ulica, trgova, parkova i kuća,

- uređenje vanjskih dijelova zgrada, okućnica, ograda,

- postavljanje izloga, reklama, natpisa, terasa i drugih predmeta,

- održavanje javnih površina, javne rasvjete i komunalnih objekata,

- odvodnja oborinskih voda i čišćenje septičkih i crnih jama,

- dezinsekcija i deratizacija i

- držanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca.

Članak 6.

(1) Imena ulica, trgova, parkova i stuba određuje Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Vijeće).

 (2) Ime iz stavka 1. ovoga članka mora biti vidljivo označeno pločom.

(3) Natpisna ploča mora biti postavljena u suglasju s propisom kojim se uređuje način označavanja imena naselja, ulica i trgova.

(4) Svaka zgrada mora biti obilježena kućnim brojem, kojeg određuje nadležni Ured.

(5) Način označavanja i obilježavanja imena u smislu stavka 3. i 4. ovoga članka određen je posebnim propisom, kojega donosi općinski načelnik.

(6) Natpisne ploče nabavlja Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Odjel), a troškove nabave, postavljanja i održavanja natpisnih ploča snosi Općina Malinska-Dubašnica.

(7) Pločicu s brojem zgrade nabavlja Odjel a postavlja vlasnik, odnosno suvlasnik zgrade o svome trošku.

(8) Vlasnik odnosno suvlasnik stambenog i poslovnog objekta dužan je pločicu s brojem zgrade održavati i čistiti.

(9) Zabranjeno je oštećivati i uništavati, neovlašteno skidati i mijenjati natpisne pločice s imenima ulica, trgova, parkova i sl., te one s kućnim brojevima.

Članak 7.

(1) Vlasnik zgrade dužan je održavati vanjske dijelove zgrade (pročelje, balkon, terasa, lođa, ulazna vrata, prozori, prozorski otvori, žljebovi i drugi vanjski uređaji i oprema) urednim i čistim.

(2) Posuda s cvijećem izvan gabarita zgrade mora biti postavljena i osigurana na način da se spriječi pad posude, tj. izlijevanje vode na prolaznike kod zalijevanja cvijeća.

(3) Vanjski uređaji i oprema izvan gabarita zgrade moraju biti postavljeni tako da ne ometaju pješački promet i smanjuju preglednost u cestovnom prometu.

(4) Po vanjskim dijelovima zgrada zabranjeno je šarati, crtati ili ih na drugi način prljati ili nagrđivati.

(5) Na prozorima i vratima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrade koji su okrenuti prema javno prometnoj površini nije dozvoljeno vješati ili izlagati rublje, posteljinu, sagove, krpe i druge predmete kojima se nagrđuje vanjski izgled zgrade.

(6) Vlasnik i korisnik stambene zgrade, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta, dužan je održavati okućnicu odnosno okoliš zgrade, uključujući i ogradu prema javnoj površini, koja ne smije ometati korištenje javno prometne površine.

(7) Okućnica odnosno okoliš iz stavka 1. ovoga članka mora biti uređena.

(8) Na javnim površinama i na nekretninama koje su vidljive s javne površine nije dozvoljeno uskladištenje niti odlaganje otpada.

(9) Vlasnik ili posjednik neobrađene zelene površine ili neizgrađenog građevinskog zemljišta dužan je redovito s iste površine uklanjati korov i otpad.

(10) Radi provedbi mjera iz stavka 8. i 9. ovog članka komunalni redar će rješenjem narediti vlasniku odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojem je nepropisno odložen otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru)

(11) Ukoliko vlasnik odnosno posjednik iz stavka 10. ovog članka ne postupi sukladno rješenju komunalnog redara, nedostaci će se ukloniti putem treće osobe na trošak vlasnika odnosno posjednika.

(12) Vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka, dužan je podrezivati zelenilo zasađeno u dvorištu koje svojim granama prelazi na javno prometnu površinu tako da omogući nesmetan prolaz pješaka i vozila, preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

(13) Vrt, voćnjak i druga slična površina ispred zgrade mora se ograditi.

(14) Ograda prema javnoj površini mora biti izgrađena tako da se uklapa u okolni izgled dijela naselja.

Članak 8.

(1) Predmeti iz članka 4. stavka 2. ove Odluke moraju materijalnom obradom i oblikovanjem zadovoljavati kriterije tehničkih i tehnoloških standarda i biti estetski oblikovani te predstavljeni u skladu s izgledom okoline ili zgrade.

(2) Općinski načelnik može za predmete iz točke 1. ovog članka pobliže propisati izgled, oblikovanje, tehničke i tehnološke standarde.

(3) Predmeti iz stavka 1. ovoga članka moraju se održavati čistim, urednim i ispravnim, a dotrajale predmete treba obnoviti, zamijeniti ili ukloniti.

(4) Troškove održavanja, čišćenja, zamjene i uklanjanja ovih predmeta snosi njihov vlasnik odnosno korisnik.

(5) Na pročeljima i zidovima objekata, prozorima, balkonima, ogradama i drugima vanjskim dijelovima zgrada odnosno poslovnih prostora (radnji) zabranjeno je vješati ili drugačije izlagati tekstil i drugu robu u svrhu obavljanja djelatnosti.

Članak 9.

(1) Izlozi u poslovnim prostorima na području Općine Malinska-Dubašnica trebaju biti uredni i čisti, osvijet1jeni i primjereno dekorirani.

(2) Izlog u smislu stavka 1. ovoga članka čini zastakljeni otvor u zidovima zgrade i izložbeni ormarići koji služe javnom izlaganju robe ili koji služe za ugostiteljstvo, banku, agenciju, uredski prostor, obrtničku radnju ili drugu djelatnost.

(3) Za dane blagdana i manifestacija izlozi moraju biti prigodno dekorirani.

Članak 10.

(1) Ako se ploča sa nazivom tvrtke ili obrta ističe na pročelju zgrade, tvrtka mora biti napisana čitljivo na ploči koja je tehnički i estetski oblikovana i uredna.

(2) Zastave, prigodni natpisi ili ukrasi koji se postavljaju na zgradu ili na drugo namjenski za to određeno mjesto moraju biti uredni i čisti te se moraju ukloniti u roku od 24 sata nakon prestanka prigode radi koje su postavljeni.

Članak 11.

(1) Javne površine moraju imati javnu rasvjetu.

(2) Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajući u obzir značaj pojedinih dijelova naselja i pojedinih javnih površina, prometa i potreba građana.

Članak 12.

(1) Djelatnost održavanja objekata i uređaja javne rasvjete u stanju funkcionalne sposobnosti obavlja pravna ili fizička osoba sukladno posebnim propisima, a u skladu s Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

(2) Javna rasvjeta mora u pravilu svijetliti cijele noći prema sezonskoj satnici koju donosi općinski načelnik.

Članak 13.

(1) Korištenje uređaja javne rasvjete za postavljanje predmeta čija je svrha isticanje reklamnih poruka moguće je samo na temelju odobrenja Odjela.

(2) Oštećivanje rasvjetnih tijela i uređaja javne rasvjete kažnjivo je prema odredbama ove Odluke.

Članak 14.

(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost dužne su održavati u stanju funkcionalne sposobnosti klupe, košarice za otpad, opremu dječjih igrališta, javne satove, stajališta javnog prijevoza, fontane, vodoskoke, spomenike i skulpture, orijentacijske planove naselja i druge slične predmete ili objekte koji predstavljaju urbanu opremu.

(2) Urbanu opremu iz stavka 1. ovoga članka nije dozvoljeno uništavati, oštećivati te po njoj šarati ili je na drugi način prljati ili nagrđivati.

Članak 15.

(1) Na važnijim trgovima i križanjima mogu se postaviti javni satovi.

(2) Javne satove postavlja i održava Odjel.

(3) Satove koje postavljaju druge pravne ili fizičke osobe mora se održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Članak 16.

(1) Javni nužnici izgrađuju se na javnim površinama na kojima se okuplja ili zadržava veći broj građana.

(2) Uz odobrenje Odjela, na javnoj površini dozvoljeno je postaviti kemijski WC.

(3) Javni nužnici moraju ispunjavati odgovarajuće higijenske i tehničke uvjete i mora ih se održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Članak 17.

Protupožarne hidrante i hidrante za pranje zalijevanje javnih površina vlasnik je dužan održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Članak 18.

(1) Stajališta javnog općinskog prijevoza moraju, u pravilu, biti natkrivena i opremljena klupama.

(2) Stajališta javnog općinskog prijevoza moraju se održavati urednim i ispravnim, a svako oštećenje tog prostora mora biti u najkraćem roku uklonjeno.

(3) Na stajalištima se obavezno postavljaju košarice za smeće i ističe vozni red.

(4) Vlasnik ili korisnik javnog parkirališta dužan je na njima održavati red i čistoću, te njima namjenski gospodariti.

(5) Na javnim parkiralištima zabranjeno je:

- zadržavanje kamp kućica, kampera i kombi vozila za boravak osoba izvan radnog vremena parkirališta, a na parkiralištima koja rade cijeli dan zadržavanje nakon ponoći, odnosno nakon 24,00 sata,

- neovlašteno trgovanje,

- pretovar robe,

- druge aktivnosti koje nisu u skladu s namjenom parkiranja.

(6) Uređenje i održavanje javnih gradskih parkirališta uređuje se posebnom Odlukom.

Članak 19.

Javna zelena površina mora se redovito održavati, tako da svojim izgledom uljepšava naselje i služi svrsi za koju je namijenjena.

Članak 20.

Održavanje javnih zelenih površina se provodi sukladno godišnjem Programu održavanja zelenih površina.

Članak 21.

(1) Oborinske vode s izgrađenih i neizgrađenih površina moraju biti u sustavu oborinske kanalizacije.

(2) Ako ne postoji mogućnost odvodnje oborinskih voda u sustav kanalizacije, odvod se izvodi na način da ne ugrožava susjedna zemljišta, objekte, instalacije i prometnice.

(3) Zabranjeno je bacanje otpadnih materijala u vodotoke.

Članak 22.

(1) Čišćenje (pražnjenje) septičkih jama od strane ovlaštene osobe mora se obaviti kada se iste napune do 2/3 svoje zapremnine, u skladu sa sanitarno-tehničkim uvjetima, a na zahtjev vlasnika septičke jame.

(2) Korisnik usluga dužan je prijaviti na vrijeme čišćenje (pražnjenje), a davatelj usluga dužan je svaki zahtjev izvršiti čim prije, a najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva.

(3) Čišćenje septičkih jama unutar centra naselja i turističkih zona, tijekom turističke sezone smije se obavljati samo noću, u vremenu od 22,00 do 04,00 sata ujutro.

(4) Kada nadležna inspekcija (sanitarna) utvrdi da se septička jama prelijeva ili propušta fekalije, rješenjem će naložiti prekid dovoda vode objektu, čije se fekalije izlijevaju iz septičke jame, dok se ne sanira postojeće stanje.

(5) Troškove sanacije snosi vlasnik, odnosno korisnik septičke jame.

(6) Zabranjeno je fekalije iz septičkih jama ispuštati u okoliš , osim ukoliko nisu prethodno obrađene putem certificiranih bioloških pročistača na način da se osigura njihova neškodljivost za okoliš.

(7) Komunalno društvo koje postupa s otpadom, dužno je fekalije izlijevati na mjesta koja su za to određena i snosi odgovornost za moguće zagađenje okoline.

Članak 23.

(1) U svrhu zaštite zdravlja građana, tijekom godine obavlja se sustavna dezinsekcija i deratizacija javnih površina.

(2) Pod pojmom sustavne dezinsekcije razumijeva se prskanje odgovarajućim sredstvima u cilju uništavanja muha, komaraca i drugih insekata.

(3) Pod pojmom sustavne deratizacije podrazumijeva se postavljanje odgovarajućih mamaca za uništavanje štakora i drugih glodavaca, te prikupljanje uginulih životinja.

(4) Pravna osoba kojoj jer povjereno obavljanje poslova dezinsekcije i deratizacije dužna je održavati sanitarne norme tijekom cijele godine.

(5) Na poziv Odsjeka za komunalni sustav, pravna osoba iz stavka 4. ovoga članka, dužna je izvršiti izvanrednu dezinsekciju i/ili deratizaciju, ukoliko se ocijeni da je taj postupak opravdan.

(6) Pravna osoba kojoj su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije dužna je, prije početka izvođenja sustavne dezinsekcije i deratizacije, na odgovarajući način, obavijestiti pučanstvo o početku i završetku izvođenja radova.

Članak 24.

(1) U Općini Malinska-Dubašnica nije dozvoljeno držati životinje - kopitare, papkare i perad u naselju Malinska.

(2) Pod kopitarima smatraju se konji, magarci, mazge i mule. Pod papkarima smatraju se goveda, ovce, koze i svinje. Pod peradi smatraju se kokoši, pure, guske, patke i druga domaća perad i pernata divljač.

Članak 25.

Držanje pasa i mačaka propisano je posebnom odlukom, koju donosi Općinsko vijeće.

Članak 26.

(1) Na područjima koja nisu obuhvaćena odredbom članka 24. stavka 1. ove Odluke, mogu se držati životinje, ako njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete.

(2) Odjel može u povodu prijave ili po službenoj dužnosti zabraniti držanje životinja na područjima gdje je to dopušteno, ako je držanje životinja suprotno odredbi stavka 1. ovoga članka ili ako se time nanosi nepotrebna smetnja okolnim stanarima ili narušava izgled naselja.

(3) Ako se životinje drže u zabranjenoj zoni komunalni redar će izdati rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja.

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 27.

Pod održavanjem čistoće i čuvanjem javnih površina u smislu ove Odluke smatra se:

- čišćenje javnih površina,

- određivanje mjera za čuvanje javnih površina.

Članak 28.

(1) Održavanje čistoće javnih površina osigurava Općina.

(2) Čišćenje javnih površina obavlja pravna ili fizička osoba sukladno posebnim propisima a u skladu sa Programom održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Vijeće.

(3) Operativnim programom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se opseg, vrijeme, tehnologija, intenzitet i ostali uvjeti čišćenja javnih prometnih površina.

Članak 29.

(1) Standard održavanja čistoće javnih prometnih površina određuje općinski načelnik.

(2) Izvanredno čišćenje javnih prometnih površina odredit će se kada zbog vremenskih nepogoda ili sličnih događaja javne prometne površine budu prekomjerno onečišćene te kada ih je iz drugih razloga potrebno izvanredno očistiti.

Članak 30.

Redovito i izvanredno čišćenje javnih parkirališta za čije se korištenje plaća naknada osigurava pravna ili fizička osoba koja upravlja parkiralištem.

Članak 31.

(1) Na javnim površinama postavljaju se košarice za otpad. Zabranjeno je postavljanje košarica za otpad na stup na kojem se nalazi prometni znak, uređaj javne rasvjete, stup za isticanje zastave, drveće te na drugim mjestima na kojima nagrđuju izgled okoliša ili ometaju promet.

(2) Postavljene košarice za otpad ne smiju se uništavati ili oštećivati.

Članak 32.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost u objektu uz javnu površinu dužna je svakodnevno čistiti dio javne površine koji se onečišćuje obavljanjem njene djelatnosti.

Pravna ili fizička osoba-obrtnik dužni su održavati čistoću na zakupljenoj javnoj površini za čitavo vrijeme trajanja zakupa javne površine.

Članak 33.

(1) Na javnoj površini nije dozvoljeno:

- odlagati građevinski materijal te građevinski i drugi krupni otpad bez odobrenja Odjela,

- izlagati slike, knjige, rabljene stvari, cvijeće, poljoprivredne i druge proizvode bez odobrenja Odjela,

- postavljati predmete, naprave ili strojeve,

- koristiti dječje igralište i sprave za igru djece protivno njihovoj namjeni,

- popravljati motorna vozila (osim u opravdanim slučajevima) te obavljati druge obrtničke radove,

- prati osobe i motorna vozila ili ostale predmete na javnim vodovodnim uređajima i objektima,

- izlijevati otpadne tekućine bilo koje vrste,

- pljuvati i obavljati nuždu,

- bacati reklamne letke bez odobrenja Odjela,

- paliti otpad,

- obavljati bilo kakve radnje kojima se onečišćuje ili oštećuje javna površina.

(2) Zabranjeno je neovlašteno korištenje i priključivanje na uređaje i opremu komunalne infrastrukture.

Članak 34.

(1) Postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala dozvoljeno je samo na površinama i predmetima predviđenim za tu svrhu.

(2) Zabranjeno je lijepiti i postavljati plakate, oglase i promidžbeni materijal na stablima, potpornim zidovima i stupovima, pročeljima zgrada, telefonskim govornicama, čekaonicama javnog Općinskog prijevoza, semaforima, automobilima parkiranim na javnim površinama, posudama za odlaganje otpada, ogradama i drugim sličnim mjestima.

(3) Zabranjeno je neovlašteno postavljati plakate, oglase i promidžbeni materijal na nekretninama u vlasništvu Općine određenim općim aktom o davanju u zakup nekretnina za postavljanje predmeta za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje.

(4) Pravna ili fizička osoba koja postavi ili naruči postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala na nedozvoljenim mjestima kaznit će se prema odredbama ove Odluke.

(5) Postavljanje reklamnih ploča, reklama , natpisa i putokaza na zemljištima u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba koja graniče s javnom površinom ili su vidljiva s javne površine, dozvoljeno je isključivo uz odobrenje općinskog načelnika kojim se detaljno propisuje izgled, dimenzija i materijal izrade te ostala tehničko/estetska svojstva predmeta.

Članak 35.

Na javnoj površini nije dozvoljeno ostavljati motorna i druga vozila u nevoznom stanju (bez registarskih oznaka ili ne registrirana), plovila te razne uređaje i njihove dijelove.

Članak 36.

Radi zaštite javne zelene površine, nije dozvoljeno:

- rezati i skidati grane i vrhove s ukrasnog drveća i grmlja,

- guliti koru stabala, zasijecati, zarezivati, savijati, trgati, zabadati noževe, zabijati čavle, stavljati plakate i sl., bušiti, gaziti te na drugi način oštećivati drveće, grmlje i živicu,

- penjati se po drveću,

- neovlašteno skidati plodove s drveća i grmlja, trgati i brati cvijeće, vaditi cvjetne i travnate busenove te kidati grane s grmlja i drveća,

- neovlašteno sakupljati i odnositi suho granje, kore ili lisnice,

- gaziti, hodati, igrati se i ležati po uređenom travnjaku,

- kopati i odnositi zemlju, humus i bilje,

- bacati smeće, piljevinu, pepeo, drozgu, odrezano šiblje i grane,

- dovoditi i puštati životinje,

- oštećivati, prljati, zagađivati i onesposobljavati opremu postavljenu na javnoj zelenoj površini,

- puštati otpadne vode, kiseline, motorna ulja i slično, na bilo koji način zagađivati javnu zelenu površinu,

- voziti se biciklom, motorom, automobilom, gurati biciklu ili slično vozilo, kolica za teret (osim ako se takva vozila kreću u svrhu održavanja javne zelene površine) te parkirati na javnoj zelenoj površini,

- ložiti vatru i potpaljivati stabla,

- poduzimati zahvate koji mogu izazvati stvaranje popuzina (klizišta) na području koje nije utvrđeno posebnim propisima kao erozivno područje,

- prati vozila,

- hvatati i uznemirivati ptice i ostale životinje.

Članak 37.

(1) Ako investitor ili izvoditelj građevinskih radova prilikom izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata te postavljanja naprave, uređaja i instalacija, uništi ili ošteti postojeću zelenu površinu, obvezan je nadoknaditi puni iznos troškova za vraćanje oštećene i uništene zelene površine u prvobitno stanje.

(2) Otklanjanje svih oštećenja i ponovno uređenje zelene površine obavlja Odjel na teret osobe iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 38.

(1) Osoba koja namjerno ili iz nepažnje počini štetu na javnoj zelenoj površini obvezna je počinjenu štetu nadoknaditi.

(2) Šteta se procjenjuje prema hortikulturnoj vrijednosti biljne vrste određene prema stvarnim troškovima.

Članak 39.

Na javnoj zelenoj površini namijenjenoj široj upotrebi na vidnom mjestu u pravilu se ističe ploča koja sadrži odredbe o održavanju reda, čistoće, zaštite i ostalom.

Članak 40.

(1) Nije dozvoljeno puštanje životinja na javne površine bez nadzora.

(2) Posjednik životinje dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena otpacima njegove životinje.

(3) Zabranjeno je hranjenje životinja lutalica i divljih životinja na javnim površinama, ostavljanje hrane i vode na javnim površinama za životinje lutalice i divlje životinje, osim na uređenim hranilištima koja postavi i odredi Općina Malinska-Dubašnica.

Članak 41.

(1) Na javnu površinu dozvoljeno je dovoditi pse na povodcu sa zaštitnom košarom (brnjicom).

(2) Štenad i patuljaste pasmine pasa dozvoljeno je dovoditi na javnu površinu na povodcu bez zaštitne košare (brnjice).

(3) U parkovima i na drugim zelenim površinama psa je dozvoljeno voditi isključivo po pješačkim stazama i sličnim površinama namijenjenim kretanju pješaka.

(4) Zabranjeno je dovoditi i puštati pse na travnjake, cvijetnjake i dječja igrališta.

(5) Na prirodnim i uređenim plažama zabranjeno je kupanje kućnih ljubimaca, osim na za to označenim mjestima

III. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 42.

(1) Predmeti iz članka 4. stavka 2. točke 1. - 7. ove Odluke smiju biti postavljeni na javnoj površini isključivo na lokaciji određenoj Planom lokacija za postavljanje predmeta, kojeg donosi općinsko vijeće, u skladu s uvjetima i na način određen općim aktom kojim se propisuje davanje u zakup javnih površina za postavljanje privremenih objekata.

(2) Predmeti iz članka 4. stavka 2. točke 8. ove Odluke smiju se postavljati isključivo na površinama određenim Planom lokacija, u skladu s uvjetima i na način određen propisima kojima se uređuje postavljanje i oblikovanje reklamnih i oglasnih površina te davanje u zakup nekretnina za postavljanje predmeta za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje, koje donosi općinsko vijeće.

(3)Vlasnik predmeta iz prethodnog stavka dužan ih je držati urednim i ispravnim.

Članak 43.

(1) Na javnoj površini dozvoljeno je postavljati posude s ukrasnim biljem po odobrenju Odjela.

(2) Vlasnik je obvezan posudu s ukrasnim biljem održavati, nadopunjavati, obnavljati i čistiti, u protivnom ju je obvezan ukloniti.

Članak 44.

(1) Unutar javne zelene površine dozvoljeno je postavljanje električnih, telefonskih, vodovodnih, kanalizacijskih i plinskih vodova, na temelju odobrenja Odjela, uz obvezu izvoditelja radova da uspostavi prvobitno stanje javne zelene površine.

(2) Ako izvoditelj radova ne uspostavi prijašnje stanje u određenom roku, to će učiniti Odjel na teret izvoditelja radova.

Članak 45.

(1) Nije dozvoljeno iskrcavati, smještati i ukrcavati građevinski materijal, podizati skele i obavljati slične radove u građevinske svrhe na javnoj površini bez odobrenja Odjela.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka obavezno sadrži uvjete pod kojima se mogu obavljati radovi i koristiti dijelovi javne površine.

(3) Korisnik odobrenja dužan je u roku od 24 sata obavijestiti Odjel o završetku radova.

(4) Korisnik odobrenja obvezan je javnu površinu vratiti u prvobitno stanje. Ako korisnik to ne učini, dovođenje javne površine u prvobitno stanje obavit će Odjel na teret korisnika.

Članak 46.

(1) Za iskrcaj ogrjeva, te za piljenje i cijepanje drva prvenstveno se koristi vlastito zemljište.

(2) Privremeno se, za iskrcaj drva, može koristiti javna prometna površina, na način da se javna prometna površina ne oštećuje i da se ne ometa promet. Iskrcana drva moraju se složiti okomito na rub kolnika, tako da se ne ruše.

(3)Općinski načelnik može, u pojedinim dijelovima naselja ili u pojedinim ulicama potpuno zabraniti ili vremenski ograničiti obavljanje radova iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Drva se moraju ukloniti najkasnije u roku od tri dana, a javna površina mora se očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

Članak 47.

(1) Ukrcaj i iskrcaj robe se prvenstveno obavlja na površinama koje nisu javne.

(2) U opravdanim slučajevima, ukrcaj i iskrcaj robe može se privremeno obaviti i na javno prometnoj površini, pod uvjetom da se javno prometna površina ne oštećuje.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, roba se mora složiti tako da ne ometa promet i mora se odmah ukloniti.

Članak 48.

Ako se na javnoj površini održava javna priredba ili skup, organizator priredbe ili skupa dužan je u roku od 48 sati po završetku priredbe odnosno skupa očistiti javnu površinu i prilaz istoj.

Članak 49.

Način utvrđivanja lokacija i uvjeta za postavljanje promidžbenog materijala na javnim površinama u vrijeme izborne promidžbe utvrđuje i donosi općinski načelnik, sukladno odredbama općeg akta kojim se uređuje davanje u zakup nekretnina za postavljanje predmeta za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje.

Članak 50.

(1) Lokacije za prodaju na otvorenim prostorima (tržnice na malo, tržnice na veliko, prigodne prodaje, sajmovi, izložbe i sl.) kojima upravlja Općina Malinska- Dubašnica određuje općinski načelnik.

(2) Pravne i fizičke osobe mogu obavljati prodaju proizvoda na otvorenim prostorima u skladu s propisima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti trgovine i tržnim redom.

(3) Tržni red donosi općinski načelnik.

(4) Na otvorenim prostorima kojima upravlja Općina Malinska-Dubašnica nije dozvoljena prodaja čije je obavljanje zabranjeno na temelju rješenja nadležnog inspektora.

(5) Stolice, stolovi, police, reklamni panoi, suncobrani i drugi predmeti iz članka 4. stavak 2. ove Odluke postavljaju se isključivo u okviru odobrene javne površine.

IV. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 51.

(1) Komunalni otpad (u daljnjem tekstu: otpad) je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

(2) Komunalnim se otpadom u smislu ove Odluke smatra i glomazni otpad koji nastaje u kućanstvu (kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji i slično).

Članak 52.

Djelatnost sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine Malinska - Dubašnica obavlja komunalno društvo u suvlasništvu Općine Malinska - Dubašnica - Ponikve d.o.o. (u daljnjem tekstu: Ponikve d.o.o.) a sukladno Programu skupljanja i odvoza otpada.

Članak 53.

(1) Pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu: korisnik usluge) obvezna je koristiti uslugu odvoza otpada i postupati s otpadom na način određen ovom Odlukom i propisima o otpadu.

(2) Korisnik usluge dužan je iz kućnog otpada izdvojiti otpad koji se može reciklirati (papir, stakla, plastika, metal i drugi korisni otpad) i odložiti ga u posudu namijenjenu toj vrsti otpada.

(3) Glomazni kućni otpad prikuplja se u otvorene posude većeg volumena.

Članak 54.

(1) Ponikve d.o.o. dužno je osigurati dovoljan broj posuda za reciklažni i ostali kućni otpad.

(2) Broj posuda za odlaganje otpada određuje Odjel na prijedlog Ponikve d.o.o.

(3) Ponikve d.o.o. je dužno održavati posude u tehnički i sanitarno ispravnom stanju.

Članak 55.

(1) Mjesto za postavljanje posuda određuje Odjel, na prijedlog Ponikve d.o.o.

(2) Mjesto na kojem se postavlja posuda mora se označiti bojom ili na drugi način obilježiti.

(3) Posude se moraju smjestiti tako da ne ugrožavaju sigurnost prometa, da su na strminama osigurane od pomicanja i da su dostupne specijalnom vozilu za odvoz otpada.

(4) Korisnici usluga uz čije nekretnine zbog prostornih uvjeta nije moguće smjestiti posude, dužni su odlagati otpad u posude najbliže njihovoj nekretnini.

Članak 56.

(1) U posude za otpad zabranjeno je odlagati opasni i tehnološki otpad, otpadni građevinski materijal, otpad iz klaonica, mesnica, ribarnica, leševe životinja, akumulatore, autogume, električne baterije, granje, otpad iz vrta, žar te tekuće i polu tekuće tvari.

(2) Nije dozvoljeno odlagati otpad izvan posuda.

(3) Zabranjeno je odlaganje i odbacivanje svih vrsta otpada u okoliš. Pod okolišem se smatraju sva zemljišta u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica te sva zemljišta u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba.

Članak 57.

Posude za otpad je zabranjeno oštećivati, po njima crtati i pisati te premještati s obilježenog mjesta.

Članak 58.

Nije dozvoljeno parkiranje vozila na način da se onemogućuje pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogućuje odvoz otpada na drugi način.

Članak 59.

(1) Ponikve d.o.o. je dužno redovito odvoziti otpad na način utvrđen Programom skupljanja i odvoza otpada.

(2) Ponikve d.o.o. je dužno upoznati korisnike s Programom iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 60.

(1) Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti, privremeno se skladišti u građevine za skladištenje otpada i reciklažna dvorišta.

(2) Otpad iz stavka 1. ovoga članka prodaje se na tržištu, a iznimno se može, uz suglasnost nadležnog tijela za zaštitu okoliša, odložiti na odlagalište otpada ako je to gospodarski opravdano i neškodljivo za okoliš.

Članak 61.

(1) Otpad iz kojeg su izdvojeni korisni sastojci, Ponikve d.o.o. odlaže na uređeno odlagalište.

(2) Odlaganje otpada na odlagalištu otpada obavlja se prema stručnom projektu i propisima o građevinama i opremi za odlaganje otpada.

(3) Na odlagalište otpada ne smije se odlagati opasni otpad.

Članak 62.

Ponikve d.o.o. je dužno pri skupljanju, odvozu i deponiranju otpada poduzimati mjere zaštite javnih površina i higijenske i sanitarne mjere te pridržavati se propisa o otpadu i zaštiti okoliša.

V. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 63.

Uklanjanje snijega i leda s javne površine obavlja trgovačko društvo u čijoj su nadležnosti poslovi održavanja te javne površine, izuzev s javnih površina za koje je ovom Odlukom drugačije određeno.

Članak 64.

(1) Snijeg se s javne površine počinje uklanjati kada napadne 5 cm, a ako pada duže vrijeme mora se uklanjati i više puta.

(2) Led se s javne površine uklanja čim nastane.

Članak 65.

(1) Dio nogostupa koji se nalazi ispred stambenog ili poslovnog objekta dužan je čistiti od leda i snijega vlasnik ili korisnik tog objekta, na način da se uklanjanjem ili posipanjem solju ili pijeskom osigura siguran i nesmetan prolaz pješaka.

(2) Uklanjanje snijega i leda s kolodvora, parkirališta na kojem se plaća naknada, tržnica na malo, pješačkih staza i drugih pješačkih površina na groblju i auto taksi stajališta, obveza je pravnih i fizičkih osoba koje koriste taj prostor za obavljanje djelatnosti.

(3) uklanjanju snijega i leda s nogostupa uz kiosk ili pokretnu napravu dužan je brinuti se vlasnik odnosno korisnik kioska ili pokretne naprave.

(4) Pravna ili fizička osoba koja obavlja uklanjanje snijega i leda s javne površine dužna je osigurati da se materijal kojim je posipana javna površina ukloni u roku od osam dana od otapanja snijega ili leda.

VI. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 66.

(1) Svi predmeti iz članka 4. ove Odluke, kao i ostali predmeti postavljeni suprotno odredbama ove odluke na javnoj površini, na zgradama ili drugim objektima, smatraju se protupravno postavljenim predmetima i moraju se ukloniti.

(2) Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje predmeta postavljenog ili smještenog suprotno odredbama ove Odluke.

(3) Ako je vlasnik protupravno postavljenog predmeta nepoznat, nalog za uklanjanje oglasit će se na oglasnoj ploči u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

(4) Ako vlasnik ili korisnik protupravno postavljenog predmeta sam ne ukloni predmet, uklanjanje će, o trošku vlasnika ili korisnika, provesti komunalni redar.

(5) Uklonjeni predmet vlasnik može preuzeti po namirenju troškova čuvanja, prijevoza i dr. troškova ako ih je bilo.

(6) Ako obaviješteni vlasnik ili korisnik ne preuzme predmete, ako vlasnik ili korisnik nije poznat ili ga nije bilo moguće obavijestiti u dva pokušaja, s uklonjenim predmetima postupit će se po propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima.

(7) U slučaju potrebe žurnog oslobađanja javne površine od protupravno postavljenih ili ostavljenih predmeta, komunalni redar može takve predmete odmah ukloniti s javne površine, uz pomoć odgovarajućih službi, te rješenjem obvezati vlasnika ili korisnika, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja, preuzeti predmete, uz prethodno plaćanje troškova postupka, prijevoza, čuvanja i drugih troškova, ako ih je bilo.

(8) Ako objekt ili predmet koji je postavljen na javnu površinu temeljem odobrenja nadležnog tijela Općine Malinska - Dubašnica ima nedostatke ili oštećenja ili nije postavljen sukladno odobrenju, komunalni redar naredit će vlasniku, odnosno korisniku, uklanjanje nedostataka ili oštećenja, odnosno njegovo postavljanje sukladno odobrenju.

(9) Ako vlasnik ili korisnik objekta ili predmeta u ostavljenom roku ne ukloni nedostatke ili oštećenja ili ne postavi predmet ili objekt sukladno odobrenju, komunalni redar će narediti njegovo uklanjanje s javne površine, o trošku vlasnika, odnosno korisnika.

(10) Reklame koje su postavljene bez odobrenja, odnosno suprotno odobrenju, ili po odobrenju kome je istekao rok, odmah će se ukloniti.

(11) Reklame će se ukloniti u organizaciji komunalnog redarstva ili preko treće osobe na trošak vlasnika.

(12) Korisniku javne površine, koji u roku važenja odobrenja ili ugovora za korištenje javne površine, učini dvije povrede odredaba ove Odluke, uskratit će se daljnje korištenje javne površine odnosno raskinuti ugovor o korištenju javne površine, te narediti uklanjanje svih naprava i objekata koji se nalaze na javnoj površini.

(13) Učinjene povrede dokazuju se zapisnicima komunalnog redara.

VII. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 67.

(1) Nadzor nad provođenjem komunalnog reda propisanog ovom Odlukom obavlja komunalni redar.

(2) Komunalni redar mora imati posebnu iskaznicu kojom, na traženje stranke, dokazuju ovlaštenje za postupanje.

(3) Izgled iskaznice komunalnog redara određuje Općinski načelnik.

Članak 68.

(1) obavljanju nadzora komunalni redar je ovlašten:

- rješenjem narediti fizičkim osobama, fizičkim osobama obrtnicima, osobama koja obavlja drugu samostalnu djelatnost i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda;

- narediti uklanjanje protupravno postavljenih naprava, objekata, uređaja i reklama i drugo;

- zabraniti obavljanje radova;

- zabraniti uporabu komunalnih objekata, uređaja i naprava ukoliko postoje nedostaci sve dok se oni ne uklone;

- narediti vraćanje javne površine u prvobitno stanje;

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja;

- izdati obvezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu;

- predložiti pokretanje prekršajnog postupka

(2) Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba Upravnom tijelu Županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka rješenja.

(3) Žalba uložena nadležnom tijelu ne odgađa izvršenje rješenja.

(4) Ako pravne osobe, fizičke osobe obrtnici, osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost i fizičke osobe ne postupe po nalogu komunalnog redara, potrebne radnje obavit će se na njihov trošak preko treće osobe. U slučaju kad je obveznik nepoznat ili nepoznatog prebivališta odnosno boravišta sredstva za izvršenje osigurava općina.

Članak 69.

(1) Fizička i pravna osoba dužna je komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a poglavito pristup do prostorija objekata, naprava i uređaja, dati osobne podatke, kao i pružiti druga potrebna obavještenja o predmetu uredovanja.

(2 U cilju uspostavljanja komunalnog reda i zaštite imovine Općine Malinska-Dubašnica komunalni redar može poduzimati odgovarajuće mjere u zajedništvu s nadležnim državnim i drugim tijelima, odnosno zaštitarskim tvrtkama. Poduzimanje mjera za provođenje komunalnog reda smatraju se hitnim i od javnog interesa za općinu Malinska- Dubašnica.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 70.

(1) Novčanom kaznom u iznosu 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. predmete iz članka 4. stavaka 1. ove Odluke ne održava urednima, čistima i u stanju funkcionalne sposobnosti (članak 4. stavak 4. ove Odluke),

2. ne obilježi zgradu kućnim brojem, ne održava je i ne čisti ili oštećuje, uništava, skida i mijenja natpisne pločice (članak 6. stavak 4., 5. i 6. ove Odluke),

3. vanjske dijelove zgrade ne održava urednima i čistima (članak 7. stavak 1. ove Odluke),

4. posudu s cvijećem izvan gabarita zgrade ne osigura od pada i ne spriječi izlijevanje vode na prolaznike prilikom zalijevanja cvijeća (članak 7. stavak 2. ove Odluke),

5. vanjske uređaje i opremu izvan gabarita zgrade ne postavi tako da ne ometa pješački promet i preglednost u cestovnom prometu (članak 7. stavak 3. ove Odluke),

6. crta, šara ili na drugi način prlja i nagrđuje vanjske dijelove zgrade (članak 7. stavak 4. ove Odluke),

7. na prozorima, vratima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrada koji su okrenuti prema javnoj prometnoj površini vješa ili izlaže rublje, posteljinu, sagove, krpe i druge predmete koji nagrđuju vanjski izgled zgrade (članak 7. stavak 5. ove Odluke),

8. ne održava i ne uređuje okućnicu stambene zgrade odnosno okoliš poslovnog prostora i građevinsko zemljište, te ogradu do javne površine tako da ne ometa korištenje te površine (članak 7. stavak 6. ove Odluke),

9. na nekretninama vidljivim s javne površine uskladištava i odlaže građevinski i drugi krupni otpad te razni materijal (drva, ugljen, otpadno drvo, željezo, lim i slično) (članak 7. stavak 8. ove Odluke),

10. ne podrezuje zelenilo na okućnici i građevnom zemljištu koje svojim granama prelazi na javnu površinu tako da ometa prolaz pješaka i vozila, preglednost prometa i prometne signalizacije i javne rasvjete (članak 7. stavak 12. ove Odluke),

11. vrt, voćnjak i drugu sličnu površinu ispred zgrade ne ogradi (članak 7. stavak 13. ove Odluke),

12. predmete iz članka 4. stavak 1. ove Odluke postavi suprotno odredbama članka 8. ove Odluke,

13. izlog u poslovnom prostoru ne održava urednim i čistim te ga ne osvijetli i primjereno dekorira (članak 9. stavak 1. ove Odluke),

14. istakne na pročelju zgrade ploču s nazivom tvrtke suprotno odredbi članka 10. stavak 1. ove Odluke),

15. zastave, prigodne natpise i ukrase postavljene na zgradu i druga namjenska mjesta ne ukloni u roku od 24 sata nakon prestanka prigode radi koje su postavljeni (članak 10. stavak 2. ove Odluke),

16. bez odobrenja koristi uređaje javne rasvjete za postavljanje predmeta čije je svrha isticanje reklamnih poruka (članak 13. stavak 1. ove Odluke),

17. ošteti rasvjetna tijela i uređaje javne rasvjete (članak 13. stavak 2. ove Odluke),

18. urbanu opremu iz članka 14. stavak 1. ove Odluke uništi, ošteti ili je uprlja ili nagrdi (članak 14. stavak 2. ove Odluke),

19. na javnim parkiralištima drži kamp kućicu više od 24 sata, neovlašteno obavlja trgovanje, pretovar robe ili druge aktivnosti koje nisu u skladu s namjenom parkiranja (članak 18. stavak 5. ove Odluke),

20. ako postupi suprotno odredbama članka 21. ove Odluke.,

21. ako postupi suprotno odredbama članka 22. ove Odluke,

22. drži životinje u područjima Općine Malinska-Dubašnica na kojima je to zabranjeno (članak 24. stavak 1. ove Odluke),

23. u dopuštenim područjima Općine Malinska-Dubašnica drži životinje ne ispunjavajući higijensko-sanitarne uvjete ili držanjem životinja nanosi smetnje okolnim stanarima i narušava izgled naselja (članak 26. stavak 2. ove Odluke),

24. svakodnevno ne čisti dio javne površine koji se onečišćuje obavljanjem djelatnosti u njenom objektu uz javnu površinu , odnosno ne održava čistoću za vrijeme trajanja zakupa (članak 32. ove Odluke),

25. se ne pridržava odredbi članka 33. ove Odluke,

26. postavi ili naruči postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala na zabranjenim mjestima, neovlašteno postavi ili naruči postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala na nekretninama u vlasništvu Općine određenim općim aktom o davanju u zakup nekretnina za postavljanje predmeta za isticanje reklamnih poruka i oglašavanja (članak 34. stavak 2. i stavak 3. ove Odluke),

27. postavi plakate , oglase, oglasne table i drugi oglasni materijal na zemljište u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba bez odobrenja ili suprotno odobrenju Općinskog načelnika (članak 34. stavak 5. ove Odluke)

28. na javnoj površini ostavi motorno i drugo vozilo u nevoznom stanju (bez registarskih oznaka ili neregistrirano), plovila te razne uređaje i njihove dijelove (članak 35. ove Odluke),

29. se ne pridržava odredbi članka 36. ove Odluke,

30. pušta životinje na javnu površinu bez nadzora (članak 40. stavak 1. ove Odluke),

31. ne očisti javnu površinu koja je onečišćena otpacima njegove životinje (članak 40. stavak 2. ove Odluke), Hrani ili ostavlja hranu za divlje i napuštene životinje na javnoj površini van uređenih hranilišta ( članak 40. stavak 3. ove Odluke)

32. na javnu površinu dovodi psa bez povodca ili bez zaštitne košare (brnjice) (članak 41. stavak 1. ove Odluke),

33. na javnu površinu dovodi štenad i patuljaste pasmine pasa bez povodca (članak 41. stavak 2. ove Odluke),

34. u parkovima i na drugim zelenim površinama psa vodi izvan pješačkih staza i sličnih površina namijenjenih kretanju pješaka (članak 41. stavak 3. ove Odluke),

35. dovodi i pušta pse na travnjake, cvijetnjake i dječja igrališta (članak 41. stavak 4. ove Odluke), te na prirodnim i uređenim plažama kupa kućne ljubimce osim na za to označenim mjestima (članak 41. stavak 5. ove Odluke)

36. predmete iz članka 4. stavka 2. točke 1.-7. ove Odluke ne postavi isključivo na lokaciji određenoj Planom lokacija i u skladu s uvjetima i na način određen općim aktom kojim se propisuje davanje u zakup javnih površina za postavljanje privremenih objekata, koje donosi Općinsko vijeće (članak 42. stavak 1. ove Odluke),

37. predmete iz članka 4. stavka 2. točke 8. ove Odluke ne postavi isključivo na površinama određenim Planom lokacija i u skladu s uvjetima i na način određen propisima kojima se uređuje postavljanje i oblikovanje reklamnih i oglasnih površina te davanje u zakup nekretnina za postavljanje predmeta za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje, koje donosi Općinsko vijeće (članak 42. stavak 2. ove Odluke), te vlasnik predmeta iz članka (42. stavak 3. ove Odluke) koji ih ne drži urednim i ispravnim.

38. na javnu površinu postavi posudu s ukrasnim biljem bez odobrenja Odjela (članak 43. stavak 1. ove Odluke),

39. ne održava i ne obnavlja posudu s ukrasnim biljem postavljenu uz odobrenje na javnu površinu (članak 43. stavak 2. ove Odluke),

40. bez odobrenja Odjela unutar javne zelene površine postavlja električne, telefonske, vodovodne, kanalizacijske i plinske vodove, odnosno ako ne uspostavi prvobitno stanje javne zelene površine u određenom roku (članak 44. stavak 1. i 2. ove Odluke),

41. bez odobrenja Odjela na javnoj površini iskrcava, smješta i ukrcava građevinski materijal, podiže skele i obavlja slične radove u građevinske svrhe (članak 45. stavak 1. ove Odluke),

42. ne obavijesti Odjel o završetku radova u roku od 24 sata (članak 45. stavak 3. ove Odluke),

43. javnu površinu ne dovede u prvobitno stanje (članak 45. stavak 4. ove Odluke),

44. javnu površinu koristi za iskrcaj i smještaj drva i ogrjev suprotno odredbama članka 46. ove Odluke,

45. javnu površinu koristi za ukrcaj i iskrcaj robe suprotno odredbama članka 47. ove Odluke,

46. kao organizator priredbe ili skupa u roku od 48 sati po završetku priredbe odnosno skupa ne očisti javnu površinu (članak 48. ove Odluke),

47. obavlja prodaju na javnim i otvorenim prostorima, odnosno postavi stolove i stolice, reklamni pano i slično izvan odobrene javne površine (članak 50. ove Odluke).

48. odbije uslugu odvoza komunalnog otpada (članak 53. stavak 1. ove Odluke),

49. s otpadom postupa suprotno odredbama članka 53. stavak 2. i 3. ove Odluke,

50. u posude za otpad odlaže opasni i tehnološki otpad, otpadni građevni materijal, otpad iz klaonica, mesnica, ribarnica, leševe životinja, akumulatore, auto gume, električne baterije, granje, otpad iz vrta, žar te tekuće i polu tekuće tvari (članak 56. stavak 1. ove Odluke),

51. odlaže otpad izvan posuda (članak 56. stavak 2. ove Odluke), odlaže i odbacuje otpad u okoliš(članak 56. stavak 3. ove Odluke)

52. oštećuje posude za otpad, po njima crta i piše ili ih premješta s obilježenog mjesta (članak 57. ove Odluke),

53. parkira vozilo na način da onemogućuje pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogući odvoz otpada na drugi način (članak 58. ove Odluke),

54. ne čisti snijeg i led sukladno odredbama članka 65. stavaka 1., 2. i 3. ove Odluke,

55. ne omogući komunalnom redaru nesmetano obavljanje nadzora (članak 69. stavak 1. ove Odluke).

(2) Novčanom kaznom u iznosu 500,00 do 2000.00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz članka 70.stavak 1. ove Odluke.

(3) Novčanom kaznom u iznosu 500,00 do 2000.00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz članka 70. stavak 1. ove Odluke.

(4) Novčanom kaznom u iznosu 500,00 do 5000.00 kuna kaznit će se fizička osoba-obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaj iz članka 70.stavak 1. ove Odluke.

(5) Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno zakonu i ovoj Odluci. Ukoliko počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja izdat će mu se obvezni prekršajni nalog.

Članak 71.

Novčanim kaznama iz članka 70. stavak 3. ove Odluke kaznit će se roditelji maloljetnika, odnosno drugi tko je nadzire ako počini prekršaj iz spomenutih članka ove Odluke, sukladno zakonu

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 72.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/08 i 3/14).

Članak 73.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-15-4

Malinska, 9. travnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=931&mjesto=51511&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr