SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 28. Petak, 26. rujna 2014.
OPĆINA VINODOLSKA

35.

Na temelju članka 6 i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj:40/09,15/ 13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 7. sjednici održanoj 3. rujna 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU
VINODOLSKE OPĆINE

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prava i obveze iz socijalne skrbi, koje osigurava Općina Vinodolska općina (u daljnjem tekstu: Vinodolska općina ili samo Općina), uvjeti i način njihovog ostvarivanja, način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi, korisnici socijalne skrbi, te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi, a naročito socijalne skrbi obitelji, invalidnih i bolesnih osoba, starijih osoba (umirovljenika), djece, učenika i studenata, kao i svih drugih korisnika prava iz socijalne skrbi, obuhvaćenih ovom Odlukom.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke, nakon donošenja proračuna za tekuću godinu, Općinsko vijeće na prijedlog Savjeta za socijalnu i zdravstvenu skrb (u daljnjem tekstu: Socijalno vijeće) donosi Socijalni program kao jednogodišnji opći akt kojim Općinsko vijeće na prijedlog Socijalnog vijeća raspoređuje socijalni proračun na izdatke za pojedine vrste socijalne pomoći, po kriterijima i mjerilima iz ove Odluke, do iznosa osiguranih sredstava u proračunu za socijalnu skrb, a prema raspodjeli proračuna - socijalni programi.

Vinodolska općina je obvezna prvenstveno izdvajati za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja.

Članak 3.

Sredstva za obavljanje djelatnosti i ostvarivanje prava socijalne skrbi osiguravaju se u proračunu Vinodolske općine.

Članak 4.

Proračunom Vinodolske općine utvrđuju se financijska sredstva za provedbu prava, oblika pomoći i programa propisanih ovom Odlukom kao i druga prava, oblici pomoći i programi vezani uz socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu.

Mreža socijalnih i zdravstvenih usluga propisane ovom Odlukom mogu biti ograničene ovisno o stanju sredstava u proračunu Općine, osim u slučaju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi na koje je Općina Zakonom obvezana.

Članak 5.

Prava i oblici pomoći iz mreže socijalnih i zdravstvenih usluga utvrđeni ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskom državljanu koji ima prebivalište na području Vinodolske općine i državljanu zemalja članica Europske unije koji ima stalni boravak na području Vinodolske općine.

Iznimno, pravo na pomoć za stanovanje osigurava se i strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom u Vinodolskoj općini.

U slučaju da se pojedino pravo ili oblici pomoći ostvaruju na temelju obiteljskog statusa, svi članovi obitelji moraju imati prebivalište ili stalni boravak na području Vinodolske općine.

Iznimno, ukoliko samo jedan roditelj ima prebivalište ili stalni boravak na području Vinodolske općine (za korisnika prava ili oblika pomoći prebivalište ili stalno boravište je obavezno), ostvareno pravo ili oblik pomoći sufinancirat će se u visini od 50%.

Članak 6.

Svaki je građanin dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je po Zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati.

Svatko je svojim radom, prihodima i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu sami o sebi brinuti.

Članak 7.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Vinodolske općine, ukoliko je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske, te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ako su pojedina prava koja prema ovoj Odluci osigurava Vinodolska općina po svojoj visini i po svome opsegu utvrđena u višem iznosu ili u većem obujmu od prava i pomoći koja osigurava Republika Hrvatska odnosno nadležni Centar za socijalnu skrb ili druga pravna ili fizička osoba (viši standardi), Vinodolska općina će ta prava osiguravati do visine razlike između visine koju osigurava Centar za socijalnu skrb odnosno ta fizička ili pravna osoba i visine koja je utvrđena ovom Odlukom.

Isto tako, prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, a koja se ostvaruju temeljem Uvjeta prihoda i Socijalnog uvjeta ne mogu ostvariti samac niti član kućanstva koji:

-može sam sebe uzdržavati,

-ne želi tražiti pomoć od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima,

-ne želi ostvariti pomoć putem nadležnog Centra za socijalnu skrb,

-ima u vlasništvu više od jednog osobnog vozila ili teretno vozilo,

 

-ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji ne služi njemu ili članu obitelji za podmirivanje osnovnih stambenih potreba.

Ukupna površina stana, kuće ili drugog objekta koji služi samcu ili kućanstvu - obitelji za podmirivanje osnovnih stambenih potreba ne smije prelaziti 60 m2 za kućanstvo do četiri člana te za svakog daljnjeg člana površina prostora se povećava za 10 m2, s time da površina mora biti dokazana rješenjem o komunalnoj naknadi.

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Članak 8.

Smatra se da u smislu članka 7. ove Odluke osoba može sama sebe uzdržavati ako prihode može ostvarivati prodajom imovine ili davanjem u zakup ili najam imovine koja ne služi njoj ni članovima njezine obitelji za podmirivanje osnovnih životnih potreba.

Samac ili obitelj koji su ostvarili sredstva prodajom imovine ili su darovali svoju imovinu nemaju pravo na pomoć koja se, po ovoj Odluci, ostvaruje temeljem uvjeta prihoda ili socijalnih uvjeta, za razdoblje za koje iznos pomoći odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet nekretnina utvrđenoj po nadležnom tijelu.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, imovina djeteta može se izuzeti od opterećenja ili otuđenja, o čemu odlučuje Centar za socijalnu skrb.

II. KORISNIK SOCIJALNE SKRBI

Članak 9.

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je Zakonom.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA SOCIJALNE SKRBI

Članak 10.

Za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne skrbi, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. socijalni uvjet,

2. uvjeti prihoda,

3. posebni uvjeti,

4. ostali uvjeti.

1. SOCIJALNI UVJET

Članak 11.

Korisnik prava ispunjava SOCIJALNI UVJET, ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Crikvenica ostvaruje pravo na:

1.1. Zajamčena minimalna naknada (u daljnjem tekstu ZMN),

1.2. pravo na doplatak za pomoć i njegu,

1.3. pravo na naknadu do zaposlenja,

1.4. pravo na osobnu invalidninu,

pod uvjetom da je ta prava utvrdilo nadležno tijelo za socijalnu skrb, ovisno o prihodima Korisnika temeljem cenzusa prihoda sukladno pozitivnim propisima.

Ad 1.1. Korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ZMN)

Članak 12.

Korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu nadležnog Centra za socijalnu skrb ostvaruju pravo na naknadu za troškove stanovanja i to najviše u iznosu do polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene prema članku 30. stavku 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13).

Naknada za troškove stanovanja može se odobriti i do iznosa sredstava iz članka 30 stavka 1. Zakona kada se po mišljenju nadležnog Centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Naknada za troškove stanovanja može se odobriti na način da Vinodolska općina djelomično ili u cijelosti subvencionira račun troškova stanovanja, plati izravno račun ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu te iznimno u novcu izravno korisniku.

2. UVJETI PRIHODA

Članak 13.

Uvjet prihoda ispunjava Korisnik s prihodom i to:

-samac do 1.300,00 kuna,

-dvočlana obitelj do 1.900,00 kuna,

-tročlana obitelj do 2.700,00 kuna,

-četveročlana obitelj do 3.500,00 kuna,

-ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava se za 600,00 kuna.

Pod prihodom u smislu stavka 1.ovoga člana, smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda korisnika ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem sredstva koja korisnik ostvari po osnovi rada, mirovine, naknade za vrijeme nezaposlenosti, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihod iz stavka 2. ovoga članka ne uračunavaju se prihodi opisani u članku 31. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. br. 157/13), a to su:

-pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostvarena u nadležnom tijelu za socijalnu skrb,

-novčana naknada za tjelesno oštećenje,

-doplatak za pomoć i njegu,

-ortopedski dodatak,

-osobna invalidnina,

-doplatak za djecu,

-iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom.

Iznos prihoda iz stavka 2.ovoga članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član obitelji.

3. POSEBNI UVJETI

Članak 14.

Posebne uvjete ispunjavaju:

-dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

-dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),

-hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),

-ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

-dijete ratnog i civilnog invalida rata,

-dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

U ostvarivanju prava socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, izjednačena su djeca, usvojenici i pastorčad do navršene 15. godine života, odnosno ako su na školovanju do kraja propisanog trajanja redovnog školovanja, ali najkasnije do navršene 26. godine života.

4. OSTALI UVJETI

Članak 15.

Ostale uvjete ispunjavaju:

-dobrovoljni darivatelji krvi sa 40 i više davanja muškarci, odnosno sa 25 i više davanja krvi žene,

-umirovljenicu sukladno članku 20. ove Odluke

-osobe sukladno članku 22. ove Odluke

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 16.

Prema ovoj Odluci, samac, član obitelji ili obitelj imaju pravo na:

1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza učenika i studenata

2. pomoć za podmirenje troškova stanarine,

3. pravo na naknadu za troškove stanovanja

4. jednokratnu novčanu pomoć,

5. pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,

6. pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću,

7. oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,

8. oslobađanje od plaćanja odvoza kućnog smeća,

9. oslobađanje od plaćanja utroška vode i troškova

kanalizacije,

10. pravo na troškove ogrijeva,

11. pomoć za podmirenje troškova električne energije,

12. oslobađanje od plaćanja troškova pričuve,

13. pravo na financiranje produženog boravka učenicima osnovne škole

14. pravo na financiranje smještaja u zdravstvenim ustanovama za psihički bolesne osobe (psihijatrijska bolnica Rab i Lopača), te ustanovama socijalne skrbi (Domovima)

15. pravo na pomoć za podmirenje troškova marende učenika Osnovnih škola: Juraj Julije Klović i Dr. Josip Pančić

16. pravo na novčanu pomoć za redovito školovanje učenika i studenata - socijalne stipendije

17. pravo na sufinanciranje smještaja u Dom za učenike srednjih škola

Ad 1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza učenika osnovne škole

Članak 17.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza učenika i studenata (besplatnu mjesečnu voznu kartu na području PGŽ-a) može ostvariti:

-redoviti učenik srednje škole i redoviti student iz obitelji koja ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) posebni uvjeti - za dijete su:

-da je dijete roditelja invalida Domovinskog rata od najmanje 50% tjelesnog oštećenja ili

-da je dijete bez roditelja staranja ili

-da je dijete obitelji koje imaju četvero i više djece od kojih najmanje dvoje istodobno redovito školuju.

Troškove prijevoza iz stavka 1. ovog članka snosi Općina u iznosu koji se utvrđuje u Odluci Općinskog vijeća.

Pravo na podmirenje troškova mjesečne vozne karte (100%) ostvaruju učenici srednje škole i redoviti studenti, djeca poginulih branitelja iz Domovinskog rata, bez obzira na uvjete iz stavka 1. ovoga članka, za tekuću školsku akademsku godinu.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza učenika i studenata u pravilu vrijedi do kraja školske/akademske godine.

Pravo iz ovog članka može koristiti svaki redoviti učenik i redoviti student (ako ih ima više u obitelji pod uvjetom da ne ponavlja razred, odnosno godinu), te ne isključuje korištenje drugih oblika pomoći iz ove Odluke, a status redovitog učenika i studenta dokazuje se uvjerenjem škole, odnosno visokoškolske ustanove.

Sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata ne može biti veće od važećih učeničkih i studentskih stipendija koje dodjeljuje Vinodolska općina.

Postupak za ostvarenje prava na pomoć za sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola i studenata pokreće se zahtjevom Socijalnom vijeću, preko Upravnog odjela Općine uz dostavu dokaza kojima dokazuje pravo na ovu pomoć.

Članak 18.

Redovni učenik srednje škole i redovni student korisnik prava na pomoć za troškove javnog prijevoza dužan je, radi produljenja, odnosno nastavka korištenja tog prava, predočiti i dostaviti potrebne isprave odnosno dokumente o kojima ovisi ostvarivanje tog prava, početkom svake školske/akademske godine.

Članak 19.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza ostvaruju dobrovoljni darivatelji krvi s 40 i više darivanja muškarci, odnosno sa 25 i više darivanja krvi žene.

Članak 20.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza u međumjesnom javnom prijevozu, putem godišnje karte javnog prijevoza, ostvaruju osobe koje su navršile 65 godina života-umirovljenici,čija mirovina ne prelazi 1.300,00 kuna.

Postupak ostvarivanja prava temeljem prethodnog stavka realizira se sukladno sporazumu o sufinanciranju javnog prijevoza.

Članak 21.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza ostvaruju hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu).

Članak 22.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza ostvaruju tjelesni invalidi rata i rada, slijepe i gluhe osobe, osobe oboljele od celebralne i dječje paralize, osobe oboljele od multiple skleroze, osobe s dijaliziranim i transplantiranim bubrezima, osobe s posebnim potrebama te osobe s tjelesnim oštećenjem od najmanje 50% i više.

Članak 23.

Korisnicima prava na pomoć za troškove javnog prijevoza može se odobriti besplatno korištenje samo jedne karte za prijevoz po obitelji.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u obitelji s više osoba, koje zadovoljavaju uvjete iz članka 19., 20. i 21. ove Odluke, može se odobriti onoliko prava na pomoć za troškove javnog prijevoza koliko u obitelji ima takvih osoba.

Ukoliko korisnik prava na pomoć za troškove javnog prijevoza nije sposoban samostalno koristiti se sredstvima javnog prijevoza tada jedan član obitelji ( pratitelj ) ostvaruje pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza.

Članak 24.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza odobravaju se:

-za učenike srednjih i osnovnih škola i redovne studente, do konca nastavne godine, odnosno od 1. rujna do 30. lipnja tekuće nastavne godine, odnosno akademske godine,

-za dobrovoljne darivatelje krvi, do konca kalendarske godine,

-za osobe koje ispunjavaju ostale uvjete i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu), do konca kalendarske godine.

Članak 25.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza nema korisnik ako to pravo ostvaruje temeljem radnog odnosa.

Članak 26.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza Korisnik može ostvariti na linijama unutar zona na kojima prijevoz obavlja KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, na području Primorsko-goranske županije.

Ad2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanarine

Članak 27.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanarine može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda

c) korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu

Članak 28.

Pomoć za podmirenje troškova stanarine odobrava se mjesečno za plaćanje najamnine, u maksimalnom iznosu do 300,00 kuna.

Pomoć za podmirenje troškova stanarine može se odobriti u novcu izravno korisniku prava ili na način da Vinodolska općina djelomično ili u cijelosti plati izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi za pruženu uslugu stanovanja korisniku prava.

Ad 3. Pravo na naknadu za troškove stanovanja

Članak 29.

Pravo na pomoć za stanovanje odobrava se korisniku (samcu ili članovima kućanstva) koji ispunjavaju socijalni uvjet i uvjet prihoda.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Pravo iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se mjesečno direktno korisnicima;

-u visini 50% zajamčene minimalne naknade,

-u visini 50% zajamčene minimalne naknade umanjene za troškove mjesečne najamnine najmoprimcu općinskog stana,

-u visini 100% zajamčene minimalne naknade, najmoprimcu sa slobodno ugovorenom najamninom, uz predočenje pravovaljanog Ugovora o najmu.

Iznimno, naknada za troškove stanovanja u visini 100% zajamčene minimalne naknade može se odobriti i korisniku kada se po mišljenju Centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Članak 30.

Korisnici prava na pomoć za stanovanje stječu pravo na plaćanje cijene vodnih usluga ispod osnovne cijene vodnih usluga, za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva, a sukladno Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (»Narodne novine« 112/10.). Vinodolska općina dostavit će isporučitelju vodnih usluga na području Općine podatke o osobama iz stavka 1. ovog članka na osnovu kojih će se istima zaračunavati cijena vodnih usluga.

Vinodolska općina će u svom Proračunu osigurati sredstva za podmirenje razlike između osnovne cijene vodne usluge i cijene koju plaćaju socijalno ugroženi građani iz stavka 1. ovog članka, koja će se plaćati isporučitelju vodnih usluga na osnovi ispostavljenih računa.

Ad 4. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć

Članak 31.

Jednokratna novčana pomoć odobrava se u novcu.

Pravo na jednokratnu pomoć može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava sljedeće uvjete:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

Članak 32.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode, nastanka invalidnosti i slično.

Jednokratna novčana pomoć odobrava se korisniku u iznosu 900,00 kuna.

Rješenje kojim se odobrava jednokratna novčana pomoć na zahtjev korisnika, a na prijedlog Savjeta za socijalnu i zdravstvenu skrb-Socijalnog vijeća, (u daljnjem tekstu: SOCIJALNO VIJEĆE), izrađuju stručne službe Jedinstvenog upravnog odjela u daljnjem tekstu Upravni odjel, koje Rješenje u upravnom postupku u obliku upravnog akta, donosi i potpisuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

O korisnicima jednokratne novčane pomoći vodi se Upravnom odjelu posebna evidencija i registar korisnika socijalne skrbi, koja evidencija se objedinjuje, čuva i prezentira na razini savjetodavnog tijela Načelnika-Savjeta za socijalnu i zdravstvenu skrb-Socijalnog vijeća.

Ukupni iznos priznatih jednokratnih novčanih naknada koju korisnici ostvare u Vinodolskoj općini i kod nadležnog tijela za socijalnu skrb u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više od pet osnovica iz članka 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi za samca, odnosno sedam osnovica iz članka 27. stavka 2. ovoga Zakona, za kućanstvo.

Općina će razmjenjivati podatke o jednokratnim naknadama priznatim korisnicima socijalne skrbi na području Vinodolske općine s Centrom za socijalnu skrb Crikvenica.

Članak 33.

Jednokratna novčana pomoć iz prethodnog članka može se priznati zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće, ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama.

Jednokratna novčana pomoć priznaje se i korisniku prava na smještaj u udomiteljsku obitelj koji je učenik osnovne ili srednje škole, za kupnju obveznih školskih udžbenika, ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi.

Članak 34.

Korisnik koji prima jednokratnu novčanu pomoć dužan je davati točne podatke o svom socijalnom i imovnom stanju, o svim prihodima odnosno uvjetima prihoda kao i posebnom uvjetu, te mora omogućiti Socijalnom vijeću uvid u svoje prihode i imovno stanje, a na traženje Socijalnog vijeća dužan je priložene podatke u obliku javnobilježničke ovjere Izjave.

Općina će razmjenjivati podatke o jednokratnim naknadama-priznatim korisnicima socijalne skrbi na području Općine s Centrom za socijalnu skrb.

Ad 5. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

Članak 35.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može ostvariti rodbina umrlog samca ili obitelj umrlog, ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova u novčanom obliku odobrava se najviše u iznosu do polovice minimalnih pogrebnih troškova sahrane.

Pravo na financiranje pogrebnih troškova (osnovna oprema i troškovi pokopa) može se priznati za one osobe koje nemaju srodnika niti osobu koja je to dužna obaviti, a to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi (putem Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora).

Pravo na financiranje pogrebnih troškova može se priznati i rodbini umrlog samca ili obitelji umrlog ako ispunjavaju socijalni uvjet i uvjet prihoda.

Pravo na financiranje pogrebnih troškova neće se priznati obitelji umrlog ili njegovoj rodbini, ako je umrli u trenutku smrti bio vlasnik/suvlasnik nekretnine ili automobila te ako je za života sklopio neki od nasljedno-pravnih ugovora (ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, ugovor o darovanju i dr.).

Ad 6. Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću

Članak 36.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova cjelodnevnog i poludnevnog boravka u Dječjem vrtiću »Cvrčak i mrav« (redovni programi) može ostvariti dijete ako Korisnik ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu

b) socijalni uvjet,

c) uvjet prihoda,

Troškove boravka iz stavka 1. ovoga članka snosi Općina, i to kako slijedi:

1) u 100% iznosu pune mjesečne cijene za Korisnika koji ispunjava uvjet da je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu

2) u 100% iznosu pune mjesečne cijene za Korisnika koji ispunjava socijalni uvjet i uvjet prihoda,

3) u iznosu 50% od pune mjesečne cijene za Korisnika koji ispunjava socijalni ili uvjet prihoda.

Pod punom mjesečnom cijenom boravka iz stavka 2. ovoga članka, razumijeva se mjesečna cijena za usluge redovnog programa predškolskog odgoja Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav« koju plaćaju roditelji.

Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću ostvaruje se subvencijom u namirenju cijene cjelodnevnog i poludnevnog boravka djece u jaslicama i vrtiću , koju plaćaju roditelji.

Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću subvencijom ekonomske cijene boravka djeteta u jaslicama i vrtiću u iznosu od 100%, ostvaruju udomitelji djeteta ukoliko ispunjavaju uvjete prihoda iz članka 13. ove Odluke.

Članak 37.

Pravo na financiranje cjelodnevnog boravka u dječjem vrtiću za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet, te ukoliko su roditelji zaposleni. Iznimno, za korisnike godinu dana prije polaska u osnovnu školu, roditelji ne moraju biti zaposleni.

Pravo na financiranje poludnevnog boravka u dječjem vrtiću za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet.

Članak 38.

Pravo na pomoć za financiranje smještaja predškolske djece (u daljnjem tekstu: troškovi smještaja) je pomoć koja se odobrava djeci koja su smještena u Dječji vrtić »Cvrčak i mrav« Tribalj, a čiji roditelji ili staratelji nisu u mogućnosti plaćati propisanu cijenu troškova smještaja djeteta.

Pravo na pomoć za financiranje smještaja predškolske djece iznimno se može odobriti i za djecu koja su smještena u drugu službenu ustanovu za smještaj predškolske djece, ali samo ukoliko je podnio zahtjev za smještaj u Dječji vrtić »Cvrčak i mrav«, te je odbijen zbog popunjenosti kapaciteta.

Troškovi smještaja djece plaćaju se u iznosu kojim se nadoknađuje razlika od iznosa kojeg po djetetu plaća Općina do pune cijene troškova smještaja djeteta u Dječji vrtić »Cvrčak i mrav« koju snose roditelji ili staratelji djeteta.

Članak 39.

Troškovi smještaja odobravaju se korisnicima, ako je ispunjen propisani uvjet prihoda za roditelje ili skrbnike djeteta iz članka 13. ove Odluke ili ako dijete ispunjava poseban uvjet.

Poseban uvjet za dijete je:

-da je dijete roditelja invalida Domovinskog rata od najmanje 50 % tjelesnog oštećenja ili

-da je dijete bez roditeljskog staranja ili

-da dijete ispunjava uvjet na temelju odgovarajuće zdravstveno medicinske dokumentacije.

Članak 40.

Postupak za ostvarivanje prava na troškove smještaja djece u vrtić, pokreće se podnošenjem zahtjeva korisnika Upravnom vijeću Općine-za Socijalno vijeće, uz dostavu dokaza kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta iz članaka 11. i 13. ove Odluke.

Članak 41.

Pravo na troškove smještaja izvršava se na način da Odsjek nadležan za financije, na temelju rješenja čelnika upravnog tijela, Upravnog odjela, djelomično ili u cijelosti plati račun izravno Dječjem vrtiću »Cvrčak i mrav« ili drugoj ustanovi navedenoj u članku 38. stavku 2.

Pravo na troškove smještaja ostvaruje se samo za period u kojem dijete boravi u Dječjem vrtiću »Cvrčak i mrav« ili drugoj ustanovi navedenoj u članku 38. stavku 2.

Ad 7. Pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade

Članak 42.

Pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade, koja se plaća za korištenje stambenog prostora, može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet i uvjet prihoda

b) posebni uvjet

Rješenje kojim se odobrava oslobođenje od plaćanja komunalne naknade, na zahtjev korisnika prava, donosi pročelnik Upravnog odjela Općine na prijedlog Socijalnog vijeća.

Pravo iz prethodnog stavka ovoga članka, može se odobriti pod uvjetom da korisnik prava stan ili kuću koristi za vlastite potrebe i ne izdaje ih u najam.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga (komunalne naknade) nema Korisnik koji koristi kuću ili stan koja ima veću površinu od one utvrđene Rješenjem o komunalnoj naknadi.

Ad 8. Pravo na oslobođenje od plaćanja odvoza kućnog smeća

Članak 43.

Pravo na oslobođenje od plaćanja troškova odvoza kućnog smeća, može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda.

c) posebni uvjet

Rješenje kojim se odobrava oslobađanje od plaćanja troškova odvoza kućnog smeća, na zahtjev korisnika prava, donosi na prijedlog Socijalnog vijeća pročelnik Upravnog odjela Općine, a izrađuju ga stručne službe Upravnog odjela Općine.

Rješenje iz prethodnog stavka ovoga članka dostavlja se KTD »IVANJ« d.o.o. Novi Vinodolski.

Ad 9.Oslobođenje od plaćanja utroška vode i troškova kanalizacije

Članak 44.

Pravo na pomoć u podmirenju utroška vode i troškova korištenja kanalizacije, može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava sljedeće uvjete:

a) socijalni uvjet i uvjet prihoda

b) posebni uvjet

Rješenje kojim se odobrava oslobođenje od plaćanja utroška vode i troškova korištenja kanalizacije, na zahtjev korisnika prava, donosi na prijedlog Socijalnog vijeća pročelnik Upravnog odjela Općine, a Rješenje izrađuju stručne službe Upravnog odjela Općine.

Korisnik ima pravo na financiranje utroška do 3 m3 vode mjesečno po članu obitelji.

Rješenje iz prethodnog stavka ovoga članka, dostavlja se KTD Vodovod »Žrnovnica« Novi Vinodolski.

Ad 10. Pravo na troškove ogrjeva

Članak 45.

Korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave (Primorsko-goranska županija).

Odluku iz stavka 1. ovoga članka nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave (Županija), donosi najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu.

Radi osiguranja sredstava za troškove ogrjeva iz stavka 1. ovoga članka, Upravni Odjel Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) podnosi zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva nadležnom upravnom odjelu Primorsko-goranske županije, najkasnije do rujna tekuće godine za sljedeću godinu.

Ad 11. Pomoć za podmirenje troškova električne energije

Članak 46.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava sljedeće uvjete:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, iz prethodnog stavka ovoga članka, odobrava se mjesečno i to u cijelosti, ako mjesečni iznos utroška električne energije ne prelazi 150,00 kuna, odnosno u iznosu najviše do 150,00 kuna, ukoliko je mjesečni iznos utroška električne energije veći od 150,00 kuna.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije odobrava se u novcu izravno korisniku prava uz predočenje mjesečnog računa za električnu energiju, odnosno pomoć za podmirenje troškova električne energije u visini koju je prethodno utvrdio Načelnik, uplaćuje Općina pravnoj osobi koja je izvršila uslugu isporuke električne energije, na način Korisnika ove pomoći.

Ad 12. Pravo na oslobođenje od plaćanja troškova pričuve

Članak 47.

Pravo na oslobođenje od plaćanja troškova pričuve, može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava sljedeće uvjete:

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda

Rješenje kojim se odobrava oslobođenje od plaćanja troškova pričuve, na zahtjev korisnika prava,a na prijedlog Socijalnog vijeća donosi pročelnik Upravnog odjela Općine, s time da Rješenje kao pojedinačni upravni akt izrađuju stručne službe Upravnog odjela Općine.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova pričuve, iz prethodnog stavka ovoga članka, odobrava se mjesečno i to u cijelosti, te Vinodolska općina izvršava plaćanje računa ovlaštenog upravitelja zgrade temeljem izdanih mjesečnih računa.

Ad 13. Pravo na financiranje produženog boravka učenicima osnovne škole

Članak 48.

Pravo na financiranje produženog boravka učenicima nižih razreda (od 1 - 4 razreda) osnovne škole za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava uvjet prihoda ili posebni uvjet te ukoliko su roditelji zaposleni. Iznimno, pročelnik Upravnog odjela, na prijedlog Socijalnog vijeća, može odobriti pravo na financiranje produženog boravka učenicima osnovne škole u slučaju da stručne službe Centra za socijalnu skrb i osnovne škole preporuče produženi boravak, a zbog socio-ekonomskih uvjeta u obitelji.

Članak 49.

Pravo na pomoć za produženi boravak u osnovnoj školi (u daljnjem tekstu: produženi boravak) je pomoć koja se odobrava djeci koja pohađaju osnovnu školu na području

Vinodolske općine u kojoj je organiziran produženi boravak za učenike nižih razreda, a čiji roditelji ili staratelji nisu u mogućnosti plaćati propisanu cijenu produženog boravka djeteta.

Članak 50.

Pomoć za produženi boravak odobrava se korisnicima, ako je ispunjen propisani uvjet prihoda za roditelje ili skrbnike djeteta iz članka 13. ove Odluke ili ako dijete ispunjava poseban uvjet.

Poseban uvjet za dijete je:

-da je dijete roditelja invalida Domovinskog rata od najmanje 50 % tjelesnog oštećenja ili

-da je dijete bez roditeljskog staranja.

Članak 51.

Postupak za ostvarivanje prava na pomoć za produženi boravak, pokreće se podnošenjem zahtjeva korisnika Socijalnom vijeću preko Upravnog odjela Općine, uz dostavu dokaza kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta iz članaka13. i 50. ove Odluke.

Članak 52.

Pravo na pomoć za produženi boravak izvršava se na način da Odsjek nadležan za financije, na temelju rješenja pročelnika Upravnog odjela, djelomično ili u cijelosti plati račun izravno osnovnoj školi u kojoj je ostvaren produženi boravak.

Pravo na produženi boravak ostvaruje se samo za vrijeme trajanja nastavne godine sukladno odgovarajućim propisima.

Ad 14. Pravo na financiranje smještaja u zdravstvenim ustanovama za psihički bolesne osobe (psihijatrijska bolnica Rab i Lopača ustanovama socijalne skrbi (Domovima).

Članak 53.

Vinodolska općina može participirati plaćanje troškova smještaja u dijelu ili u cijelosti u zdravstvenim ustanovama za psihički bolesne osobe ili u ustanovama socijalne skrbi za korisnike ovog oblika socijalne pomoći.

U zdravstvene ustanove za psihički bolesne osobe smještaju se one osobe koje su kronični psihijatrijski bolesnici, psihijatrijsko-gerijatrijski bolesnici na temelju nalaza i mišljenja psihijatra, ako ispunjavaju uvjet prihoda tj. ako nemaju dovoljno sredstava za plaćanje troškova smještaja, ali uz mogućnost da se Općina uknjiži na nekretnine u korisnikovu vlasništvu.

Isto vrijedi i za smještaj u ustanove socijalne skrbi (domove za stare i nemoćne osobe).

Članak 54.

Vinodolska općina u cijelosti podmiruje troškove smještaja za korisnika koji na temelju mišljenja i nalaza liječnika nije sposoban sam živjeti i brinuti se o sebi, ukoliko živi sam i nema nikoga od uže obitelji te nema nikakvih prihoda.

Vinodolska općina podmiruje razliku do pune cijene smještaja ako korisnik ima prihode i ako 80% prihoda koristi za podmirivanje troškova smještaja.

Članak 55.

Vinodolska općina podmiruje razliku do pune cijene smještaja u slučaju ako;

-korisnik nema prihoda,

-ima članove uže obitelji, koji su ga po zakonu ili drugoj pravnoj osnovi dužni uzdržavati i ako obveznik uzdržavanja podmiruje troškove smještaja u visini od 20% prihoda koje ostvaruje iznad cenzusa propisanih u članku 13., ove Odluke.

Vinodolska općina podmiruje razliku do pune cijene smještaja u slučaju da;

-korisnik ima prihode i 80% prihoda koristi za podmirivanje troškova smještaja,

-ima članove uže obitelji, koji su ga po zakonu ili drugoj pravnoj osnovi dužni uzdržavati i obveznik uzdržavanja podmiruje troškove smještaja u visini od 20% prihoda koje ostvaruje iznad cenzusa propisanih u članku 13., ove Odluke.

Članak 56.

Smještaj u Psihijatrijskoj bolnici Lopača i psihijatrijskoj bolnici Rab na teret Vinodolske općine odobrava se u pravilu 3 mjeseca, a najduže 6 mjeseci, s time da se Općina upiše na nekretnine korisnika ukoliko ih ima, za vrijeme smještaja u psihijatrijske bolnice na teret Općine.

Ad 15. Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende učenika osnovnih škola i Juraj Julije Klović i Dr. Josip Pančić.

Članak 57.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende organizirane u osnovnim školama Juraj Julije Klović i Dr. Josip Pančić, može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu

b) socijalni uvjet,

c) uvjet prihoda

Troškove marende iz stavka 1. ovoga članka snosi Općina i to kako slijedi:

1) u 100% iznosu pune mjesečne cijene za Korisnika koji ispunjava uvjet da je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu

2) u 100% iznosu pune mjesečne cijene za Korisnika koji ispunjava socijalni uvjet i uvjet prihoda

3) u iznosu 50% od pune mjesečne cijene za Korisnika koji ispunjava socijalni ili uvjet prihoda.

Ad 16. Pravo na novčanu pomoć za redovito školovanje učenika i studenata

-socijalne stipendije

Članak 58.

Pravo na mjesečnu novčanu pomoć za školovanje redovitih učenika srednjih škola i studenata - socijalne stipendije, za tekuću školsku/akademsku godinu ostvaruju oni redoviti učenici i studenti čiji roditelji ispunjavaju slijedeće uvjete:

-socijalni uvjet iz članka 11.ove Odluke i

-uvjet prihoda, iz članka 13.ove Odluke.

Pravo iz ovog članka može koristiti svaki redoviti učenik i svaki redoviti student (ako ih ima više u obitelji pod uvjetom da ne ponavlja razred odnosno godinu), te da ne isključuje korištenje drugih oblika pomoći.

Korisnici socijalne stipendije ostvaruju pravo na mjesečnu novčanu pomoć u iznosu stipendije utvrđene Odlukom o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija nadarenim učenicima i studentima s područja Vinodolske općine, a koji iznos glasi: za učenike srednjih škola 500,00 kuna, a za studente 800,00 kuna, za vrijeme trajanja školske /akademske godine.

Ad 17. Pravo na sufinanciranje smještaja u dom za učenike srednjih škola

Članak 59.

Pomoć za sufinanciranje smještaja u dom za učenike srednjih škola, je pomoć koja se odobrava korisniku koji nije u mogućnosti podmirivati troškove smještaja u domove učenika srednjih škola.

Pomoć za sufinanciranje smještaja u dom za učenike srednjih škola može se odobriti samo učenicima koji pohađaju škole za programe koji nisu organizirani i koji se ne izvode u Srednjoj školi Crikvenica, što se dokazuje potvrdom Srednje škole Dr. Antun Barac Crikvenica.

Članak 60.

Sufinanciranje smještaja u dom za učenike srednjih škola odobrava se korisnicima, ako je ispunjen propisani uvjet prihoda za roditelje ili skrbnike djeteta iz članka 13. ove Odluke ili ako dijete ispunjava poseban uvjet.

Poseban uvjet za dijete je:

-da je dijete roditelja poginulog u Domovinskom ratu ili

-da je dijete roditelja invalida Domovinskog rata od najmanje 50% tjelesnog oštećenja ili

-da je dijete bez roditeljskog staranja.

Članak 61.

Postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje smještaja u dom za učenike srednjih škola, pokreće se podnošenjem zahtjeva korisnika Upravnom odjelu Općine za Socijalno vijeće, uz dostavu dokaza kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta iz članaka 13., 59. i 60. ove Odluke.

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja u učeničkom domu izvršava se na način da Odsjek Upravnog odjela nadležan za financije, na temelju rješenja pročelnika Upravnog odjela, djelomično ili u cijelosti plati račun izravno na račun učeničkog doma u kojem je učenik smješten.

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja u učenički dom ostvaruje se samo za vrijeme trajanja nastavne godine.

III OBLICI POMOĆI

Članak 62.

Osim prava utvrđenih u članku 16. ove Odluke, ovom Odlukom utvrđuju se i sljedeći oblici pomoći:

1. pomoć za novorođenu djecu,

2. pomoći za djecu s teškoćama u razvoju,

3. pravo na pomoć u kući,

4. aktivnosti, programi, projekti i pomoći za građane i starije osobe i

5. aktivnosti namijenjene osobama s invaliditetom.

Ad 1. Pomoć za novorođenu djecu

Članak 63.

Roditeljima novorođenog djeteta, koji u trenutku rođenja djeteta imaju prebivalište na području Vinodolske općine, osigurava se jednokratna novčana pomoć pod uvjetom da zahtjev podnesu u roku od 90 dana od dana rođenja djeteta, to;

-za 1.dijete u visini od 3.000 kn,

-za svako sljedeće dijete u visini od 4.000 kn.

Izuzetno od odredbi stavka 1., u slučaju da u trenutku rođenja djeteta samo jedan roditelj u bračnoj zajednici ima prebivalište na području Vinodolske općine, može ostvariti pomoć u visini polovine iznosa iz stavka 1.

Članak 64.

Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčadi ostvaruju sva novorođena djeca ako barem jedan od roditelja u trenutku rođenja djeteta ima prebivalište na području Vinodolske općine.

Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčadi može se ostvariti do navršenih 12 mjeseci života.

Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčadi ostvaruje se na način da se roditeljima dodjeljuje pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 65.

Postupak za ostvarivanje prava za Pomoć za novorođenče pokreće se podnošenjem zahtjeva korisnika Socijalnom vijeću Općine preko Upravnog odjela uz dostavu:

1. potvrde o prebivalištu roditelja

2. potvrde o prebivalištu djeteta i

3. rodnog lista djeteta.

Zahtjev za ostvarivanje prava na Pomoć za novorođenče podnosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana rođenja djeteta.

Ad 2. Pomoći za djecu s teškoćama u razvoju

Članak 66.

Djeca s teškoćama u razvoju su djeca koja su prošla postupak vještačenja u Centru za socijalnu skrb te im je utvrđeno postojanje tjelesnog i/ili mentalnog oštećenja i/ ili psihičke bolesti radi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi.

Za djecu s teškoćama u razvoju osiguravaju se sufinanciranje prijevoza i boravka u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Navedeni oblici pomoći sufinanciraju se na način da se ustanovi koju dijete pohađa podmiruje razlika do pune cijene (za oblike pomoći koje koristi dijete) od cijene koju je za taj oblik pomoći utvrdilo nadležno ministarstvo. Osim ovih oblika pomoći, djeca s teškoćama u razvoju mogu ostvariti i dodatnu pomoć, uvažavajući specifične potrebe svakog od njih.

Ad 3. Pravo na pomoć u kući

Članak 67.

Pravo na pomoć u kući može ostvariti Korisnik kojem je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe.

Kriteriji za uključivane u program za pomoć u kući su:

1) osobe starije od 65 godina života ukoliko je riječ o osobama narušenog zdravstvenog stanja, kroničnim bolesnicima, teže pokretnim ili nepokretnim osobama, ili

2) osobe mlađe od 65 godina smanjenih funkcionalnih sposobnosti ukoliko je riječ o osobama teško narušenog zdravstvenog stanja, kroničnim bolesnicima, teže pokretnim ili nepokretnim osobama koje nisu u mogućnosti obavljati svakodnevne životne aktivnosti, ili

3) osobe starije od 65 godina života koje žive same bez pomoći mlađih članova obitelji ili skrbnika.

Članak 68.

Pravo na pomoć u kući može ostvariti korisnik iz članka 68. ove Odluke ukoliko ispunjava socijalni uvjet i uvjet prihoda iz ove Odluke.

Broj sati pomoći i njege u kući koji osigurava Vinodolska općina iznosi maksimalno (4) sata tjedno.

Članak 69.

Pravo na pomoć u kući pruža ustanova socijalne skrbi te druga ovlaštena pravna i fizička osoba na temelju ugovora kojeg sklapa s Općinom.

Članak 70.

Pomoć i njega u kući ne može se odobriti:

1. Osobi koja ima mogućnost da joj pomoć i njega osiguraju roditelji, bračni drug i djeca;

2. Osobi koja ima mogućnost da pomoć i njegu osigura temeljem ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,

3. U drugim slučajevima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi (Članak 80. Zakona).

Članak 71.

Pravo na ostvarivanje prava iz članka 67. ove Odluke pokreće se na zahtjev stranke, člana njezine obitelji, skrbnika ili udomitelja.

Ad 4. Aktivnosti, programi, projekti

Članak 72.

U skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine« broj 71/10), osigura neometana realizacija redovnih programa i javnih ovlasti Hrvatskog Crvenog križa.

IV. PROGRAMI

Članak 73.

Humanitarnim organizacijama i udrugama koje djeluju na području Primorsko-goranske županije može se sufinancirati redovna djelatnost, a temeljem pristiglih zahtjeva.

Primarno se sufinanciraju programi i projekti udruga pristigli na Javni natječaj za prijedlog programa i projekata u društvenim djelatnostima, a koji se raspisuje svake godine, preko Upravnog odjela.

Udruge koje Upravnom odjelu Vinodolske općine podnose zahtjev za sufinanciranje djelatnosti ili programa dužne su uz zahtjev dostaviti broj članova s područja Vinodolske općine i financijsko izvješće o radu u prethodnoj godini. Iznimno će se područne Ambulante sufinancirati na temelju posebnih stavki u Proračunu Općine, a po posebnoj odluci Načelnika.

Članak 74.

Poklon paketi umirovljenicima su pomoć u naravi koja se odobrava svim umirovljenicima s prebivalištem na području Vinodolske općine, koji su korisnici mirovine, bez obzira na osnovu primanja mirovine.

Umirovljenici mogu ostvariti jednokratnu novčanu pomoć u vidu poklon bona, ovisno o planiranim sredstvima u Proračunu Općine, a vrijednost bona kao i dodatne uvjete i kriterije određuje Zaključkom Načelnik općine.

Članak 75.

Sredstva za redovnu djelatnost i programe humanitarnih i socijalnih udruga, osiguraju se i utvrđuju proračunom Vinodolske općine.

Postupak za ostvarivanje prava na Pomoć umirovljenicima, pokreće se u pravilu tijekom mjeseca studenoga, po službenoj dužnosti.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 76.

Postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev korisnika. Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu koji zahtjev ispituje, a zatim prosljeđuje Socijalnom vijeću radi davanja stručnog mišljenja i prijedloga. Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom, korisnici prava dužni su priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze potrebne radi utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Stručne službe Upravnog odjela će ispitati i utvrditi da li je zahtjev pravovremen i pravovaljan, odnosno da li isti sadrži sve priloge kao dokaze i isprave za traženi oblik pomoći.

Upravni odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva - korisnika ili na drugi odgovarajući način.

Upravni odjel će u roku od 15 dana, od dana stupanja na snagu ove Odluke, utvrditi isprave, odnosno dokaze koje je korisnik prava dužan priložiti uz zahtjev za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 77.

Savjet za socijalnu i zdravstvenu skrb-Socijalno vijeće kao savjetodavno tijelo Načelnika zaprima od Upravnog odjela zaprimljene i obrađene zahtjeve i zamolbe za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, iste analizira i na kraju predlaže pročelniku Upravnog odjela Općine donošenje Rješenja u upravnom postupku iz osnova socijalne skrbi.

Članak 78.

Rješenje kojim se odobrava ili osporava ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom donosi i potpisuje čelnik upravnog tijela-pročelnik Upravnog odjela Općine, a po obradi i izradi Prijedloga Rješenja od strane stručnih služni Upravnog odjela, a sve na prijedlog Socijalnog vijeća.

Članak 79.

Korisnik prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, dužan je prijaviti Vinodolskoj općini svaku promjenu činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće za donošenje rješenja o ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, u roku od 8 dana od dana nastanka.

Prema potrebi, Upravni odjel može, radi provjere, od korisnika prava socijalne skrbi, za vrijeme korištenja prava, zatražiti nove isprave i dokaze radi utvrđivanja postojanja okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb.

U slučaju da za vrijeme korištenja prava utvrđenih ovom Odlukom dođe do promjene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb, pročelnik Upravnog odjela će donijeti novo rješenje, kojim će korisniku prava utvrditi prestanak tih prava, te odrediti visinu, rok i način povrata protupravno stečene koristi.

Članak 80.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu, ako je:

-na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

-ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

Članak 81.

Upravni odjel ima pravo preko Socijalnog vijeća-predlagatelja Rješenja, nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava, sukladno odredbama ove Odluke, koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Članak 82.

Protiv Rješenja čelnika Upravnog odjela donijetih u prvostupanjskom upravnom postupku kojima se odlučuje o pravu na socijalnu skrb utvrđenu ovom Odlukom, odlučuje kao drugostupanjsko nadležno tijelo Primorsko-goranske županije.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi je žuran.

Članak 83.

Upravni odjel Vinodolske općine dužan je dva puta godišnje (do 31. srpnja tekuće, te do 28. veljače naredne godine za prethodnu godinu) Načelniku Općine podnijeti izvješće o provedbi ove Odluke.

Članak 84.

Socijalno vijeće Vinodolske općine, kao savjetodavno tijelo imenuje Načelnik na mandat od četiri godine iz redova predstavnika socijalnih i zdravstvenih ustanova te članova humanitarnih organizacija i udruga koje djeluju na području Vinodolske općine.

Socijalno vijeće ima pet članova i to predsjednika i četiri člana. Socijalno vijeće radi na sjednicama koje saziva predsjednik.

Socijalno vijeće:

-daje mišljenje na prijedlog Proračuna Vinodolske općine u dijelu prava i oblika pomoći iz ove Odluke, te sudjeluje u izradi godišnjeg Programa socijalne skrbi,

-predlaže pročelniku Upravnog odjela donošenje Rješenja o svim oblicima pomoći iz domene socijalne skrbi, temeljem ove Odluke,

-predlaže donošenje odluka i Rješenja o dodjeli sredstava humanitarnim organizacijama i udrugama

-podnosi polugodišnja i godišnja izvješća o svom radu.

Članak 85.

Postupak za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja.

Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu na obrascima koje izrađuje Odjel i koji se mogu preuzeti s web stranica Općine ili neposredno u prostorima općinskih službi.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev dostaviti odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava, a koji su jasno navedeni u obrascu.

Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje pojedinog prava (posjet obitelji ili na neki drugi način) odnosno činjenice i okolnosti na temelju kojih je pravo već ostvareno.

Ako podaci iskazani u zahtjevu nisu potpuni i/li nisu dostavljeni svi prilozi navedeni u obrascu, podnositelj zahtjeva dužan je na traženje Odjela dopuniti zahtjev i/li dostaviti tražene priloge u roku od 15 dana od dana dostave poziva za dopunu.

Smatrat će se da je podnositelj odustao od zahtjeva za ostvarivanje prava i oblika pomoći ako dopunjeni zahtjev odnosno traženi prilozi ne budu dostavljeni Odjelu u roku iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 86.

O zahtjevu za ostvarivanje prava iz članka 16. ove Odluke u prvom stupnju odlučuje i rješava pročelnik Upravnog odjela u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije. Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Iznimno, korisnik započinje s ostvarivanjem prava i za mjesec u kojem je podnio zahtjev ukoliko je zahtjev podnesen do petnaestog dana u mjesecu.

Upravni Odjel će na mjestu gdje se zaprimaju zahtjevi za ostvarivanje prava, na oglasnim pločama Općine na prikladan način, istaknuti popis odnosno pregled odgovarajućih isprava odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Odjel ima pravo i obvezu nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, rješenjem Odjela uskratit će se ostvarivanje prava.

VI. POVRAT ISPLAĆENIH IZNOSA I NAKNADA ŠTETE

Članak 87.

Vinodolska općina ima pravo na povrat iznosa isplaćenih na ime prava iz članka 16. ove Odluke.

Povrat iznosa iz stavka 1. ovoga članka osigurava se upisom zabilježbe tražbine na nekretninama korisnika. Na temelju pravomoćnog rješenja o priznavanju prava iz članka 16. vrši se upis zabilježbe tražbine u zemljišnim knjigama na nekretninama u vlasništvu odraslog korisnika u korist Vinodolske općine.

Zabilježba iz stavka 2. ovoga članka briše se na temelju suglasnosti Vinodolske općine kada se izvrši naplata potraživanja na imovini korisnika ili otpiše dug.

Za slučaj smrti korisnika prava iz članka 13. ove Odluke, kojem su u cijelosti ili dijelom isplaćivani iznosi iz sredstava općinskog proračuna, Vinodolska općina ima pravo na povrat iznosa isplaćenih po osnovi priznatog prava od njegovih nasljednika do visine vrijednosti naslijeđene imovine.

Za slučaj da korisnik prava iz članka 16. ove Odluke, kojem su u cijelosti ili dijelom isplaćivani iznosi iz sredstava općinskog proračuna, darovanjem otuđi svoju imovinu Vinodolska općina ima pravo od daroprimca na povrat iznosa isplaćenih po osnovi priznatog prava.

Vinodolska općina neće podići tužbu radi povrata iznosa iz stavaka 4. i 5. ovoga članka ako bi ostvarivanjem tražbine nasljednici i članovi njegove obitelji te daroprimac i članovi njegove obitelji ostali bez imovine, odnosno prihoda potrebnog za podmirenje osnovnih stambenih i drugih osnovnih životnih potreba.

Vinodolska općina ima pravo na povrat iznosa isplaćenih na ime prava iz članka 16. ove Odluke od osobe koja je po zakonu dužna uzdržavati korisnika.

Članak 88.

Korisnik prava iz socijalne skrbi je dužan odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, prijaviti upravnom tijelu Vinodolske općine nadležnom za poslove socijalne skrbi svaku promjenu činjenice koja bi utjecala na ostvarivanje prava.

U slučaju da se temeljem podataka iz stavka 1. odnosno drugih podataka s kojima raspolaže Općina utvrdi da su se promijenile činjenice i okolnosti koje su utjecale na ostvarivanje prava, korisniku će se ukinuti pravo koje je ostvario.

Vinodolska općina ima pravo na naknadu štete koja je nastala isplatom na ime prava iz članka 16. ove Odluke.

Korisnik koji je na temelju rješenja pročelnika Upravnog odjela i u realizaciji Odsjeka za financije ostvario pravo u socijalnom i zdravstvenom programu dužan je nadoknaditi štetu koja je nastala time što je:

-na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao ili morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili na drugi način neosnovano ostvario pravo iz sustava socijalne skrbi na koje nije imao pravo ili ga je ostvario u većem opsegu nego što mu pripada,

-pravo iz socijalnog i zdravstvenog programa ostvario zbog toga što nije prijavio promjenu koja utječe na prestanak ili opseg prava, a znao je ili je morao znati za tu promjenu.

Pri utvrđivanju prava na naknadu štete primjenjuje se zakon kojim se uređuju obvezni odnosi - Zakon o obveznim odnosima, po općim načelima, odgovornosti za štetu.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 89.

Danom početka primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 1/06 i 4/10.)

Članak 90.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Članak 91.

Postupci za ostvarivanje prava započeti prije početka primjene ove Odluke, dovršit će se po odredbama ranije važeće Odluke, Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 1/06 i 4/10).

Članak 92.

Rješenja donesena prije stupanja na snagu ove Odluke, a koja su u suprotnosti s ovom Odlukom, ostaju na snazi najduže za šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Zadužuje se Upravni odjel Općine da pojedinačna prava korisnika uskladi, s ovom Odlukom u roku od 6 mjeseci od njenog stupanja na snagu.

Klasa: 021-05/14-01/1

Ur. broj: 2107-03/14-01-9-86

Bribir, 3. rujna 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=905&mjesto=91253&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr