SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 42. Utorak, 30. prosinca 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

76.

Na temelju članka 86., 87. i 89. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/13 i 3/ 14 ) - dalje u tekstu: Izmjene i dopune UPU Malinska, Radići.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA UPU MALINSKA, RADIĆI

Članak 2.

Izmjene i dopune UPU Malinska, Radići izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići je Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska - Dubašnica.

III. RAZLOZI POKRETANJA IZMJENA I DOPUNA UPU MALINSKA, RADIĆI

Članak 3.

Izradi Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići pristupit će se radi:

-razgraničenja zone mješovite namjene M2 uz park »Rupa«, na način da se dio zone utvrdi kao zona M5 - jezgra naselja Malinska u kojoj je moguća rekonstrukcija postojećih građevina prema posebnim uvjetima,

-izmjena prometnog rješenja s ciljem omogućavanja što racionalnijeg pristupa planiranim građevnim česticama i osiguravanja pješačkih komunikacija,

-redefiniranja uvjeta i načina gradnje za površinu mješovite namjene M6,

-preispitivanja mogućnosti prenamjene dijela zelene površine označene kao Z32 smještene u središnjem dijelu planskog područja u zonu mješovite namjene M1,

-iznalaženja novih lokacija za javne i zelene površine unutar obuhvata plana.

IV. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA UPU MALINSKA, RADIĆI

Članak 4.

Obuhvat Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići odnosi se na područje unutar granica obuhvata važećeg Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/13 i 3/14).

Svi predviđeni razlozi za predmetne izmjene navedeni su u članku 3. ove Odluke, a temeljem istih će se korigirati elaborat u tekstualnom dijelu - Odredbama za provođenje, u prikazima grafičkog dijela plana te u Obrazloženju plana.

V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA UPU MALINSKA, RADIĆI

Članak 5.

UPU Malinska, Radići donesen je 2013. godine. Nakon donošenja plana, sukladno uočenoj potrebi prilikom njegove provedbe, zbog osiguranja potrebnog broja parkirališno - garažnih mjesta u jezgri Malinske i promjene odredbi koje se odnose na uvjete za rekonstrukciju postojećih građevina s ciljem realizacije hotela unutar zone M2 na građevnim česticama i dijelovima građevnih čestica koje se nalaze unutar pojasa 70 metara udaljenosti od obalne crte, plan je promijenjen i dopunjen odlukom predstavničkog tijela 2014.godine.

Slijedom daljnje provedbe, uočena je potreba kvalitetnijeg sagledavanja površina i zona mješovite namjene, za koje je na dvije lokacije (zona M2 smještena uz park »Rupa« i površina M6) potrebno utvrditi kvalitetnije razgraničenje u dijelu zone, odnosno redefinirati uvjete i način gradnje. Također, potrebno je sagledati mogućnost prenamjene dijela zelene površine označene kao Z32 smještene u središnjem dijelu planskog područja u zonu mješovite namjene M1 te eventualno omogućiti formiranje i novih javnih i zaštitnih zelenih površina unutar obuhvata plana.

Vezano na prometni sustav, a u cilju iznalaženja što racionalnijeg rješenja i pristupa planiranim građevnim česticama, kao i osiguravanja pješačkih komunikacija, ocijenjena je potreba kvalitetnijeg sagledavanja prometnog sustava u dijelu koji se odnosi na javne prometne površine.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA UPU MALINSKA, RADIĆI

Članak 6.

Izradi Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići pristupa se radi potrebe usklađenja pojedinih planskih postavki danas važećeg plana sa stvarnim stanjem na terenu, te iz razloga navedenih u članku 3. ove Odluke.

Detaljnije obrazloženje navedenih izmjena odnosi se na slijedeće:

1. Razgraničenje zone mješovite namjene M2

S obzirom na specifičan način izgradnje - kuće u nizu s minimalnom pripadajućom okućnicom ili bez okućnice, te na činjenicu da postojeće visine etaža ne zadovoljavaju minimalne standarde, izmjenama i dopunama UPU Malinska, Radići potrebno je dio postojećih građevnih čestice u dosadašnjoj zoni M2 definirati kao zonu M5.

2. Izmjena prometnog rješenja

Izmjena prometnog rješenja važećeg UPU Malinska, Radići odnosi se na potrebu osiguranja javnog pristupa za z.č. 664/1 i 2 k.o. Bogović.

3. Redefiniranje uvjeta i načina gradnje površine mješovite namjene M6

Izmjenama i dopunama UPU Malinska, Radići predlaže se povećanje koeficijenta izgrađenosti sa 0,5 na 0,8 isključivo zbog potrebe izgradnje garaže. Također, iz teksta plana brišu se riječi »izdvojeni korpus« te se predlaže da se u slučaju izgradnje objekta sa kosim krovom prostor koji se pojavi ispod krova može koristiti kao potkrovna etaža (ukoliko se time ne mijenjaju uvjeti koji određuju visinu objekta).

4. Prenamjena dijela zelene površine označene kao Z32 u zonu mješovite namjene M1.Obzirom na činjenicu da je predmetna površina u naravi od davnina vododerina, te da se na istu slijevaju ogromne količine voda sa viših terena koju bi trebalo prihvatiti i zbrinuti upravo na tom mjestu, Izmjenama i dopunama UPU Malinska, Radići će se planski preispitati mogućnost prenamjene u smislu osiguranja minimalne površine potrebne za izgradnju obiteljske kuće. Preostali dio prostora treba i dalje ostati sa sadašnjom namjenom. Pri tome će se adekvatna površina zemljišta nadomjestiti na ostalim lokacijama unutar obuhvata plana, planske oznake »Z«.

5. Također, potrebno je omogućiti i eventualno formiranje novih javnih i zaštitnih zelenih površina unutar obuhvata plana.

VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU MALINSKA, RADIĆI

Članak 7.

Za izradu Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići nije planirana izrada posebnih stručnih podloga. U izradi će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

Ukoliko se tijekom izrade Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići ukaže potreba i za drugim posebnim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« br. 24/08, 53/06 i 21/06), u suradnji s nositeljem izrade - Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska - Dubašnica.

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU MALINSKA, RADIĆI TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA UPU MALINSKA, RADIĆI

Članak 9.

U postupku izrade Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od sljedećih javnopravnih tijela:

Javnopravna tijela koja temeljem posebnih propisa daju mišljenja ili suglasnosti:

-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, Zagreb,

-Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, Rijeka,

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Ružićeva 16, Rijeka,

-HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Jurišićeva 13, Zagreb,

-DUUDI - Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 20, Zagreb,

-Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska cesta 7, Zagreb,

-Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko - goranska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova i civilne zaštite, Đure Šporera 3. Rijeka.

Javnopravna tijela za koja ne postoji propisana obaveza pribavljanja mišljenja ili suglasnosti, a koja sudjeluju u postupku izrade Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići:

-Javna ustanova Županijski zavod za prostorno uređenje i planiranje Primorsko goranske županije, Splitska 2, 51000 Rijeka,

-Županijska uprava za ceste, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

-Hrvatske vode, VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

-HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka,

-Ponikve d.o.o.- RJ Vodovod i kanalizacija Krk, Vršanska bb, 51500 Krk.

Ako se tijekom izrade Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 10.

U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju javnopravno tijelo ne može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići određenih ovom Odlukom o izradi.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići je 15 dana od dana dostave ove Odluke o izradi plana.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 9. ove Odluke o izradi plana ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

Članak 12.

U skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 9. ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na prostorni plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ ili dokumentu.

U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

X. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU MALINSKA, RADIĆI

Članak 13.

Za izradu Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići utvrđuju se sljedeći rokovi:

-izrada prijedloga plana u svrhu utvrđivanja istog za javnu raspravu - u roku od 30 dana po isteku roka za očitovanja na Odluku o izradi plana,

-provedba javne rasprave - u roku od 8 dana od objave,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga plana - u roku od 10 dana po završetku javne rasprave,

-izrada Konačnog prijedloga plana - u roku od 5 dana od zaključka načelnika o utvrđivanju istog.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost Nositelja izrade i izrađivača.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA UPU MALINSKA, RADIĆI

Članak 14.

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići osigurat će se iz sredstava proračuna Općine Malinska - Radići.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Sukladno članku 86. st. 5. Zakona o prostornom uređenju ova Odluka se dostavlja Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 360-01/14-01/5

URBROJ: 2142/05-01-14-4

Malinska, 17. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=919&mjesto=51511&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr