SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 41. Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

47.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/ 97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/ 12) i članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici 29. listopada 2013. godine donijelo je

I. izmjenu i dopunu

PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/13) - (u daljnjem tekstu: Program) članak 2. mijenja se i glasi:

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi od:


Komunalne naknade2.500.000,00

Višak prihoda komunalne naknade
2012. godine400.831,49

Naknade za groblje50.000,00

Proračun Općine Malinska-Dubašnica

Boravišna pristojba400.000,00

Naknade šteta s osnova osiguranja40.000,00


Ukupno:3.390.831,49


Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi:

Članak 3.

Sredstva namijenjena za održavanje komunalne infrastrukture iz prethodnog članka raspoređuju se kako slijedi:


ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

-Odvoženje otpada s javnih površina 120.000,00

-Održavanje čistoće javnih površina ručnim pometanjem, prema rasporedu kako slijedi: 230.000,00

1. Poslovi obuhvaćaju redovno čišćenje javnih površina ručnim pometanjem, prema slijedećem rasporedu:

-ulica Obala do hotela Maestral, parkiralište Markat, Jaz, Radnička ulica, Ulica Lina Bolmarčića, Dubašljanska ulica od raskrsnice za Haludovo do vulkanizera, Ulica Joakima Tončića prema Ulici Obala, Ulica Mihovila Radića, autobusna stanica i parkiralište ispred poslovnog centra Polje, Ulica Kralja Tomislava od ambulante do hotela Malin, svakodnevno u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca;

-Ulica Kralja Tomislava od hotela Malin do Ulice Dub, cesta uz more od hotela Malin prema naselju Dub dva puta tjedno u razdoblju od 1. srpnja do 15. rujna, u ostalom razdoblju 2 - 3 puta mjesečno;

-Ulica Dub i javne površine u apartmanskom naselju Dub - dva puta tjedno u razdoblju od 1. srpnja do 15. rujna,

-okoliš crkve Sv. Apolinara, Dubašljanska ulica od kružnog toka do vulkanizera i ulica Sv. Apolinara, dva puta tjedno od 1. siječnja do 31. prosinca; ostalo po potrebi.

2. Svakodnevno pražnjenje košića za smeće, a po potrebi i češće;

-Održavanje javnih površina: 500.000,00

-U razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna tjedni angažman pometačice od 30 radnih sati, koja se prema
potrebi i mogućnostima raspoređuje na čišćenje slijedećih ulica:
Ulica Branka Fučića, Dubašljanska ulica, Parkiralište Markat, Ulica Obala, Ulica Lina Bolmarčića, Radnička ulica, Kvarnerska ulica, Ulica Kralja Tomislava od ambulante do ulice Dub, Ulica Joakima Tončića (prema Ulici Obala) i Ulica Slavka Pančića, županijske ceste od raskrsnice u Milčetićima do Porta i naselje Porat. U preostalom periodu pometačica se angažira prema potrebi.

-Pranje, čišćenje divljih deponija i sl.

-Održavanje slivnika oborinske odvodnje

-Održavanje čistoće Jaza

-Pranje autobusne stanice Štacija

-Održavanje čistoće Jaza

-Higijenski servis 25.000,00

-Dezinsekcija i deratizacija i nadzor nad provođenjem mjera DDT-a 76.000,00

-Održavanje zelenih površina 370.000,00

-Održavanje parkova prema programu održavanja 470.000,00

-Sadni i ostali materijal za održavanje zelenih površina 60.000,00

-Navodnjavanje zelenih površina 100.000,00

-Zaštita bilja - kemijsko tretiranje biljaka 28.000,00

-Održavanje komunalne opreme: farbanje klupa, koševa, zamjena uništenih dijelova
komunalne opreme i sl. 200.000,00

-Nabava sitnog inventara za javne površine 80.000,00

-Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja, ostali potrebni nepredviđeni zahvati na
održavanju komunalne infrastrukture koji se pojave tokom godine 30.000,00

-Zakup zemljišta 35.000,00


UKUPNO: 2.324.000,00ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA:


-Tekuće i investicijsko održavanje prometnih površina, sanacija udarnih rupa, održavanje
horizontalne signalizacije, čišćenje slivnika oborinske odvodnje 650.000,00

-Nabava sitnog inventara za ceste 80.000,00


UKUPNO: 730.000,00ODRŽAVANJE GROBLJA:


-Tekuće održavanje groblja na području Općine Malinska-Dubašnica 40.000,00


UKUPNO: 40.000,00ODRŽAVANJE OBJEKATA U JAVNOJ FUNKCIJI:

-Usluge tekućeg održavanja zgrade Markat 120.000,00

-Usluge tekućeg održavanja sportske dvorane 310.000,00


UKUPNO: 430.000,00JAVNA RASVJETA:


-Utrošak električne energije za javnu rasvjetu 700.000,00

-Održavanje javne rasvjete 300.000,00

-Novogodišnja dekorativna rasvjeta 50.000,00

-Inženjering i konzalting u elektrotehnici 60.000,00


UKUPNO: 1.110.000,00


Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-13-29

Malinska, 29. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=863&mjesto=51511&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr