SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 3. Ponedjeljak, 10. veljače 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

1.

Na temelju članka 100. stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 80/13 i 153/13), a u svezi s odredbom članka 188. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU 1 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 25/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 6. veljače 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)

I.UVODNE ODREDBE

Glava I.

Donose se Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/13), u nastavku teksta: Plan, što ga je izradila tvrtka URBANISTICA d.o.o. iz Zagreba, u koordinaciji s nositeljem izrade Općinom Malinska - Dubašnica.

Glava II.

Plan, sadržan u elaboratu Ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) sastoji se od:

I.Tekstualnog dijela Plana:

Odredbe za provođenje plana

III. Obveznih priloga:

III - 1.Obrazloženje prostornog plana

III - 2.Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja

III - 3.Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi plana

III - 6.Izvješće o javnoj raspravi

III - 7.Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana

III - 8.Sažetak za javnost

III - 9.Stručni izrađivač

Elaborat Plana iz stavka 1., točaka I. i III. ove glave, ovjeren pečatom Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica, sastavni je dio ove odluke.

II.ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 1.

U članku 33. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (Sl. novine PGŽ br. 14/13), stavku 1., točki 3., podstavku 5. iza teksta: »Na dijelu građevne čestice koji se nalazi unutar pojasa 70 metara udaljenosti od obalne crte ne može se graditi« dodaje se riječ »novi«.

U članku 33. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (»Službene novine PGŽ« br. 14/13), stavku 1., točki 3. iza podstavka 5. dodaje se novi podstavak 6. koji glasi:

»Kod rekonstrukcije postojećih građevina s ciljem realizacije hotela, koje se u cijelosti ili dijelom nalaze unutar pojasa 70 metara udaljenosti od obalne crte, moguća je dogradnja i nadogradnja i smještajnog dijela s recepcijom, uz uvjet zadržavanja postojeće linije pročelja prema moru.«.

U članku 33. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (Sl. novine PGŽ br. 14/13), stavku 1., točki 6., podstavak 1. mijenja se i glasi:

»Potreban broj parkirališno - garažnih mjesta potrebno je osigurati u skladu s normativima iz točke 5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže - Promet u mirovanju, ovih odredbi za provođenje, s tim da je navedeni broj mjesta moguće osigurati i izvan građevne čestice (na vlastitom zemljištu - na neizgrađenoj građevnoj čestici ili izgrađenoj - ukoliko se time ne mijenjaju lokacijski uvjeti, odnosno zakupom javnih ili neiskorištenih privatnih parkirališno - garažnih mjesta), no udaljenost ne smije biti veća od 350 metara.«

Članak 2.

U članku 48. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (Sl. novine PGŽ br. 14/13), točki 6., podstavak 1. mijenja se i glasi:

»Potreban broj parkirališno - garažnih mjesta potrebno je osigurati u skladu s normativima iz točke 5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže - Promet u mirovanju, ovih odredbi za provođenje, s tim da je navedeni broj mjesta moguće osigurati i izvan građevne čestice (na vlastitom zemljištu - na neizgrađenoj građevnoj čestici ili izgrađenoj - ukoliko se time ne mijenjaju lokacijski uvjeti, odnosno zakupom javnih ili neiskorištenih privatnih parkirališno - garažnih mjesta), no udaljenost ne smije biti veća od 350 metara.«

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Glava III.

Plan je izrađen u pet izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica.

Glava IV.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Upravnog odjela Općine Malinska - Dubašnica, u Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, u Uredu za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Pododsjek Krk, u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja te u Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

Glava V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/13-01/2

Ur.broj: 2142/05-01-14-40

Malinska, 6. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=879&mjesto=51511&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr