SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 3. Ponedjeljak, 10. veljače 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

3.

Na temelju članka 35. i 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01- Vjerodostojno tumačenje članka 31. stavka 1., članka 46. stavka 1 i 2., članka 53. stavka 4. i članka 90. stavka 1. zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 6. veljače 2014. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE OSNOVNIH
PRAVILA MJESNIH ODBORA

Članak 1.

U Osnovnim pravilima mjesnih odbora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/03) (u daljnjem tekstu: Pravila) stavak 2. članka 2. mijenja se i glasi:

»Naziv, područje i sjedište mjesnog odbora određuje Općinsko Vijeće posebnom odlukom.«

Stavak 2. članka 4. Pravila mijenja se i glasi:

»Broj članova vijeća mjesnog odbora utvrđuje Općinsko vijeće Odlukom raspisivanju izbora.«

Stavak 2. članka 8. Pravila mijenja se i glasi:

»Višegodišnji program rada vijeće donosi u roku 6 mjeseci od konstituiranja, te ga dostavlja Općinskom načelniku.«

Stavak 5. članka 9. Pravila mijenja se i glasi:

»O prijedlozima programa rada mjesnih odbora koji nisu konstituirani do 20. rujna tekuće godine, kao i za one koji se konstituiraju tijekom proračunske godine, a u kojim se sredstva za njihovu realizaciju osiguravaju u Općinskom proračunu, odlučuje Općinsko vijeće, sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima«

Stavak 1. članka 13. Pravila mijenja se i glasi:

»Predsjednik vijeća saziva sjednice vijeća na vlastitu inicijativu, a dužan ju je sazvati u roku 8 dana od primitka zahtjeva Općinskog načelnika ili 1/3 članova vijeća.«

Stavak 2. članka 21. Pravila mijenja se i glasi:

»Pobliže odredbe o zborovima građana uređene su Statutom Općine.«

Članak 22. Pravila mijenja se i glasi:

»Obavljanje administrativnih i stručnih poslova za razvoj mjesne samouprave i za potrebe rada mjesnog odbora osigurava se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska - Dubašnica.«

Stavak 1. i 2. članka 23. Pravila mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik osigurava poslovni prostor za potrebe rada mjesnog odbora.

Odlukom Općinskog načelnika uređuje se način uporabe poslovnog prostora za potrebe mjesne samouprave te standardi kojima se osigurava prostor za potrebe mjesne samouprave.«

Članak 24. Pravila mijenja se i glasi:

»Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik u skladu sa zakonom i Statutom.«

Stavak 1. članka 25. Pravila mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće raspustit će vijeće mjesnog odbora:

-ako iz bilo kojih razloga trajno ostane bez minimalnog broja članova potrebnih za rad i donošenje odluka i akata iz svoje nadležnosti,

-ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu, Statutu, ovim Osnovama pravila ili drugom propisu,

-ako ne može donositi odluke i druge akte vezane za aktivnosti mjesne samouprave dulje od tri mjeseca,

-ako ne izabere predsjednika vijeća u roku od 30 dana od dana konstituiranja vijeća ili od podnošenja ostavke ili izglasavanja nepovjerenja predsjedniku vijeća.«

Članak 26. Pravila briše se.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Osnovnih pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa: 026-02/13-01/1

Ur.broj: 2142/05-01-14-8

Malinska, 6. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=879&mjesto=51511&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr