SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 21. Četvrtak, 24. lipnja 2004.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
9

9.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 63. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine« broj 9/02), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 31. svibnja 2004. godine donosi

ODLUKU
o godišnjem obračunu Proračuna Općine
Malinska-Dubašnica za 2003. godinu

Članak 1.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


O P I S PLAN PRORAČUNA OSTVARENJE IND

ZA 2003.GOD. PRORAČUNA


PRIHODI 19.013.000,00 22.781.385,12 120


PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 335.000,00 224.597,95 67


RASHODI 13.866.442,05 12.387.532,99 89


RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 6.110.000,00 3.254.850,57 53


RAZLIKA VIŠAK/MANJAK - 628.442,05 7.363.599,51 -


B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA


O P I S PLAN-PRORAČUN OSTVARENJE

ZA 2003. GOD. PRORAČUNA


RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 2002.

STALNA PRIČUVA-PRIJENOS 1.030.442,05 1.030.442,05


C. RAČUN FINANCIRANJA


O P I S PLAN-PRORAČUN OSTVARENJE IND

ZA 2003. GOD. PRORAČUNA


PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 18.000,00 24.151,12 134

IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA 420.000,00 405.869,92 97


NETO ZADUŽIVANJE I FINANCIRANJE -402.000,00 -381.718,80

VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ

PRETHODNIH GOD. + NETO ZADUŽIVANJE I FINANCIRANJE 0.00 8.012.322,76 -


Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka raspoređuju se kako slijedi.

Članak 3.

Ovaj Proračun stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/04-01/2

Ur. broj: 2142-05-04-1

Malinska, 31. svibnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Općinskog vijeća

Josip Sormilić v. r.

II. POSEBNI DIO

Izdaci Proračuna u iznosu od 20.396.442,05 kuna i izdaci financiranja raspoređuju se po potanjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=91&mjesto=51511&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr