SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 7. Ponedjeljak, 24. ožujka 2014.
GRAD VRBOVSKO

6.

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/2013), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/ 03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 31/09, 43/10 i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj dana 14. ožujka 2014. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Grada Vrbovskog za 2013. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Grada Vrbovskog za 2013. godinu.

II.

Izvješće čini sastavni dio ove Odluke.

III.

Izvješće se dostavlja Primorsko-goranskoj županiji.

IV.

Ovaj Zaključak se objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu danom objave.

Klasa: 351-01/14-01-5

Ur. broj: 2193-01-02/14-01

Vrbovsko, 14. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Šein Brinjak, v.r.

Grad Vrbovsko

Sukladno članku 2. Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Vrbovskog za razdoblje 2011. - 2019. godine, Gradonačelnik Grada Vrbovskog dužan je Gradskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju Plana, za prethodnu godinu, a poglavito o provedbi obveza i učinkovitosti poduzetih mjera.

SADRŽAJ

1. OPĆENITO ............................................................................................................................................... 3

2. MJERE GOSPODARENJA OTPADOM GRADA VRBOVSKOG.............................................. 3

2.1. MJERE ODVOJENOG SAKUPLJANJA OTPADA .................................................................... 4

2.1.1. Mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i posebnih vrsta otpada ..................... 4

2.1.2. Odlaganje komunalnog otpada ................................................................................................. 4

2.2. MJERE IZBJEGAVANJA I SMANJENJA NASTANKA OTPADA ...................................... 5

2.3. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR ODLAGALIŠTA »CETIN« ................................. 5

2.4. SANACIJA NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA I OTPADOM
ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA ............................................................................................................... 6

2.5. IZVORI I VISINA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE SANACIJE ............ 6

2.6. EDUKACIJA.......................................................................................................................................... 6

2

1. OPĆENITO

Prikupljanje i odlaganje komunalnog otpada, kao i održavanje čistoće na području Grada Vrbovskog obavlja poduzeće Komunalac d.o.o. Vrbovsko, Željaznička 1a. (članak 3. Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Gradu Vrbovskom, SN. PGŽ. 34/XII). Otpad se od kućanstava prevozi kamionima »smećarima« ili autopodizačima za prijevoz kontejnera na odlagalište otpada »Cetin« koje je od samog grada udaljeno 5,5 km.

Komunalac d.o.o. u 2013. godini aktivnosti prikupljanja i odlaganja otpada vršio je prema Privremenoj dozvoli za obavljanje djelatnosti sakupljanja, prijevoza i odlaganja neopasnog i inertnog otpada izdanoj od strane Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ 7. prosinca 2012. godine, Klasa: UP/I-351-01/12-1/15, Urbroj: 2170/1-03-08/2-12-3.

Sukladno dozvoli, prikupljanje otpada vrši se za podkategorije komunalnog otpada iz Tablice 1.

Tablica 1. Kategorije otpada za koje je Komunalcu d.o.o. izdana dozvola za obavljanje djelatnosti skupljanja, prijevoza i odlaganja

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

6

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=884&mjesto=51326&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr