SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

108.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03. - proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 26/09 i 35/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 6. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2013. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu

A.OPĆE ODREDBE

1. Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture.

Pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture i to u sljedećim programima:

1.odvodnja oborinskih voda 799.200,00 kuna

2.održavanje čistoće javnih površina 1.799.990,00 kuna
- dezinsekcija, deratizacija 149.990,00 kuna
- usluge čišćenja, pranja 1.650.000,00 kuna

3.održavanje zelenih površina 2.300.000,00 kuna

4.održavanje javnih wc-a 149.980,00 kuna

5.održavanje prometnica 2.199.995,00 kuna

6.održavanje javne rasvjete 2.300.000,00 kuna
- električna energija 1.300.000,00 kuna
- održavanje 1.000.000,00 kuna

7.održavanje meteorološke stanice 20.000,00 kuna

8.program malih komunalnih
akcija MO 1.278.395,00 kuna

9.program dekoracije i iluminacije 214.000,00 kuna

10.hitne intervencije komunalnog
redarstva i ekološki programi 55.310,00 kuna

11.vatrogastvo 1.288.090,00 kuna

12.održavanje dječjih igrališta 50.000,00 kuna

13.održavanje groblja 60.000,00 kuna

14.ostale usluge kom. Infrastruktura 4.750,00 kuna

15.prijevoz putnika u javnom prometu 370.000,00 kuna

2.Sredstva za ostvarenje Programa čine:

Sredstva za izvršenje radova navedenih u točki 1. planiraju se u ukupnom iznosu od 12.889.710,00 kuna, a financirat će se iz prihoda po osnovi komunalne naknade u iznosu od 12.583.135,00 kuna planiranih u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu i ostalih prihoda proračuna.

Sredstva iz točke 2. raspoređuju se za održavanje komunalne infrastrukture prema opisu i opsegu poslova održavanja i procijenjenoj visini troškova po pojedinim djelatnostima utvrđenim ovim Programom.

Raspored i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture po pojedinim djelatnostima prema II izmjenama i dopunama Proračuna za 2013. godinu iskazani su u tablici 1.

Opis i opseg poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim djelatnostima dan je u glavi B.

B. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1.Odvodnja oborinskih voda

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolovi i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na javnim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Predviđa se redovita kontrola i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije, kao i pripadajućih slivnika, taložnika i pjeskolova, a prema dinamici koju će utvrditi Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Crikvenice:

1.1. Čišćenje tijela slivnika i kišnih rešetki na javnim površinama i cestama: 1075 kom, kao i tekuće održavanje objekata odvodnje i otklanjanje oštećenja na istima.

1.2. Čišćenje cijevi oborinske kanalizacije: 420 sati rada

1.3. Pregled i čišćenje odvajača naftnih derivata: 38 radnih sati radnika i 8 radnih sati vozila

2.Održavanje čistoće javnih površina

Obuhvaća pometanje i čišćenje javno prometnih površina (ručno i strojno), program intervencija po nalogu Grada ili prema potrebi na terenu, pražnjenje košarica za otpatke i zbrinjavanje na taj način prikupljenog otpada, skidanje korova uz cestovne rubnjake ili prskanje istih herbicidima i čišćenje kopnom teško dostupnih plažnih područja van koncesije pomoću barke. Detaljni opis lokacija i učestalost pojedinih radova na njima navedene su u Programu kojeg svake godine ovisno o raspoloživim sredstvima odobrava Gradonačelnik.

Standardi i nivo održavanja uređenog građevinskog zemljišta napravljeni su prema »Normizacija u komunalnoj higijeni«, standardima i normativima izrađenim po Strukovnom udruženju stambeno-komunalne djelatnosti uređenja naselja i prostora i zaštite okoliša Hrvatske gospodarske komore, Grupacija održavanja čistoće, a koji su objavljeni 1996. godine.

U 2012. godini dinamika čišćenja biti će nešto povećana u odnosu na 2011. godinu. Tijekom tri ljetna mjeseca pojačano će se nadgledati čistoća na lokacijama u priobalju i to s redovitim popodnevnim pražnjenjem košarica, te čišćenjem užeg centra Crikvenice koje obavlja jedan dežurni čistač GKTD Murvice d.o.o.

Poslovi čišćenja javno prometnih površina, povjeravaju se poduzeću GKTD Murvica d.o.o.

Pregled javnih površina obuhvaćenim čišćenjem, površine istih kao i intenzitet i način čišćenja pojedinih površina detaljno je razrađen i tabelarno prikazan u Programu kojeg svake godine odobrava Gradonačelnik.

Na području Grada Crikvenice sveukupno je obuhvaćeno čišćenjem 218.379 m2.

Cijena čišćenja ulica iznosi od 0,03 kn/m2, neto bez PDV-a.

Program intervencija obuhvaća intervencije prema nalogu Grada ili potrebama na terenu, a obuhvaća: čišćenje nogostupa od snijega i posipanje ulica solju i drobljencem prema potrebi ili nalogu Grada. Uklanjanje i odvoz pijeska i šljunka s ulica nakon jačih kiša, uklanjanje i odvoz divljih deponija, granja i sl. uz kontejnere-na području grada Crikvenice po nalogu Grada, vađenje panjeva itd. Interventna čišćenja ulica, kanala, pokosa, uklanjanje korova uz rubnjake ulica itd. Ručno čišćenje i skidanje korova uz cestovne rubnjake i/ili prskanje herbicidima. Čišćenje kanala, prema nalogu, u potrebitim ulicama koje nisu navedene u redovitoj godišnjoj dinamici. Pranje ulica interventno prema nalogu Grada ili prema potrebi u tijeku sezone. Sve ostale interventne poslove koji se obavljaju tijekom god. i/ili prema nalogu Grada Crikvenice.

Pražnjenje košarica i i kanti za otpatke obuhvaća 4 rs teretnim vozilom van sezone i 10 rs u sezoni, tijekom jutra i popodneva, od 01. lipnja do 09. rujna.

Ručno čišćenje i skidanje korova uz cestovne rubnjake ili prskanje herbicidima i čišćenje kanala obuhvaća slijedeće ulice: Zidaraska, Ivana Skomerže, Preradovićeva, Maršala Tita, Braće Buchoffer kanal, Vladimira Nazora, Kralja Tomislava - gornji dio ulice, Zvonka Cara, Strossmayerovo kanal ispod Esplanade, Knežina i Br.dr.Sobol. Radovi se obavljaju na konkretnim lokacijama, a kao obuhvat se računa 20-30 cm površine uz rub nogostupa ili ceste, ovisno da li se radi o kanalu ili rubnjaku. Radovi se prema Programu izvode 1-3 puta godišnje, osim Braće Buchoffer kanal i Strossmayerovo kanal ispod Esplanade, gdje se isti izvode 10 i 12 puta.

Cijena skidanja korova uz rubnjake i čišćenje kanala iznosi 3,98 kn/m2, neto bez pdv-a.

Čišćenje plaža van koncesije barkom obuhvaća čišćenje i sakupljanje papira, plastike i dr. otpada na plažama koje su teško pristupačne s kopnene strane, a nisu pod koncesijama. U Jadranovu i Selcu. Od 01.07.-31.08. Radovi se obavljaju uz pomoć barke u vlasništvu radnika.

Cijena čišćenja nedostupnih plaža iznosi 46,20 kn/rs, neto bez pdv-a, u što je uračunato i gorivo te potrošni materijal, vreće za otpatke te zbrinjavanje prikupljenog otpada.

4. Održavanje zelenih površina

Pregled zelenih površina obuhvaćenih redovnim održavanjem detaljno je razrađen u Programu kojeg svake godine odobrava Gradonačelnik.

Održavanje zelenih površina obuhvaća; Održavanje zelenih površina prema lokacijama i vrsti radova danim u Programu, na području Crikvenice, Selca, Dramlja i Jadranova, te održavanje urbane opreme prema Programu.

Redovno održavanje zelenih površina obuhvaća sve radove koje je tijekom godine potrebno izvoditi u cilju zadržavanja dostignutog nivoa uređenosti, kao što su košnja travnjaka, zalijevanja, orezivanja, prekopavanja, prihrana površina, prozračivanje travnjaka, sanitarni i oblikovni rez drveća i grmlja, dobava sadnica i sadnja, čišćenje površina izgrabljavanjem, te utovar i odvoz sakupljenog na deponij i dr.

Redovnim održavanjem obuhvaćeno je ukupno 135.405,81 m2 raznih zelenih površina, putova i prilaza.

Dinamika obavljanja poslova na zelenim površinama razrađena je Programu.

Održavanjem urbane opreme - predviđeno je bojenje parkovnih klupa, prema stvarno izvršenoj količini, održavanje fontane s pitkom vodom, povremeno čišćenje autobusnih stanica uz magistralu u Selcu, Dramlju i Jadranovu, skidanje plakata 1 mjesečno, te drugi poslovi po nalogu Grada.

5. Održavanje prometnica

Redovno održavanje obuhvaća sve nerazvrstane ulice i putove na području Grada Crikvenice - ukupno 187 cesta. Za ovu komunalnu djelatnost sklopljen je temeljem natječaja četverogodišnji ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti sa Izgradnja d.o.o.

Redovno održavanje sadrži slijedeće radove:

- Sanacija udarnih rupa i popravci manjih površina

- Popravak potpornih i obložnih zidova

- Održavanje makadamskih cesta

- Sanacija kolničkog zastora frezanjem

- Radovi na opremi ceste

- Zimska služba (pripravnost ljudstva i tehnike za posipanje prometnica)

- Vertikalna i horizontalna signalizacija (zamjena postojećih oštećenih i dotrajalih znakova, te manje preregulacije prometa)

- Popravci betonskih kolnika i stepenica

- Popravci nogostupa

- Popravci objekata za odvodnju (podizanje ili spuštanje okana na potrebnu visinu)

Jedinične cijene iz ugovornog troškovnika su nepromjenjive, dok se lokacije na kojima se radovi odvijaju definiraju svake godine sa raspoloživim proračunskim sredstvima kroz Program koji odobrava Gradonačelnik.

6.Održavanje javne rasvjete

Utrošak el. energije za funkcioniranje javne rasvjete planiran je nešto manji od prošle godine, jer se planira zamjena dijela lampi koje bi dovele do manje potrošnje el. energije. Poslovi održavanja javne rasvjete povjereni su Sando d.o.o.. Temeljem provedenog natječaja sklopljen je četverogodišnji ugovor o obavljanju komunalnih djelatnosti.

U 2013. godini ugovor je još važeći. Jedinične cijene definirane su ugovornim troškovnikom, a održavanje se odnosi na 3017 rasvjetnih tijela, 3665 sijalica 2804 stupa javne rasvjete na području Grada Crikvenice. Do kraja godine doći će do povećanja elemenata za održavanje kroz kapitalne projekte proširenja JR kroz male komunalne akcije Mjesnih odbora.

7.Održavanje meteorološke stanice

Redovno održavanje i baždarenje hidrometeorološke opreme obavlja Državni hidrometeorološki zavod, a Grad Crikvenica snosi troškove redovnog i pojačanog održavanja. U 2013. godini planirana su sredstva za održavanje koje je nužno kako bi sustav bio u funkciji.

8.Program malih komunalnih akcija Mjesnih odbora

Mjesni odbori svake proračunske godine imaju na raspolaganju određena proračunska sredstva kojima raspolažu u provođenju malih komunalnih akcija na svom području. Program malih komunalnih akcija u 2013. god. obuhvaća održavanje javnih površina MO - prometnice, zatim održavanje javnih površina MO i održavanje kulturne baštine MO.

Obzirom da Grad Crikvenica ima sklopljen ugovor o obavljanju komunalnih djelatnosti sa GKTD Murvica d.o.o. za javne površine, a sa Izgradnjom d.o.o. za prometnice, tako će se male komunalne akcije za javne površine i kulturnu baštinu MO ugovorno povjeriti GKTD Murvica d.o.o., dok će dio malih komunalnih akcija za prometnice MO ugovorno biti povjeren Izgradnji d.o.o. U I izmjeni Proračuna za 2013. god. kod MO Crikvenica centar, sredstva sa proširenja javne rasvjete preraspodjeljuju se na održavanje javnih površina MO-prometnica.

9.Program dekoracije i iluminacije

Dekoracija grada svjetlećim elementima planira se za Božićne blagdane i Novogodišnje praznike. Planirana sred

stva omogućiti će zadržavanje postojećeg nivoa svjetlosne dekoracije za Božićne blagdane i Novogodišnje praznike.

Svjetleća dekoracija obuhvaća cca 94 svjetlećih elemenata na stupovima javne rasvjete, 33 svjetleća elementa za ukrašavanje drveća i pročelja, 10 elemenata dekoracije postavljene preko ceste.

10.Hitne intervencije komunalnog redarstva

Obuhvaćaju radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Grad, a koje zahtjevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (preregulacije prometa, postava i uklanjanje zaštitnih ograda, čišćenje po završetku manifestacija i sl.) Hitne intervencije obuhvaćaju i radove na čišćenju i zbrinjavanju nepropisno odbačenog otpada i sl.

11.Vatrogasna djelatnost

Sredstva koja su namijenjena vatrogasnoj djelatnosti od strane jedinice lokalne samouprave koriste se kako bi se u vatrogastvu zadržao postojeći standard. Početkom 2013. Godine došlo je do promjene u raspodjeli decentraliziranih sredstava, a Grad Crikvenica planira u I. izmjenama Proračuna iznos kojim će održati postojeći standard.

12.Održavanje dječjih igrališta

Održavanjem dječjih igrališta obuhvaćeni su radovi na popravcima postojećih dječjih igrališta i nabava dječjih igrala ili drugi radovi prema nalogu Grada.

Popravci na dječjim igralištima odnose se na: Dječje igralište u Selcu na šetnici Polača-Bazeni, Dječje igralište Hrusta, Dječje igralište Ladvić, Dječje igralište plažno područje Lučice podvorske, Dječje igralište Lučica podvorska ispod vrtića, Dječje igralište Crni mol, Dječje igralište Duga i Dječje igralište u Jadranovu na drugom nasipu na obali. Prema potrebi uz nalog Grada, radovi se mogu obavljati i na drugim dječjim igralištima.

13.Održavanje groblja

Za održavanje groblja u 2013. godini pa i narednim godinama Proračunom se planira iznos koji osigurava kontinuirano održavanje groblja. Poslove održavanja povjeravaju se GKTD Murvica d.o.o., koja u dogovoru sa Gradom određuje prioritete.

14.Lokalni prijevoz na području Grada Crikvenice - prijevoz putnika u javnom prometu

Temeljem provedenog natječaja za koncesiju za obavljanje poslova lokalnog prijevoza Grad Crikvenica sklopio je ugovor o koncesiji sa tvrtkom Autotrans d.o.o.. Prijevoz putnika obavlja se temeljem Općih uvjeta prijevoza kojima se utvrđuje organizacija i uvjeti obavljanja predmetne komunalne djelatnosti.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

C.PRIJELAZNE ODREDBE

Ovaj Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« br. 17/13.

Klasa: 363-01/13-01/530

Ur.broj: 2107/01-07/01-13-2

Crikvenica, 20. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Lovorko Gržac, ing., v. r.

Program održavanja objekata i uređaja   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=871&mjesto=10003&odluka=108
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr