SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 3. Četvrtak, 5. veljače 2015.
OPĆINA MATULJI

5.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13 i 17/14) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 5.veljače 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke
o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Općine Matulji

Članak 1.

U Odluci o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/14) u članku 5. dodaje se alineja 9. koja glasi:

»- osiguranje prostornoplanskih mogućnosti izgradnje drugog kolosjeka i rekonsktrukcije željezničke pruge s pratećim objektima na dionici Škrljevo-Rijeka-Šapjane.«

U članku 1. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»U istom članku u alineji 8. iza riječi: »odmorišta« briše se točka i stavlja znak zareza.«

Članak 2.

Članak 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Slijedom prenamjene građevinskog područja izdvojene zone rekreacijske namjene R2 1 i njegovog uključenja u građevinsko područje naselja Matulji, kao i proširenja koridora magistralne željezničke pruge Rijeka-Šapjane-Ilirska Bistrica, potrebno je grafički dio plana izmijeniti u dijelu koji uključuje kartografske prikaze br.1. korištenje i namjena površina, 4.10. građevinsko područje Matulji- Mihotići i 4.12. građevinsko područje Rukavac.«

Članak 3.

U članku 7. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»Važećim Prostornim planom Općine Matulji postojeća jednokolosječna magistralna željeznička pruga Rijeka- Šapjane-Ilirska Bistrica definirana je koridorom širine 20 m (po 10 m od osi postojeće pruge). Ovako utvrđen koridor na pojedinim dijelovima trase ne daje mogućnost planirane izgradnje drugog kolosijeka i rekonstrukcije željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Šapjane. Zbog prostora potrebnog za izgradnju drugog kolosijeka sa pratećim objektima u građevinskom području naselja Matulji potrebno je uskladiti prometnu mrežu u odnosu na predložena prometna rješenja a u građevinsko područje naselja Rukavac revidirati u odnosu na proširenje koridora željezničke pruge.

Članak 4.

U članku 8. dodaje se alineja 9. koja glasi:

»- neposrednom provedbom Prostornog plana uređenja Općine Matulji planirati proširenje koridora magistralne željezničke pruge Rijeka-Šapjane-Ilirska Bistrica zbog izgradnje drugog kolosijeka pruge na dionici Škrljevo- Rijeka-Šapjane u dijelu koji se odnosi na prostor Općine Matulji, rekonsktrukciju postojećih kolodvora i stajališta, izgradnja deniveliranih prijelaza, ukidanje dijela postojećih željezničko-cestovnih prijelaza u razini, izgradnja prometnica u funkciji neometanog odvijanja prometa uzrokovanog ukidanjem određenih željezničko-cestovnih prijelaza, te formiranja stajališta i izgradnja druge dvokolosiječne cijevi tunela Rukavac uz postojeću, kao i redefiniranje građevinskog područja naselja Rukavac. »

U članku 4. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»U istom članku u alineji 8. iza riječi »općine« briše se točka.«

Članak 5.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Za potrebe izrade II. Izmjene i dopune Plana, u izradi će se koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, te raspoloživa dokumentacija Općine Matulji kao i Studija okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge Škrljevo-Rijeka- Šapjane izrađena po Željezničkom projektnom društvu d.d. Zagreb u ožujku 2014.godine, kao I druga dokumentacija vezana uz ovaj zahvat.«

Članak 6.

U članku 13. dodaje se alineja 19. koja glasi:

»- HŽ infrastruktura d.o.o. Zagreb, Mihanovićeva 12«.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/14-01/13

Ur. broj: 2156-04-01-15-15

Matulji, 5. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=923&mjesto=51211&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr