SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 11. Srijeda, 30. travnja 2014.
OPĆINA KOSTRENA

30.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/09, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13), članka 2. stavak 1. i 2. i članka 33. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj 107/07, 93/13, 157/13), članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 10/13), Općinsko vijeće Općine Kostrena, dana 25. travnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se komunalni red u Općini Kostrena (u daljnjem tekstu: Općina) kao i mjere za njegovo provođenje.

Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe koje stalno ili povremeno borave na području Općine, ako zakonom ili drugim propisima nije drugačije određeno.

Članak 2.

Ovom Odlukom naročito su propisane odredbe o:

- uređenju naselja,

- održavanju javnih površina, uređaja i objekata,

- korištenju javnih površina, uređaja i objekata,

- gospodarenje otpadom,

- uklanjanju snijega i leda,

- uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,

- mjerama za provedbu komunalnog reda,

- kaznama za učinjene prekršaje

- prijelazne i završne odredbe.

Članak 3.

Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:

- javne prometne površine: javne i nerazvrstane ceste, nogostupi, pješački putovi, trgovi, javne stube, prolazi, parkirališta, biciklističke staze, okretišta, stajališta javnog pro

meta, putevi i zone, nadvožnjak, pristanište i uređena obala, prirodne i uređene plaže i slično;.

- javne zelene površine: parkovi, šume, drvoredi, skupine i pojedinačna stabla, cvjetnjaci, travnjaci, kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja koji nisu proglašeni zaštitnim dijelovima prirode, rekreacijska površina, zelena površina uz cestu, javni objekti i slična površina koja je uređena i koristi se kao javna zelena površina;

- sportska i dječja igrališta;

- zaštićeni dijelovi prirode;

- otvorene tržnice, kupališta i slični prostori.

U slučaju spora što se smatra javnom površinom, odluku donosi Općinsko vijeće Općine Kostrena.

Članak 4.

Predmetima se u smislu ove Odluke smatraju pokretne stvari koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca) i predmeti koji se po Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji ne smatraju građevinama.

Pod predmetima iz stavka 1. ovog članka, smatraju se naročito:

1. privremeni objekti:

a) kiosk kao prenosiva, tipizirana i prefabricirana jednoprostorna jedinica proizvedena od ovlaštenog proizvođača u modularnom sistemu, čije se postavljanje na terenu izvodi sa suhom montažom na odgovarajuću podlogu te podrazumijeva mogućnost premještanja i uklanjanja s lokacije u komadu,

b) montažni objekt koji svojom namjenom, veličinom, oblikovanjem te montažom i suhom izvedbom nosivog konstruktivnog sistema predstavlja građevinu privremenog karaktera, koji podrazumijeva mogućnost demontaže, premještanja i uklanjanja s lokacije,

c) kontejner,

d) pokretna naprava, pokretna radnja, kao prostorno neovisna i prenosiva prostorna jedinica (u pravilu na kotačima),

e) ugostiteljska terasa, stolovi, stolice, zaštita od sunca (tende, suncobrani, montažni krovići, montažne ograde, montažni podesti i slično) i druga oprema ugostiteljskih terasa,

f) štand (tipiziran lako prenosivi element, predviđen za stalnu, povremenu ili prigodnu uličnu prodaju),

g) prodajna klupa,

h) netipizirani trgovački sadržaji i slično,

i) uslužna naprava (automat, hladnjak, vaga, peć za pečenje kestena, kokica i slično),

j) naprava za zabavu (uređaj predviđen za zabavu djece i odraslih - vlak, vrtuljak, jastuk za skakanje, karting staza i slično, drugi uređaji u sastavu zabavnog parka, šator za zabavne i druge prilike),

2. reklamni i oglasni predmeti (transparenti, jarboli za zastave, metalni nosači za konzolne reklame, logo, plastične reklame, oglasne ploče, panoi, oglasni stupovi, oglasni ormarići, uređaj, stup, ograda, natpis, putokaz, plakat te druge slične naprave i uređaji za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje);

3. objekti i predmeti na stajalištu javnog prijevoza;

4. oprema dječjih igrališta;

5. vozila i plovila koja se ne upotrebljavaju zbog dotrajalosti i koja su neregistrirana;

6. predmeti za skupljanje otpada, kontejner i posude za komunalni otpad;

7. ormarić za smještaj uređaja infrastrukture, mjerne postaje i javne sanitarije;

8. spomenik, spomen-ploča, skulptura i slični predmeti.

Vlasnici odnosno korisnici predmeta iz stavka 1. ovog članka dužni su iste održavati urednima, čistima i u stanju funkcionalne sposobnosti.

Članak 5.

Pod komunalnim objektima i uređajima u općoj upotrebi u smislu ove odluke smatraju se ploče s planovima naselja, spomenici, javni satovi, telefonske govornice, poštanski sandučići, javni vodoskoci, fontane, javni zdenci, javni nužnici, uređaji za naplatu parkiranja, predmeti i uređaji za reguliranje prometa (stupići, čunjevi, zaštitno informativni panoi, rampe i slično), ploče s nazivima ulica, prometna i ne prometna signalizacija, objekti i uređaji javne rasvjete i drugi slični objekti i uređaji namijenjeni komunalnim potrebama.

Komunalne objekte i uređaje iz stavka 1. ovoga članka održava i o njima vodi brigu pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu ili drugu djelatnost, odnosno kojoj Općina to povjeri. Pravna ili fizička osoba iz prethodnog stavka ovoga članka dužna je komunalne objekte i uređaje iz stavka 1. ovoga članka održavati urednima, čistima te u stanju funkcionalne ispravnosti.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 6.

Pod uređenjem naselja razumijeva se uređenje i održavanje urednim svih nekretnina na području Općine Kostrena (dalje u tekstu:Općine).

Uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se uređenost zgrada, javnih površina i drugih površina koje izgledom i smještajem utječu na uređenost naselja, a osobito:

1. označavanje naselja, ulica, trgova i obilježavanje zgrada,

2. uređenje i održavanje vanjskih dijelova zgrada,

3. uređenje i održavanje okoliša javnih i stambenih objekata,

4. postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta, zaštitnih naprava, plakata, urbane opreme te prometne i ne prometne signalizacije,

5. uređenje izloga i oglašavanje,

6. postavljanje i održavanje javne rasvjete,

7. održavanje dječjih i sportskih igrališta,

8. držanje životinja,

9. postavljanje i održavanje komunalnih objekata i uređaja u općoj upotrebi,

10. održavanje autobusnih čekaonica, taksi stajališta i parkirališta,

11. održavanje i čišćenje dimnjaka,

12. postavljanje i održavanje spomenika, spomen ploča, skulptura i sličnih predmeta,

13. dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i veterinarsko- higijeničarski poslovi.

1. Označavanje naselja, ulica, trgova i obilježavanje zgrada

Članak 7.

Za sve naseljene dijelove Općine u kojima postoje uvjeti za uvođenje sustava ulica, putova i trgova nazivi će se označiti u smislu odredbi ove Odluke.

Članak 8.

Ulice i trgovi te naselja moraju biti vidljivo označeni natpisnim pločama.

Imena ulica i trgova određuje Općinsko vijeće Općine Kostrena posebnom odlukom.

Ulicama se u smislu ove Odluke smatraju javne i nerazvrstane ceste s kolnikom i nogostupom (ukoliko je isti izgrađen), putovi, javna stubišta, šetališta i javni prolazi.

Natpisne ploče iz st. 1. ovog članka sadrže naziv odnosno ime ulice ili trga.

Članak 9.

Na području Općine ne može postojati više ulica, putova ili trgova s istim nazivom.

Članak 10.

Natpisne ploče moraju biti postavljene na svakom ulazu u ulicu, odnosno trgu. Natpisne ploče moraju biti istog oblika izrađene od materijala otpornog na atmosferske prilike.

Članak 11.

Svaka zgrada u naseljenom mjestu mora biti obilježena kućnim brojem, izrađenim od materijala otpornog na atmosferske prilike.

Troškove nabave kućnih brojeva kao i troškove postavljanja i održavanja snosi vlasnik.

Troškove nabave, postavljanja i održavanja natpisnih ploča naselja, ulica i trgova snosi Općina.

Članak 12.

U slučaju promjene naziva ulice ili trga postavlja se nova natpisna ploča, najkasnije u roku 60 dana od preimenovanja. Nakon postavljanja nove natpisne ploče staru je potrebno ukloniti.

U slučaju iz st. 1., u istom se roku moraju promijeniti pločice s oznakom kućnih brojeva ako nisu u skladu s izvršenom promjenom. Troškove ove izmjene snosi Općina.

Članak 13.

Očevidnik o imenovanju ulica i trgova vodi upravno tijelo Općine.

Članak 14.

Zabranjeno je oštećivati i uništavati te neovlašteno skidati i mijenjati ploče iz članka 8. ove Odluke.

2. Uređenje i održavanje vanjskih dijelova zgrada

Članak 15.

O uređenju i izgledu naselja dužne su brinuti pravne i fizičke osobe kojima je povjereno uređenje i održavanje javnih površina i objekata kao i sve druge pravne i fizičke osobe te građani - vlasnici odnosno korisnici nekretnina i pokretnina u naselju.

Članak 16.

Vanjski dijelovi zgrada (pročelja, balkoni, terase, lođa, ulazna vrata, prozori i vrata, žljebovi, krovovi, dimnjaci i drugo) moraju se održavati urednima i čistima a onečišćenja ukloniti.

Zabranjeno je uništavati pročelja zgrada te po njima ispisivati poruke, obavijesti, crtati, šarati ili na drugi način ih prljati ili nagrđivati.

Vlasnik, odnosno upravitelj zgrade dužan je poduzeti sve mjere za zaštitu ljudi i imovine od slučajeva ozljeda ili drugih oblika ugrožavanja života, zdravlja i sigurnosti korisnika javne ili prometne površine ili njihove imovine.

U slučaju da vlasnik ili upravitelj zgrade vanjske dijelove zgrade ne održava urednima i čistima, a to ne učini ni na pisani zahtjev komunalnog redara, to će na trošak vlasnika ili upravitelja zgrade ili zemljišta učiniti ovlaštena pravna ili fizička osoba - obrtnik, na nalog upravnog odjela Općine, na trošak vlasnika ili korisnika.

Članak 17.

Vlasnici odnosno korisnici zgrada - objekata i druge pravne osobe na području Općine, dužni su u tehničkom, funkcionalnom i estetskom pogledu održavati vanjske dijelove zgrade (fasade, balkoni, terase, lođe, vanjska stolarija, podrumski otvori, žljebovi, oluci, krovovi, vanjske instalacije i dr.), sukladno s propisima o gradnji i propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Zgrade koje svojim izgledom uslijed oštećenja ili dotrajalosti nagrđuju opći izgled ulice i okoliša, moraju se urediti najkasnije u roku od 18 mjeseci od kada je ta okolnost utvrđena.

Trošak uređenja snosi vlasnik ili korisnik zgrade.

Članak 18.

Ako zgrada ili ogradni zid zbog urušavanja pojedinih dijelova predstavlja javnu opasnost, vlasnik ili korisnik je dužan odmah pristupiti sanaciji.

Javnu opasnost utvrđuje upravni odjel Općine.

Ako se utvrdi javna opasnost iz stavka 1. ovog članaka, Komunalni redar dužan je o tome postupiti sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji.

Članak 19.

Na fasade, prozore, terase, balkone, ograde, vrata i ostale vanjske dijelove zgrada koje su okrenute neposredno frekventnim javno prometnim površinama zabranjeno je vješati robu za prodaju i sve ono čime se nagrđuje izgled objekta, a time i ulice.

Posuda s cvijećem izvan gabarita stambenih objekata mora biti postavljena i osigurana na način da se spriječi pad posude te izlijevanje vode na prolaznike kod zalijevanja cvijeća.

Vanjski uređaji, oprema i stvari izvan gabarita zgrade moraju biti postavljeni tako da ne ometaju pješački promet i smanjuju preglednost u cestovnom prometu.

Uklanjanje grafita sa fasada zgrada ili zidova (ogradnih, potpornih i sl.), obveza je vlasnika zgrade ili zida, koji se trebaju očistiti u roku od 30 dana.

Ukoliko po nalogu komunalnog redara ne budu otklonjeni u zadanom roku, iste će otkloniti ovlaštena pravna ili fizička osoba - obrtnik, o trošku vlasnika.

Članak 20.

Na dijelovima stambenih zgrada (fasadama, ogradnim, zidovima) neposredno okrenutim javnim površinama - ulicama, bez suglasnosti ili prethodnog odobrenja, zabranjeno je postavljanje rashladnih uređaja, neonskih reklama, antenskih sistema.

Suglasnost ili prethodno odobrenje za postavu uređaja i predmeta iz prethodnog stavka potrebno je ishoditi od upravnog odjela Općine.

Zabranjeno je na fasada i krovovima stambenih zgrada postavljati mobilne odašiljače i stanice. Predmetni odašiljači i stanice mogu se postaviti izvan naselja samo uz prethodnu suglasnost upravnog odjela Općine.

Zastave, prigodni natpisi ili ukrasi koji se postavljaju na zgradu ili na drugo namjenski za to određeno mjesto moraju biti uredni i čisti te se moraju ukloniti u roku 24 sata nakon prestanka prigode zbog koje su postavljeni.

Komunalni redar narediti će vlasniku odnosno korisniku uklanjanje uočenih nedostataka odnosno uklanjanje predmeta i slično, pri čemu zadržava pravo diskrecione ocjene po pojedinim pitanjima.

Ukoliko po nalogu komunalnog redara nedostaci, predmeti i slično ne budu otklonjeni u zadanom roku, iste će otkloniti ovlaštena pravna ili fizička osoba - obrtnik, o trošku i riziku vlasnika odnosno korisnika.

3. Uređenje i održavanje okoliša (okućnica) javnih i stambenih objekata

Članak 21.

Vlasnici i korisnici stambenih objekata, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta dužni su održavati okućnicu odnosno okoliš zgrade, uključujući i ogradu prema javnoj površini koja ne smije ometati korištenje javno prometne površine.

Okućnica odnosno okoliš iz stavka 1. ovog članka mora biti uređena.

Na nekretninama koje graniče s javnom površinom ili su vidljive s javne površine, nije dozvoljeno skladištenje niti odlaganje otpada.

Vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka dužan je orezivati zelenilo zasađeno u dvorištu koje svojim granama prelazi na javno-prometnu površinu tako da omogući nesmetan prolaz pješaka i vozila, preglednost prometne i ne prometne signalizacije i javne rasvjete.

Ako vlasnici ne postupe po odredbama st. 1. ovog članka, Komunalni redar naložit će vlasniku zemljišta uklanjanje osušenog ili bolesnog stabla ili grane odnosno podrezivanje raslinja, koji bi svojim rušenjem mogli ugroziti sigurnost ljudi, prometa ili objekata.

Ako vlasnik ne postupi po nalogu Komunalnog redara u roku od 30 dana, bez opravdanog razloga o kojem treba informirati Komunalnog redara, Općina će ovaj posao odraditi po drugoj osobi, na teret obveznika/vlasnika.

Vlasnik ili korisnik neobrađene zelene površine ili neizgrađenog građevinskog zemljišta mora redovito s iste površine uklanjati korov i otpad.

Odredbe o uređenju i vanjskom izgledu, odnose se i na javna dobra u općoj uporabi i spomenike s time što se ne diraju njihova prava, svojstva ili propisima utvrđene odnose.

Članak 22.

Organski otpad od uređivanja okućnice vlasnik je dužan zbrinuti na posebnom sabirnom mjestu ili na drugi odgovarajući način u dogovoru s isporučiteljem komunalne usluge gospodarenja otpadom. Iznimno unutar okućnice moguće je vršiti kompostiranje sukladno ekološko prihvatljivim standardima.

Zabranjeno je na svojoj privatnoj nekretnini deponirati komunalni i svaki drugi otpad protivno ovoj odluci, te Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakonu o zaštiti okoliša i drugim pozitivnim propisima vezanim za isto.

Vlasniku koji na svojoj nekretnini odlaže komunalni i drugi otpad protivno ovoj odluci i/ili to dozvoljava drugoj osobi, naredit će se rješenjem da taj otpad o svome trošku i na svoju odgovornost odloži na propisani način.

Ukoliko vlasnik nekretnine iz stavka 3. ovog članka ne postupi po rješenju, Općina će to učiniti na trošak i odgovornost vlasnika.

Članak 23.

Ograde uz javne površine moraju biti izvedene tako da se uklapaju u okolni izgled naselja, u pravilu od ukrasne živice u kombinaciji s kamenom te ne smiju biti izvedene od bodljikave žice, šiljaka ili sličnog.

Ograda od ukrasne živice ili posađenih nasada mora se redovito održavati i obrezivati tako da ne sežu preko regulacijske linije na javnu površinu odnosno da ne ometaju korištenje javne površine, poglavito ako graniče s nogostupom ili kolnikom.

Vlasnici ili korisnici zidova oko stambenih objekata ili zelenih površina moraju sa zidova koji su svojim licem okrenuti prema javnoj površini uklanjati korov i otpad.

Ograde prema javnoj površini ni na koji način ne smiju ometati korištenje javne površine, naročito ako graniče s nogostupom ili kolnikom.

Dvorišta, vrtove, voćnjake, vinograde, livade i ostale površine oko zgrada, te neizgrađena građevinska zemljišta uz javne površine, vlasnici odnosno korisnici moraju držati urednima i čistima.

Ako se okućnice, ograde, dvorišta i ostale površine ne drže urednim, komunalni redar narediti će vlasniku odnosno korisniku uklanjanje uočenih nedostataka.

Ukoliko po nalogu komunalnog redara nedostaci ne budu otklonjeni u zadanom roku, iste će otkloniti ovlaštena pravna ili fizička osoba - obrtnik o trošku i riziku vlasnika odnosno korisnika.

4. Postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta zaštitnih naprava, plakata, urbane opreme te prometne i ne prometne signalizacije

Članak 24.

Na području Općine, na javnim površinama, na zgrade, stupove javne rasvjete, metalne konstrukcije, zemljište i druge prostore mogu se postavljati natpisi, reklame, urbana oprema i signalizacija isključivo na temelju odobrenja nadležnog upravnog odjela Općine, a prema važećoj zakonskoj regulativi.

Posebnim aktom, kojeg donosi Općinski načelnik, utvrđuju se načela, postupak, uvjeti i druga pitanja održavanja komunalnog reda u svezi postavljanja oznaka, uređaja, urbane opreme i signalizacije na području Općine.

Članak 25.

Predmeti koji su projektirani i proizvedeni u svrhu oglašavanja i isticanja reklamnih poruka u smislu ove Odluke su predmeti koji materijalima, obradom i oblikovanjem zadovoljavaju kriterije tehničkih i tehnoloških standarda, estetski oblikovani i postavljeni u skladu s izgledom zgrade i okoline, odnosno sredine u kojoj se nalaze.

Predmeti iz stavka 1. ovog članka mogu biti:

1. Reklamne ploče, reklamne konstrukcije, reklamni uređaji, jarboli za zastave, transparenti, reklamni natpisi, drugi reklamni predmeti te tende i suncobrani ako su sa reklamnom porukom.

2. Oglasne ploče, oglasni stupovi, oglasni ormarići te drugi oglasni predmeti.

Članak 26.

Reklame, panoi, mjesta za oglašavanje i plakatiranje mogu se postavljati na javnim površinama na za to predviđenim mjestima.

Lokacije određuje Općinski načelnik svojom odlukom.

Prigodni panoi i transparenti mogu se postavljati za vrijeme trajanja priredbi, manifestacija ili kongresa, kao i u drugim prigodama, uz odobrenje nadležnog tijela općinske uprave.

Plakati, oglasi i slične objave mogu se postavljati samo na za to predviđenim mjestima.

Plakatiranje i oglašavanje za vrijeme izborne promidžbe svi sudionici izbora obavljaju uz odobrenje upravnog odjela Općine, na za to predviđenim mjestima.

Nakon izbora promidžbeni materijal mora se ukloniti u roku od 7 dana.

Ako to vlasnik/organizator ne učini, to će učiniti treća osoba na poziv Općine a na trošak vlasnika/organizatora.

Članak 27.

Neispravne, napuštene, bez odobrenja i protivno planu postavljene reklame i oglase vlasnik/organizator je dužan ukloniti po nalogu Komunalnog redara.

Ako vlasnik/organizator ne postupi prema stavku 1. ovog članka, uklanjanje će organizirati na trošak vlasnika/organizatora, a prema nalogu Komunalnog redara.

Uredno istaknute reklame i oglase zabranjeno je prljati, oštećivati ili uništavati.

Nakon prestanka aktualnosti reklamnog ili promidžbenog materijala vlasnik/organizator ga mora ukloniti u roku od 7 dana.

Ako vlasnik/organizator ne postupi prema odredbi iz prethodnog stavka ovog članka, uklanjanje će se izvršiti na trošak vlasnika/organizatora, a prema nalogu Komunalnog redara.

Članak 28.

Pravne i fizičke osobe i drugi korisnici, koji su obavezni na osnovi posebnih propisa, ističu na pročelja zgrade u kojoj koriste poslovni prostor, odnosno u kojoj je sjedište radnje, odgovarajući natpis odnosno tvrtku (u nastavku teksta: naziv).

Naziv mora biti čitljiv, estetski oblikovan, jezično ispravan i uredan.

Vlasnici zgrada dužni su omogućiti postavljanje naziva tvrtki na fasadu zgrade.

Pravne i fizičke osobe dužne su ukloniti nazivnu ploču tvrtke u roku od 8 dana od dana prestanke obavljanja djelatnosti, odnosno iseljenja iz prostora.

5. Uređenje izloga i oglašavanje

Članak 29.

Izlozima u smislu ove Odluke smatraju se:

- zastakljeni otvori u zidovima zgrada i izložbeni ormarići koji služe javnom izlaganju robe,

- zastakljeni otvori u zidovima zgrada koji služe za ugostiteljstvo, banke, agencije i druge gospodarske djelatnosti.

Članak 30.

Izlozi moraju biti tehnički i estetski oblikovani, odgovarajuće osvijetljeni i u skladu s izgledom zgrade i okoliša.

Staklene površine moraju se redovito čistiti, a okviri održavati na način da uvijek budu čisti i funkcionalni.

Izlozi u uličnim poslovnim prostorima koji su zatvoreni ili u adaptaciji moraju biti zasjenjeni odgovarajućim neprozirnim materijalom odmah po zatvaranju.

Članak 31.

U izlozima se ne smije držati ambalaža ili skladištiti roba.

Izlozi u naselju moraju biti atraktivni i moraju se češće preuređivati, a posebno ih treba urediti i dekorirati za dane državnih blagdana i prigodom značajnijih manifestacija.

Oglašavanje ili obavijesti mogu se isticati u izlozima samo na način da se uklope s izloženom robom, a ne smiju se lijepiti na stakla.

Zabranjeno je vješanje robe i drugih predmeta za prodaju na vratima i prozorima poslovnog prostora (radnji), te na okvirima izloga ili na fasadi zgrade.

Zabranjeno je izlaganje robe na stalcima, policama, mrežama i slično na javnim površinama (ulicama) ispred poslovnih prostora (radnji) i postavljanje reklamnih panoa i svih ostalih naprava na javnu površinu.

Iznimno, na temelju rješenja ili odobrenja, zauzimanje javne površine može se dozvoliti samo za potrebu postave, odnosno izlaganja robe koje imaju za cilj naznačiti djelatnost određenog poslovnog prostora i u tu je svrhu moguće odobriti do 0,60 m udaljenosti od objekta, u dužini od najviše 2 (dva) metra ispred pročelja predmetnog poslovnog prostora.

Zabranjeno je bilo kakvo instaliranje kabelske mreže na javnim površinama (kabeli za rasvjetu terasa, kioska i štandova izvan koridora namijenjenog istima, klupčica i prodajnih punktova (promidžba i karte za izlete) ozvučenje terasa, neadekvatna rasvjeta u razne svrhe, ventilacija i sl.) bez prethodnog odobrenja Općine.

Zabranjeno je bilo kakvo instaliranje raznih cijevi za odvodnju kondenzacijske vode s instaliranih uređaja za klimatizaciju na fasadama zgrada tako da se voda i druge tekućine ispuštaju na javnu površinu.

Vlasnik odnosno korisnik poslovnog prostora kada se isti ne koristi dužan je izlog tog prostora održavati urednim i prekriti neprozirnim materijalom da se onemogući uvid u unutrašnjost neuređenog poslovnog prostora.

Članak 32.

Zvučnim napravama mogu se pučanstvu davati obavijesti u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna u godini, u vremenu od 09,00 do 22,00 sata, a u ostalom dijelu godine od 09,00 do 18,00 sati.

Zvučno oglašavanje može se vršiti samo uz odobrenje upravnog tijela Općine.

Članak 33.

Izvođenje žive ili puštanje reproducirane glazbe, zvučnih poruka i slično vezano za obavljanje registrirane gospodarske i druge djelatnosti, na način da se zvuk reproducira izvan poslovnog objekta, na otvorenom prostoru ili je iz poslovnog prostora usmjeren prema otvorenim javnim prostorima, dozvoljeno je samo uz odobrenje upravnog tijela Općine.

Otvorenim prostorom, u smislu prethodnog stavka, smatraju se i ugostiteljske i druge terase, te montažni objekti na javnim i drugim površinama, kao što su pozornice, kiosci, štandovi i slično.

Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka može se dati od 01. svibnja do 30. rujna u godini u vremenu od 08,00 do 02,00 sata, a u drugom dijelu godine od 09,00 do 22,00 sata, za jačinu zvuka koja je dozvoljena važećim propisima.

Izuzetno, u određenim opravdanim i posebno obrazloženim slučajevima, za održavanje zabavnih manifestacija, priredbi i koncerata, za obilježavanje prigodnih i tradicionalnih svečanosti i praznika, odobrenje se može dati i za duže vrijeme, u odnosu na vrijeme iz stavka 3. ovoga članka.

6. Postavljanje i održavanje javne rasvjete

Članak 34.

Javna rasvjeta na javnim prometnim površinama mora biti izvedena u skladu s ekološkim normama i suvremenom rasvjetnom tehnikom, uzimajući u obzir značenje pojedinih dijelova naselja i pojedinih javnih površina, promet i potrebe građana.

Javna se rasvjeta mora redovito održavati u stanju funkcionalne ispravnosti (prati, bojati, mijenjati dotrajale žarulje i slično).

Svako rasvjetno mjesto javne rasvjete mora imati svoju »OZNAKU« u obliku alfanumerica ili numerica.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost održavanja javne rasvjete dužna je redovito održavati objekte javne rasvjete u ispravnom stanju, u skladu s Godišnjim programom održavanja komunalne infrastrukture i važećim zakonskim propisima.

Javna rasvjeta u pravilu svijetli cijele noći od sumraka do svitanja.

Članak 35.

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih tijela javne rasvjete.

Uređajima i objektima javne rasvjete ne može se koristiti bez odobrenja upravnog odjela Općine.

Na rasvjetne stupove nije dopušteno postavljanje oglasa, obavijesti, reklama i slično osim iznimno po odobrenju upravnog odjela Općine.

7. Održavanje dječjih i sportskih igrališta

Članak 36.

Dječja i sportska igrališta i objekti na njima te rekreacijske površine i objekti koji su namijenjeni za druge javne priredbe, vlasnici odnosno korisnici moraju održavati u urednom i ispravnom stanju.

Na igralištima i površinama iz stavka 1. ovog članka mora biti postavljen dovoljan broj košarica za otpatke.

Članak 37.

Na površinama i objektima iz članka 36. ove Odluke moraju biti na vidnom mjestu, istaknuti natpisi o obvezi održavanju reda, čistoće i vremena u kojem se mogu koristiti.

Članak 38.

Dječja igrališta su javno dobro i o njihovom održavanju brigu vodi Općina. O dječjim igralištima koja se nalaze u sastavu okućnice drugih objekata brigu vode vlasnici odnosno korisnici.

Članak 39.

Sportska igrališta u vlasništvu Općine dužne su održavati u smislu ove Odluke osobe kojima je ugovorno preneseno korištenje istih.

8. Držanje životinja

Članak 40.

Držanje pasa i mačaka propisano je posebnom Odlukom.

Ukoliko se psi i mačke odnosno druge životinje drže bez nadzora ili neoprezno pa mogu povrijediti ili ugroziti građane primjenjuju se odredbe drugih zakona koji reguliraju tu materiju.

Članak 41.

Na području Općine Kostrena nije dozvoljeno držanje divljih životinja i zvijeri.

Na području Paveka, Uvale Žurkovo, Obalnog pojasa (Rožići i područje 300 metara od sjevernog ruba Šetnice kostrenskih pomoraca), Ulice Iva Šodića, Ulice Sv.Lucija, Šodići, Ulica kostrenskih boraca, Ulica Kap. Suzanića, Ulica Elvira Vrha zabranjeno je držati domaće životinje - kopitare, papkare, perad, pčele, pernatu divljač i druge neuobičajene životinje.

Ako se stoka, perad, pčele ili slično drže u zabranjenoj zoni, Komunalni redar postupit će prema ovlastima utvrđenim ovom Odlukom te će izdati rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja.

Članak 42.

Na područjima koja nisu obuhvaćena odredbama članka 41. mogu se držati životinje ako njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete, a u slučaju da su životinje smještene na udaljenosti manjoj od 15 metara u odnosu na među susjedne parcele, potrebna je i suglasnost vlasnika susjedne čestice.

Komunalni redar može po prijavi ili po službenoj dužnosti zabraniti držanje životinja na područjima gdje je to dopušteno ako je držanje životinja suprotno odredbi stavka1. ovog članka ili ako se time nanosi nepotrebna smetnja okolnim stanarima ili narušava izgled naselja.

Članak 43.

Hvatanje životinja, odnosno sakupljanje i zbrinjavanje životinjskih lešina obavlja ovlaštena pravna ili fizička osoba kojoj iste poslove povjeri Općinski načelnik svojom odlukom.

9. Postavljanje i održavanje komunalnih objekata i uređaja u općoj upotrebi

Članak 44.

Urbanu opremu (ploče s planovima naselja, javni satovi, telefonske govornice, poštanski sandučići, javni vodoskoci, fontane, spomenici, javni zdenci, javni nužnici, klupe, stolovi i drugi komunalni objekti u općoj upotrebi i slično) mora se izgrađivati odnosno postavljati samo na temelju odobrenja upravnog odjela Općine, ako posebnim propisima nije određeno drugačije.

Komunalne objekte i uređaje iz stavka 1. ovoga članka održava i o njima vodi brigu pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu ili drugu djelatnost, odnosno kojoj Općina to povjeri.

Članak 45.

Pravna ili fizička osoba iz članka 44. stavka 2. ove Odluke dužna je komunalne objekte i uređaje iz stavka 1. istoga članka održavati u ispravnom i urednom stanju, ispunjavati tehničke i higijenske uvjete, sukladno s posebnim propisima.

Članak 46.

Komunalne objekte i uređaje iz članka 44. stavka 1. ove Odluke zabranjeno je uništavati, po njima šarati, crtati ili ih na drugi način prljati i nagrđivati.

10. Održavanje autobusnih čekaonica, taksi stajališta i parkirališta

Članak 47.

Čekaonice autobusnog i drugih prometa i taksi stajališta moraju se održavati urednim i ispravnima te ispunjavati tehničke i higijenske uvjete određene posebnim propisima.

Na autobusnim stajalištima se obavezno postavljaju košarice za otpad i vozni red.

Vlasnik ili korisnik (koncesionar) dužan je osigurati stalno čišćenje i održavanje objekata i površina iz stavka 1. ovog članka.

Članak 48.

Javna parkirališta, uvjeti korištenja i druga pitanja uređena su posebnim aktom.

Ovlaštenici upravljanja i korištenja javnih parkirališta dužni su na njima održavati red, čistoću i sigurnost te njima namjenski gospodariti u svrhu što boljeg i racionalnijeg iskorištavanja parkirališne površine za smještaj motornih vozila.

Na javnim parkiralištima zabranjeno je trgovanje, pretovar robe, zadržavanje kampera i kamp kućica više od 24 sata i drugo što nije u skladu s namjenom.

11. Održavanje i čišćenje dimnjaka

Članak 49.

Održavanje i čišćenje dimnjaka uređeno je posebnom Odlukom Općine.

Čišćenje dimnjaka može obavljati pravna ili fizička osoba kojoj je to povjereno i koja je za to dobila koncesiju Općine.

12. Postavljanje i održavanje spomenika, spomen ploča, skulptura i sličnih predmeta

Članak 50.

Na području Općine na objekte, zemljište i druge prostore mogu se postavljati spomenici, spomen ploče, skulpture, instalacije i slični predmeti (dalje u tekstu: spomenici).

Za postavljanje i uklanjanje spomenika potrebno je odobrenje upravnog odjela Općine, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

Članak 51.

Za postavljanje spomenika podnositelj zahtjeva dužan je priložiti skicu, tehnički opis, oznaku lokacije i pisano obrazloženje o potrebi postavljanja spomenika.

U postupku izdavanja odobrenja za postavljanje ili uklanjanje spomenika podnositelj zahtjeva pribavlja suglasnost upravnog tijela Općine, tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture, kao i suglasnost vlasnika, sukladno propisima o vlasništvu, kada se spomenik postavlja na nekretninu u vlasništvu fizičke ili pravne osobe.

U slučaju kada se spomenici postavljaju na nekretnine u vlasništvu Općine potrebna je suglasnost.

Članak 52.

Spomenici se moraju održavati urednima i zaštititi od uništavanja, ne smiju se prljati, oštećivati, uništavati, po njima se ne smije crtati ili pisati, niti na drugi način nagrđivati njihov izgled.

13. Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i veterinarsko higijeničarski poslovi

Članak 53.

U svrhu zaštite zdravlja građana obavlja se sistematska dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija javnih površina.

Pod pojmom sistematske dezinsekcije podrazumijeva se suzbijanje (uništavanje) štetnih člankonožaca, odnosno smanjenje njihovog broja (muha, komaraca, žohara...).

Pod pojmom sistematske dezinfekcije podrazumijevaju se svi postupci i radnje koje poduzimamo da bi se razni predmeti ili prostori oslobodili mikroorganizama.

Pod pojmom sistematske deratizacije podrazumijevaju se mjere i postupci koji se provode sa ciljem smanjenja broja štetnih glodavaca.

Veterinarsko-higijeničarski poslovi podrazumijevaju sakupljanje uginulih i pregaženih životinja te dezinfekciju mjesta gdje su takve životinje pronađene.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja navedene poslove, prema godišnjem planu, dužna je osiguravati zakonom propisane sanitarne norme.

Članak 54.

Na poziv komunalnog redara, pravna ili fizička osoba iz stavka 6. članka 53., dužna je izvršiti izvanrednu dezinsekciju ili deratizaciju, ako se ocijeni da je taj postupak opravdan. O opravdanosti postupka izvanredne dezinsekcije i deratizacije može se zatražiti očitovanje nadležnog tijela.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja poslove dezinsekcije i deratizacije dužna je prije izvođenja poslova dezinsekcije i/ili deratizacije obavijestiti građanstvo i Upravni odjel Općine na primjeren način o početku i završetku obavljanja poslova i o svim bitnim karakteristikama ili opasnostima ovog posla.

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, UREĐAJA I OBJEKATA

Članak 55.

Javne površine iz članka 3. ove Odluke koriste se u skladu s njihovom namjenom i moraju se održavati čistima i urednima.

Pod održavanjem čistoće prometnih i drugih javnih i javno prometnih površina u smislu ove Odluke podrazumijevaju se:

- ručno i strojno pometanje,

- ručno i strojno pranje,

- čišćenje odvodnih jaraka i slivnika,

- postavljanje, pražnjenje, čišćenje i održavanje košarica za otpad,

- odvoz skupljenog otpada s javnih površina na odlagalište.

Održavanje čistoće i čišćenje javnih površina provodi se u skladu s godišnjim programom održavanja i čišćenja javnih površina na području Općine.

Programom održavanja i čišćenja javnih površina određuje se standard održavanja javnih površina kao što su: opseg, vrijeme, tehnologija, učestalost i ostali uvjeti održavanja čistoće javnih površina.

Pravna ili fizička osoba kojoj je dodijeljeno održavanje - čišćenje javnih površina obvezna je ukloniti sve predmete i tragove koji su ostali na kolniku kao posljedica prometne nezgode u naselju.

Standard održavanja čistoće javnih površina ovisi o gustoći naseljenosti pojedinih područja, rasporedu poslovnih i stambenih zgrada, gustoći prometa i stupnju onečišćenja javne površine.

Članak 56.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost neposredno uz javnu površinu dužna je svakodnevno dovesti javnu površinu u čisto i uredno stanje, ako zbog njihove poslovne i druge djelatnosti dolazi do onečišćavanja površine oko njihova poslovnog objekta.

Vlasnik ili korisnik sportskog ili rekreacijskog objekta, zabavnog parka ili igrališta, organizator javnog skupa i ovlašteni korisnik javne površine dužan je osigurati stalno čišćenje korištene javne površine ili objekta, kao i prostora koji služe kao pristup tim javnim površinama, odnosno objektima.

Prostori iz prethodnog stavka ovoga članka moraju biti očišćeni najkasnije u roku od dvanaest (12) sati po završetku priredbe, odnosno odmah po završetku dnevnog radnog vremena poslovnih objekata na tim prostorima.

Članak 57.

Na javnu površinu ne smije se bacati ni ostavljati bilo kakav otpad ili je na drugi način onečišćavati, a posebno se zabranjuje:

1. bacanje i ostavljanje različitog otpada izvan košara i drugih posuda za otpad,

2. bacanje gorućih predmeta u košare ili druge posude za otpad,

3. oštećivanje košara i posuda za otpad,

4. odlaganje građevnog i otpadnog građevnog materijala te postavljanje predmeta, naprava i strojeva bez odobrenja Upravnog odjela Općine,

5. popravljanje, servisiranje i pranje vozila,

6. bacanje reklamnih i drugih letaka iz zrakoplova ili na drugi način, bez odobrenja,

7. ispuštanje otpadnih voda, sadržaja iz septičkih jama, ulja i slično,

8. zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih tvari u oborinske kanale,

9. paljenje otpada,

10. ostavljanje vozila bez registarskih tablica, odnosno neregistriranih vozila, lakih teretnih prikolica, kamp-prikolica i drugih priključnih vozila, plovila i olupina plovila, vozila oštećenih u prometnoj nezgodi i olupine vozila,

11. pranje i čišćenje vozila i brodica na javnim površinama,

12. ispuštanje otpadne vode nastale prilikom pranja stambenih i poslovnih prostorija kao i krovne vode s objekata,

13. korištenje javne površine kao i okućnice uz frekventne pozicije, za smještaj robe, ambalaže i drugih stvari bez posebnog odobrenja,

14. bojanje, crtanje i pisanje poruka i raznih tekstova po javnim prometnim površinama bez odobrenja Upravnog odjela Općine, osim prometne signalizacije koja se vrši sukladno posebnim propisima,

15. izlagati slike, knjige, rabljene stvari, cvijeće, poljoprivredne i druge proizvode bez odobrenja upravnog odjela Općine,

16. postavljati predmete, naprave ili strojeve, pomične reklamne panoe privremenog karaktera, bez odobrenja upravnog odjela Općine,

17. postavljati glazbene uređaje, uređaje za reprodukciju zvuka te razglasne uređaje bez odobrenja upravnog odjela Općine,

18. koristiti se dječjim igralištem i spravama za igru djece protivno njihovoj namjeni,

19. bacati reklamne letke bez odobrenja upravnog odjela Općine,

20. obavljati obrtničke radove, bilo koje vrste, bez odobrenja upravnog odjela Općine,

21. pljuvati i obavljati nuždu,

22. obavljanje bilo kakve radnje ili njihovo propuštanje, kojima se onečišćuju javne površine.

Članak 58.

Vozila koja sudjeluju u prometu ili su zaustavljena ne smiju onečišćavati javnu površinu uljem, pijeskom, slamom, lišćem, piljevinom i sličnim tekućim, sipkim i rasutim materijalom, a ista su u obvezi prije izlaska s gradilišta očistiti dijelove sa kojih otpada zemlja i slično na javnu površinu.

Izvođač građevinskih radova obvezan je o svom trošku spriječiti širenje prašine polijevanjem vodom ili sličnim preventivnim mjerama i brinuti se za čišćenje javne površine u neposrednoj blizini gradilišta. U roku od dva dana nakon završetka radova izvođač je dužan očistiti gradilište od otpadnog građevinskog materijala.

Kod većih zemljanih radova Upravni odjel Općine može posebnim aktom odrediti ulice za odvoz materijala odnosno za kretanje teških motornih vozila, kako bi se spriječilo prekomjerno rabljenje i preopterećivanje nerazvrstanih cesta, a sve u cilju sprječavanja oštećenja istih.

Pravne i fizičke osobe zbog čije djelatnosti dolazi do prekomjernog rabljenja i preopterećivanja nerazvrstanih cesta dužni su zatražiti odobrenje i za to platiti naknadu Općini. Visinu naknade utvrđuje Općinski načelnik na prijedlog Upravnog odjela Općine.

Članak 59.

U slučaju prekomjernog onečišćenja javnih površina zbog atmosferskih prilika, urušavanja, klizišta, odrona, bujica i sl. uvodi se izvanredno održavanje javnih površina koje provodi pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje javnih površina ili nerazvrstanih cesta.

Zapreke, prepreke, rasuti teret na javnim površinama za koje se ne može utvrditi počinitelj uklanja pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovog članka, sukladno nalogu Upravnog odjela Općine.

Članak 60.

Javne zelene površine održava pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje tih poslova.

Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari javnim sportskim, rekreacijskim i dr. sličnim objektima, park šumama, spomen-područjima, grobljima i sl. dužna je redovito održavati javnu zelenu površinu te brinuti se za njezinu zaštitu i obnovu.

Članak 61.

Na javnim zelenim površinama ne smiju se bez odobrenja obavljati bilo kakvi radovi, osim redovnog održavanja tih površina od strane komunalne službe.

Članak 62.

Bez odobrenja Komunalnog redara zabranjeno je na javnim površinama:

1. rezanje i kidanje grana i vrhova, rušenje i uklanjanje drveća te vađenje panjeva,

2. prekopavanje javne zelene površine,

3. rekonstrukcija postojeće javne zelene površine ako posebnim propisom nije drukčije određeno,

4. postavljanje bilo kakvih objekata, uređaja, naprava, reklamnih panoa i slično,

5. odlaganje građevnog materijala i zemlje,

6. skupljanje plodova, granja i lišća,

7. branje plodova s drveća i grmlja, kidanje i branje cvijeća, vađenje cvjetnog i drugog busenja te kidanje granja s grmlja i drveća.

Članak 63.

Radi zaštite javno zelene površine na tim se površinama posebno zabranjuje:

1. guliti koru sa stabala, zasijecati, zarezivati, savijati i kidati grane, zabijati čavle i dr. predmete, postavljati plakate, bušiti, gaziti te oštećivati drveće, grmlje i živice na drugi način,

2. penjanje po drveću,

3. uništavanje travnjaka, iskopavanje i odnošenje zemlje i bilja,

4. odlaganje kućnog otpada, opušaka, piljevine, pepela, odrezanog šiblja, granja i sl.,

5. puštanje životinja bez nadzora,

6. uništavanje, oštećivanje i prljanje komunalne opreme i uređaja,

7. vožnja, zaustavljanje i parkiranje svih prijevoznih sredstava, osim onih koji održavaju javne zelene površine,

8. loženje vatre i potpaljivanje stabala,

9. istovarivanje i uskladištavanje raznog ogrjevnog i drugog materijala,

10. hvatanje i uznemiravanje ptica i drugih životinja,

11. obavljanje drugih radnji kojima se oštećuju i uništavaju javne zelene površine.

Članak 64.

Za dijelove zelenila koji su proglašeni zaštićenim objektom prirode (pojedino drvo, drvoredi, park šume, krajolici i sl.) primjenjuju se radi njihove zaštite propisi o zaštiti prirode.

Članak 65.

Radi ukrašavanja općine na javnim se površinama ispred ulaza u poslovne prostore mogu postavljati prikladne posude s ukrasnim biljem, ali je zato potrebno odobrenje Općine.

Vlasnik ili korisnik posude s ukrasnim biljem dužan je održavati, nadopunjavati, obnavljati i čistiti postavljene posude i ukrasno bilje iz stavka 1. ovog članka.

IV. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA, UREĐAJA I OBJEKATA

Članak 66.

Javnim površinama upravlja Općinski načelnik koji posebnom odlukom upravljanje određenim javnim površinama može povjeriti drugim pravnim i/ili fizičkim osobama.

Posebnom odlukom iz stavka 1. ovog članka određuje se način dodjele na korištenje i drugi uvjeti upravljanja javnom površinom.

Članak 67.

Ako objekt ili predmet koji je postavljen na javnu površinu na temelju odobrenja Općinskog načelnika ima nedostatke ili oštećenja ili nije postavljen sukladno s odobrenjem, komunalni redar naredit će vlasniku, odnosno korisniku, uklanjanje nedostataka ili oštećenja, odnosno njegovo postavljanje sukladno s odobrenjem.

Ako vlasnik ili korisnik objekta ili predmeta u ostavljenom roku ne ukloni nedostatke ili oštećenja ili ne postavi predmet ili objekt sukladno odobrenju, komunalni redar naredit će njegovo uklanjanje s javne površine.

Članak 68.

Javne površine mogu se koristiti za postavljanje pokretnih stvari iz članka 4. ove Odluke koje posebnom odlukom odredi Općinski načelnik (Odluka o davanju na korištenje javnih površina za postavu privremenih objekata).

Sastavni dio Odluke je i plan lokacije za korištenje javnih površina koji sadrži grafički prikaz s ucrtanim položajem i dimenzijama javne površine koja se može dodijeliti na korištenje te uvjeti, postupak i način dodjele javnih površina.

U slučaju hitne potrebe ili kada to nalažu posebni interesi Općine, Općinski načelnik može izvršiti promjenu namjene korištenja pojedine javne površine u odnosu na namjenu utvrđenu odlukom iz stavka 1. ovog članka.

Članak 69.

Zabranjeno je na javnoj površini postaviti privremeni objekt bez zaključenog ugovora o korištenju ili je koristiti po isteku odobrenog roka.

Zabranjeno je bez odobrenja koristiti javnu površinu za potrebe gradnje ili je koristiti po isteku odobrenog roka.

Na javnim površinama nije dopušteno kampiranje u vozilima, šatorima, kontejnerima, prijenosnim kućicama i drugim sličnim sredstvima.

Na površinama u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba nije dopušteno kampiranje u vozilima, šatorima, kontejnerima, prijenosnim kućicama i drugim sličnim sredstvima osim ako za takvu djelatnost imaju odobrenja nadležnih tijela.

Članak 70.

Zabranjeno je neovlašteno (bez odobrenja) koristiti javnu površinu za izlaganje i prodaju razne robe ili robu prodavati iz vozila, sa stolova ili u pokretu.

Članak 71.

Za korištenje javne površine Općine sklapa s korisnikom ugovor o korištenju javne površine.

Ugovorom za korištenje javne površine određuje se lokacija, vrijeme korištenja, namjena i drugi uvjeti.

Ako se javna površina daje na korištenje za postavljanje stolova i stolica radi organiziranja otvorenih terasa za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti, sastavni dio odobrenja je i grafički prikaz javne površine dane na korištenje.

Članak 72.

Nitko ne može zauzimati javnu površinu bez odobrenja ili ugovora o korištenju javne površine.

U tijeku korištenja javne površine korisnik se mora pridržavati uvjeta korištenja određenih odobrenjem ili ugovorom.

Članak 73.

Korisnici javnih površina dužni su na njima održavati red, mir i čistoću.

Po isteku roka korištenja korisnik je dužan javnu površinu osloboditi od svih stvari, a u suprotnome će to učiniti komunalni redar na trošak korisnika.

Članak 74.

Javne površine mogu se dodijeliti na korištenje pravnim i fizičkim osobama za potrebe:

- privremenog smještaja, istovara i utovara građevnog i otpadnog materijala,

- postavljanja skele u svrhu gradnje, čišćenja, uređenja i popravaka vanjskih dijelova zgrada i uređaja,

- istovara drva, ugljena i drugih krutih i tekućih goriva,

- iznajmljivanja vozila i bicikla,

- pristupa poslovnom objektu odnosno prostoru,

- održavanja kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija i priredbi,

- prezentaciju i promotivne prodaje.

Za potrebe iz stavka 1. ovog članka odobrenje za korištenje izdaje Upravni odjel, Služba za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranja.

Odobrenjem se pobliže određuje rok i posebni uvjeti korištenja javne površine kao što su:

- dimenzije javne površine,

- mjere osiguranja,

- mjere zaštite sudionika u prometu,

- privremena regulacija prometa,

- mjere zaštite javne zelene površine i sl.

- vraćanje u prvobitno stanje.

Uz zahtjev za korištenje javne površine podnositelj mora priložiti i odgovarajuće isprave kao što su:

- dokaz o obavljanju djelatnosti,

- grafički prikaz javne površine koju traži na korištenje i drugo ovisno o namjeni korištenja javne površine.

Zabranjeno je privremeno korištenje javne površine za potrebe određene stavkom 1. ovog članka bez odobrenja ili suprotno izdanom odobrenju iz stavka 2. ovog članka.

Članak 75.

Za istovar, smještaj i utovar građevinskog materijala i opreme, kao i za druge radove koji služe građevinskim radovima mora se prvenstveno upotrebljavati vlastito zemljište.

U opravdanim slučajevima mogu se za potrebe iz prethodnog stavka privremeno koristiti i dijelovi javno prometne površine ili neizgrađeni dijelovi gradskog zemljišta, o čemu se zaključuje poseban ugovor.

Zabranjeno je materijal iz stavka 1. odlagati uz drveće ili na odlagalištima za komunalni otpad.

Istovar i utovar građevnog i otpadnog materijala na javnoj površini mora se odvijati brzo i bez zastoja, uz što manje ometanja prometa pješaka i vozila.

Građevni materijal na javnoj površini mora biti uredno složen, zaštićen od raznošenja vjetrom te ne smije sprečavati otjecanje oborinskih voda i sl. Prilikom prijevoza, materijal za potreba gradilišta ne smije se prosipati po prometnicama, a ako do toga dođe mora se hitno otkloniti.

Ugovorni korisnik zauzete javne površine dužan je, najkasnije u roku 48 sati po završetku radova gradnje, obavijestiti komunalnog redara da mu korištena površina više nije potrebna odnosno da je očišćena i vraćena u prvobitno stanje.

Komunalni redar obavit će pregled korištene površine iz članka 74. stavak 1. ove Odluke i ako ustanovi da postoji kakvo oštećenje ili slične posljedice korištenja javne površine, naložit će korisniku da odmah o svom trošku dovede korišteni prostor u prvobitno stanje.

Članak 76.

Zabranjeno je izvođenje vanjskih građevinskih radova koji izazivaju prekomjernu buku i prašinu, zagađuju okoliš te svojim izvođenjem ometaju boravak turista i normalno odvijanje kulturne i turističko-ugostiteljske djelatnosti.

Posebnom Odlukom regulirat će se obavljanje građevinskih radova za vrijeme turističke sezone u razdoblju od 01.srpnja do 01. rujna.

Građevinski radovi obavljaju se u pravilu od 7 do 19 sati radnim danom i subotom.

Članak 77.

Odobrenje za korištenje javne površine za podizanje skele izdaje Služba za komunalne poslove, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine, na osnovu shematskog prikaza vertikalnog i horizontalnog osiguranja fasade na kojoj se izvode radovi.

Članak 78.

Kod postavljanja skele mora se omogućiti nesmetano odvijanje pješačkog prometa, a prolaz ispod skele mora se zaštiti zaštitnim krovom kako bi se spriječilo sipanje građevinskog materijala na javnu površinu.

Minimalna visina pješačkog hodnika ispod skele mora iznositi 3 metra.

Ako se skela za izvođenje radova postavi bez odobrenja ili protivno odobrenju nadležnog tijela te ako se gradnja mora na duže vrijeme obustaviti, komunalno redarstvo će narediti investitoru ili izvođaču uklanjanje skele i drugog materijala s javne površine.

Ukoliko izvođač ili investitor ne postupe po rješenju iz prethodnog stavka komunalno redarstvo će provesti izvršenje rješenja o trošku izvođača ili investitora radova.

Članak 79.

Za istovar ogrjevnog materijala (drvo, ugljen, krutih i tekućih goriva i slično) te za slaganje, piljenje i cijepanje drva mora se koristiti vlastito zemljište ili kućni prostor.

Ako je neophodno, dio javne površine koristiti se za istovar ogrjevnog materijala, te za piljenje drva, ako se tim korištenjem ne ometa sigurno odvijanje prometa.

Ogrjevni materijal ne smije biti smješten na javnoj površini više od 72 sata.

Javna površina se mora nakon uklanjanja ogrjevnog materijala očistiti, a po potrebi i oprati.

Članak 80.

Utovar i istovar robe i materijala vrši se prvenstveno izvan javne površine.

U opravdanim slučajevima (dnevno snabdijevanje trgovina i sl.) može se istovar i utovar iz stava 1. ovog članka vršiti na javnim površinama, bez zastoja, na način da se ne ometa sigurnost prometa.

Članak 81.

Na javnu površinu i uz prometnice zabranjeno je postavljati fizičke prepreke (stupiće, lance, i sl.).

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka Služba za komunalni sustav zaštitu okoliša i prostorno planiranje Općine može radi zaštite pješaka, stambenih i dr. objekata uz prometnicu dozvoliti postavljanje fizičke zaštite.

Članak 82.

Na javnu površinu ispred poslovnog objekta i ostalih objekata, kao i uz ogradu koja graniči s javnom površinom nije dozvoljeno odlagati ambalažu i slične predmete koji nagrđuju okolinu.

Na javnu površinu ispred zgrada ili ograda, na zgradu ili ogradu, nije dozvoljeno postavljanje uređaja ili predmeta koji mogu povrijediti prolaznike ili nanijeti neku štetu.

Članak 83.

Prekopavanje javnih i javnoprometnih površina, kao i uspostavljanje prijašnjeg stanja može se izvoditi samo na osnovi posebnog odobrenja za prekopavanje (posebni uvjeti) kojeg izdaje Služba za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje Općine i radovi se moraju obaviti sa što manje smetnji za javni promet.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za prekopavanje, kojeg podnosi investitor, odnosno korisnik prostora sadrži:

- osnovne podatke o prekopu,

- izvod iz katastarskog plana s ucrtanom lokacijom prekopa i ovjerenom situacijom nadležnog tijela za komunalnu infrastrukturu u zoni prekopa,

- potvrde javnih poduzeća odnosno vlasnika objekta komunalne infrastrukture u zoni prekopa, o davanju suglasnosti za prekopavanje javne površine,

- predložen početak i završetak radova,

- prijedlog prometnog rješenja u slučaju prekopa kolnika.

- Izuzetno, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti prekopavanje javne površine u svrhu popravka objekata komunalne infrastrukture, u slučaju:

- otklanjanja izvora opasnosti po život i okolinu kao i sprečavanja nastanka većih materijalnih šteta,

- održavanje vitalnih funkcija objekata komunalne infrastrukture.

Služba za komunalni sustav zaštitu okoliša i prostorno planiranje Općine izdat će odobrenje za prekopavanje javne površine koje sadrži:

- vrijeme početka radova,

- rok završetka radova, odnosno uspostavljanje prijašnjih stanja koji u pravilu ne može biti duži od 30 dana,

- mjere osiguranja iskopa (odgovarajuća ograda, signalizacija i sl.).

Izvoditelj radova odnosno korisnik javne površine dužan je za radove poduzeti sva tehnička osiguranja i druge mjere opreza da se spriječe eventualne nesreće i materijalna šteta te poduzeti zaštitne mjere radi osiguranja kolnog i pješačkog prometa po svim tehničkim i prometnim propisima.

Članak 84.

Izvoditelj odnosno korisnik javne površine dužan je radove izvoditi uz stalnu suradnju s vlasnicima koji posjeduju objekte komunalne infrastrukture u zoni prekopa javne površine.

Nakon završetka prekopavanja ili drugih radnji na javnoj površini, nastala oštećenja i kvarovi na konstrukciji javne površine, instalacijama i drugim objektima na ili uz javnu površinu, izvoditelj mora odmah popraviti i dovesti u prvobitno stanje.

Ako izvoditelj odmah ne ukloni nastale kvarove ili oštećenja, komunalni redar narediti će uklanjanje nastalih oštećenja na trošak izvoditelja.

Ako se kolnička traka prekopava po širini, iskop se mora vršiti po etapama tako da jedna strana kolnika bude uvijek slobodna za promet.

Ako se radovi ne mogu izvesti na ovaj način, može se dozvoliti i prekopavanje preko cijele širine s time da se

ulica zatvori za promet ako se promet može odvijati preko neke obilazne ulice. Ako se vrši prekopavanje nogostupa po širini, izvođač radova dužan je osigurati siguran prijelaz preko iskopa.

Članak 85.

Radovi na prekopavanju u svim dijelovima Općine mogu se izvoditi tijekom cijele godine osim u periodima koje je svojom odlukom iz posebno opravdanih razloga utvrdio Općinski načelnik.

Novoizgrađenu, rekonstruiranu i novoasfaltiranu, nerazvrstanu cestu ili bilo koju javnu površinu, zabranjeno je prekopavati najmanje 5 godina, računajući od dana završetka asfalterskih radova.

Služba za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje Općine može iznimno odobriti prekopavanje javne površine ili nerazvrstane ceste i prije isteka roka iz stavka 2. ovog članka, ako za to postoje opravdani razlozi.

Članak 86.

Izvođači građevinskih radova dužni su:

- održavati gradilišta u urednom i čistom stanju,

- odlagati građevinski materijal na način da ne ometaju promet vozila i pješaka te da omoguće slobodno otjecanje oborinskih voda,

- polijevanjem građevinskog materijala spriječiti dizanje prašine kada se radi o rušenjima i sl.,

- zauzeti dio javne površine mora se ograditi odgovarajućom zaštitnom ogradom i označiti sukladno s propisima o gradnji. Kod većih zemljanih radova na pojedinom gradilištu, komunalni redar može posebnim aktom odrediti ulice za odvoz materijala, kao i odrediti naknadu za njihovo korištenje.

Zabranjeno je bez odobrenja koristiti javnu površinu za potrebe gradnje ili je koristiti po isteku odobrenog roka.

Članak 87.

U slučaju da je prilikom korištenja javne površine došlo do oštećenja komunalni redar korisniku će pismenim putem naložiti da u određenom roku dovede javnu površinu u prijašnje stanje, a u suprotnome će to izvršiti komunalni redar na trošak korisnika.

Članak 88.

U povodu blagdana, obljetnica, raznih manifestacija i sličnoga, može se organizirati prigodno uređenje javnih površina naselja.

Prigodno uređivanje organizira se postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvca i sl.

Prigodno uređenje obavlja pravna ili fizička osoba ovlaštena za obavljanje tih poslova.

V. GOSPODARENJE OTPADOM

1. Gospodarenje komunalnim otpadom

Članak 89.

Otpad je svaka tvar ili predmet određen kategorijama otpada propisanim provedbenim propisom Zakona o održivom gospodarenju otpadom, koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti.

Komunalni otpad u smislu ove Odluke i Zakona o održivom gospodarenju otpadom je otpad iz kućanstava te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava.

Pod komunalnim otpadom u smislu ove Odluke smatra se i krupni (glomazni) komunalni otpad koji nastaje u kućanstvu, a popis vrsta predmeta i tvari koji se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom propisuje nadležni ministar naputkom.

Komunalnim se otpadom u smislu ove Odluke pod određenim uvjetima smatraju i neregistrirana vozila i plovila ili njihovi dijelovi kao i pokretne naprave ostavljene na javnim površinama na području Općine.

Otpad se razvrstava ovisno o svojstvima i mjestu nastanaka sukladno sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

Članak 90.

U komunalni otpad ne spada proizvodni otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u industriji, gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost sakupljanja, odvoza i gospodarenja komunalnog otpada donosi program odvoza otpada o kojem je dužna na prikladan način obavijestiti korisnike usluga.

Članak 91.

Na prigodnim mjestima na javnim površinama postavljaju se tipske košarice za prikupljanje otpadaka i opušaka prolaznika. U ove košarice dozvoljeno je odlaganje otpadaka u manjim količinama te papirnata ambalaža i otpaci hrane bez tekućine.

Košarice postavlja, prazni i održava, pravna ili fizička osoba kojoj se ti poslovi povjeravaju.

Košarice se moraju održavati u čistom, urednom i ispravnom stanju, moraju se redovito prazniti, a dotrajale zamijeniti novima.

Članak 92.

Zabranjeno je odlaganje komunalnog otpada iz domaćinstava u tipske košarice za otpatke postavljene na ulicama za prikupljanje otpadaka prolaznika ili pored njih.

Članak 93.

Komunalni otpad iz kućanstva odlaže se u odgovarajuće posude, u pravilu smještene na javnoj površini.

Posude moraju se smjestiti na način da ne smetaju i ne ugrožavaju sigurnost javnog prometa vozila i pješaka i da su dostupne vozilu koje odvozi otpad.

U područjima naselja koja su nepristupačna za prolaz posebnih vozila za odvoz otpada korisnici usluga su obvezni nositi i odlagati otpad u najbližu posudu, bez obzira na udaljenost.

Korisnik usluga odvoza kućnog otpada dužan je otpad odlagati u posudu tako da se otpad ne rasipa, posuda ne oštećuje, a nakon korištenja posudu zatvoriti.

Korisnik usluge odvoza kućnog otpada dužan je poštivati naputke komunalne službe vezano za prikupljanje, razvrstavanje i odvoz otpada.

Članak 94.

Tip, vrstu i veličinu te broj posuda za selektivno sakupljanje otpada određuje isporučitelj komunalne usluge.

Lokaciju određuje isporučitelj komunalne usluge uz suglasnost komunalni redar.

Nabavu i postavljanje posuda obavlja isporučitelj komunalne usluge.

Članak 95.

Isporučitelj komunalne usluge dužan održavati posude čistim i ispravnim. Isto se odnosi i na čišćenje prostora na kojima se postavljaju posude.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je održavati svoja vozila i ostalu opremu (posude za otpad i sl.) kao i pretovarne stanice u čistom i urednom stanju.

U slučaju nastanka onečišćenja javne površine u tijeku prijevoza, isporučitelj komunalne usluge je obvezan odmah poduzeti mjere da se nečistoća ukloni s javne površine.

Članak 96.

U posude za otpad smije se odlagati isključivo otpad za koji je posuda namijenjena.

Zabranjeno je odlaganje:

- otpada izvan posude za otpad,

- tekućeg ili polutekućeg otpada,

- zapaljivih stvari, pepela i žara,

- građevinskog materijala i otpada i zemlje,

- motornog ulja, električnih baterija, akumulatora, auto guma i sl.,

- glomazne ambalaže, glomaznih predmeta i dijelove kućnog namještaja,

- granja i otpada iz vrta, leševa životinja, otpada iz klaonica i mesnica.

Članak 97.

Komunalni otpad može se prikupljati i odvoziti samo pomoću tipskih posuda i specijalnih vozila.

Zabranjeno je prebiranje i odnošenje otpada iz posuda za otpad.

Članak 98.

Usluge odvoza otpada na području Općine vrši javni isporučitelj Čistoća d.o.o.

Radnici javnog isporučitelja dužni su posao obavljati uredno i pažljivo, vodeći računa da ne rasipaju otpad, ne stvaraju nepotrebnu buku, ne oštećuju posude, zidove zgrada, vrata, ograde, pločnike i sl.

Svako oštećenje i onečišćenje na javnoj površini koje nastaje pri odvozu otpada, isporučitelj komunalne usluge dužan je ukloniti u što kraćem roku.

Članak 99.

Glomazni otpad kao što je pokućstvo, kućanski aparati, sanitarni uređaji, tv i radio uređaji, veća ambalaža i slično, prikuplja se organizirano u veće kontejnere, u vremenu i na mjestima koja odredi komunalna služba. Korisnik ga je dužan odložiti na posebnom sabirnom mjestu kojeg temeljem posebnog propisa određuje Općina.

Članak 100.

Nije dozvoljeno parkiranje vozila na način da se onemogući pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogući odvoz otpada na drugi način.

2. Uvjeti i način odvoza i odlaganja zemlje i otpadnog građevnog materijala

Članak 101.

Pod iskopanim materijalom u smislu ove Odluke podrazumijeva se materijal dobiven iskopom kod izgradnje objekata i uređenja zemljišta.

Pod otpadnim materijalom u smislu ove Odluke podrazumijeva se materijal dobiven rušenjem rekonstrukcijom ili popravkom objekata.

Pod viškom iz iskopa se podrazumijeva materijal iz iskopa nastao prilikom građenja građevina sukladno s propisima o gradnji, koji se prema projektnoj dokumentaciji ne ugrađuje u obuhvatu te građevine, a koji sukladno odredbama članka 64. stavka 2. Zakona o rudarstvu predstavlja mineralnu sirovinu. S ovim materijalom postupa se sukladno odredbama Uredbe o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova.

Članak 102.

Materijal dobiven iskopom pri izgradnji objekata i uređenja zemljišta kao i materijal dobiven rušenjem, rekonstrukcijom ili popravkom objekata upotrijebit će se, ako je to moguće, za uređenje gradilišta, odnosno okućnice objekta.

Preostali građevinski otpadni materijal deponirat će se na odlagalište(a) otpadnog građevinskog materijala, a površinu za odlaganje viška materijala, privremenog ili trajnog karaktera određuje Općinski načelnik.

Suglasnost za deponiranje iskopanog i otpadnog materijala daje pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi održavanja odlagališta otpada.

Zabranjeno je odlagati otpadni građevinski materijal na cijelom području Općine bez odobrenja Služba za komunalne poslove, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine.

Odlaganje materijala u smislu st. 3. ovog članka može se odobriti samo pod uvjetom da se time ne uništava poljoprivredno i šumsko zemljište, ne zagađuje čovjekov okoliš i podzemne vode te ne uništavaju podzemne instalacije.

Prilazni put do odlagališta iz prethodnog stavka mora biti izgrađen na način kako bi se spriječilo iznošenje blata i zemlje na javno-prometnu površinu odnosno mora se redovito čistiti i održavati.

Prijevoznik otpadnog materijala prilikom dovoza i odlaganja istog na odlagalište dužan je pridržavati se uputa o načinu odlaganja koje daje pravna osoba koja upravlja odlagalištem i mora podmiriti utvrđenu naknadu.

Zemljani ili otpadni građevinski materijal, odložen izvan predviđenih odlagališta dužan je ukloniti vlasnik nekretnine na kojoj se odlaže otpad. Ukoliko isti to ne učini otpad će ukloniti Općina o trošku vlasnika nekretnine.

VI. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 103.

Snijeg s javno prometnih površina uklanja se kada napada više od 5 cm visine, a ako pada neprekidno mora se uklanjati u više navrata.

Led s javnih prometnih površina potrebno je ukloniti odmah po nastajanju istog, a prema Planu zimske službe.

Vlasnici odnosno korisnici stanova, stambenih i poslovnih zgrada, prostorija, dužni su odmah očistiti snijeg i led s nogostupa i ulaza te na prilazima objekta. Vlasnici čiji objekti graniče s javno prometnim površinama dužni su očistiti snijeg i led u dužini pročelja objekta (dužini parcele kod samostojećih objekata), u širini 1,00 m.

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz zgrade, ispred uličnih lokala, kioska i pokretnih naprava odgovorni su vlasnici i korisnici stanova te poslovnih prostorija.

Vlasnici ili korisnici kuća i zgrada uz javnu prometnu površinu, koji su kosinom krova okrenuti prema javnoj površini, dužni su osigurati uklanjanje snijega i leda s takvoga krova, a u slučaju da to nisu u mogućnosti, obvezni su na svakom kraju predmetne građevine postaviti zapreku s vidljivim i čitkim znakom upozorenja na prijeteću opasnost.

Osobe iz stavka 3.,4. i 5. ovog članka odgovaraju za štetu nastalu zbog ne čišćenja snijega i leda osobi koja je zbog toga pretrpjela štetu.

Članak 104.

Javno prometne površine mogu se, radi sprečavanja nastanka leda i radi sprečavanja klizanja, posipati odgovarajućim materijalom (sol, pijesak).

Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje nerazvrstanih cesta odnosno javnih površina, dužna je

ukloniti materijal kojom je kolnik zasipan u roku od 3 dana po prestanku potrebe za istim.

VII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 105.

Predmeti iz članka 4. koji su na javnoj površini, na zgradama ili objektima postavljeni suprotno odredbama ove Odluke smatraju se protupravno postavljenim predmetima.

Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje predmeta postavljenih suprotno odredbama ove Odluke.

Ako vlasnik protupravno postavljenih predmeta istu stvar ne ukloni u roku određenom rješenjem komunalnog redara ili se ne može utvrditi vlasnik iste stvari, komunalni redar će ukloniti iste putem treće osobe, koje će uskladištiti i čuvati prema zakonu, na trošak vlasnika, a ako je vlasnik nepoznat na trošak Općine. Rok čuvanja, u kojem vlasnik može predmet preuzeti je 30 dana.

Uklonjeni predmet vlasnik će preuzeti po namirenju troškova čuvanja, prijevoza i drugih troškova, ako ih je bilo.

Ako obaviješteni vlasnik ili korisnik ne preuzme predmete, ako vlasnik ili korisnik nije poznat ili ga nije bilo moguće obavijestiti u 2 pokušaja, s uklonjenim predmetima postupit će se po propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima.

Članak 106.

U slučaju potrebe hitnog oslobađanja javne i druge površine od protupravno postavljenih ili ostavljenih predmeta (predstavljaju neposrednu opasnost za sigurnost ljudi, sprječavaju odvijanje prometa pješaka i vozila, onemogućavaju održavanje određene manifestacije i slično) komunalni redar može naložiti da se takvi predmeti, odnosno vozilo, odmah uklone s javne površine, te pisanim podneskom obavijestiti vlasnika ili korisnika predmeta o njegovom preuzimanju iz javnog skladišta ili drugog mjesta, uz prethodno plaćanje svih troškova postupka (dizanja, odvoza, čuvanja i slično).

Ukoliko obaviješteni vlasnik ili korisnik ne preuzme predmete u određenom roku, ako vlasnik ili korisnik nije poznat ili ga nije bilo moguće neposredno obavijestiti, obavijest o preuzimanju predmeta se ističe na Oglasnoj ploči Općine Kostrena i na web stranicama Općine Kostrena u trajanju od 8 (osam) dana, te istekom roka od 30 (trideset) dana s oduzetim predmetima se postupa kao s komunalnim otpadom.

Članak 107.

Protupravno postavljene predmete na javnoj i drugoj površini nepoznatog vlasnika komunalni redar će ukloniti o trošku Općine, a s uklonjenim predmetima će se postupiti kao s komunalnim otpadom, sukladno provedenom postupku iz stavka 2. članka 105. ove odluke.

Članak 108.

Motorna i druga vozila i plovila, koja nisu registrirana ili su oštećena i nisu u voznom stanju te njihove dijelove nije dozvoljeno ostavljati odnosno odlagati na javnim površinama.

Na vozila i plovila ili njihove dijelove, iz stavka 1. ovoga članka, komunalni redar će ostaviti pisano upozorenje o potrebi njihova uklanjanja, u roku od najduže 8 (osam) dana, a istekom toga roka će se ukloniti s javne površine i dopremiti u javno skladište ili na za to drugo određeno mjesto.

Ako vlasnik u roku od 30 dana preuzme vozilo, plovilo ili njihove dijelove dužan je prethodno u cijelosti podmiriti nastali trošak (utovar, dopremanje, odlaganje, čuvanje i drugo).

U javnom skladištu vozilo, plovilo i drugi predmeti evidentiraju se i čuvaju narednih 30 dana, a istekom toga roka se smatraju komunalnim otpadom i s njima se tako i postupa.

Članak 109.

Komunalni redar može naložiti uklanjanje i odvoz vozila u javno skladište ili na za to drugo određeno mjesto u slučaju kada je vozilo nepropisno parkirano ili ometa održavanje određene kulturne, sportske ili slične manifestacije, odnosno održavanje prijavljenog javnog okupljanja te u svrhu osiguranja pristupa prolazima i objektima za osobe s invaliditetom, hidrante, razvodne i druge ormare, šahtove i drugo, a sve u svrhu održavanja manifestacije ili drugog događaja. Prije preuzimanja vozila vlasnik ili korisnik dužan je podmiriti u cijelosti trošak odvoza i odlaganja vozila.

VIII. MJERE ZA PROVEDBU KOMUNALNOG REDA

Članak 110.

Nadzor nad provođenjem odredaba ove Odluke i drugih akata vezanih za njezino provođenje, obavlja komunalni redar.

Komunalni redar obavlja poslove nadzora nad provođenjem zakona, akata Općinskog vijeća Općine, akata Općinskog načelnika, akata pravnih i fizičkih osoba kojima je povjereno obavljanje komunalne djelatnosti, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

Komunalni redar poslove iz ovog djelokruga obavlja u okviru Služba za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje Općine.

Komunalni redar obavlja i druge poslove koji su mu posebnim propisima i aktima općinskih tijela sastavljeni u nadležnost, kao i poslovi koji nisu u nadležnosti upravnih i drugih tijela, a imaju utjecaj na uređenje Općine.

Komunalni redar ima posebnu iskaznicu, a može imati i posebnu odoru ili posebne oznake na odjeći.

Zbog potrebe za pojačanim komunalnim nadzorom, Općinski načelnik može angažirati više komunalnih redara na određeno vrijeme.

Komunalni redar u cilju učinkovitog obavljanja svojih poslova dužan je surađivati s drugim pravnim i fizičkim osobama.

Članak 111.

U provođenju komunalnog reda komunalni redar ovlašten je:

- rješenjem narediti fizičkim osobama, fizičkim osobama - obrtnicima i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,

- narediti uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, objekata i uređaja,

- zabraniti obavljanje radova ukoliko izvođač nema potrebne dozvole,

- zabraniti uporabu komunalnih objekata, uređaja i naprava ukoliko postoje nedostaci sve dok se oni ne uklone,

- narediti vraćanje javne površine u prvobitno stanje,

- odmah naplatiti novčanu kaznu od počinitelja prekršaja na mjestu prekršaja,

- izdati obvezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu,

- predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka,

- poduzimati druge radnje i mjere sukladno posebnim propisi.

Članak 112.

Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a naročito pristup do prostorija, objekata, zemljišta, naprava i uređaja, dati mu osobne podatke i pružiti druge potrebne obavijesti.

Ako komunalni redar naiđe na otpor prilikom obavljanja svoje dužnosti, može zatražiti pomoć nadležne policijske postaje ili zaštitarske tvrtke.

Članak 113.

U cilju uspostavljanja komunalnog reda i zaštite imovine Općine komunalni redar može poduzimati odgovarajuće mjere u zajedništvu s nadležnim državnim i drugim tijelima, odnosno zaštitarskim tvrtkama.

Članak 114.

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba upravnom tijelu Primorsko-goranske županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Žalba uložena nadležnom tijelu ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 115.

Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste neutralni su i odnose se na muške i ženske osobe.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 116.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi suprotno odredbama članka: 4., 10., 11., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 26., 27., 28., 30., 31., 32., 33., 35., 41., 46., 47., 48., 50., 52., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 65., 69., 70., 73., 75., 76., 77., 78., 79., 81., 82., 84., 86., 92., 95., 96., 97., 100., 102., 104., 105., 106., 107., 108. i 109 ove Odluke.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kn do 2.000,00 kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 117.

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako postupi suprotno odredbama članka: 4., 10., 11., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 26., 27., 28., 30., 31., 32., 33., 35., 41., 46., 47., 48., 50., 52., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 65., 69., 70., 73., 75., 76., 77., 78., 79., 81., 82., 84., 86., 92., 95., 96., 97., 100., 102., 104., 105., 106., 107., 108. i 109 ove Odluke.

Članak 118.

Novčanom kaznom od 300,00 do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako postupi suprotno odredbama članka: 4., 10., 11., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 26., 27., 28., 30., 31., 32., 33., 35., 41., 46., 47., 48., 50., 52., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 65., 69., 70., 73., 75., 76., 77., 78., 79., 81., 82., 84., 86., 92., 95., 96., 97., 100., 102., 104., 105., 106., 107., 108. i 109 ove Odluke.

Članak 119.

U slučaju utvrđenja počinjenja prekršaja iz članka 115., 116. i 117. ove Odluke, Općina će putem nadležnog upravnog tijela izdati obavezni prekršajni nalog kojim se može osim novčane kazne odrediti naknada paušalne svote troškova izdavanja prekršajnog naloga do iznosa od 100,00 kuna.

Članak 120.

Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja može naplatiti kaznu za pravnu osobu u iznosu do 2.000,00 kuna, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kao i za fizičku osobu u iznosu do 1.000,00 kuna i to za prekršaje propisane ovom Odlukom.

U slučaju neplaćanja novčane kazne iz prethodnog stavka ovoga članka, Općina Kostrena će putem upravnog odjela izdati obavezni prekršajni nalog sukladno članku 111. ove odluke.

Za prekršaje propisane ovom Odlukom, komunalni redar je ovlašten, kad utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za naplatu novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, novčanu kaznu u visini polovice točno određenog iznosa propisanog ovom Odlukom, naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja prekršaja uz izdavanje potvrde, u suglasju sa zakonom kojim se uređuju prekršaji.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 121.

Općinski načelnik će po potrebi donositi opće i pojedinačne akte radi provođenja ove Odluke.

Članak 122.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/05, 29/08).

Članak 123.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-14-34

Kostrena, 25. travnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Gordana Vukoša, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=888&mjesto=51221&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr