SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD DELNICE

67.

Gradsko vijeće Grada Delnica, temeljem članka 14. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12), te članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13- pročišćeni tekst), na današnjoj sjednici donosi 18. prosinca 2014. godine

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2015. godinu

I . OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Grada Delnica za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i primicima i rashodima i izdacima Proračuna, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun Grada Delnica sastoji se od općeg i posebnog dijela proračuna.

Opći dio proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda, Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, te Račun financiranja.

Posebni dio proračuna sadrži detaljni raspored rashoda prema njihovim nositeljima , korisnicima i namjenama.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni i neporezni prihodi koji pripadaju gradu, uključujući i kapitalne prihode od prodaje građevinskog zemljišta i drugih nekretnina, te svi rashodi po vrstama rashoda i osnovnim namjenama.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina sastoje se od viška odnosno manjka prihoda iz prethodnih godina, kao razlike između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda prethodnih godina.

U računu financiranja iskazani su svi primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.

Posebni dio proračuna sadrži plan rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa je dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje, a koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Sredstva proračuna koriste za financiranje rashoda i izdataka u razdjelima Predstavnička tijela i Jedinstveni upravni odjel , a iskazani su u Posebnom dijelu proračuna po programima, projektima i aktivnostima.

Sredstva u proračunu osiguravaju se za proračunske korisnike kojima je Grad osnivač kao i za ostale korisnike koji su određeni kao nositelji proračunskih sredstava.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznos rashoda i izdataka utvrđenih u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci Grada Delnica u 2015. godini ne smiju, prema ovom Proračunu, biti veći od odobrenog iznosa.

Članak 4.

Nakon donošenja proračuna Jedinstveni upravni odjel Grada obvezan je izvijestiti sve proračunske korisnike o odobrenim sredstvima i dinamici njihova trošenja. Proračunski korisnici obvezni su dostaviti svoje financijske planove koji su usklađeni sa sredstvima odobrenim u proračunu.

Članak 5.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad iznosa utvrđenog u Posebnom dijelu Proračuna niti mogu preuzeti obveze na teret proračunskih sredstava iznad iznosa koji im je dodjeljen u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 6.

Korištenje proračunskih sredstava Posebnog dijela proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, a prioritet u izvršavanju rashoda i izdataka imat će sredstva za plaćanja glavnice i kamata za kredite a nakon toga rashodi za kapitalne investicije i rashode poslovanja.

Članak 7.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu sredstava između proračunskih korisnika, utvrdit će Gradsko vijeće izmjenama i dopunama Proračuna.

Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5 %.

Članak 8.

U okviru svog djelokruga i ovlasti gradonačelnik je odgovoran za provedbu ove Odluke i to kako za naplatu i ubiranje prihoda iz svoje nadležnosti, tako i za izvršavanje svih izdataka sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna.

Plaćanje predujmova može se ugovoriti u iznimnim slučajevima, uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Delnica sukladno članku 53. Zakona o proračunu.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Gradonačelnik. Voditelji odsjeka i čelnici proračunskih korisnika odgovorni su za planiranje i izvršavanje svog dijela proračuna.

Odgovornost za izvršavanje proračuna u smislu ovog članka podrazumijeva odgovornost za preuzimanje i verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, kao i za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Voditelji odsjeka Grada Delnica i čelnici proračunskih korisnika odgovorni su za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Korištenje proračunskih sredstava za određene namjene provodi se na temelju ovjerene financijske dokumentacije ili pismenog naloga nadležnog voditelja uz oznaku pozicije proračuna.

Svaki rashod i izdatak iz proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi iz koje proizlazi pravni temelj i visina obveze plaćanja.

Članak 9.

Tekuće otplate glavnice duga Grada iskazane u razdjelu II. Jedinstveni Upravni odjel, Glava: Jedinstveni Upravni odjel u iznosu od 4.046.239 kuna kao i pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim rashodima i izdacima.

Članak 10.

Naknade materijalnih prava zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Delnica isplaćivat će se temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Delnica. Gradonačelnik Grada Delnica utvrđuje osnovicu za obračun plaća zaposlenih u tijelima gradske uprave.

Članak 11.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini jesu prihodi proračuna za 2015. godinu.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2015. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2016. godinu.

Članak 12.

Proračunski korisnici obvezni su dostaviti nadležnom odsjeku Grada do 31. siječnja 2015. godine financijsko izvješće o korištenju odobrenih sredstava iz proračuna za 2014. godinu te financijske planove za 2015. godinu usuglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu za 2015. godinu.

Članovi Komisija za Javne potrebe obvezni su pregledati izvješća iz stavka 1. ovog članka iz svoje nadležnosti i o tome izvijestiti gradonačelnika.

Proračunski korisnici dužni su prije svake isplate sredstava nadležnom odsjeku predati pismeni zahtjev vezan za dodjelu sredstava (sredstva za redovan rad, te za programe ili projekte kao i njihovo izvješće po završetku programa ili projekta).

Ukoliko opći prihodi i primici ne budu pritjecali u Proračun Grada predviđenom dinamikom a iz kojih se financira rad udruga Grad zadržava pravo umanjiti sredstva za rad udruga za isti postotak za koji je umanjen priliv općih prihoda i primitaka.

Proračunski korisnici Grada Delnica JVP Delnice, Narodna knjižnica i čitaonica i Dječji vrtić »Hlojkica« namjenske prihode i primitke te vlastite prihode koje ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, izuzetno nisu obvezni uplaćivati ih u proračun.

IV. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

Članak 13.

Za financijske odnose radi zaduživanja Grada ovlašten je Gradonačelnik . Za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, gradonačelnik može donijeti odluku kojom se Grad kratkoročno zadužuje, najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

Grad Delnice se može u 2015. godini zadužiti, radi izgradnje ili obnove kapitalnih objekata u skladu s Zakonom o proračunu i Odlukom o izvršavanju državnog proračuna za 2015. godinu.

Ugovor o zaduživanju sklapa Gradonačelnik Grada Delnica na osnovu donesenog proračuna, uz prethodno mišljenje ministra financija i suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Ukupna godišnja obveza Grada Delnica može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva kao i neplaćene obveze iz prethodnih godina.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Delnica kao i ustanova čiji je osnivač Grad Delnice može se zaduživati samo za investiciju uz suglasnost gradonačelnika i uz uvjete i na način propisan zakonom.

Gradonačelnik Grada Delnica može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Delnica kao i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, uz uvjete i na način propisan zakonom.

Odredbe ovoga članka ne odnose se na projekte koji se sufinanciraju iz fondova Europske unije i na projekte iz područja unapređenja energetske učinkovitosti u kojima sudjeluje Grad.

V. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 14.

Gradonačelnik Grada Delnica odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada Delnica u visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 2014. godini. Ako je iznos veći od 1.000.000,00 kuna, Gradonačelnik Grada Delnica odlučuje najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu Grada Delnica i provedeno u skladu sa zakonom.

O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od vrijednosti utvrđenih ovoga članka odlučuje Gradsko vijeće Grada Delnica.

VI. IZVJEŠTAVANJE O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 15.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastavlja se za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.

Gradonačelnik Grada Delnica podnosi Gradskom vijeću Grada Delnica na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 15. rujna 2015. godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastavlja se za razdoblje od 01. siječnja do 31. Prosinca 2015. godine

Gradonačelnik Grada Delnica podnosi Gradskom vijeću Grada Delnica na donošenje Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu do 01. lipnja 2016. godine.

Gradonačelnik Grada Delnica dostavlja Ministarstvu financija Republike Hrvatske i Državnom uredu za reviziju Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna u roku od 15 dana od dana nakon što ga donese Gradsko vijeće Grada Delnica.

VI. OTPIS, ODGODA I OBROČNO PLAĆANJE DUGA

Članak 16.

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (»Narodne novine« broj 76/12,94/14) - u daljnjem tekstu: Uredba, dugom se smatra svaka dospjela, a nepodmirena obveza prema Gradu koja bi bila prihod Proračuna, osim obveza s naslova javnih davanja (izuzev naknada za koncesije), a potraživanjem se smatra svako potraživanje Grada koje bi bilo prihod Proračuna.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/14-01/01

Ur. broj: 2112-01-30-30-1-14-3

Delnice, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=51300&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr