SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 33. Utorak, 4. studenog 2014.
GRAD VRBOVSKO

41.

Na temelju članaka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i36/09, 150/11i 144/ 12), članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/ 01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/ 20, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članku 5. i 6. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine PGŽ 39/13) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 27/09, 31/09, 43/10 i 8/13) temeljem podnesenog zahtjeva za umanjenje komunalnog doprinosa investitora H.A.K.I. d.o.o. Vrbovsko, Zagrebačka 16, Gradsko vijeće Grada Vrbovskog donosi

ODLUKU
o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa

Prihvaća se zahtjev investitora H.A.K.I. d.o.o. OIB:32556472212, Vrbovsko, Zagrebačka 16, za umanjenje od 75%, na iznos komunalnog doprinosa utvrđen rješenjem Odsjeka za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog, KLASA: UP/I-363-05/14-01-98, URBROJ:2193-01-03/14-2 od 9. 9. 2014. god. za izgradnju poslovne zgrade na k.č. 1991/14 k.o. Vrbovsko. Rješenjem o visini komunalnog doprinosa utvrđen je iznos od =168.999,39 kn, a investitor se oslobađa plaćanja u visini 75% ili iznosa =126.749,54 kn, a ostvaruje se prilikom plaćanja komunalnog doprinosa.

Investitoru se po zahtjevu odobrava plaćanje komunalnog doprinosa u ukupno 12 (dvanaest) obroka.

Obvezuje se gradonačelnik da s investitorom sklopi Ugovor kojim će regulirati međusobna prava i obveze koje se odnose na oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa. Kao sredstvo osiguranja da predmetnu nekretninu neće otuđiti u roku od 5 godina, investitor mora dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika u visini odobrenog iznosa oslobođenja od plaćanja.

Po sklopljenom Ugovoru Odsjek za komunalni sustav izdati će rješenje o komunalnom doprinosu kojim će investitora osloboditi u iznosu od 75% plaćanja.

Klasa: UP/I - 363-05/14-01-98

Ur. broj: 2193-01-01/14-01-3

Vrbovsko, 3. studenoga 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Šein Brinjak v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=910&mjesto=51326&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr