SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 10. Utorak, 31. ožujka 2015.
OPĆINA MATULJI

12.

Na temelju odredbi članka 109. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13 , 17/14 i 4/15 pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Matulji, na 19. sjednici održanoj 26. ožujka 2015. godine donosi

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni dijela
Urbanističkog plana uređenja Matulja

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se odluka o Izmjeni i dopuni dijelaUrbanističkog plana uređenja Matulja (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 02/05).

Članak 2.

Sastavni dio Odluke iz članka 1. temeljnih odredbi je elaborat pod nazivom »Izmjena i dopuna dijela Urbanističkog plana uređenja Matulja« (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna dijela Plana) koji je izradila tvrtka Urbanistički studio Rijeka d.o.o. iz Rijeke, u koordinaciji s Općinom Matulji kao nositeljem izrade.

Članak 3.

Elaborat Izmjene i dopune dijela Urbanističkog plana uređenja Matulja sadrži tekstualni i grafički dio te obvezne priloge kako slijedi:

A.TEKSTUALI DIO PLANA koji sadrži:

I. Temeljne odredbe

II. Odredbe za provođenje

III. Završne odredbe

B.GRAFIČKI DIO PLANA koji nije predmet objave i sadrži sljedeće kartografske prikaze:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA
POVRŠINA mj 1:5000

2.a. PROMETNA I ULIČNA MREŽA mj 1:5000

2.b. TELEKOMUNIKACIJSKA I ELEKTROOPSKRBNA MREŽA mj 1:5000

2.c. VODOOPSKRBA mj 1:5000

2.d. ODVODNJA OTPADNIH VODA mj 1:5000

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE mj 1:5000

C.OBVEZNI PRILOZI PLANA koji nisu predmet
objave i sadrže:

A. Obrazloženje plana

B. Sažetak za javnost

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

U članku 4. na kraju poglavlja »Gospodarska - poslovna namjena (K)«, a ispred naslova »Sportsko rekreacijska namjena (R)« dodaje se ulomak koji glasi:

»-Poslovna namjena (K6) definira se na prostoru k.č. 1226 k.o. Matulji, koja se nalazi u centralnoj zoni naselja Matulji. Na čestici se planira rekonstrukcija postojeće poslovne zgrade i interpolacija poslovne zgrade u zatečenu građenu strukturu. Planirani sadržaji su poslovne namjene, i to poslovni - uredski sadržaji i slično, te prateći sadržaji - garaže, radionice (popravak vozila i opreme), skladište i slično.«

Članak 5.

U članku 13., stavku 1., riječi »Temeljem odredbi« zamjenjuju se riječima »Neposrednom provedbom«, riječi »i izrađenog idejnog rješenja mogu se izdavati lokacijske dozvole« zamjenjuju se riječima »grade se građevine (rekonstrukcija, interpolacije, nova gradnja)«, riječi »i« u zagradama zamjenjuje se zarezom, a iza riječi »K2« u zagradama dodaju se riječi »i K6«.

Članak 6.

U članku 14., iza stavka 3., dodaje se novi stavak koji glasi: »Iznimno, za poslovnu namjenu K6 najveća dopuštena veličina građevne čestice je 8000 m2

Članak 7.

U članku 17., iza stavka 3., dodaje se novi stavak koji glasi: »Iznimno, za poslovnu namjenu K6 najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice je 0,4, a najveći dopušteni iskorištenosti (kis) građevne čestice je 1,0, odnosno 1,25 ako se gradi tavan.«

Članak 8.

U članku 18., iza stavka 2., dodaje se novi stavak koji glasi: »Iznimno, za poslovnu namjenu K6, u skladu sa zatečenom građenom strukturom, najveći dopušteni broj nadzemnih etaža je 4, a najveća dopuštena visina građevina je 14,0 m, mjereno od najniže točke zaravnatog terena uz pročelje do vijenca.«

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Elaborat Izmjena i dopuna dijelaUrbanističkog plana uređenja Matulja izrađen je u četiri (4) izvornika koji su ovjereni pečatom Općinskog vijeća Općine Matulji i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji.

Po jedan izvornik čuva se u:

-Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja,

-Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

-Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Opatija,

-Pismohrani Općine Matulji.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-01/14-01/06

UR.BROJ: 2156-04 -01-15-80

Matulji, 26. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=930&mjesto=51211&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr