SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 18. Petak, 20. lipnja 2014.
GRAD RAB

42.

Temeljem članka 24. Odluke o uređenju prometa na području Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 20/ 2012 i 11/2014) Gradonačelnik Grada Raba donio je sljedeću

ODLUKU
o organizaciji i načinu naplate parkiranja

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom određuju parkirališne površine (u daljnjem tekstu: javna parkirališta), organizacija i način naplate parkiranja, te nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom na području Grada Raba.

Članak 2.

Javnim parkiralištem smatra se javna prometna površina namijenjena isključivo za zaustavljanje i parkiranje vozila.

Iznimno, javna parkirališta mogu se koristiti i u svrhu održavanja zabavnih, sportskih, kulturnih, komercijalnih manifestacija ili sličnih događanja te prilikom izvođenja građevinskih radova, koji se ne mogu izvoditi bez zauzimanja dijela parkirališne površine sukladno uvjetima utvrđenim u Odluci o uređenju prometa u Gradu Rabu.

Javno parkiralište ne smije se zauzeti bez pisane suglasnosti Organizatora parkiranja i podliježe plaćanju novčane naknade zbog izgubljene dobiti sukladno Odlukama Organizatora parkiranja.

Članak 3.

Tehničke i organizacijske poslove, naplatu, nadzor nad parkiranjem vozila, održavanje i čišćenje, te druge poslove na javnim parkiralištima s naplatom obavlja trgovačko društvo Dundovo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Organizator parkiranja).

Članak 4.

Javno parkiralište s naplatom može biti stalno ili privremeno, zatvoreno, ulično ili izvanulično.

Stalna javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje tijekom cijele kalendarske godine.

Privremena javna parkirališta s naplatom su parkirališta sezonskog tipa, parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje tijekom privremene regulacije prometa, određenih manifestacija i slično.

Zatvorena parkirališta su parkirališta sa automatskom, poluautomatskom ili ručnom kontrolom ulaza i/ili izlaza.

Ulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta posebno označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom na kolniku i nogostupu u skladu s propisima o sigurnosti prometa te tehničkom dokumentacijom.

Izvan ulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a označena su vertikalnom i horizontalnom signalizacijom u skladu s ovom odlukom i prostorno su definirana.

Izvanulična i zatvorena javna parkirališta s naplatom mogu biti asfaltirana i neasfaltirana.

Članak 5.

Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa.

Javna parkirališta s naplatom moraju imati oznaku zone, dopuštenog trajanja parkiranja ukoliko se parkiranje ne ugovara kao dnevno (temeljem dnevne karte), vremena naplate parkiranja, visine naknade za parkiranje, te oznaku stalnosti javnoga parkirališta u smislu čl. 4. st. 2. i 3. ove Odluke.

Sezonska parkirališta, uz naznaku sezonskoga karaktera naplate parkiranja, sadrže i obavijest o godišnjem razdoblju unutar kojega se vrši naplata parkiranja.

Članak 6.

Javna parkirališta s naplatom svrstavaju se u parkirališne zone.

Parkiranje na javnom parkiralištu uz naplatu može biti vremenski ograničeno ili vremenski neograničeno u okviru vremena naplate parkiranja.

Vrijeme naplate parkiranja može se odrediti kao dio jednoga kalendarskog dana ili u punom trajanju jednoga kalendarskog dana.

Parkirališne zone, oznaku stalnosti javnoga parkirališta u smislu čl. 4. st. 2. i 3. ove Odluke, ograničenje vremena trajanja parkiranja i vrijeme naplate parkiranja određuje gradonačelnik Grada Raba posebnim pravilnikom temeljem prijedloga upravnog odjela nadležnog za poslove prometa.

II. OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNIH PARKIRALIŠTA S NAPLATOM

Članak 7.

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom vozač, odnosno vlasnik vozila, sklapa s Organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom uz korištenje dnevne parkirališne karte (u daljnjem tekstu: Ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne karte) prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovom odlukom.

Ukoliko se korisnik odnosno vlasnik vozila iz prethodnoga stavka u roku od 10 minuta od trenutka parkiranja ili zaustavljanja vozila opredijeli za kraće vremensko razdoblje korištenja usluge parkiranja (polusatno, satno ili višesatno parkiranje), uzima se da je ugovor o korištenju usluge parkiranja sklopljen u odnosu na takvo kraće ugovorno vremensko razdoblje koje isključuje nužnost plaćanja dnevne karte, sve ukoliko odredbama ove Odluke nije drukčije propisano.

Opći uvjeti ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom javno se objavljuju na prikladan način i na vidljivom mjestu na svakom javnom parkiralištu, te na internetskim stranicama Organizatora.

Članak 8.

Ugovorom iz prethodnog članka ove odluke isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za uništenje, oštećenje ili krađu vozila, odnosno za oštećenje, uništenje ili krađu predmeta iz unutrašnjosti vozila.

Članak 9.

Za korištenje javnih parkirališta s naplatom koristi se dnevna parkirališna karta, osim ukoliko se korisnik prilikom pristupanja na javnu parkirališnu površinu izričito ne opredijeli za drukčiji vremenski okvir korištenja javnog parkirališta.

Dnevna parkirališna karta (u daljnjem tekstu: dnevna karta) vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koju je izdana.

Dnevna karta vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena (sata i minute) u prvom slijedećem danu u kojem se vrši naplata parkiranja na odnosnome parkiralištu.

Izgled i sadržaj dnevne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje Organizator parkiranja, uz suglasnost gradskoga upravnog tijela nadležnog za promet.

Cijene dnevne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje gradonačelnik/ca Grada Raba posebnim pravilnikom na prijedlog gradskoga upravnog tijela nadležnog za promet, ili organizatora.

Članak 10.

Naplata dnevne karte obavlja se naplatom naloga za plaćanje dnevne karte preko žiro računa Organizatora parkiranja ili naplatom dnevne karte na blagajni Organizatora parkiranja.

Naplata dnevne karte putem naloga za plaćanje dnevne karte podrazumijeva preuzimanje tiskane dnevne karte neposredno na parkiralištu na način iz članka 11. stavka 3. ove odluke i plaćanje dnevne karte uplatom na žiro račun Organizatora parkiranja.

Plaćanje dnevne karte preuzete prilikom sklapanja ugovora o korištenju usluge parkiranja na blagajni Organizatora parkiranja ili od strane ovlaštene osobe Organizatora parkiranja na prostoru javnoga parkirališta, vršiti će se, u pravilu, izravnim plaćanjem Organizatoru parkiranja u gotovom novcu, osim u slučajevima iz čl. 11. st. 3. ove Odluke u kojima će se izdati odgovarajući nalozi za plaćanje.

Članak 11.

Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima obavlja ovlaštena osoba Organizatora parkiranja.

Ovlaštene osobe koriste se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila te ispisivanje dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte, a sve u skladu s odredbama općih uvjeta ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovom odlukom.

Dnevnu kartu i nalog za plaćanje dnevne karte izdaje osoba ovlaštena za nadzor nad parkiranjem.

Osoba ovlaštena za nadzor nad parkiranjem dnevnu kartu i nalog za plaćanje dnevne karte pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila ili iste uručuje osobno na zahtjev korisnika parkiranja.

Dostavljanje dnevne karte i naloga za plaćanje dnevne karte na način iz stavka 3. ovoga članka smatra se urednim i kasnije oštećenje ili uništenje istih ne utječe na valjanost dostavljanja te ne odgađa plaćanje dnevne karte.

Članak 12.

Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište prema ugovoru o parkiranju uz korištenje dnevne karte dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam (8) dana od dana izdavanja iste.

Članak 13.

Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne plati dnevnu kartu u roku iz članka 12. ove odluke, dužan je, osim iznosa dnevne karte, u daljnjih osam dana, platiti i stvarne troškove te zakonsku zateznu kamatu, na što će ga se u nalogu upozoriti.

Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne plati u danim rokovima, Organizator parkiranja pokrenut će protiv njega, a u svoje ime i za svoj račun, odgovarajući postupak u svrhu naplate.

Članak 14.

Korisnikom javnog parkirališta s naplatom koji podliježe plaćanju dnevne karte smatra se posjednik, odnosno korisnik vozila koji upravljajući vozilom i pristupajući na javnu parkirališnu površinu sklapa s Organizatorom parkiranja ugovor o korištenju parkirališne površine.

U slučaju da se korisnik ne može utvrditi sukladno stavku prvom ovoga članka, korisnikom će se smatrati vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registracijskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi mogući način.

Članak 15.

U svrhu zaštite naplate svojih potraživanja, upravitelj parkirališta može vozilu, kojem je izdan nalog za plaćanje dnevne karte, posebnim napravama onemogućiti daljnje kretanje.

Ukoliko vlasnik vozila iz prethodnog stavka ovog članka u roku od 24 sata od izdavanja naloga za plaćanje dnevne karte ne podmiri cijenu dnevne karte, upravitelj parkiranja može vozilo premjestiti na odgovarajuću lokaciju o trošku vlasnika vozila.

Premješteno vozilo iz prethodnog stavka ovog članka može se zadržati do potpunog namirenja cijene izdane mu dnevne parkirne karte, te cjelokupnog novčanog iznosa određenog po Organizatoru parkiranja na ime troškova tehničkog blokiranja vozila, premještanja vozila, njegova zbrinjavanja i čuvanja, te transporta.

Prilikom blokiranja vozila Organizator parkiranja je dužan na prednje vjetrobransko staklo vozila, na prigodan način, učvrstiti letak da je vozilo blokirano s uputom što vozač mora učiniti.

Tekst letka je na hrvatskom, talijanskom, engleskom i njemačkom jeziku. Prilikom deblokiranja vozila upravitelj parkirališta dužan je izdati račun, a vozilo će deblokirati tek nakon što se izvrši uplata i podnese dokaz o izvršenoj uplati cijene dnevne karte i odgovarajućih troškova u smislu stavka 3. ovoga članka.

Visinu troškova tehničkog blokiranja vozila, premještanja vozila, njegova zbrinjavanja i čuvanja, te transporta određuje gradonačelnik/ca Grada Raba posebnim pravilnikom na prijedlog gradskoga upravnog tijela nadležnog za promet, ili organizatora.

Članak 16.

Korisnik parkirališne površine koji ne vrši plaćanje parkirne karte neposredno na blagajnu organizatora parkiranja ili ovlaštenoj osobi organizatora parkiranja, odnosno putem parkirališnog automata, dužan je pridržavati se roka bezgotovinskoga plaćanja iz čl. 12. ove Odluke.

Nastupom zakašnjenja plaćanja glede pet pojedinačno pruženih usluga parkiranja, korisniku parkirališta zabranit će se daljnje korištenje svih javnih parkirališnih površina na području Grada Raba kojima u sustavu naplate parkiranja upravlja Grad Rab putem ovlaštenog Organizatora parkiranja.

Za slučaj da korisnik iz stavka drugoga ovog članka nastavi i dalje koristiti javne parkirališne površine u sustavu naplate, istome će se vozilo privremeno blokirati, te će se s istim postupiti odgovarajućom primjenom čl. 15. ove Odluke.

Odredbe ovoga članka obvezatni su sastavni dio objavljenih općih uvjeta korištenja parkirališnih prostora.

Članak 17.

Za stanare ulica na području zona u kojima se naplaćuje parkiranje, te za obrtnike ili pravne osobe koje koriste poslovne prostorije unutar tog područja mogu se uvesti povlašteni uvjeti parkiranja u pogledu vremenskog ograničenja trajanja parkiranja i cijene.

Za korištenje javnih parkirališta s naplatom po povlaštenim uvjetima koristi se povlaštena parkirališna karta. Povlaštena parkirališna karta (u daljnjem tekstu: povlaštena karta) vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koju je izdana.

Izgled i sadržaj povlaštene karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje Organizator parkiranja, uz suglasnost gradskoga upravnog tijela nadležnog za promet.

Vrste i cijene povlaštenih karata za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje gradonačelnik/ca Grada Raba posebnim pravilnikom na prijedlog gradskoga upravnog tijela nadležnog za promet, ili organizatora.

Članak 18.

Pravo na povlaštenu kartu za određenu parkirališnu zonu ima fizička osoba (stanar) koja:

- ima prebivalište ili boravište na području odnosne parkirališne zone, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova o adresi stanovanja;

- ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili koja koristi vozilo drugoga vlasnika temeljem ugovora o najmu, ugovora o posudbi, ugovora o leasingu ili drugoga pravnog posla, a što dokazuje ispravom o pravnom poslu u kojoj su obvezatno naznačeni marka i model vozila, boja, broj šasije i broj registarskih oznaka.

Pravo na povlaštenu kartu ima obrtnik ili pravna osoba koja:

- koristi ili je vlasnik poslovnoga prostora na području odnosne parkirališne zone, što dokazuje ugovorom o zakupu, odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora;

- ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili koja koristi vozilo drugoga vlasnika temeljem ugovora o najmu, ugovora o posudbi, ugovora o leasingu ili drugoga pravnog posla, a što dokazuje ispravom o pravnom poslu u kojoj su obvezatno naznačeni marka i model vozila, boja, broj šasije i broj registarskih oznaka.

Naplata povlaštene karte obavlja se naplatom preko žiro računa Organizatora parkiranja ili istodobnom kupnjom i preuzimanjem povlaštene karte na blagajni Organizatora parkiranja.

Ako korisnik povlaštene karte za vrijeme njenog važenja promijeni vozilo za koje je karta izdana, Organizator parkiranja zamijenit će parkirališnu kartu, na korisnikov zahtjev, novom parkirališnom kartom.

Povlaštena karta vrijedi dok fizička, odnosno pravna osoba ispunjava uvjete iz stavka 1., odnosno 2. ovoga članka, odnosno do isteka roka važenja.

Osobama iz stavka 1., odnosno 2. ovoga članka može se izdati povlaštena karta ako su podmirili sve svoje obveze prema Organizatoru parkiranja do dana njezina izdavanja.

Članak 19.

Korisnik javnog parkirališta s naplatom ostvaruje pravo korištenja javnog parkirališta s naplatom po povlaštenim uvjetima samo ako ima valjanu povlaštenu kartu.

Valjana povlaštena karta je ona parkirališna karta iz koje je vidljivo da vrijedi:

a) za vozilo za koje je izdana, tj. za registracijsku oznaku parkiranog vozila,

b) za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom i

c) za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom.

Korisnik parkiranja čija povlaštena karta nije valjana, korištenje javnog parkirališta s naplatom ugovara s Organizatorom parkiranja sukladno odredbama članka 7. i čl. 10. ove odluke.

Članak 20.

Korisniku javnog parkirališta s naplatom ovom odlukom omogućuje se korištenje javnog parkirališta s naplatom u kraćem vremenskom trajanju parkiranja po povoljnijim uvjetima u pogledu cijene te primjene vremenski ograničenog trajanja parkiranja.

Za korištenje javnih parkirališta s naplatom po povoljnijim uvjetima koristi se polusatna, jednosatna ili višesatna parkirališna karta (u daljnjem tekstu: satna karta) uz primjenu vremenski ograničenog trajanja parkiranja.

Satna karta vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koju je izdana.

Izgled i sadržaj satne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje Organizator parkiranja, uz suglasnost gradskoga upravnog tijela nadležnog za promet. Vrste i cijene satne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje gradonačelnik/ca Grada Raba posebnim pravilnikom na prijedlog gradskoga upravnog tijela nadležnog za promet.

Na javnim parkiralištima na posebno obilježenim mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom koje na vozilu imaju istaknut važeći znak pristupačnosti imaju pravo parkirati bez plaćanja naknade.

Iznimno, na javnim parkiralištima u parkirališnim zonama naplate koja nisu posebno obilježena kao mjesta rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom koje na vozilu imaju istaknut važeći znak pristupačnosti imaju pravo parkirati bez plaćanja naknade najduže 2 sata tijekom jednog dana.

Osoba s invaliditetom može ostvariti pravo iz stavka 2. ovoga članka ako uz važeći znak pristupačnosti istakne i važeću naljepnicu koju izdaje organizator parkiranja.

Izgled i sadržaj naljepnice iz stavka 3. ovoga članka određuje organizator parkiranja.

Članak 21.

Naplata satne karte obavlja se ručno i automatski neposredno na parkiralištu, mobilnim telefonom, preko ovlaštenih prodajnih mjesta ili na blagajni Organizatora parkiranja.

Ručna naplata satne karte podrazumijeva istodobnu kupnju i preuzimanje tiskane parkirališne karte neposredno na parkiralištu od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja.

Automatska naplata satne karte podrazumijeva istodobnu kupnju i preuzimanje tiskane parkirališne karte neposredno na parkiralištu putem parkirališnog automata.

Naplata satne karte mobilnim telefonom podrazumijeva kupnju parkirališne karte elektroničkim putem.

Za plaćeno parkiranje koje je prihvaćeno i evidentirano u informacijskom sustavu Organizatora parkiranja ne izdaje se tiskana parkirališna karta već korisnik zaprima SMS potvrdu o plaćenoj parkirališnoj karti.

Naplata satne karte preko ovlaštenih prodajnih mjesta i na blagajni Organizatora parkiranja podrazumijeva istodobnu kupnju i preuzimanje tiskane parkirališne karte na ovlaštenom prodajnom mjestu ili na blagajni Organizatora parkiranja.

Članak 22.

Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište s naplatom uz korištenje satne karte i vremenskog ograničenja trajanja parkiranja dužan je istaknuti valjanu satnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila ili zaprimiti SMS-potvrdu za plaćeno parkiranje u vremenskom roku od deset (10) minuta od dolaska korisnika na javno parkirališno mjesto s naplatom.

Valjana satna karta je ona parkirališna karta iz koje je vidljivo da je plaćena:

a) za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom,

b) za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom i

c) u okviru vremenskog ograničenja trajanja parkiranja.

Korisnik parkiranja koji ne postupi sukladno odredbama iz stavka 1. ovog članka ili čija satna karta nije valjana, korištenje javnog parkirališta s naplatom ugovara s Organizatorom parkiranja sukladno odredbama članka 7. ove odluke kao dnevno parkiranje.

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Odredbe ove odluke ne primjenjuju se na korištenje rezerviranih parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima.

Odluku o rezerviranim parkirališnim mjestima uz točno određenje parkirališta po parkirališnim zonama, broja mjesta po svakom parkiralištu, te prostornog položaja rezerviranih mjesta, donosi Gradonačelnik/ca posebnim pravilnikom u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 24.

Odluke iz članaka 6.st.4., 9.st.5., 15.st.6., 20.st.5. donijet će gradonačelnik/ca Grada Raba posebnim pravilnikom u roku od 8. dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Odluku iz članka 9.st.4. donijet će ovlašteni Organizator parkiranja u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 25.

Ova odluka stupa na snagu 8 dana od objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 340-03/14-01/34

Ur. broj: 2169-01-01-14-04

Gradonačelnica

Rosanda Krstinić-Gušćić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=895&mjesto=51280&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr