SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 38. Petak, 12. prosinca 2014.
OPĆINA JELENJE

23.

PRORAČUN
OPĆINE JELENJE ZA 2015. GODINU
I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016.
I 2017. GODINU

1. UVOD

Proračun jedinice lokalne samouprave je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici, te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne (područne) samouprave za jednu proračunsku godinu, u skladu sa zakonom, a donosi ga njezino predstavničko tijelo.

Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršava općinska uprava, radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata za naredno trogodišnje razdoblje obveza je primijeniti zakonom propisanu metodologiju glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i drugo.

Sustav proračuna i proračunskih procesa uređen je Zakonom o proračunu (Narodne novine 87/02 i 136/02), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 124/14) te Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 87/ 08, 136/12 i 124/14). Zakonom o proračunu propisano je da Vlada Republike Hrvatske donosi Smjernice ekonomske i fiskalne politike, na temelju čega, Ministarstvo financija donosi Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za predstojeće razdoblje. Upute sadrže elemente makroekonomske i fiskalne politike i elemente iz Uputa za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje.

Ministarstvo fianancija još uvijek nije donijelo Upute za izradu proračuna na naredno proračunsko razdoblje, zbog čega smo se u planiranju prihoda proračuna oslanjali na vlastitie spoznaje i predviđanja učinaka novih zakonskih odredbi kojima se uvode promjene u sustav oporezivanja porezom na dohodak i porezom na promet nekretnina s početkom 2015. godine. Osim toga, prijedlog Proračuna Općine Jelenje za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu temelji se na važećim razvojnim dokumentima Općine Jelenje i zakonskim obvezama Općine kao jedinice lokalne samouprave. Uvažavane su odluke predstavničkog i izvršnog tijela Općine donesene u okviru rješavanja problematike u pojedinim područjima djelovanja Općine.

Prijedlog proračuna Jelenje za 2014. godinu i projekcije proračuna za 2015. i 2016. godinu u skladu s odredbom članka 29. Zakona o proračunu sastoji se od: općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.

Opći dio proračuan sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja. U računu prihoda i rashoda planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci iskazani su po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Osnovni izvori financiranja propisani su Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama a sadržaj izvora financiranja: opći prihodi i primici te prihodi za posebne namjene, odnosno vrste prihoda i primitaka koji ulaze u navedene izvore financiranja utvrđuju se ovisno o specifičnim potrebama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave/korisnika i može odstupati od gore zadanog modela. U skladu s time, u izradi Proračuna Općine Jelenje za 2015. godinu, te u projekciji za 2016. i 2017. godinu utvrđeni su slijedeći izvori financiranja:

1. Izvor financiranja opći prihodi i primici - čine prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi od kazna, primici od financijske imovine i zaduživanja (nenamjenski).

2. (doprinosi - ne koristi se u lokalnom proračunu)

3. Izvor financiranja vlastiti prihodi čine prihodi koje korisnik ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje mogu obavljati i drugi subjekti (iznajmljivanje prostora, obavljanje ugostiteljskih usluga i sl.).

4. Izvor financiranja prihodi za posebne namjene čine prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim propisima. U ovoj skupini prihoda napravljena je dodatna raščlamba zbog većeg broja namjenskih prihoda koji se uplaćuju u lokalni proračun:

4.1. za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u koji ulaze: komunalni doprinos, naknade za koncesije

4.2. za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u koje spadaju prihodi od: komunalne naknade, boravišna pristojba, grobna naknada,

4.3. naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

4.4. zaštita i očuvanje kulturnih dobara - spomenička renta

4.5. refundacija - poticanje zapošljavanja

4.6. naknada za razvoj

4.7. naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta

5. Izvor financiranja pomoći čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada i prihodi od međunarodnih organizacija (pomoći iz Europske unije), drugih proračuna te ostalih subjekata unutar opće države (ostale pomoći).

5.1. pomoći - Zakon o brdsko-planinskim područjima

6. Izvor financiranja donacije čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan opće države.

7. Izvor financiranja prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja čine sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i od nadoknade štete s osnova osiguranja, a mogu se koristiti samo za kapitalne rashode. Kapitalni rashodi jesu: rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovačkim društvima u kojima država ima odlučujući utjecaj na upravljanje za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu te ulaganja u dionice i udjele u trgovačkih društava.

7.1. prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

7.2. prihodi od prodaje stanova u društvenom vlasništvu

7.3. naknade s naslova osiguranja

8. Izvor financiranja namjenski primici od zaduživanja čine priljevi ostvareni zaduživanjem čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima

U skladu s prije navedenim izrađen je Proračun Općine Jelenje, s propisanim prilozima i obrazloženjima, kako slijedi u nastavku.

U računu financiranja iskazani su primici od finacijske imovine i zdauživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

U posebnom dijelu proračuna, rashodi i izdaci raspoređeni su po programima, aktivnostima i kapitalnim projektima raspoređenih po korisnicima ili provoditeljima programa. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci iskazani su po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja, sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi proračuna za investicije, za razdoblje 2015.-2017., razrađeni po pojedinim programima i po godinama u kojima će teretiti proračune sljedećih godina, kao i po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.

Nastavno se obrazlaže Opći dio Proračuna za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu, odnosno prihodi i primici proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, te rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji proračuna te izvorima financiranja, kao i rashodi i izdaci iz posebnog dijela proračuna, raspoređeni po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima.

2. PRORAČUN OPĆINE JELENJE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA ZA 2016. I 2017. GODINU

Prijedlog Proračuna Općine Jelenje za 2015. godinu utvrđen je u iznosu od 20.740.700 kuna što predstavlja povećanje visine proračuna od 8,1% u odnosu na iznos proračuna utvrđen Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Jelenje za 2014. godinu.

Projekcija proračuna za 2016. godinu projicirana je u iznosu od 18.926.750 kuna, a za 2017. godinu u iznosu od 17.241.750 kuna.

Struktura prijedloga Proračuna za 2015. godinu i projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu. vidljiva je u Računu prihoda i rashoda / Računu financiranja.

Iz priloga - usporedba proračuna opći dio 2014/3 i 2015/1 vidljivo je da se za 2015. godinu planira smanjenje prihoda poslovanja za 11,3% dok prihodi od prodaje imovine ostaju nepromijenjeni. Na spomenuto smanjenje prihoda u sljedećoj godini utječu zakonske promjene koje stupaju na snagu 1. siječnja 2015. a odnose se na prihode od poreza na dohodak, prihoda od poreza na promet nekretnina. Odstupanja ostalih prihoda su relativno i apsolutno manji iznosi i nemaju velikog utjecaja na ukupni proračun.

Veći rashodi od prihoda u 2015. godini planiraju se financirati iz viška prihoda koji se planira prenjeti na kraju 2014. godine u novu proračunsku godinu i iznosi 5.543.500 kn.

Prihodi u godinama projekcije planirani su na nivou 2015. godine, uz dodatak prihoda od pomoći koji se planiraju ostvariti iz fondova EU za financiranje kapitalnih projekata, i to: u 2016. godini 3.729.550 a u 2017. godini 2.044.550 kn.

OBRAZLOŽENJE
POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA
ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Prikaz programa s opisom općih i posebnih ciljeva, zakonske osnove za njihovo uvođenje, uz procjenu potrebnih sredstava i mjerila uspješnosti za svaki program:

U Razdjelu 001 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave

Podrazumijeva objavu akata u Službenim novinama PGŽ, tu je prisutna i stavka koja se odnosi na općinsko glasilo - JELENSKE NOVINE, potpore političkim strankama, kao i novčane naknade pojedincima i udrugama povodom Dana Općine - Mihoja, te dodjeljivanje nagrada za najljepšu okućnicu, terasu, odnosno balkon, te rad biračkih odbora i izbornoga povjerenstva za vrijeme održavanja izbora, te organizacija manifestacija u organizaciji Općine, (Dan Općine - Mihoja 2015., Martinja 2015., Na spomen mlikarici...).

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije predstavničkog, izvršnog tijela Općine Jelenje

Posebni cilj: Povećanje kvalitete rada predstavničkog, izvršnog tijela Općine Jelenje

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o porezu na dohodak, Statut Općine Jelenje, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, Odluka o naknadama općinskog Načelnika, članova općinskog Poglavarstva, predsjednika, potpredsjednika, vijećnika i članova radnih tijela, Zakon o savjetima mladih, Zakon o financiranju političkih stanaka, nezavisnih lista i kandidata, Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 637.000,00 kn.

Mjerila uspješnosti: - redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog vijeća i odbora te političkim strankama, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima, objava akata Općinskog vijeća u Službenim novinama PGŽ, uspješno provedeni izbori, dobra organizacija manifestacija (veliki broj posjetitelja..).

U razdjelu 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program: Javna uprava i administracija

Realizirat će se obavljanjem osnovnih aktivnosti Jedinstvenog upravnog odjela: administrativni i protokolarni poslovi za Općinsko vijeće i njegova radna tijela, Općinskog načelnika, pravni, administrativni, opći i tehnički poslovi za potrebe općinske uprave, imovinsko-pravni poslovi, poslovi pisarnice i pismohrane.

Također ovaj program podrazumijeva izradu i izvršavanje proračuna i financijskih izvještaja, vođenje knjigovodstvene evidencije, nabavu opreme (uredskoga materijala....)

Opći cilj: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada.

Posebni cilj: Veća efikasnost i ažurnosti u pripremi materijala te zaključaka i odluka Općinskog vijeća te nositelja izvršnih ovlasti, efikasnije praćenje i kontrola izvršavanja proračuna i namjenskom korištenju proračunskih sredstava od strane proračunskih korisnika

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Jelenje, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela, Pravilnik o unutarnjem redu, Zakon o unutarnjoj financijskoj kontroli i drugi pozitivni zakonski propisi, Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 2.650.000,00 kuna.

Mjerila uspješnosti: efikasna priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća te za nositelja izvršnih ovlasti, dostava Odluka, Zaključaka i Naloga upravnim tijelima, prijem pošte putem digitalne pisarnice i uredna otprema, ažurno vođenje evidencije u pisarnici, ažurna obrada i rješavanje predmeta.

Program: upravljanje imovinom

Općina Jelenje ulaže novčana sredstva u kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru, a odnose se na izgradnju poslovnog centra u Dražicama (prema otplatnom planu).

Općina ove godine planira uređenje Hospicija u Jelenju (zgrada stare škole) također je u planu i dogradnja zdravstvene stanice u Dražicama. U Proračunu Općine Jelenje za 2015. godinu predviđena su sredstva i za dogradnju razdjelnika kojim se omogućava grijanje poslovnih prostora ispod tribina.

U ovom programu također se izdvajaju sredstva za održavanje zgrada u vlasništvu Općine Jelenje radi tekućeg i investicijskog održavanja.

U tijeku je i katastarska izmjera prema otplatnom planu po Ugovor

Opći cilj: održavanje poslovnih objekata koji su u vlasništvu Općine Jelenje u stanju funkcionalnosti

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 5.053.000,00 kuna.

Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Ovaj program podrazumijeva aktivnosti vezane za protupožarnu zaštitu kroz sufinanciranje Javne Vatrogasne postrojbe Grada Rijeka i DVD »Ivan Zoretić - Španac«, te aktivnosti vezane za rad Hrvatske Gorske službe spašavanja.

Opći cilj: osigurati nesmetano odvijanje protupožarne zaštite.

Poseban cilj: zadržati postojeći standard protupožarne zaštite.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o vatrogastvu, Statut Općine Jelenje, Procjena i Plan zaštite od požara i tehničko - tehnološke nesreće jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku za tekuću godinu

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 393.500,00 kn

Mjerila uspješnosti: Organizirati i osigurati primjerenu zaštitu od požara na području Općine Jelenje kroz redovito motrenje i ophodnju tijekom požarne sezone

Program: jačanje gospodarstva

Planira se subvencioniranje kamata po kreditima iz programa Poduzetnik, potpora radu Udruženju obrtnika Viškova, Klane, Kastva i Jelenja,subvencioniranje javnog prijevoza - Autotrolej, kao i rada Centra za brdsko - planinsku poljoprivredu.

Opći cilj: Trajno poticanje razvoja malog gospodarstva i obrtništva na području Općine Jelenje

Posebni cilj: kroz kreditiranje poduzetnika povećati zaposlenost na području Općine. Osigurati djelovanje Udruženja.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Jelenje, Sporazum Grada Kastva i Općina Viškovo, Klana i Jelenje o sufinanciranju rada Udruženja.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 779.000,00 kn.

Mjerila uspješnosti: Poslovanje Udruženja obrtnika.

Program: Poticanje razvoja turizma

Poticanje turističke djelatnosti kroz rad Turističke zajednice Općine Jelenje.

Zakonska osnova: Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti: 400.000,00 kuna.

Mjerila uspješnosti: Poslovanje Turističke zajednice Općine Jelenje

Program: izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Planira se proširenje sustava javne rasvjete i izgradnja pristupne ceste - Jelenski vrh, također je u planu i ulaganje u mjesno groblje Jelenje.

Planira se i izgradnja reciklažnog dvorišta - otkup zemljišta i izrada projektne dokumentacije.

A u ovom programu je i realizacija kroz zajmove prema KD Autotroleju i Kd Čistoći.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 2.345.000,00 kuna.

Program: Održavanje komunalne infrastrukture

- izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta obuhvaćeni su radovi na saniranju udarnih jama, zamjena dotrajalog asfalta (samo gornji sloj), popravak dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, postava i održavanje pocinčanih metalnih odbojnika i stupova, održavanje potpornih zidova, čišćenje slivnika i upojnih bunara, sanacija šahti oborinske odvodnje, sanacija dijelova kolnika koji su uleknuti, osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, čišćenje materijala sa kolnika.

- tekuće i investicijsko održavanje javnih cesta obuhvaća održavanje kolnika na javnim cestama čime su obuhvaćeni i radovi na održavanju, održavanje potpornih zidova i nogostupa, odvodnja oborinskih voda s kolnika,

- održavanje parkirnih prostora (tlakovac i rubnjak)

- tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojeće i zamjenu dotrajale vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala te održavanje postojeće horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama i dijelom na javnim cestama i ostalim javnim površinama te označavanje mjesta i naselja.

Održavanje zelenih površina podrazumijeva sljedeće:

1. tekuće održavanje i uređenje zelenih površina što obuhvaća:

- održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama, na drugim uređenim ili neuređenim zelenim površinama, šetnica, te okućnicama koje su u vlasništvu ili upravljanju Općine Jelenje, a dane na održavanje Komunalnom društvu »Jelen« obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, grabljanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, krčenje korova, penjačica sa odvozom otpada, žetva trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza sa odvozom otpada, ručno odstranjivanje korova /po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima/ sa staza i slobodnih površina sa odvozom otpada, okopavanja grmova, živice, stabala, obrezivanje grmlja, živice, stabala sa odvozom otpada, popunjavanje biljnim materijalom, sječa-rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda,

- održavanja zelenila u mjesnom groblju obuhvaća: grabljanje i prikupljanje otpadnog materijala, košnju travnjaka sa odvozom, održavanje biljnog materijala, otkopavanje oko grmova i stabala, obrezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika,

- održavanje zelenila uz nerazvrstane i javne ceste obuhvaća košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnoga pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima, tretiranje

- hortikulturno održavanje dječjih igrališta,

2. održavanje spomenika,

3. tekuće i investicijsko održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća popravke i redovno održavanje postojećih čekaonica,

4. održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina /ručno i strojno/, odvoz olupina i glomaznog otpada sa javno prometnih površina i kućnoga krutog otpada po zahtjevu, postava i odvoz kontejnera po naseljima Općine Jelenje, pražnjenje košarica za smeće. Radovi podrazumijevaju sljedeće:

- održavanje postignutog standarda

- održavanje novih prometnica i parkinga na području Općine Jelenje

Održavanje mjesnog groblja - izdaci i troškovi upravljanja grobljem, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje staza i slobodnih površina, održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, opločenim i betonskim površinama, održavanje vodoinstalacija, podmirenje troškova utroška električne energije i ostalih komunalnih usluga, te hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika. Mjesno groblje održava Komunalno društvo »Jelen«.

Održavanje javne rasvjete: upravljanje, usluge tekućeg održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, proširenje na pravcima gdje je sadašnja javna rasvjeta nedostatna ili je uopće nema, podmirenje troškova utroška električne energije na području Općine Jelenje.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 1.307.000,00 kn.

Program: zaštita okoliša

Planira se izrada projektne dokumentacije vezane za gospodarenje otpadom i sanacija (Dubina i dr) - preme informaciji dobivenoj od strane Primorsko - Goranske Županije Općina će zajedno sa Županijom pristupiti sanaciji Dubine.

Natječajem je Općina Jelenje osigurala 300.000,00 kuna za program energetske obnove obiteljskih kuća - međutim dio sredstva osiguran je od strane Fonda za zaštitu okoliša, dio od samih korisnika, a onda Općina osigurava dio od 50.000,00 kuna.

Potrebna sredstva - za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 600.000,00 kuna

Program: predškolski odgoj

Planira se realizirati kroz obavljanje osnovne djelatnosti predškolske ustanove, nabavu opreme, provođenje aktivnosti predškole. Planira se nastaviti sa subvencioniranjem boravka djece u vrtiću, kao i sa subvencioniranje pohađanja škole za strane jezike za djecu predškolske i školske dobi.

Ostvarit će se sufinanciranje smještaja djece s prebivalištem u Općini Jelenje u drugim javnim i privatnim predškolskim ustanovama.

Opći cilj: društveno organizirati i osigurati veći standard predškolskog odgoja na području Općine Jelenje.

Posebni cilj: ostvariti kvalitetan smještaj djece u predškolskoj ustanovi iznad normativima utvrđenog standarda u svrhu očuvanja mentalnoga i tjelesnog zdravlja djece.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Zakon o pedagoškim standardima, Zakon o javnim ustanovama, Statut Općine Jelenje

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti: 1.450.000,00 kn

Program: Osnovno školsko i srednjoškolsko obrazovanje

Planira se nastaviti sa sufinanciranjem posebnih programa OŠ »Jelenje- Dražice«, sudjelovanje učenika na natjecanjima, smotrama, zatim se planira nastaviti i sa sufinanciranjem produženog boravka kao i sa stipendiranje učenika i studenata, te sportaša.

Školski sportski centar - Općina je u fazi otkupa zemljišta i izradi projektne dokumentacije.

Opći cilj: podizati pedagoški standard te osigurati veći standard učenicima i studentima na području Općine Jelenje.

Poseban cilj: poticati posebne programe osnovne škole, te podupirati napredne učenike i studente.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Statut Općine Jelenje.

Potrebna sredstva: za realizaciju navedenoga programa planira se utrošiti 1.275.000,00 kn

Mjerila uspješnosti: nagrada za učenike odlikaše i učenike generacija u OŠ »Jelenje - Dražice«, kao i uključivanje djece s posebnim potrebama u razredni kolektiv.

Program: Zdravstvo

Planira se osigurati pomoć u radu humanitarnih i zdravstvenih organizacija koje pružaju određene zdravstvene usluge ili okupljaju građane kao što su: savjetovalište za prehranu dojenčadi, punktovi posebnog dežurstva, preventivni dijagnostički pregledi, palijativna skrb.

Opći cilj: ostvarenje većeg zdravstvenog standarda za mještane Općine Jelenje u zdravstvu.

Posebni cilj: mještanima pružiti kvalitetnije zdravstvene usluge i preventivno djelovati na zlouporabu sredstava ovisnosti i usvajanje zdravih stilova življenja, organizirati preventivne preglede.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Statut Općine Jelenje.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 173.500,00 kn.

Program: Socijalni program Općine Jelenje

Planira se pomoć obiteljima i kućanstvima kroz sufinanciranje troškova stanovanja,te prigodni poklon paketi za osobe starije dobi,planira se nastaviti sa dodjeljivanjem pomoći za novorođenčad, sa pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora, također se nastavlja i sa poklon paketima za prvoškolce povodom Svetoga Nikole, kao i sa poklonima za polaznike prvih razreda.

Opći cilj: ostvarenje većeg standarda za mještane Općine Jelenje u socijalnoj skrbi

Posebni cilj: mještanima pružiti kvalitetniju socijalnu skrb

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o socijalnoj skrbi, Statut Općine Jelenje, Odluka o socijalnoj skrbi Općine Jelenje.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 1.190.000,00 kn.

Mjerila uspješnosti: oslobođenje od plaćanja komunalne naknade te izvanredne pomoći prema zahtjevima. Planirani su prigodni poklon paketi za cca 500 starijih osoba.

Program: Razvoj sporta i rekreacije

Realizirati će se kroz sufinanciranje redovnih i posebnih aktivnosti sportskih klubova i udruga.

Opći cilj: poticanje i promicanje sporta i tehničke kulture, posebno provođenje programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži do 18. godine

Posebni cilj: poticanje sportskih udruga i klubova koji potiču rekreacijske aktivnosti mještana, kao i drugih sportskih aktivnosti radi unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti mještana, briga o sportskim aktivnostima invalida i drugih osoba oštećena zdravlja, briga o učeničkim sportskim klubovima, poticanje i promicanje tradicionalnih sportova koji kontinuirano djeluju na području Općine, posebna briga za pojedince i sportske klubove koji postižu izuzetne uspjehe u sportu, održavanjem i sanacijom sportskih objekata od značenja za Općinu Jelenje.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o športu, Zakon o udrugama, Statut Općine Jelenje.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 1.868.000,00 kn.

Mjerila uspješnosti: realizacija programa udruga i klubova u dijelu koji sufinancira Općina Jelenje: organizacija turnira i takmičenja, opremanje sportskih klubova i udruga, obilježavanje godišnjica, povećanje broja članova posebno mlađih od 18 godina, postignuti rezultati na takmičenjima.

Program: Promicanje kulture

Realizirati će se kroz sufinanciranje redovnih i posebnih aktivnosti: Margareta Krstić, Katedra čakavskog sabora Gromnišćine....Nastavlja se i sa sufinanciranjem bibliobusa.

Opći cilj: poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, unapređivanje postojećeg standarda kulturne djelatnosti, obogaćivanje kulturnog života i razvojem amaterizma u kulturi, zaštita kulturne baštine, poticanje programa koji okupljaju djecu i mladež, organiziranje predavanja i radionica te izdavačke djelatnosti.

Poseban cilj: posebna briga za pojedince i kulturne udruge i ustanove koje promiču i njeguju tradicionalne vrijednosti i kulturno ozračje.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Općine Jelenje, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o udrugama.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 270.000,00 kn

Program: socijalna skrb

Potpore udrugama od posebnog značaja

Poticati će se rad: rad UHDDR - Grobnišćine,UDVDR - ogranak Jelenje,UHBDDR - podružnica Grobnik,rad društva multiple skleroze PGŽ, rad KLA Izvor, rad Udruga osoba s mišićnom distrofijom,rad udruge Antifašističkih boraca i antifašista, rad Crvenog križa te rad Udruge umirovljenika.

Opći cilj: Poticanje rada udruga koje okupljaju mještane Općine Jelenje,a ne pripadaju u druge djelatnosti:

Posebni cilj: Ostvarenje veće razine organiziranog djelovanja mještana Općine Jelenje

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi, Zakon o udrugama, Statut Općine Jelenje

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 220.750,00 kn.

Mjerila uspješnosti: brojčano jačanje članstva udruga, realizacija programa udruga u dijelu koji sufinancira Općina Jelenje: izleti, posjeti članovima, obilježavanje blagdana i godišnjica.

Program: Vjerske zajednice

Realizirati će se kroz sufinanciranje neprofitnih organizacija - crkva sv. Mihovila.

Potrebna sredstva: za realizaciju ovog programa planira se utrošiti 50.000,00 kn

Klasa: 400-01/14-03/12

Ur. broj: 2170/04-01-14-1

Dražice, 27. studenoga 2014.

Načelnik Općine Jelenje

mr. sc. Ervin Radetić, dr. med., v. r.

Na temelju odredbe članka 6. i članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 33/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj 3. prosinca 2014. godine, donijelo je

PRORAČUN OPĆINE JELENJE ZA 2015.
GODINU I PROJEKCIJU PRORAČUNA ZA 2016.
I 2017. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Jelenje za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2016. i 2017. godinu sastoje se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 400-08/14-01/05

Ur. broj: 2170-04-01-14-3

Dražice, 3. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik Općinskog vijeća

Nikica Maravić, v. r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=915&mjesto=51218&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr