SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

71.

Na temelju odredbi članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11 i 80/13) te članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju
prometa u Općini Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/06, 35/07, i 26/11) (o daljnjem tekstu: Odluka) iza članka 4. dodaje se članak 4.a. koji glasi:

»Zabranjuje se prometovanje autobusima kroz središte naselja Malinska (Dubašljanska ulica) i to od raskrižja Dubašljanska-Ž 5085 (raskrižje za TN Haludovo) do raskrižja Dubašljanska - Branka Fučića - Stipkino (kružni tok).

Iznimno od prethodnog stavka ovog članka dozvoljava se promet autobusima redovitog linijskog prometa, kao i autobusima za prijevoz gostiju do hotela.«

Članak 2.

Članak 6. Odluke mijenja se i glasi:

»Na području Općine Malinska-Dubašnica pješačkom zonom se proglašava:

-Ulica Obala, u dijelu od početka ulice do ureda Turističke zajednice Općine Malinska,

-dio ulice Lina Bolmarčića od k. br. 21 do k. br. 25 u dužini od 60 m

-dio ulice Portić u dijelu od raskrižja sa ul. Obala prema ul. Kralja Tomislava u dužini od 60 m

-Ulica Draga,

-Ulica Rtić u naselju Vantačići.

U pješačkim zonama, te ulicama i trgovima gdje postoji stalna zabrana prometa, od zabrane su izuzeta vozila hitne medicinske pomoći, vatrogasne službe i policija, te servisna vozila za vrijeme vršenja hitnijih poslova, vozila pod pratnjom, motocikli HP-a kojima se obavlja dostava pošte, kao i vozila ovlaštenih fizičkih i pravnih osoba kojima se obavljaju poslovi komunalnih djelatnosti, i to u vrijeme obavljanja poslova iz svoga djelokruga.

Izuzetno, fizičkim i pravnim osobama sa stanom ili sjedištem na području iz stavka 1. ovoga članka, dopušta se u utvrđenom vremenu prilaz kućama u slučaju hitnih potreba, radi bolesti ili snabdijevanja ogrjevom, pokućstvom, drugim teškim predmetima i slično.

Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica izdat će odobrenje za pristup na području iz stavka 1. ovoga članka i invalidnim osobama koje koriste vozilo kao ortopedsko sredstvo, ako su nastanjeni ili zaposleni na tom području.«

Članak 3.

Iza članka 6. Odluke dodaje se članak 6.a. koji glasi:

»U sljedećim ulicama ili dijelovima ulica u pješačkim zonama dozvoljava se pristup isključivo za vozila s dozvolom (stanari, dostava), i to u dvosmjernom režimu prometovanja:

-dio ulice Obala od raskrižja sa ulicom Kralja Tomislava u dužini od 60 m,

-dio ulice Obala od raskrižja sa ulicom Lina Bolmarčića prema istezalištu te dio ulice od restorana Obala u smjeru vile Zora u dužini od 110 m,

-dio ulice Obala od raskrižja sa ulicom Mihovila Radića u dužini od 60 m.

-dio ulice Lina Bolmarčića od kućnog broja 21 do kućnog broja 25 u dužini od 60 m i

-dio ulice Portić od raskrižja sa ulicom Obala prema ulici Kralja Tomislava u dužini od 60 m.

Osobama iz stavka 1. ovoga članka Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica izdavat će odobrenje, kojim će se dopustiti promet vozilima u dijelovima ulica gdje je to dozvoljeno, isključivo radi pristupa garaži, dvorištu ili rezerviranom parkirnom mjestu, gdje su isti dužni držati vozilo za vrijeme mirovanja.

Pristup vozilima za iskrcaj brodica na istezalištu u ulici Obala u pješačkoj zoni omogućen je na način da su vozači dužni prije pristupa istezalištu prijaviti se komunalnom ili prometnom redaru koji će im osigurati pristup. Obavijest o načinu prijave postavlja se na ulasku u zonu na dopunskoj ploči i treba biti ispisan tekst obavijesti na više jezika (hrvatski, engleski, njemački i talijanski).

Odlukom Općinskog načelnika, uz prethodnu suglasnost Lučke uprave, može se u određenom vremenskom razdoblju, uvesti naplata korištenja usluga istezališta, što će biti regulirano posebnim aktom.«

Članak 4.

Članak 9. Odluke mijenja se i glasi:

»Na području Općine Malinska-Dubašnica sve ulice su dvosmjerne, osim sljedećih, u kojima se utvrđuje promet sa jednosmjernim kretanjem i to:

- Kružni tok,

- Radnička ulica,

- Ulica Lina Bolmarčića,

- Ulica Obala u dijelu od pošte do korijena lukobrana

- Ulica Jaz,

- Ulica Bok,

- Ulica Dub,

-dio ulice Mihovila Radića od raskrižja sa ulicom Joakima Tončića u smjeru ulice Obala.«

Članak 5.

Članak 24. Odluke mijenja se i glasi:

»Vozilo: autobus, teretni automobil, priključno vozilo ili radni stroj, koje nije parkirano u skladu sa odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i ove Odluke,

blokirat će se napravom za blokiranje kotača, po nalogu policijskog službenika ili službenika jedinice lokalne samouprave (prometni redar).«

Članak 6.

Članak 25. Odluke mijenja se i glasi:

»Blokiranje i deblokiranje vozila iz prethodnog članka, određuje se djelatnošću od lokalnog značaja, u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.«

Članak 7.

Članak 27. Odluke mijenja se i glasi:

»Vozilo koje nije parkirano u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i odredbama iz ove Odluke, a prema Zakonu je predviđeno njegovo uklanjanje, uklonit će se i premjestiti na lokaciju koju za tu namjenu odredi Općinsko vijeće. Vozilo se premješta temeljem naloga policijskog službenika ili službenika jedinice lokalne samouprave (prometni redar).«

Članak 8.

Članak 28.a. Odluke mijenja se i glasi:

»Poslovi uklanjanja i premještanje, nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, te čuvanje i izdavanje premještenih vozila utvrđuju se kao poslovi od lokalnog značenja, u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Organizaciju obavljanja poslova iz prethodnog stavka ovog članka na području Općine Malinska-Dubašnica određuje Općinsko vijeće, u skladu sa odredbama članka 85. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Visinu naknade za obavljanje poslova uklanjanja, premještanja, čuvanja i izdavanja premještenih vozila, utvrđuje Općinsko vijeće, uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

Naknada iz prethodnog stavka prihod je pravne ili fizičke osobe kojoj su povjereni poslovi uklanjanja, premještanja, čuvanja i izdavanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.«

Članak 9.

Članak 29. Odluke mijenja se i glasi:

»Zabranjeno je dotrajala, oštećena, napuštena vozila i vozila bez registarskih oznaka te dijelove vozila ostavljati na javnim prometnim površinama iz članka 2. ove Odluke.

Vlasnik, odnosno korisnik vozila ili dijelova vozila iz stavka 1. ovoga članka dužan je odmah iste ukloniti ili ih smjestiti u garažu, radionicu za popravak vozila ili ga predati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za skladištenje i obradu otpada.

Ako vlasnik vozila iz stavka 1. ovoga članka koja se nalaze na javnoj površini ne ukloni vozilo ili dijelove vozila, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica, po prijavi službenika jedinice lokalne samouprave (prometni redar) naložit će rješenjem uklanjanje istih po ovlaštenoj osobi, a na trošak vlasnika.

Pod dotrajalim, oštećenim i napuštenim vozilima iz stavka 1. ovoga članka smatra se vozilo kojem nedostaje motor, jedan ili više kotača, prednja, stražnja ili bočna stakla, dio karoserije i slično.

Prometno redarstvo dužno je pisanim putem obavještavati Policijsku postaju Krk o uklonjenim vozilima sa javno prometnih površina iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 10.

Članak 30. Odluke mijenja se i glasi:

»Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova i Prometno redarstvo Općine Malinska-Dubašnica.«

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 211-01/13-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-13-4

Malinska, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=872&mjesto=51511&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr