SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

75.

Na temelju članka 3., stavak 13., članka 11. stavak 2. i članka 15. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo je izmjenu i dopunu

ODLUKE
o komunalnim djelatnostima u Općini
Malinska - Dubašnica

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/13) (u daljnjem tekstu: Odluka) stavak 1. članka 2. mijenja se i glasi:

»(1) Komunalne djelatnosti na području Općine Malinska-Dubašnica u smislu članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu jesu:

1. prijevoz putnika u javnom prometu,

2. sakupljanje i odvoz komunalnog otpada,

3. poslovi gospodarenja građevinskim otpadom,

4. održavanje zgrada i objekata u javnoj funkciji,

5. održavanje javnih površina,

6. održavanje čistoće,

7. prijevoz pokojnika i pogrebni poslovi,

8. poslovi naplate parkiranja,

9. obavljanje dimnjačarskih poslova,

10. održavanje nerazvrstanih cesta i

11. javna rasvjeta.«

Stavak 5. i 6. članka 2. Odluke brišu se, a dosadašnji stavci 7. do 9. postaju stavci 5. do 7.

Dosadašnji stavak 6., odnosno novi stavak 5. članka 2. Odluke mijenja se i glasi:

»Pod održavanjem javnih površina i groblja podrazumijeva se održavanje javnih zelenih površina osim parkova, čišćenje divljih deponija, pješačkih staza, pješačkih zona, plaža, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta, groblja i komunalne opreme.«

Dosadašnji stavak 9., odnosno novi stavak 8. članka 2. Odluke mijenja se i glasi:

»Pod poslovima naplate parkiranja podrazumijeva se organizacija poslova naplate parkiranja na javnim parkiralištima sukladno posebnim propisima.«

Članak 4. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 4.

Komunalne djelatnosti održavanja zgrada i objekata u javnoj funkciji, održavanja javnih površina i poslovi naplate parkirališta povjeravaju se na obavljanje trgovačkom društvu Dubašnica d.o.o. iz Malinske.«

Članak 5. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 5.

Komunalna djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu, djelatnost gospodarenja građevinskim otpadom, obavljanje djelatnosti prijevoza pokojnika i pogrebnih poslova, te obavljanje dimnjačarskih poslova u Općini Malinska-Dubašnica, obavljaju se temeljem ugovora o koncesiji.«

Članak 7. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 7.

Komunalne djelatnosti održavanja čistoće, održavanja nerazvrstanih cesta i javne rasvjete u Općini Malinska - Dubašnica obavljaju se na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-13-47

Malinska, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=872&mjesto=51511&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr