SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 32. Petak, 31. listopada 2014.
OPĆINA MATULJI

41.

Na temelju članka 109. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13 i 17/ 14), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici dana 21. 10. 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o nerazvrstanim cestama na području Općine Matulji

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuje upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Općina), mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta, nadzor i prekršajne odredbe.

Članak 2.

(1) Nerazvrstana cesta na području Općine je javno dobro u općoj upotrebi u vlasništvu Općine.

(2) Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz vlasništva Općine niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci Načelnika Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Načelnik), pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste.

(3) Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup sukladno općim aktima Općine, ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost kretanja pješaka i održavanje nerazvrstane ceste.

(4) Nekretninu koja je izvlaštenjem, pravnim poslom ili na drugi način postala vlasništvo Općine, a lokacijskom dozvolom je predviđena za građenje nerazvrstane ceste, Općina ne može otuđiti.

Članak 3.

(1) Kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste ili njezinog dijela može joj se ukinuti status javnog dobra u općoj upotrebi, a nekretnina kojoj prestaje taj status ostaje u vlasništvu Općine.

(2) Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi nerazvrstane ceste ili njezinog dijela donosi Općinsko vijeće Općine Matulji.

Članak 4.

Pod nerazvrstanim cestama, u smislu ove Odluke, razumijevaju se naročito:

.ceste na području Općine koje sukladno zakonu kojim se uređuju ceste prestaju biti razvrstane kao javne ceste,

.ceste koje povezuju naselja,

.ceste koje povezuju područja unutar Općine i naselja,

.terminali i okretišta vozila javnog prijevoza,

.pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina,

.druge ceste na području Općine.

Članak 5.

Nerazvrstanu cestu čine:

.cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda s nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija, potporni i obloženi zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze te sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično),

.građevna čestica, odnosno cestovno zemljišta u površini koju čine površina zemljišta na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog pojasa te površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i drugo),

.zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu,

.prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljane i nadzor prometa,

.javna rasvjeta u funkciji nerazvrstane ceste i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, uređaji za naplatu parkiranja i slično).

II. UPRAVLJANJE, GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA TE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Upravljanje nerazvrstanim cestama

Članak 6.

(1) Općina upravlja nerazvrstanim cestama.

(2) Općina vodi jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama u skladu s podzakonskim propisom kojim se uređuje sadržaj i način vođenja jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama.

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

Članak 7.

Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u pravilu obuhvaćaju:

.pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,

.ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,

.ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,

.ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopuštena gradnja i uporaba građevine sukladno propisima,

.ustupanje radova izmještaja komunalne i druge infrastrukture,

.ustupanje geodetskih radova,

.ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,

.ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,

.organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju nerazvrstane ceste te dijelova nerazvrstane ceste i objekata na korištenje i održavanje,

.investitorski nadzor nad provođenjem projekata,

.ustupanje revizije projekta u odnosu na osnovne uvjete kojima nerazvrstana cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.

Članak 8.

(1) Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije nerazvrstane ceste predviđa građenje ili rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija i uređaja unutar građevine nerazvrstane ceste, tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te instalacije i uređaje.

(2) Troškove izrade tehničke dokumentacije te troškove građenja ili rekonstrukcije instalacija i uređaja iz stavka 1. ovoga članka, snosi investitor odnosno vlasnik tih instalacija i uređaja.

Održavanje nerazvrstanih cesta

Članak 9.

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta razumijevaju naročito:

-planiranje održavanja i mjera zaštite nerazvrstanih cesta i prometa na njima,

-redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta,

-ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta,

-stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja nerazvrstanih cesta,

-ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja nerazvrstanih cesta,

-osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s nerazvrstane ceste,

-ophodnju.

Članak 10.

(1) Poslove održavanja nerazvrstanih cesta obavljaju pravne, odnosno fizičke osobe kojima je to povjereno u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji.

(2) Revizijska okna i poklopce revizijskih okana svih komunalnih ili drugih instalacija i uređaja ugrađenih u cestovnu građevinu nerazvrstane ceste dužan je održavati vlasnik tih instalacija i uređaja.

Članak 11.

(1) Redovito održavanje cesta čini skup poslova odnosno radova i radnji te mjera koje se provode tijekom cijele godine sukladno godišnjem operativnom programu.

(2) Općina u svrhu redovitog održavanja cesta dužna je po potrebi provoditi ispitivanje određenih dijelova cesta u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva ili trajnosti te ceste.

(3) U pravilu, redovito održavanje cesta izvođač radova održavanja cesta je u obvezi obavljati u vrijeme kada je intenzitet prometa na cestama manji i po mogućnosti bez ometanja prometa na nerazvrstanoj cesti.

Članak 12.

(1) Pod redovitim održavanjem cesta podrazumijevaju se osobito sljedeći poslovi:

-nadzor i pregled cesta i objekata,

-redovito održavanje prometnih površina,

-redovito održavanje bankina,

-redovito održavanje pokosa,

-redovito održavanje sustava odvodnje,

-redovito održavanje prometne signalizacije i opreme,

-redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja,

-redovito održavanje vegetacije,

-osiguranje preglednosti,

-čišćenje ceste,

-redovito održavanje cestovnih objekata,

-interventni radovi,

-zimska služba.

Članak 13.

(1) Izvanredno održavanje spada u grupu zahtjevnijih i opsežnijih radova održavanja cesta, a temeljni im je cilj dugotrajnije uređenje i poboljšanje pojedinih dijelova ceste bez izmjene njenih tehničkih elemenata, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

(2) Radovi izvanrednog održavanja izvode se povremeno, a njihov opseg vezan je za stupanj dotrajalosti ili oštećenja ceste.

Članak 14.

Radovi izvanrednog održavanja cesta mogu se izvoditi samo na temelju projekta koji se obvezno izrađuje za provedbu takvog održavanja i u skladu s Pravilnikom o održavanju cesta.

Članak 15.

(1) Izvanredno održavanje cesta posebno obuhvaća:

-obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora,

-ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitete vožnje,

-mjestimične popravke kolničke konstrukcije ceste u svrhu zaštite i povećanja nosivosti ceste,

-poboljšanje sustava odvodnje ceste,

-zamjenu, ugrađivanje nove i poboljšanje vertikalne prometne signalizacije i opreme ceste (kilometarski i smjerokazni stupići, zaštitne ograde i slično) na većim dijelovima ceste,

-saniranje odrona, popuzina,

-radovi na zaštiti kosina od erozije,

-sanaciju obložnih zidova,

-zaštitu ceste od podlokavanja,

-radove na uređenju zelenila u svrhu biološke zaštite ceste, ukrašavanja okoliša i zaštite od snježnih zapuha,

-pojedinačne korekcije geometrijskih elemenata ceste (ublažavanje oštrih krivina, uređenje poprečnih nagiba, stajališta uz cestu i drugo) sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa, kojima se ne mijenja usklađenost s lokacijskim uvjetima u skladu s kojim je cesta izgrađena,

-uređenje raskrižja u istoj razini (oblikovanje, preglednost, ugradnja nove signalizacije i opreme) kojima se ne mijenja usklađenost s lokacijskim uvjetima u skladu s kojim je cesta izgrađena,

-poboljšanje uvjeta prometa uređenjem stajališta, odmorišta, pješačkih staza,

-obnovu i postavu instalacija, opreme i uređaja ceste.

(2) Izvanredno održavanje cestovnih objekata posebno obuhvaća:

-zamjenu kolnika

-zamjenu hidroizolacije

-popravak ili zamjenu rasponske konstrukcije, stupova i upornjaka

-popravak ili zamjenu sustava za odvodnju,

-popravak ili zamjenu ležajeva

-popravak ili zamjenu prijelaznih naprava

-uređenje prijelaza na nasip

-zaštitu stupova i upornjaka od podlokavanja

-cjelovitu antikorozivnu zaštitu

-sanaciju i zaštitu betonskih površina

-zamjenu i obnovu propusta i mostova do 10 m raspona

-sanaciju tunelske obloge

-sanaciju i obnovu zidova.

III. MJERE ZA ZAŠTITU NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 16.

(1) Nerazvrstane ceste mogu se koristiti samo za promet vozilima, a u druge svrhe samo u slučajevima, na način i pod uvjetima propisanim zakonom kojim se uređuju ceste, podzakonskim aktima donesenim na temelju Zakona o cestama, zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama, te ovom Odlukom.

(2) Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, na nerazvrstanoj cesti zabranjeno je:

-oštetiti, ukloniti, premjestiti, zakriti ili na bilo koji drugi način izmijeniti postojeće stanje prometne signalizacije, prometnu opremu te cestovne uređaje,

-trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi način smetati posjed nerazvrstane ceste ili njezinog dijela,

-dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale tekućine,

-sprječavati otjecanja voda s nerazvrstane ceste,

-spuštati po pokosu nasipa ili usjeka kamen, stabla te druge predmete i materijal,

-vući stabla i dijelove stabala te drugi materijal ili predmete,

-puštati domaće životinje bez nadzora, napajati životinje u cestovnom jarku te vršiti ispašu ili graditi pojilišta na cestovnom zemljištu,

-postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade,

-odlagati drvnu masu, ostale materijale ili druge predmete,

-postavljati nadgrobne ploče i ostala spomen obilježja,

-postavljati transparente, plakate i druge oblike obavještavanja odnosno oglašavanja bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela općine

-rasipavati materijal, nanositi blato, ulje ili na drugi način onečišćavati nerazvrstanu cestu,

-odlagati snijeg ili led,

-vršiti druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

(3) Pravne, odnosno fizičke osobe kojima su povjereni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji moraju bez odgode, nakon saznanja, s ceste ukloniti sve zapreke ili druge posljedice zabranjenih radnji, koje bi mogle oštetiti nerazvrstanu cestu, ugroziti, ometati ili smanjiti sigurnost prometa na nerazvrstanoj cesti.

(4) Ako osobe iz stavka 3. ovog članka ne mogu zapreku ili nastalo opasno mjesto na nerazvrstanoj cesti ukloniti odmah, do njezinog uklanjanja mora je osigurati propisnom prometnom signalizacijom te o zapreci i ostalim posljedicama zabranjenih radnji bez odgode obavijestiti nadležno tijelo iz članka 43. ove Odluke.

Prekomjerna uporaba

Članak 17.

(1) Pravne ili fizičke osobe u obavljanju čije gospodarske djelatnosti (eksploatacija mineralnih sirovina, korištenje šuma, šumskog zemljišta i šumskih proizvoda, industrijska proizvodnja, izvođenje građevinskih radova i slično) dolazi do prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste teškim ili srednje teškim vozilima, dužne su platiti naknadu za prekomjernu upotrebu nerazvrstane ceste.

(2) Visinu naknade za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste utvrđuje Načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalni sustav Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Odsjeka)

(3) Rješenje o prekomjernoj uporabi nerazvrstane ceste donosi Odsjek.

(4) Pravna ili fizička osoba dužna je radi ishođenja odobrenja iz stavka 3. ovog članka Odsjeku podnijeti pisani zahtjev, o čemu Odsjek donosi rješenje.

(5) Odsjek očevidom na licu mjesta utvrđuje oštećenja izazvana prekomjernom uporabom nerazvrstane ceste, o čemu se sastavlja zapisnik.

(6) Radove na dovođenju nerazvrstane ceste u stanje koje je prethodilo oštećenjima izazvanim prekomjernom uporabom nerazvrstane ceste obavljaju pravne, odnosno fizičke osobe kojima su povjereni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji, o trošku pravne ili fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka.

Priključak i prilaz

Članak 18.

(1) Uvjete za gradnju priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu utvrđuje Odsjek, u postupku izdavanja lokacijske dozvole odnosno drugog akta kojim se provode dokumenti prostornog uređenja sukladno propisima.

(2) Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu smije se izvesti samo uz prethodnu pisanu suglasnost Odsjeka.

(3) Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu s uređenom kolničkom konstrukcijom (asfalt, beton i slično) mora se izgraditi s istom ili sličnom kolničkom konstrukcijom u duljini od najmanje 5 metara.

(4) Oborinske vode s priključaka i prilaza ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu.

(5) Troškove građenja priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu, uključujući i postavljanje potrebnih prometnih znakova, signalizacije i opreme snosi ovlaštenik prava građenja ili vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

(6) Osoba koja izvede priključak odnosno prilaz na nerazvrstanu cestu protivno odredbama ovoga članka, kao i osoba koja se služi priključkom odnosno prilazom izvedenim protivno odredbama ovoga članka, nema pravo od Općine potraživati naknadu štete nastale korištenjem toga priključka odnosno prilaza.

Prilagođavanje priključka i prilaza

Članak 19.

(1) Ako priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu zbog povećanog prometa ili korištenja za drukčiji promet nego što je bio uzet u obzir prilikom izdavanja suglasnosti za njegovu izgradnju više nije odgovarajući, Odsjek će rješenjem zahtijevati prilagođavanje priključka i prilaza izmijenjenim uvjetima (rekonstrukciju).

(2) Troškove prilagođavanja priključka, odnosno prilaza snosi ovlaštenik prava građenja ili vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

Ukidanje priključka

Članak 20.

(1) Odsjek može zahtijevati odgovarajuće prilagođavanje priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu, odrediti zabranu korištenja priključka i prilaza ili njegovo ukidanje ako isti nije održavan sukladno uvjetima i suglasnosti iz članka 18. stavka 1. i 2. ove Odluke, ili je izgrađen bez

suglasnosti, ili ako nije prilagođen sukladno članku 19. ove Odluke.

(2) Troškove za izvođenje mjere iz stavka 1. ovoga članka snosi nositelj prava građenja ili vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

Preglednost na nerazvrstanoj cesti

Članak 21.

(1) U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini, križanja nerazvrstane ceste s javnom cestom ili željezničkom prugom u razini ili u unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smiju se saditi drveće i grmlje, postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti koji onemogućavaju preglednost na nerazvrstanoj cesti.

(2) Vlasnik ili posjednik zemljišta uz nerazvrstanu cestu dužan je na zahtjev Odsjeka otkloniti drveće, grmlje, naprave, ograde ili druge predmete iz trokuta preglednosti i iz slobodnog profila nerazvrstane ceste.

(3) Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik zemljišta ne postupi sukladno odredbi stavka 2. ovoga članka, osigurati će se izvođenje tih radova na teret vlasnika, korisnika ili posjednika zemljišta.

Autobusna stajališta

Članak 22.

Uvjete za utvrđivanje lokacije i uvjete za projektiranje i uređenje autobusnih stajališta propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo.

Obavljanje radova na nerazvrstanoj cesti

Članak 23.

(1) Na nerazvrstanoj cesti zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje, ukoliko za to ne postoji prethodno pisano odobrenje Odsjeka.

(2) Odobrenje Odsjeka u smislu stavka 1. ovoga članka izdaje se naročito za:

-zauzimanje nerazvrstane ceste radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično,

-prekopavanje i/ili prokop nerazvrstane ceste radi popravka, prelaganja ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje.

(3) Pravna ili fizička osoba dužna je radi ishođenja odobrenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka Odsjeku podnijeti pisani zahtjev, o čemu Odsjek donosi rješenje.

Članak 24.

(1) Nerazvrstana cesta može se zauzeti radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i dugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično.

(2) Nerazvrstana cesta može se privremeno zauzeti i za parkiranje reportažnih, mjernih i sličnih specijalnih vozila.

(3) Za zauzimanje nerazvrstane ceste iz stavka 1. i 2. ovoga članka plaća se naknada.

(4) Visinu naknade za zauzimanje nerazvrstane ceste utvrđuje Načelnik na prijedlog Odsjeka

(5) Iznimno od odredbe članka 23. ove Odluke, za privremeno zauzimanje nerazvrstane ceste koje ukupno traje do jednog sata, pravna ili fizička osoba nije dužna ishoditi pisano odobrenje Odsjeka.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, osoba koja je privremeno zauzela nerazvrstanu cestu obvezna je o tome obavijestiti Odsjek i Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu primorsko-goransku Rijeka.

Članak 25.

(1) Nerazvrstana cesta može se prekopavati radi izvođenja radova na popravcima, prelaganju ili ugradnji komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje.

(2) Pod prekopavanjem, u smislu stavka 1. ovoga članka, razumijeva se izvođenje radova na nerazvrstanoj cesti koji se sastoje od razbijanja i uklanjanja kolničke konstrukcije, iskopa materijala iz temeljnog tla ili iz nasipa, uklanjanja odnosno postavljanja vodova, nasipavanja i zbijanja nasutog materijala te obnove kolničke konstrukcije nakon prekopavanja.

(3) Za prekopavanje iz stavka 1. i 2. ovoga članka plaća se naknada.

(4) Visinu naknade iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje Načelnik na prijedlog Odsjeka.

Članak 26.

(1) Investitori radova iz članka 25. ove Odluke, dostavljaju Odsjeku godišnji plan prekopavanja nerazvrstanih cesta, najkasnije do 1. ožujka za tekuću kalendarsku godinu.

(2) Sva prekopavanja nerazvrstanih cesta moraju biti usklađena s planovima gradnje i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Općine.

(3) Prekopavanje nerazvrstanih cesta nije dozvoljeno obavljati na području odvijanja većih manifestacija u Općini za vrijeme trajanja tih manifestacija.

Članak 27.

(1) Rješenje kojim se daje odobrenje za prekopavanje nerazvrstane ceste, u smislu članka 23. ove Odluke, sadrži naročito:

-mjesto i vrijeme izvođenja radova na prekopavanju,

-privremenu regulaciju prometa,

-uvjete izvođenja radova i sanacije u skladu s pravilima struke,

-mjere zaštite sudionika u prometu,

-druge bitne elemente koji utječu na uređenu zelenu površinu zahvaćenu prekopavanjem nerazvrstane ceste, na sigurnost prometa i stabilnost građevina u blizini mjesta prekopavanja,

-iznos naknade za prekopavanje te rok plaćanja.

(2) Vrijeme prekopavanja utvrđuje se u pravilu, kao vrijeme u kojem će izvođenje radova na prekopavanju u što manjoj mjeri otežati odvijanje i protočnost prometa te odvijanje lokalnih manifestacija (dani koje Općina svečano obilježava).

(3) Investitor je dužan najmanje tri dana prije početka izvođenja radova na prekopavanju izvijestiti Odsjek i druge subjekte određene u rješenju iz stavka 1. ovoga članka, o danu početka izvođenja radova.

(4) Prometne znakove za privremenu regulaciju prometa, kao i prateće osiguranje otvorenih građevinskih jama (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje) postavlja i uklanja investitor, na temelju odobrenog prometnog elaborata.

Članak 28.

(1) Investitor je dužan po završetku radova na prekopavanju nerazvrstane ceste bez odgode o tome izvijestiti Odsjek i nerazvrstanu cestu dovesti u prvobitno stanje.

(2) Odsjek vodi brigu da radovi u svezi dovođenja nerazvrstane ceste u prvobitno stanje budu izvedeni sukladno pravilima struke.

(3) Investitor jamči za kvalitetu izvršenih radovana dovođenju prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno sta

nje za razdoblje od najmanje dvije godine od dovršetka tih radova.

(4) Odsjek vodi očevidnik o danim odobrenjima za prekopavanje nerazvrstane ceste.

(5) Odsjek prati stanje kvalitete izvršenih radova na dovođenju prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje tijekom cijelog razdoblja jamstvenog roka iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Ako Odsjek utvrdi da radovi na dovođenju prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje nisu izvršeni kvalitetno i u skladu sa pravilima struke, zahtijevat će od investitora da ih ponovo izvrši te da nadoknadi time nastalu štetu.

Članak 29.

Iznimno od odredbe članka 23. ove Odluke, investitori komunalnih, vodnih i energetskih građevina kao i građevina elektroničkih komunikacija i povezane opreme, nisu dužni ishoditi od Odsjeka prethodno pisano odobrenje za prekopavanje nerazvrstane ceste, ako je uslijed oštećenja na uređajima i instalacijama ugrađenim u nerazvrstanu cestu, neposredno ugrožena sigurnost prometa odnosno život i zdravlje građana ili bi mogla nastati veća gospodarska šteta (hitne intervencije).

Članak 30.

(1) U vremenskom razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna svake kalendarske godine, u pravilu, nije dozvoljeno zauzimanje ili prekopavanje nerazvrstane ceste, osim u naročito opravdanim slučajevima na temelju prethodne pisane suglasnosti Načelnika.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na hitne slučajeve radi otklanjanja kvarova, većih šteta i opasnosti po život ljudi i imovinu.

(3) Novoizgrađenu ili rekonstruiranu nerazvrstanu cestu zabranjeno je prekopavati najmanje pet godina računajući od dana asfaltiranja.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3.ovoga članka Načelnik može, u naročito opravdanim slučajevima, odobriti prekopavanje nerazvrstane ceste prije isteka roka od pet godina, pod uvjetom da investitor obnovi cijelu kolničku konstrukciju nerazvrstane ceste.

Članak 31.

(1) Ako se na nerazvrstanoj cesti izvode ili izvedu radovi ili radnje koji mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurnost prometa na njoj, pravne, odnosno fizičke osobe kojima su povjereni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji su dužne po nalogu Odsjeka poduzeti sve mjere za otklanjanje opasnosti od oštećenja nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, Odsjek je ovlašten obustaviti radove i/ili naložiti plaćanje troškova nastalih poduzimanjem mjera iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Troškove poduzimanja mjera iz stavka 1. ovoga članka snosi izvođač radova, odnosno naručitelj radova, odnosno osobe koje izvode radnje na nerazvrstanoj cesti.

Članak 32.

(1) Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti investitor je dužan osigurati pješački promet i promet vozila, uz poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje građevinskih jama i ulegnuća većih od 5 cm i slično) u skladu s propisima.

(2) Investitor je odgovoran za svaku štetu koja nastane trećim osobama uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim cestama i njihovog zauzimanja.

Članak 33.

Sportske priredbe i druge manifestacije na nerazvrstanim cestama mogu se održavati pod uvjetima i na način utvrđen zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama i općima aktima Općine.

Objekti, uređaji i instalacije uz nerazvrstanu cestu

Članak 34.

(1) Vlasnik ili korisnik objekata, uređaja i instalacija uz nerazvrstanu cestu na kojima je došlo do oštećenja zbog kojih može nastati neposredna opasnost za nerazvrstanu cestu i sudionike u prometu i okoliš dužan je o tome obavijestiti Općinu i Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.

(2) Vlasnik ili korisnik objekata, uređaja i instalacija iz stavka 1. ovoga članka mora odmah otkloniti oštećenja na njima radi otklanjanja opasnosti od štete i o tome obavijestiti Općinu i ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.

(3) Vlasnik ili korisnik objekata, uređaja i instalacija iz stavka 1. ovoga članka obvezan je naknaditi štetu i troškove koji su uslijed oštećenja instalacija i uređaja prouzročeni nerazvrstanoj cesti.

Zatvaranje nerazvrstane ceste

Članak 35.

(1) Općina je ovlaštena u opravdanim slučajevima zatvoriti nerazvrstanu cestu za promet.

(2) Pod zatvaranjem nerazvrstane ceste smatra se uspostava zabrane ili ograničenja prometa svih ili pojedinih vrsta vozila na određenoj nerazvrstanoj cesti ili dijelu nerazvrstane ceste za određene dane ili u određenom vremenskom razdoblju.

(3) Opravdani slučajevi za zatvaranje nerazvrstane ceste su:

-izvođenje radova redovnog i izvanrednog održavanja te rekonstrukcije nerazvrstane ceste koje nije moguće izvesti bez zatvaranja nerazvrstane ceste;

-izvođenje drugih radova ili obavljanje aktivnosti na ili uz nerazvrstanu cestu koje utječu na sigurnost odvijanja prometa odnosno koje nije moguće izvesti bez zatvaranja nerazvrstane ceste;

-zbog prometne nesreće, odrona ili pada kamenja i stijena, stabala, snježnih lavina ili drugog izvanrednog događaja;

-iznenadno oštećenje kolnika, cestovnog trupa, mostova, propusta, tunela, cestovnih objekata i građevina te ostalih dijelova nerazvrstane ceste zbog kojih je ugrožena sigurnost odvijanja prometa;

-vremenske pojave koja bitno utječu na sigurnost odvijanja prometa kao što je olujni vjetar, ledena kiša, snijeg nošen olujnim vjetrom koji stvara snježne zapuhe, obilna i dugotrajna kiša koja izaziva bujično tečenje vode ili izlijevanje vodotoka iz korita preko kolnika;

-požari uz nerazvrstanu cestu;

-elementarne nepogode.

(4) Osim slučajeva navedenih u stavku 1. ovoga članka, opravdani slučaj za zatvaranje nerazvrstane ceste i preusmjeravanje prometa smatra se i drugi predviđeni događaj koji utječe na sigurnost i protočnost prometa na nerazvrstanoj cesti.

Članak 36.

(1) Zatvaranje nerazvrstane ceste, u opravdanom slučaju, može zatražiti i druga pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnošenjem zahtjeva Općini.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke o lokaciji, vrsti i količini radova zbog kojih se predlaže zatvaranje nerazvrstane ceste te način izvođenja i vrijeme trajanja radova, kao i prometni elaborat.

Članak 37.

U postupku rješavanja zahtjeva iz članka 36. ove Odluke Općina će:

-ocijeniti razloge i opravdanost zatvaranja nerazvrstane ceste;

-preispitati mogućnosti za preusmjeravanje prometa na druge ceste.

Članak 38.

O zatvaranju nerazvrstane ceste mora se obavijestiti nadležna policijska uprava i javnost.

Prometni znakovi, signalizacija i oprema, turistička i ostala signalizacija

Članak 39.

(1) Prometni znakovi, signalizacija i oprema te turistička i ostala signalizacija postavljaju se na nerazvrstanoj cesti na temelju prometnog elaborata.

(2) Za nerazvrstane ceste koje su izgrađene do stupanja na snagu Zakona o cestama, a nemaju prometni elaborat, mjerodavno je postojeće stanje prometne signalizacije i opreme.

(3) Prometni elaborat prilaže se u postupcima ishođenja akata za građenje, rekonstrukciju i održavanje nerazvrstanih cesta te suglasnosti na temelju Zakona o cestama i ove Odluke.

Izvanredni prijevoz

Članak 40.

(1) Vozila u prometu na nerazvrstanoj cesti, sama ili zajedno s teretom, moraju udovoljavati propisanim uvjetima za pojedine vrste vozila u pogledu dimenzija, ukupne mase i osovinskog opterećenja.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, izvanredni prijevoz je moguć na temelju dozvole za izvanredni prijevoz kojom se utvrđuju uvjeti i način njegovog obavljanja te iznos i način plaćanja naknade i drugih troškova izvanrednog prijevoza.

(3) Vozilo kojim se obavlja izvanredni prijevoz mora udovoljiti zahtjevima tehničke ispravnosti sukladno propisima kojima se regulira sigurnost prometa na cestama.

(4) Dozvolu za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti su smislu stavka 2. ovoga članka izdaje Odsjek.

(5) Ako se izvanredni prijevoz treba obaviti na javnoj cesti i na nerazvrstanoj cesti, dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje pravna osoba koja upravlja javnom cestom.

(6) O izdanim dozvolama za izvanredni prijevoz, Odsjek je dužan obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijsku upravu Primorsko-goranska, Rijeka.

(7) Uvjete i način obavljanja izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti te uvjete i postupak za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti utvrđuje se primjenom propisa za javne ceste.

Troškovi izvanrednog prijevoza

Članak 41.

(1) Troškove izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti koji se odnose na troškove postupka izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz, troškove poduzimanja posebnih mjera koje se moraju provesti radi sigurnosti izvanrednog prijevoza (podupiranje i ojačanje mostova i drugih objekata, pratnja i drugo) i naknadu za izvanredni prijevoz plaća prijevoznik.

(2) Visinu i način plaćanja troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Načelnik.

(3) Sredstva naknade i drugih troškova izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti uplaćuju se u korist proračuna Općine.

Kontrola vozila koje obavlja prijevoz

Članak 42.

(1) Ako se kontrolom utvrdi da se izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti obavlja bez dozvole odnosno ako se utvrdi da osovinsko opterećenje, ukupna masa i dimenzije vozila premašuju dozvolom utvrđene iznose, izvanredni prijevoz može se nastaviti tek nakon pribavljanja odgovarajuće dozvole i plaćanja naknade za izvanredni prijevoz odnosno nakon odgovarajućeg usklađenja sa propisanim osovinskim opterećenjem, ukupnom masom i dimenzijom vozila.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, prijevoznik je dužan uz troškove kontrole platiti i naknadu za izvanredni prijevoz za prijeđeni put do mjesta kontrole odnosno do mjesta usklađenja osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila, kao i nadoknaditi svu time prouzročenu štetu na nerazvrstanoj cesti.

IV. NADZOR

Članak 43.

Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja komunalni redar Općine Matulji.

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 44.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

-se ne pridržava odredbe članka 10. stavka 2. ove Odluke

-se ne pridržava odredbe članka 16. stavka 2. i 3. ove Odluke

-ne plati naknadu za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste iz članka 17. stavak 2. ove Odluke

-se ne pridržava odredbe članka 18. stavak 2. i 3. ove Odluke

-se ne pridržava odredbe članka 21. stavka 1. ove Odluke

-se ne pridržava odredbe članka 23. stavak 1. i 2. ove Odluke

-ne plati naknadu za zauzimanje nerazvrstane ceste iz članka 24. stavak 3. ove Odluke

-ne plati naknadu za prekopavanje nerazvrstane ceste iz članka 25. ove Odluke

-se ne pridržava odredbi članka 27. ove Odluke

-se ne pridržava odredbi članka 28. ove Odluke

-se ne pridržava odredbe članka 32. stavka 1. ove Odluke

-se ne pridržava odredbe članka 34. stavak 2. ove Odluke

-obavlja izvanredni prijevoz bez dozvole, ili suprotno uvjetima iz dozvole iz članka 40. stavak 2. ove Odluke

-ne plati troškove izvanrednog prijevoza i naknadu za izvanredni prijevoz iz članka 41. stavak 1. ove Odluke

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba-obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Matulji(»Službene novine Primorsko-goranske županije » broj 18/96 i ispravak u broju 20/96 i 21/96).

Članak 46.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama ove Odluke.

Članak 47.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/14-01/13

UR. BROJ: 2156-04-01-14-1

Matulji, 21. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=909&mjesto=51211&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr