SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 27. Četvrtak, 18. rujna 2014.
GRAD DELNICE

38.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donijelo je

POSLOVNIČKU ODLUKU O DRUGIM
IZMJENAMA I DOPUNAMA
POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA
DELNICA

Članak 1.

Iza članka 31. dodaje se članak 31.a koji glasi:

»Članak 31.a

Radno tijelo može održati telefonsku sjednicu zbog kratkoće roka za odlučivanje ili jednostavnosti dnevnoga reda.

Telefonska sjednica saziva se elektroničkim putem.

U pozivu za sjednicu naznačit će se da se saziva telefonska sjednica i razlog za sazivanje telefonske sjednice.

Zapisnik o radu na telefonskoj sjednici osim odgovarajućih podataka iz članka 30. ovog poslovnika sadrži i razlog za sazivanje telefonske sjednice te ime i prezime osobe koja je telefonom kontaktirala s članovima radnog tijela.«

Članak 2.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Delnica (SN PGŽ 46/10,04/11, 11/13, 20/13-pročišćeni tekst), članak 69. mijenja se i glasi:

»Članak 69.

Sjednice Vijeća sazivaju se pozivom, a samo u izuzetno hitnim slučajevima telefonom ili na drugi prikladan način.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal, dokumenti i podaci (u daljnjem tekstu: materijal), koji se priprema ili prikuplja u Upravnom tijelu Grada Delnica (JUO), radnim tijelima Gradskog vijećai drugim tijelima i pravnim osobama, a koji su potrebni za rad vijećnika.

Uz poziv i materijal dostavlja se i zapisnik s prethodne sjednice.

Poziv, materijal te zapisnik, dostavljaju se najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice, a samo u hitnim slučajevima sjednica Gradskog vijeća može se sazvati i u roku kraćem od sedam dana, ali ne kraćem od dva dana, a dnevni red za tu sjednicu predsjednik vijeća može predložiti na samoj sjednici.

Poziv i materijali za sjednicu dostavljaju se elektroničkim putem, a isto tako objavljuju se i na WEB stranici Grada Delnica.

Materijal koji sadrži podatke određenog stupnja tajnosti, poslovnu ili profesionalnu tajnu, odnosno osobne podatke, gradskim vijećnicima bit će dostupan samo u tiskanom obliku.

Materijali za sjednicu Gradskog vijeća dostavljaju se, osim vijećnicima, još i gradonačelniku, zamjeniku gradonačelnika, pročelniku upravnog tijela Grada Delnica, predsjednicima radnih tijela Gradskog vijeća, kao i drugim osobama koje sudjeluju u radu na sjednici Vijeća.

Obavijest o održavanju sjednice Vijeća dostavlja se vijećima mjesnih odbora, medijima, javnim ustanovama i trgovačkim društvima kojih je Grad Delnice osnivač, vlasnik ili suvlasnikkao i drugim osobama koje su pozvane na sjednicu Vijeća.

Obavijest o održavanju sjednice Vijeća, sadrži podatke o vremenu održavanja i dnevnom redu sjednice Vijeća.

Članak 3.

Iza članka 70. dodaje se naslov i članci 70.a, 70.b i 70.c koji glase:

»Tematska sjednica

Članak 70.a

Gradsko vijeće može održati tematsku sjednicu na kojoj će raspravljati i odlučivati samo o jednom prijedlogu, odnosno samo o jednoj temi.

Održavanje tematske sjednice Gradskog vijeća može tražiti gradonačelnik, a inicijativu za održavanje tematske sjednice mogu podnijeti najmanje jedna trećina gradskih vijećnika i matično radno tijelo.

Inicijativa za održavanje tematske sjednice podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća i mora sadržavati nacrt dnevnoga reda i razloge za održavanje tematske sjednice.

Ako održavanje tematske sjednice traži gradonačelnik, dužan je dostaviti i materijal za sjednicu, odnosno prijedlog akta za raspravu i odlučivanje.

Članak 70.b

Inicijativu za održavanje tematske sjednice što su je podnijela radna tijela ili najmanje jedna trećina gradskih zastupnika, predsjednik Gradskog vijeća upućuje na mišljenje gradonačelniku.

Ako gradonačelnik prihvati inicijativu za održavanje tematske sjednice, pripremit će materijal za sjednicu, odnosno prijedlog akta za raspravu i odlučivanje i dostaviti ga predsjedniku Gradskog vijeća u roku od 30 dana od dostave inicijative.

Ako gradonačelnik ne prihvati inicijativu za održavanje tematske sjednice, a podnositelj ostaje pri njoj, inicijativu za održavanje tematske sjednice predsjednik Gradskog vijeća unijet će u prijedlog dnevnog reda iduće sjednice Gradskog vijeća.

Inicijativu iz stavka 3. ovog članka obrazlaže predstavnik podnositelja inicijative. Nakon toga mogu i izvjestitelji radnih tijela, ako je potrebno, iznijeti stavove radnih tijela, a svoja stajališta mogu iznijeti i predstavnici klubova Gradskog vijeća te gradonačelnik.

Ako Gradskovijeće prihvati inicijativu, odlučit će o tome tko će pripremiti materijal za tematsku sjednicu.

 

Članak 70. c

Na tematskoj sjednici ne mogu se davati prijedlozi.«

Članak 4.

Ova Poslovnička Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 023-04/10-01/07

Ur. broj: 2112-01-30-40-1-14-06

Delnice, 15. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=904&mjesto=51300&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr