SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
GRAD DELNICE

8.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13-pročišćeni tekst) i članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta
na području grada Delnica

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području grada Delnica (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Članak 2.

Vijeće ima predsjednika, dvoje zamjenika predsjednika te 22 člana.

Članove Vijeća čine:

1.Ivica Knežević, gradonačelnik Grada Delnica, za predsjednika,

2.Marinko Puškarić, zapovjednik PP Delnice, za prvog zamjenika predsjednika,

3.Katarina Mihelčić, predsjednica Odbora za suradnju, mjesnu samoupravu i građansku sigurnost, za drugog zamjenika predsjednika,

4.Mladen Bolf, ravnatelj OŠ I.G.Kovačića Delnice, za člana,

5.Snježana Krizmanić, ravnateljica OŠ F.K.Frakopana Brod na Kupi, za članicu,

6.Zvonimir Imgrund, ravnatelj Srednje škole Delnice, za člana,

7.Silvana Cindrić, voditeljica Područnog ureda Centra za socijalnu skrb u Delnicama, za članicu,

8.Zvezdana Jerković, ravnateljica Dječjeg vrtića »Hlojkica« Delnice, za članicu,

9.Renata Rački, predsjednica Općinskog suda u Delnicama, za članicu,

10.Vesna Brbot Košmrlj, predsjednica Prekršajnog suda u Delnicama, za članicu,

11.Marijan Jeletić, voditelj Ureda za katastar u Delnicama, za člana,

12.Srećko Petranović, voditelj Uprave šuma Delnice, za člana,

13.Irena Vučenik Šostik, direktorica TZ Grada Delnica, za člana,

14.Dragan Abramović, zapovjednik JVP Delnice, za člana,

15.Nenad Vančina, predsjednik LD »Tetrijeb« Delnice, za člana,

16.Mladen Mauhar, predsjednik LD »Vidra« Turke, za člana,

17.Arijana Šercer, Predsjednica Odbora za mlade, odgoj i obrazovanje,

18.Jelena Pavić Mamula, predsjednica Odbora za rad, zdravstvo i socijalna pitanja, za članicu,

19.Davorin Klobučar, predsjednik MO Brod na Kupi, za člana,

20.Danijel Popović, predsjednik MO Crni Lug, za člana,

21.Vlasta Kovačević, predsjednica MO Lučice, za člana,

22.Silvija Mulc, predsjednica MO Delnice, za članicu,

23.Anton Štimac, predsjednik MO Turke, za člana,

24.Krunoslav Jakoplić, pomoćni načelnika za policiju PP Delnice, za člana,

25.Nada Glad, predsjednica Gradskog vijeća, za članicu.

Članak 3.

Članovi Vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za člana Vijeća.

Član Vijeća može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan, bilo na vlastiti zahtjev bilo na zahtjev najmanje dva člana Vijeća.

Članak 4.

U djelokrugu rada Vijeća je donošenje i provedba programa prevencije kriminaliteta na području Grada Delnica, putem zajedničkog planiranja i djelovanja tijela javne vlasti i drugih pravnih osoba zaduženih za sigurnost ljudi i imovine, javni red te kvalitetu života građana.

Program prevencije iz stavka 1. ovoga članka sadrži mjere i aktivnosti u svezi suzbijanja nasilja u obitelji, delikvencije djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droge, suzbijanja svih oblika kriminaliteta te drugih mjera koje se provode radi osiguravanja i povećanja mira te sigurnosti građana i imovine.

Članak 5.

Predsjednik Vijeća saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom i potpisuje zaključke koje donosi Vijeće.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Vijeća zamjenjuje ga, sa svim ovlastima predsjednika, jedan od zamjenika.

Vijeće zasjeda po potrebi, a poželjno je najmanje dva puta godišnje, i to do kraja travnja kada se raspravlja o završetku školske godine kao i planovima i pripremama za novu školsku godinu te nadolazećim proljetnim, ljetnim i jesenskim mjesecima i svemu onome što oni nose (npr. migracije ljudi), te u studenom ili prosincu kada se anali

zira rad Vijeća i stanje kriminaliteta na području Grada te kada se donosi Plan i program rada vijeća za narednu godinu.

Članak 6.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici dostavlja se članovima Vijeća najmanje tri dana prije održavanja sjednice.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima Vijeća se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i na samoj sjednici.

Članak 7.

Vijeće može započeti s radom ako je sjednici nazočna većina članova Vijeća.

Vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 8.

O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju na raspravi te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Zapisnik potpisuje predsjedavajući.

Članak 9.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za rad Vijeća obavljaju službenici JUO-a Grada Delnica nadležni za poslove gradonačelnika te Gradskog vijeća.

Članak 10.

Rad u Vijeću je počastan.

Članovi Vijeća nemaju pravo na naknadu za rad kao ni na naknadu troškova za rad u Vijeću.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 210-01/11-01/01

Ur.broj: 2112-01-30-40-14-03

Delnice, 6. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=882&mjesto=51300&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr