SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 4. Srijeda, 18. veljače 2015.
OPĆINA MATULJI

9.

Na temelju članka 21. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/09) Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Matulji, na sjednici održanoj 11. veljače 2015. godine utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Općine Matulji.

Pročišćeni tekst Statuta Općine Matulji obuhvaća tekst Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09), tekst Izmjena i dopuna Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/09), tekst Izmjena i dopuna Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13), tekst Statutarne odluke o dopuni Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/14) te tekst Statutarne odluke o osnivanju Mjesnog odbora Mihotići i dopuni Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/14), u kojima je naznačeno vrijeme njihovog stupanja na snagu.

STATUT
OPĆINE MATULJI
(PROČIŠĆENI TEKST)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Matulji (skraćeno: Općina), njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine.

Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave.

Općina je pravna osoba.

Sjedište Općine je u Matuljima, Trg maršala Tita 11.

Članak 3.

Općina obuhvaća područje sljedećih naselja: Brdce, Bregi, Brešca, Jurdani, Jušići, Kućeli, Lipa, Male Mune, Mali Brgud, Matulji, Mihotići, Mučići, Pasjak, Permani, Rukavac, Rupa, Ružići, Šapjane, Vele Mune, Veli Brgud, Zaluki, Zvoneća i Žejane.

Članak 4.

Granice Općine idu rubnim granicama katastarskih općina: k.o. Brdce, k.o. Brgud, k.o. Jurdani, k.o. Jušići, k.o. Lipa, k.o. Matulji, k.o. Mune, k.o. Pasjak, k.o. Perenići, k.o. Puži, k.o. Rukavac Gornji, k.o. Rupa, k.o. Šapjane, k.o. Zvoneća, k.o. Žejane, k.o. Bregi i dio k.o. Pobri određen Sporazumom o usklađenju i promjeni granice grada Opatije i općine Matulji KLASA: 931-01/04-01/3, URBROJ: 2156-04-07-13 od 05. 03. 2007. god.

Granice Općine mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim posebnim zakonom.

II. OBILJEŽJA OPĆINE MATULJI

Članak 5.

Općina ima grb i zastavu.

Grbom i zastavom predstavlja se Općina i izražava se pripadnost Općini.

Na temelju mjerila koja općim aktom utvrđuje Općinsko vijeće, Općinski načelnik može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Općine.

Članak 6.

Grb Općine je likovno riješen na sljedeći način: na srcolikom (trokutastom) štitu plavo polje podijeljeno srebrnom rudom (vertikalno uspravni Y).

U svakom od tri plava podijeljena polja po jedno zlatno zvončarsko zvono (3).

Članak 7.

Zastava Općine je jednobojna, plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu s državnom zastavom.

U sredini zastave, na sjedištu dijagonala nalazi se grb Općine obrubljen zlatnim rubom.

Članak 8.

Dan Općine je »Pusna subota«, subota prije Pepelnice i korizme, koji se svečano slavi kao općinski blagdan.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 9.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 10.

Javna priznanja Općine su:

a) Nagrada za životno djelo Općine,

b) Godišnja nagrada Općine.

Počasna priznanja Općine su:

a) Grb Općine,

b) Povelja počasnog građanina Općine.

Članak 11.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 12.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 13.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 14.

Sporazum o suradnji Općine i općine ili grada druge države, objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 15.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, a podliježe nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

Članak 16.

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

1. uređenje naselja i stanovanje,

2. prostorno i urbanističko planiranje,

3. komunalno gospodarstvo,

4. brigu o djeci,

5. socijalnu skrb,

6. primarnu zdravstvenu zaštitu,

7. odgoj i osnovno obrazovanje,

8. kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

9. zaštitu potrošača,

10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

11. protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

12. promet na svom području te

13. ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 17.

Općina može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 16. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje Općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela, kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

(Napomena: Izmjena članka 17. stavka 2. stupila na snagu 16. ožujka 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13).

Članak 18.

Općinsko vijeće Općine Matulji, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Primorsko-goransku županiju u skladu sa njezinim Statutom.

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 19.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 20.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati 1/3 vijećnika, Općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji i 20 % ukupnog broja birača Općine Matulji.

(Napomena: Izmjena članka 20. stavka 2. stupila na snagu 16. ožujka 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13).

Članak 21.

Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova predstavničkog tijela, Općinskog načelnika ili većine vijeća mjesnih odbora te ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.

(Napomena: Izmjena članka 21. stupila na snagu 16. ožujka 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13).

Članak 22.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan

ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 23.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine i upisani su u popis birača.

Članak 24.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 20. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće.

Članak 25.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 26.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugim pitanjima iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 27.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na mjesnom zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na mjesnom zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 28.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 29.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine Matulji odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je u pisanom obliku odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama, net meetingom i chatom).

VII. TIJELA OPĆINE MATULJI

Članak 30.

Tijela Općine Matulji su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 31.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Općinskog načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 32.

Općinsko vijeće donosi:

1. Statut Općine,

2. Poslovnik Općinskog vijeća,

3. Odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

4. Proračun i Odluku o izvršenju proračuna Općine,

5. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine,

6. Odluku o privremenom financiranju,

7. dokumente praćenja stanja u prostoru i dokumente prostornog uređenja (četverogodišnje izvješće o stanju u prostoru, prostorni planovi i dr. dokumenti),

8. Odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna,

9. Odluku o stjecanju i prijenosu dionica i udjela Općine Matulji u trgovačkim društvima,

10. Odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima je Općina jedini osnivač ili u njima ima većinski osnivački udio,

(Napomena: Izmjena članka 32. stavka 1. točke 10. stupila na snagu 29. rujna 2009. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/09).

11. (brisana)

(Napomena: Brisanje članka 32. stavka 1. točke 11. stupilo na snagu 29. rujna 2009. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/09).

12. Odluku o promjeni granice općine Matulji,

13. Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi,

14. akte o osnivanju javne ustanove, ustanove, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

15. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

16. odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

17. Odluku o raspisivanju lokalnog referenduma,

18. Odluku o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća te rješanja o izboru i razrješenju predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća,

19. Odluku o pokroviteljstvu,

20. Odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

21. Odluku o imenovanju i razrješenju i drugih osoba određenih zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

22. odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima i ovim Statutom.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 33.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

(Napomena: Izmjena članka 33. stavka 2. stupila na snagu 16. ožujka 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13)

Predsjednik Općinskog vijeća određuje između izabranih potpredsjednika Vijeća, potpredsjednika Općinskog vijeća koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Članak 34.

Predsjednik Općinskog vijeća:

1. zastupa Općinsko vijeće,

2. saziva i organizira te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

3. predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

4. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

5. brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

6. održava red na sjednici Općinskog vijeća,

7. usklađuje rad radnih tijela,

8. potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

9. dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku Ureda državne uprave u županiji, zajedno sa izvatkom iz zapisnika u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta,

10. dostavlja akte koje donese Općinsko vijeće bez odgode Općinskom načelniku,

11. brine o javnosti rada Općinskog vijeća,

12. brine se o zaštiti prava vijećnika,

13. obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

(Napomena: Izmjena i dopuna članka 34. stavka 1. stupila na snagu 16. ožujka 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13)

Članak 35.

Općinsko vijeće ima 17 vijećnika.

(Napomena: Izmjena članka 35. stupila na snagu 18. travnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13).

Članak 36.

Mandat članova Općinskog vijeća traje 4 godine, a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.

(Napomena: Izmjena članka 36. stavka 1. stupila na snagu 16. ožujka 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13)

Funkcija člana Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

(Napomena: Izmjena članka 36. stavka 3. stupila na snagu 16. ožujka 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13).

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 37.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

1. ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

2. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

(Napomena: Izmjena članka 37. stavka 1. točke 2. stupila na snagu 16. ožujka 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13)

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

4. ako mu prestane prebivalište na području Općine Matulji, danom prestanka prebivališta,

(Napomena: Izmjena članka 37. stavka 1. točke 4. stupila na snagu 16. ožujka 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13).

5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

6. smrću.

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.

(Napomena: Dopuna članka 37. stavkom 2. stupila na snagu 01. srpnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13).

Članak 38.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona. Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.

(Napomena: Dopuna članka 38. stavka 1. stupila na snagu 16. ožujka 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13)

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 2. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisa

nog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.

(Napomena: Dopuna članka 38. stavcima 3., 4. i 5. stupila na snagu 16. ožujka 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13).

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 39.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

1. prisustvovati na sjednicama Općinskog vijeća,

2. raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,

3. predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

4. postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

5. postavljati pitanja Općinskom načelniku i zamjenicima Općinskog načelnika,

6. prisustvovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća, a u radnim tijelima kojih je član raspravljati i glasovati,

7. prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Općinsko vijeće,

8. tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge,

9. uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.

(Napomena: Dopuna članka 39. stavka 1. točkom 9. stupila na snagu 16. ožujka 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13).

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

(Napomena: Izmjena članka 39. stavka 2. stupila na snagu 16. ožujka 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13).

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 40.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1. Radna tijela

Članak 41.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

1. Mandatno povjerenstvo,

2. Odbor za izbor i imenovanje,

3. Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

4. Odbor za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko pravna pitanja,

5. Odbor za predstavke i pritužbe,

6. Odbor za pitanja boraca antifašističkog i Domovinskog rata,

7. Odbor za proračun i financije, kapitalne projekte i strateški razvoj,

8. Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo,

9. Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj,

10. Odbor za društvene djelatnosti,

11. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb,

12. Odbor za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša,

13. Odbor za sport i tehničku kulturu,

14. Odbor za komunalno gospodarstvo,

15. Odbor za međunarodna, međužupanijska, međugradske i međuopćinska pitanja,

16. (brisana).

(Napomena: Brisanje članka 41. stavka 1. točke 16. stupilo na snagu 29. rujna 2009. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/09)

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela iz stavka 1. ovog članka, reguliran je Odlukom o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine.

Članak 42.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

42.a

Općinsko vijeće osniva Savjet mladih Općine Matulji kao savjetodavno tijelo Općine Matulji koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova i njihovih zamjenika te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih Općine Matulji uređuje se Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Matulji koju donosi Općinsko vijeće.

(Napomena: Dopuna Statuta Općine Matulji novim člankom 42.a stupila na snagu 24. lipnja 2014. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/14).

2. Općinski načelnik

Članak 43.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat Općinskog načelnika traje 4 godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog Općinskog načelnika.

(Napomena: Izmjena članka 43. stavka 2. stupila na snagu 16. ožujka 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13)

U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:

1. utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće,

2. donosi opće i pojedinačne akte kada je za to ovlašten propisima,

3. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

4. utvrđuje prijedlog Proračuna Općine i izvršenje Proračuna Općine,

5. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,

6. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,

(Napomena: Izmjena članka 43. stavka 3. točke 6. stupila na snagu 18. travnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13)

7. upravlja prihodima i rashodima Općine sukladno zakonu i ovlastima iz ovog Statuta,

8. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine sukladno ovlastima iz ovog Statuta,

9. predlaže odluke o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu i/ili prodaji,

(Napomena: Izmjena članka 43. stavka 3. točke 9. stupila na snagu 29. rujna 2009. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/09).

10. predlaže odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima je Općina Matulji jedini osnivač ili u njima ima većinski osnivački udio,

(Napomena: Izmjena članka 43. stavka 3. točke 10. stupila na snagu 29. rujna 2009. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/09).

11. izvještava Općinsko vijeće o zaključenju svakog pojedinačnog ugovora ili niza ugovora koji obuhvaćaju istovrsne poslove ili poslove vezane uz isti objekt ili pravni subjekt čija je vrijednost 1.000.000,00 kn i više, istog dana kada je zaključen ugovor kojim se ispunjavaju navedeni uvjeti,

(Napomena: Izmjena članka 43. stavka 3. točke 11. stupila na snagu 29. rujna 2009. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/09).

12. donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravno tijelo Općine,

13. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

14. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

15. imenuje i razrješava predstavnike Općine Matulji u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina Matulji, trgovačkih društava u kojima Općina Matulji ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina Matulji osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

(Napomena: Dopuna članka 43. stavka 3. točkom 15. stupila na snagu 18. travnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13)

16. utvrđuje plan prijema u službu u upravno tijelo Općine,

17. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

18. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

19. imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,

20. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i Zakonom o komunalnom gospodarstvu,

21. sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

22. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda i/ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

23. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

24. do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

25. utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticajne stanogradnje,

26. provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku Općinskog vijeća,

27. organizira zaštitu od požara na području općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

28. usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,

29. nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

30. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

31. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

32. obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

(Napomena: Izmjena članka 43. stavka 3. pomicanjem točki 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. 30. i 31. za jedan, stupila na snagu 18. travnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13).

Stavak 4. brisan.

(Napomena: Brisanje članka 43. stavka 4. stupilo na snagu 29. rujna 2009. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/09).

Općinski načelnik dužan je dostaviti odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 15. Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objaviti u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

(Napomena: Dopuna članka 43. novim stavkom 4. stupila na snagu 16. ožujka 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13).

Članak 44.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Članak 45.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 46.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

1. ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta,

(Napomena: Izmjena članka 46. stavka 1. točke 1. stupila na snagu 16. ožujka 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13)

2. ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 47.

Općinski načelnik ima dva zamjenika, koji zamjenjuju Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti sukladno posebnoj odluci Općinskog načelnika.

Članak 48.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjenicima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenici Općinskog načelnika su u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužni pridržavati se uputa Općinskog načelnika.

Članak 49.

Općinski načelnik dužnost obavlja profesionalno, a zamjenici Općinskog načelnika sami odlučuju, u zakonom propisanom roku, hoće li dužnost obavljati profesionalno.

Članak 50.

Općinskom načelniku i zamjenicima Općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona:

1. danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

2. danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

3. danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

4. danom prestanka prebivališta na području Općine Matulji,

5. danom prestanka hrvatskog državljanstva,

6. smrću.

U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika prije isteka 2 godine mandata, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog načelnika.

U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika nakon isteka 2. godine mandata, dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a koji je bio prvi naveden iza imena i prezimena kandidata Općinskog načelnika.

Ako mandat Općinskog načelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik Općinskog načelnika.

(Napomena: Izmjena članka 50. stupila na snagu 16. ožujka 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13).

Članak 51.

Općinski načelnik može posebnom odlukom urediti način obavljanja izvršne vlasti i odlučivanja.

Općinski načelnik može osnivati stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja pitanja iz djelokruga načelnika i pripreme prijedloga odluka i drugih akata.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinski načelnik posebnom odlukom.

Članak 52.

Osim slučajeva propisanih člankom 20. Statuta, referendum se raspisuje i za opoziv Općinskog načelnika i njegovih zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Općine Matulji.

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave.

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o opozivu Općinskog načelnika i njegovih zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od početka mandata Općinskog načelnika i njegovih zamjenika kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.

Ako na referendumu nije donesena odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovih zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

(Napomena: Izmjena članka 52. stupila na snagu 16. ožujka 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13)

Članak 53.

Članak 53. brisan.

(Napomena: Brisanje članka 53. stupilo na snagu 16. ožujka 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13)

VII. UPRAVNA TIJELA

Članak 54.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Matulji, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te

obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojavaju se upravna tijela Općine.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Članak 55.

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Članak 56.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Općinskom načelniku.

Članak 57.

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Općine Matulji, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

VIII. JAVNE SLUŽBE

Članak 58.

Općina u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 59.

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 58. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

U trgovačkim društvima u kojima Općina ima udjele ili dionice, Općinsko vijeće određuje članove skupština društva.

Obavljanje određenih djelatnosti Općina može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

IX. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 60.

Na području Općine Matulji osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 61.

Mjesni odbori na području općine Matulji su:

1. Mjesni odbor RUKAVAC,

2. Mjesni odbor KUĆELI,

3. Mjesni odbor BREGI,

4. Mjesni odbor PRINCIPI,

5. Mjesni odbor VLAHOV BREG,

6. Mjesni odbor JURDANI,

7. Mjesni odbor PUŽEV KOMUN,

8. Mjesni odbor VELI BRGUD,

9. Mjesni odbor ŽEJANE,

10. Mjesni odbor MUNE,

11. Mjesni odbor LIPA,

12. Mjesni odbor RUPA,

13. Mjesni odbor ŠAPJANE,

14. Mjesni odbor PASJAK,

15. Mjesni odbor BRDCE,

16. Mjesni odbor JURDANIĆI,

17. Mjesni odbor JUŠIĆI - CENTAR,

18. Mjesni odbor ZVONEĆA,

19. Mjesni odbor ŠMOGORI-RADETIĆI,

20. Mjesni odbor TRTNI-OSOJNAKI,

21. Mjesni odbor FRANČIĆI,

22. Mjesni odbor MIHOTIĆI.

(Napomena: Dopuna članka 61. stavka 1. točkom 22. stupila na snagu 11. listopada 2014. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/14).

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.

Članak 62.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te Općinski načelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku.

Članak 63.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 64.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 65.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 66.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

(Napomena: Izmjena članka 66. stavka 3. stupila na snagu 16. ožujka 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« 8/13).

Članak 67.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora, odnosno u roku od 15 dana od dana raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

(Napomena: Izmjena članka 67. stupila na snagu 16. ožujka 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13).

Članak 68.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.

(Napomena: Izmjena članka 68. stavka 1. stupila na snagu 16. ožujka 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13)

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 69.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Članak 70.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 71.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 72.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 73.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 74.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Općine.

Članak 75.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Općinski načelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 76.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.

Općinski načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, Pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

X. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE MATULJI

Članak 77.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Matulji, čine imovinu Općine Matulji.

Članak 78.

Imovinom Općine upravljaju Općinsko vijeće i Općinski načelnik u skladu s odredbama ovog Statuta, pažnjom dobrog domaćina.

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Članak 79.

Općina Matulji ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine Matulji su:

1. općinski porezi, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Općinskog vijeća,

2. prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,

3. prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,

4. prihodi od naknada za koncesiju koju daje Općinsko vijeće,

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Matulji u skladu sa zakonom,

6. udio u zajedničkim porezima sa Primorsko-goranskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

7. sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

8. drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 80.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Matulji iskazuju se u Proračunu Općine.

Svi prihodi i primici Proračuna Općine moraju biti raspoređeni u Proračunu Općine i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci Proračuna Općine moraju biti utvrđeni u Proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 81.

Proračun Općine Matulji i Odluka o izvršenju Proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 82.

Općinsko vijeće donosi Proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se Proračun Općine za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i u postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 83.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni Proračunom, Proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje Proračuna Općine provodi se Izmjenama i dopunama Proračuna Općine po postupku propisanom za donošenje Proračuna.

Članak 84.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava nadzire Ministarstvo financija.

XI. AKTI OPĆINE

Članak 85.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, Proračun Općine, Odluku o izvršenju Proračuna Općine, odluke i druge opće akte i zaključke.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 86.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 87.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 88.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 85. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 89.

Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

(Napomena: Izmjena članka 89. stavka 1. stupila na snagu 16. ožujka 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13)

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko- goranske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 90.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina Matulji osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 91.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

(Napomena: Dopuna članka 91. stavkom 2. stupila na snagu 16. ožujka 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13).

Članak 92.

Detaljnije odredbe o aktima Općinskog vijeća i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 93.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu objavljuju u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« te nakon toga obvezatno na web stranici i općinskom biltenu Općine.

Opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.

(Napomena: Izmjena članka 93. stavka 2. stupila na snagu 16. ožujka 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/13)

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XII. JAVNOST RADA

Članak 94.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 95.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

1. javnim održavanjem sjednica,

2. izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

3. objavljivanjem općih akata i drugih akata u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranicama Općine,

4. tiskanjem i distribucijom općinskog biltena.

Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se:

1. održavanjem redovnih konferencija za medije, u pravilu jednom mjesečno,

2. izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

3. objavljivanjem općih akata i drugih akata u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranicama Općine,

4. tiskanjem i distribucijom općinskog biltena.

Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 96.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ne donese Odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovo staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Ukoliko Općinsko vijeće ne donese statutarnu odluku o izmjeni i/ili dopuni Statuta, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 97.

Do donošenja općih akata u skladu sa odredbama ovoga Statuta, primjenjivati će se opći akti Općine Matulji u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa odredbama zakona i ovog Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi Općih akata iz stavka 1. ovog članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovog Statuta.

Članak 98.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03 i 26/08).

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Izmjena i dopuna Statuta Općine Matulji

(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/09).

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Izmjena i dopuna Statuta Općine Matulji

(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/ 13).

Članak 22.

Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Općine Matulji.

Članak 23.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«, osim članka 6. i članka 11. stavak 2. i 3. koji stupaju na snagu Odlukom o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Članak 8. stavak 3. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Statutarne odluke o dopuni Statuta Općine Matulji

(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/14).

Članak 2.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Statutarne odluke o osnivanju Mjesnog odbora Mihotići i dopuni Statuta Općine Matulji

(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/14).

Članak 3.

Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Općine Matulji.

Članak 4.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011/01-15/01-3

Ur. broj: 2156-04-01-15-1

Matulji, 11. veljače 2015.

Predsjednik

Odbora za Statut, Poslovnik
i normativnu djelatnost

Općinskog vijeća Općine Matulji

Vladan Mekterović, dipl. iur., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=924&mjesto=51211&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr