SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

44.

Na temelju čl. 14.,15., 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/1995, 109/1995, 21/ 1996, 70/1997, 128/1999, 57/2000, 129/2000, 59/2001, 82/ 2004, 110/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009, 153/2009, 153/ 2009, 49/2011, 84/2011, 90/2011, 144/2012), članka 10. stavak 3., 4. i 5. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08,96/08, 116/08, 76/09 - Odluka Ustavnog suda RH i 114/11, 68/13), čl. 35. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 31/01, 60-01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13-pročišćeni tekst), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09, 41/ 09, 11/13 i 20/13 - pročišćeni tekst), na sjednici održanoj dana 26. rujna 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o prodaji robe izvan prodavaonica na području
Grada Delnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se lokacije prodaje robe na malo izvan prodavaonica ovisno o vrsti privremenog objekta, lokacije za prigodnu prodaju tijekom održavanja raznih manifestacija, kao i lokacije prodaje na sajmu.

Posebni uvjeti za postavljanje privremenih objekata regulirani su Odlukom o reklamiranju i plakatiranju na području Grada Delnica (u daljnem tekstu Grada), a postupak davanja u zakup javne površine, kao i visina

zakupnine regulirani su zasebnim odlukama i to Odlukom o davanju u zakup javnih površina u vlasništvu Grada za postavu privremenih objekata, te Odlukom Gradonačelnika o visini zakupnine za postavu privremenih objekata na javnim površinama u vlasništvu Grada.

Članak 2.

Trgovina robe na malo izvan prodavaonica moguća je na javnim površinama definiranih ovom Odlukom, a temeljem izdane suglasnosti za privremeno korištenje javne površine od strane Jedinstvenog upravnog odjela (JUO) Grada ili ugovora o zakupu javne površine za postavu privremenog objekta.

II. MJESTA NA KOJIMA SE MOŽE OBAVLJATI PRODAJA IZVAN PRODAVAONICA

1. PRODAJA NA SAJMU

Članak 3.

Ovom Odlukom određuju se lokacije prodaje na sajmu. Javno-prometnim površinama tijekom sajmenog dana upravlja komunalno trgovčko društvo »Risnjak-Delnice«d.o.o.

Prodaja poljoprivredno-prehrambene sezonske robe, tekstilnih proizvoda, kućanske i drvne galanterije za sajmenog dana može se obavljati na sljedećim lokacijama:

- Trg 138. brigade HV te Ulica Ante Starčevića do križanja s Ulicom Matice hrvatske,

- Školska ulica od križanja s Ulicom Ante Starčevića do križanja s Prolazom braće Šnajder,

- Radićeva ulica od križanja s Ulicom Ante Starčevića do križanja s Prolazom braće Šnajder,

- Supilova ulica (nogostup) i to samo ispred neparnih brojeva, od broja 23 do broja 49,

- parkiralište iza zgrade gradske uprave.

Prodaja na sajmu može se obavljati svakog četvrtka u mjesecu tijekom čitave godine u vremenu od najranije 6,00 do 14,00 sati. Ukoliko je u četvrtak državni blagdan, tada se prodaja robe obavlja srijedom.

Iznimno od prethodnog stavka ovog članka, ukoliko za to postoje opravdani razlozi, sajmeni dan može se obaviti i neki drugi dan, a sve prema Odluci nadležnog trgovačkog društva, koju nadležno trgovačko društvo donosi najkasnije 48 sati prije njezine primjene.

Odluka iz prethodnog stavka ovog članka dostavlja se nakon njezina donošenja na znanje Gradu te sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 4.

Prodaja na sajmu može se vršiti putem štandova i drugih pokretnih naprava:

- štandovi, klupe, stolice, stolovi,

- pokretne i uslužne naprave,

- vozila iz kojih se obavlja sezonska prodaja voća i povrća i sl.

2. PRODAJA IZVAN SAJMA

Članak 5.

Prodaja robe na štandovima i klupama, te pokretnim i uslužnim napravama izvan sajma može se vršiti: - u Delnicama na prostoru Trga 138. brigade HV, te Supilove ulice (nogostup) i to ispred neparnih brojeva od broja 23 do broja 49, te ispred parnih brojeva od broja 20 do broja 24, ispred Radničkog doma,

- u Crnom Lugu uz ulaz u NP Risnjak, oko crkve, te igrališta uz osnovnu školu,

- u Brodu na Kupi uz Kaštel , oko crkve, te parkiralištu iza Doma,

- u Lučicama uz dječje igralište, te oko crkve.

Članak 6.

Prigodna prodaja (sajam, izložbe, manifestacije, blagdanska prodaja) može se održati na lokacijama navedenim u čl. 5. ove Odluke, kao i i na javnoj površini uz potok, nogostupu uz kuću Rački, javno-prometnu površinu uz polivalentnu dvoranu u Parku kralja Tomislava, te pomoćno nogometno igralište u Delnicama.

Članak 7.

Pravne ili fizičke osobe mogu organizirati sajam, sezonsku prodaju proizvoda ili prigodnu prodaju za vrijeme manifestacija i na privatnom zemljištu uz prethodnu suglasnost JUO Grada.

Članak 8.

Prodaja robe iz vozila moguća je na području cijeloga Grada uz prethodnu suglasnost a u skladu s čl. 2. ove Odluke.

Članak 9.

Lokacije određene za prodaju putem kioska su sve javne i privatne površine koje imaju pristup s javne površine, a koje zadovoljavaju sve tehničke i prometne uvjete koje utvrđuje JUO Grada u skladu s posebnim pozitivnim propisima i to u Supilovoj ulici, Lujzijani, te ulazu u gradsko groblje u Delnicama.

Gradončelnik ima ovlasti odobriti i druge lokacije sukladno st. 1. ovog članka, te o istome podnjeti izviješće Gradskom vijeću.

III. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 10.

Za korištenje površine u svrhu humanitarnih i odgojno- obrazovnih prodajnih akcija i manifestacija, ne plaća se naknada za korištenje javne površine.

Članak 11.

Radno vrijeme drugog oblika trgovine na malo, osim za sajmenog dana, određuje trgovac u skladu sa zakonskim odredbama , te uzimajući u obzir potrebe kupaca.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 12.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar Grada Delnica. U provođenju nadzora nad ovom Odlukom komunalni redar ima ovlasti propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Članak 13.

Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna, kaznit će se pravna osoba, počinitelj prekršaja, koja obavlja prodaju izvan mjesta propisanih ovom Odlukom.

Za počinitelja prekršaja iz prethodnog stavka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi od 200,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba - obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o prodaji izvan prodavaonica (»Službene novine PGŽ« broj 45/08).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 330-01/13-01/02

Ur. broj: 2112-01-30-20-3-13-1

Delnice, 26. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica

Nada Glad, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=858&mjesto=51300&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr