SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 17. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
OPĆINA MATULJI

26.

Na temelju članka 10. stavka 3.i 4. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 96/08,116/08, 76/09, 114/ 11,68/13 i 30/14), članka 29.,31.,33. i 37. Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (»Narodne novine« broj 66/09,108/09 i 8/10.) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Matulji 12. lipnja 2014. donosi

ODLUKU
o mjestima na kojima se može obavljati prodaja
robe izvan prodavaonica na području Općine Matulji

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se mjesta na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica i to na štandovima i klupama izvan tržnice na malo, putem kioska, prodaja putem automata, prigodna prodaja i pokretna prodaja na području Općine Matulji.

Osim određivanja mjesta za prodaju robe izvan prodavaonica u prodajnim objektima iz stavka 1. ovog članka, ovom se Odlukom propisuje i vanjski izgled prodajnog objekta, vodeći računa o lokalnim i ambijentalnim značajkama.

Članak 2.

Pod prodajnim objektom u smislu članka 1. stavka 1. ove Odluke podrazumijevaju se:

-štandovi i klupe,

-kiosci,

-automati,

-pokretna vozila za prodaju i kolica koja se prevoze od mjesta do mjesta.

Članak 3.

Trgovina na malo izvan prodavaonica, u smislu ove Odluke, je oblik trgovine na malo kada se prodaja robe obavlja na neki od sljedećih načina:

-na štandovima i klupama izvan tržnicama na malo,

-putem kioska,

-pokretnom prodajom,

-prodaja putem automata,

-prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe i sl.).

II. LOKACIJE ZA PRODAJU ROBE IZVAN PRODAVAONICA

Članak 4.

Prodaja robe izvan prodavaonica putem prodajnih objekata može se obavljati samo na sljedećim javno-prometnim površinama:

-javno parkiralište kod Centra primarne zdravstvene zaštite u Matuljima (na z.č. 240 k.o.Perenići)

-parkiralište kod Doma Permani u Permanima (na z.č. 1090 k.o.Puži)

-autobusno stajalište Veli Brgud (na z.č. 11 786 k.o.Brgud)

-okućnica Doma Vele Mune (na z.č. 6131/1k.o.Mune)

-ugibalište broj 1 na dionici ceste Permani-Rupa s desne strane z.č. 11903/6 k.o. Brgud

-ugibalište broj 2 na dionici ceste Permani-Rupa s lijeve strane z.č. 5973/1 k.o. Brgud

-Rukavac kod doma (na z.č. 31/1 k.o.Rukavac donji)

-Frančići ugibalište (na z.č. 831k.o.Mihotići)

-uz igralište Rupnjak u Jušićima (novo naselje, z.č. 1329/14k.o.Jušići)

-javna površina kod kućnog broj 104 Jušići (z.č. 1311/30 k.o. Jušići)

-Zvoneća kod autobusne stanice ( na z.č. 14 k.o.Zvoneća)

-Pasjak, ugibalište na dionici ceste Rupa-Pasjak (z.č. 1990 k.o.Pasjak)

-Šapjane, ugibalište prije cestarske kuće (z.č. 1488/3 k.o.Šapjane)

-Odmorište u Pasjaku (z.č. 1611/1 k.o Pasjak)

-Pasjak, ugibalište na dionici ceste Rupa-Pasjak (z.č. 1611/3k.o.Pasjak)

-uz autobusno stajalište nasuprot ceste za Brdce, na dionici od čvora Rupa do graničnog prijelaza Pasjak (z.č.1158/3 k.o.Pasjak)

Pored javno-prometnih površina određenih u stavku 1. ovoga članka, pokretna prodaja dozvoljena je u svim naseljima na području Općine Matulji, uz zadržavanje do 15 min.

III. NAČINI PRODAJE

1. Prodaja na štandovima i klupama izvan tržnica na malo

Članak 5.

Štand je metalna ili drvena pokretna konstrukcija s donjim dijelom sandučastog oblika u koji se pohranjuju proizvodi te s konstrukcijom tende koja prekriva štand.

Najveća dozvoljena površina štanda je 5 m2, a zajedno s okolnom površinom najviše 12 m2.

Klupa je metalna ili drvena pokretna konstrukcija.

Najveća dozvoljena površina klupe je 5 m2. a zajedno s okolnom površinom najviše 12 m2.

Na javno-prometnim površinama može se postaviti štand i klupa, vodeći računa o lokalnim ambijentalnim značajkama.

2. Prodaja putem kioska

Članak 6.

Kiosk je privremena, tehnološko dovršena cjelina i tipizirana prostorna jedinica, lagane konstrukcije koja se može premjestiti ili ukloniti s određene lokacije u cijelosti ili djelomično.

Najveća dozvoljena površina kioska iznosi 12 m2, a s okolnom površinom 20 m2.

3. Pokretna prodaja

Članak 7.

Pokretna prodaja je prodaja bez stalnog prodajnog mjesta, koja se može realizirati putem posebno uređenog i opremljenog vozila za prodaju robe, putem kolica koja se prevoze od mjesta do mjesta koja su opremljena za prodaju na malo različitog asortimana prehrambenih i neprehrambenih proizvoda.

Pokretnim prodavačima nije dozvoljena prodaja robe na raskrižjima, kolnicima, nogostupima, javnim zelenim površinama, zatvorenim parkiralištima i na drugim površinama na kojima se ometa uobičajeni protok vozila i pješaka, odnosno ugrožava sigurnost sudionika u prometu.

Najveća dozvoljena površina pokretnog vozila ili kolica je 15 m2.

Za pokretnu prodaju robe iz stavka 1. i 2. ovoga članka potrebno je ishoditi pismenu suglasnost Općine Matulji Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalni sustav ( u daljnjem tekstu: Odsjek).

Rok za koji se može dati suglasnost za pokretnu prodaju robe iznosi najduže 6 mjeseci.

Za korištenje površina u vlasništvu Općine Matulji plaća se porez na korištenje javnih površina sukladno članku 16. Odluke o porezima Općine Matulji, u visini od 4 kune dnevno po 1 m2.

4. Prodaja putem automata

Članak 8.

Prodaja putem automata je oblik maloprodaje različitih proizvoda i usluga koji se odvija putem aparata na način da se ubaci u za to predviđeni otvor na aparatu novac, žeton ili posebna kartica.

Asortiman robe koja se nudi na ovakav način obuhvaća poznate marke prehrambenih ili drugih proizvoda.

Iznimno od članka 4 ove Odluke, prodaja putem automata dozvoljena je i unutar objekata u vlasništvu Općine Matulji.

5. Prigodna prodaja

Članak 9.

Prigodna prodaja u smislu ove Odluke smatra se prodaja robe na pokretnim štandovima, klupama i prodaja robe putem prodajnih automata, prilikom obilježavanja mjesnih događaja, kulturnih, sportskih i drugih manifestacija koji se organiziraju u mjestima i naseljima na području Općine Matulji.

Prigodna prodaja je povremenog karaktera i traje u vremenskom razdoblju u kojem se održava priredba, sajam, izložba i slično, a najduže 3 mjeseca.

Prigodna prodaja organizira se na javno-prometnim površinama iz članka 4. ove Odluke, te na zemljištu u vlasništvu Općine Matulji, a izuzetno u vlasništvu drugih subjekata za koje postoji suglasnost vlasnika uz uvjet da površina ima pristup s javno-prometne površine.

Za prigodnu prodaju robe iz stavka 1. ovog članka potrebno je ishoditi pismenu suglasnost Odsjeka .

Za korištenje površina u vlasništvu Općine Matulji plaća se porez na korištenje javnih površina sukladno članku 16. Odluke o porezima Općine Matulji, u visini od 4 kune po danu za 1 m2.

Članak 10.

Zahtjev za odobrenje prodajnog mjesta za prodaju robe na način propisan člankom 7., i 9. ove Odluke, podnosi se Odsjeku, a obavezno treba sadržavati:

-osobne podatke o podnositelju (naziv podnositelja zahtjeva, adresa, OIB, telefon),

-robu koju će prodavati i način na koji će se prodavati,

-prijedlog lokacije i površina za prodaju,

-razdoblje za koje se traži izdavanje suglasnosti,

-isprava nadležnog tijela kojom se dokazuje da je podnositelj zahtjeva registriran za obavljanje trgovine

-suglasnost vlasnika zemljišta za prodaju robe,

-naziv trgovine i vrstu robe koja se prodaje,

-potrebnu površinu za prodaju,

-vrijeme prodaje (broj dana i vrijeme tijekom godine (ili dana)),

-odobrenje za rad nadležnog državnog tijela,

-potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Matulji.

Članak 11.

Pisana suglasnost Odsjeka obavezno treba sadržavati:

-osobne podatke o podnositelju zahtjeva,

-lokaciju i površinu za prodaju robe,

-način prodaje i vrste robe,

-vrijeme trajanja suglasnosti (početak i završetak suglasnosti)

-visinu poreza za korištenje javne površine.

Članak 12.

Općina Matulji, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za samoupravu i upravu, raspisuje Javni natječaj o davanju u zakup javno-prometnih površina u vlasništvu općine Matulji za prodaju robe na štandovima, klupama, putem kioska i automata.

Članak 13.

Obavljanje djelatnosti prodaje robe izvan prodavaonica ne smije ugrožavati sigurnost prometa ni ometati mir u stambenim zonama.

Pravne i fizičke osobe prilikom prodaje robe izvan prodavaonica dužne su se pridržavati odredbi iz ove Odluke i odredbi Odluke o komunalnom redu Općine Matulji.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja Carinska uprava i komunalni redar Općine Matulji.

O provođenju nadzora nad ovom Odlukom komunalni redar ima ovlasti propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o komunalnom redu Općine Matulji.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/14-01/5

Ur. broj: 2156-04-01/14-01

Matulji, 12. lipnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=894&mjesto=51211&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr