SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 23. Četvrtak, 31. srpnja 2014.
OPĆINA MATULJI

34.

Na temelju članka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13 i 17/14 ) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 23. srpnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog
plana uređenja 7 stambene zone »Puhari«

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana uređenja 7 stambene zone »Puhari« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 06 - u daljnjem tekstu Izmjena i dopuna Plana).

Članak 2.

Odlukom o izradi Izmjene i dopune Plana utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi za donošenje, obuhvat, sažeta ocjena stanja u prostoru obuhvata, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propsima koja daju zahtjeve za izradu plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi, planirani rok za izradu plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, te izvori financiranja plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 3.

Pravnu osnovu za izradu Izmjene i dopune Plana predstavlja:

- Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13),

- Prostorni plan uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08 i 46/11),

Izmjene i dopune Plana izrađuju se sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/ 98, 39/04, 45/04 i 163/04).

Članak 4.

Nositelj izrade Izmjene i dopune Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 5.

Razlog donošenja Izmjene i dopune Plana je usklađenje trase planirane prometnice, ulice oznake A1-B1-B2-A2, koja prolazi južnim rubom područja obuhvata plana s projektiranom trasom »opatijske treće ceste«, te nastavno usklađenje planskih rješenja u svim elementima. Izmjenama prostornoplanske dokumentacije Grada Opatije, te projektiranjem »opatijske treće ceste« prometna mreža je organizirana na način da predviđa izgradnju ceste-kategorije ostale ulice, većim dijelom locirane na području Grada Opatije. Trasa ove prometnice prati velikim dijelom trasu ulice oznake A1-B1-B2-A2 u obuhvatu Plana. Zbog racionalnijeg korištenja prostora nema potrebe za planiranjem navedene stambene ulice po izdvojenoj trasi, već je racionalno »opatijsku treću cestu« uključiti u prometno rješenje.

Tehničke elemente ostalih planiranih ulica potrebno je uskladiti s trasom navedene ceste kako bi se ostvarili priključci. Isto tako, potrebno je uskladiti mrežu komunalne infrastrukture.

OBUHVAT IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 6.

Prostorni obuhvat Izmjene i dopune Plana nalazi se unutar granica obuhvata važećeg Detaljnog urbanističkog plana uređenja 7 stambene zone »Puhari«, a obuhvaća prostor koji sa sjeverne strane omeđuje granica građevne čestice ceste - stambena ulica oznake C2-C1-D1-D2. Površina obuhvata Izmjene i dopune Plana iznosi 1,8 ha.

SAŽETA OCJENA STANJA U PROSTORU OBUHVATA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 7.

Urbanistički plan uređenja 7 stambene zone »Puhari« donijet je 2006. godine. i obuhvaća prostor rubnog područja Općine Matulji na granici s Gradom Opatija. Prometna mreža važećeg Plana organizirana je na način da priključenje na javnu prometnu mrežu Grada Opatije nije neophodno.

Planirana ulica oznake A1-B1-B2-A2 nije izvedena, a približno istom trasom projektirana je »opatijska treća cesta«, planirana u kategoriji ostale ulice, sukladno prostornoplanskoj dokumentaciji Grada Opatije.

Trase i kapaciteti sustava vodoopskrbe i odvodnje te ostale komunalne infrastrukture su na predmetnom području u realizaciji izmijenjeni.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 8.

Ciljevi Izmjene i dopune Plana su:

- uskladiti planska rješenja prometne mreže s idejnim projektom i lokacijskom dozvolom »treće opatijske ceste« kako bi se omogućilo prometno povezivanje građevinskih čestica u obuhvatu Plana u integralni prometni sustav,

- uskladiti planska rješenja komunalne infrastrukturne mreže i adekvatno infrastrukturno opremanje prostora,

- nastavno u svim elementima uskladiti planska rješenja na području obuhvata Izmjene i dopune Plana.

Članak 9.

Izmjena i dopuna Plana odnosi se na izmjenu tekstualnog i grafičkog dijela Plana.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 10.

Za potrebe izrade Izmjene i dopune Plana, koristiti će se raspoloživa projektna dokumentacija koju je za potrebe izgradnje opatijske treće ceste izradio Grad Opatija, te uvjeti, smjernice, podaci i raspoloživa dokumentacija koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima, kao i ostala dokumentacija koja bude pribavljena u toku izrade i donošenja Izmjene i dopune Plana.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 11.

Stručno rješenje Izmjene i dopune Plana će izraditi stručni izrađivač plana ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja odabran sukladno propisima o javnoj nabavi.

Članak 12.

Potrebne podloge u digitalnom obliku stručnom izrađivaču Izmjene i dopune Plana osigurat će Općina Matulji.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 13.

Zahtjevi (podaci, planske smjernice i dokumenti) za potrebe izrade Izmjene i dopune dijela Plana, zatražit će se od javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjene i dopune dijela Plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Izmjene i dopune dijela Plana. Zatražit će se od:

- Ministarstva unutarnjih poslova RH, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

- Ministarstva kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

- HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

- HOPS Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Prijenosno područje Rijeka, Maršala Tita 166, 51410 Opatija,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

- Liburnijske vode d.o.o. Ičići, Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Đure Šporera 4, 51000 Rijeka,

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,)

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija, Maršala Tita 4, 51410 Opatija

PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 14.

Rok za izradu Izmjene i dopune Plana po pojedinim fazama:

- rok za dostavu zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika koji trebaju sudjelovati u izradi Izmjene i dopune Plana - u trajanju od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva,

- izrada prijedloga Izmjene i dopune Plana - 30 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva,

- javna rasprava s javnim uvidom u Prijedlog Izmjene i dopune Plana - 15 dana,

- izrada izvješća o provedenoj javnoj raspravi - 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi tijekom javne rasprave,

- izrada nacrta konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana - u roku od 15 dana od izrade izvješća o javnoj raspravi,

- izrada konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana u roku od 8 dana od izrade nacrta konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana,

- dostava pisanih obavijesti s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja prjedloga i primjedbi sudionicima javne rasprave - 8 dana od utvrđivanja konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 15.

Izvori financiranja za izradu Izmjene i dopune dijela Plana osiguravaju se iz Proračuna Općine Matulji za 2014. godinu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/14-01/9

Ur. broj: 2156-04-14-2

Matulji, 23. srpnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=900&mjesto=51211&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr