SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

57.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 29. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom
doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/10, 29/10, 55/12 i 14/13), iza članka 11.a dodaju se novi članci 11.b., 11.c, 11.d i 11.e koji glase:

»Članak 11.b

Iznimno od odredbi članka 11. i 11.a ove Odluke, kod ozakonjenja pretežno stambene zgrade i pomoćne zgrade u funkciji osnovne zgrade koje podliježu obračunu komunalnog doprinosa, obveznik plaćanja komunalnog doprinosa koji je u trenutku podnošenja zahtjeva:

-korisnik pomoći za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi, što dokazuje važećim rješenjem Centra za socijalnu skrb,

-nezaposlena osoba, što dokazuje potvrdom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, uz uvjet da njen prihod, odnosno, sveukupni prihod članova kućanstva nije veći od 3.000,00 kn neto mjesečno, što dokazuje potvrdom porezne uprave,

-invalid sa minimalno 50 % invaliditeta, što dokazuje odgovarajućim aktom o utvrđenoj invalidnosti i

-umirovljenici stariji od 70. godine, čija su neto primanja do 3.000,00 kn mjesečno,

te umirovljenici koji imaju prijavljeno prebivalište najmanje 5 godina na području Općine Malinska-Dubašnica od dana zaprimanja zahtjeva za obračun obveze komunalnog doprinosa odobrava se 20% popusta na ukupan iznos komunalnog doprinosa.

Obveznik iz stavka 1. ovoga članka dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje komunalnog doprinosa Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska- Dubašnica, dostaviti i odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta.

Članak 11c.

Ako obveznik plaćanja komunalnog doprinosa, fizička ili pravna osobi koji ozakonjuje stambenu ili poslovnu zgradu na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12), komunalni doprinos plati jednokratno u roku od 8 dana od dana izvršnosti rješenja odobriti će se 10% popusta.

Članak 11.d

Rješenjem o komunalnom doprinosu za ozakonjenje zgrada kod jednokratnog plaćanja u cijelosti iz članka 11.c. ove odluke utvrditi će se visina punog iznosa komunalnog doprinosa bez popusta i iznos komunalnog doprinosa sa 10% popusta koji vrijedi do isteka roka odnosno do 8 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Propuštanjem plaćanja cjelokupnog iznosa komunalnog doprinosa s popustom u roku, neovisno o tome da li plaćanje nije izvršeno u dijelu ili u cijelosti te neovisno o razlozima neplaćanja, obveznik nema pravo na popust i obvezan je platiti visinu komunalnog doprinosa obračunatog bez popusta, sa zateznom kamatom koja se obračunava na dospjeli neotplaćeni dio tog iznosa bez popusta.

Članak 2.

Članak 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ostvarivanje prava na oslobađanje, odnosno popust na plaćanje komunalnog doprinosa iz članka 10., 11. 11a, 11b, 11c i 11d ostvaruje se na pisani zahtjev stranke.«

Članak 3.

Iza članka 14. dodaje se novi članak 14.a koji glasi:

»Članak 14.a

Obveznik koji koristi pravo iz stavka 11., 11a., 11.b i 11.c. ove Odluke obvezuje se da neće otuđiti objekt za koji ostvaruje popust u roku od 10 godina ili je u suprotnom dužan uplatiti razliku do punog iznosa komunalnog doprinosa za koji je ostvario popust.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-13-35

Malinska, 29. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=864&mjesto=51511&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr