SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

41.

Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00,129/00, 59/01, 26/03 - p.t., 82/04, 110/04 - Uredba, 178/ 04 i 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12), članka 23. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10 i 112/10), čl. 21. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj dana 26. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU
o lokalnom linijskom prijevozu putnika
u cestovnom prometu na području Grada Delnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se organizacija, način i uvjeti obavljanja lokalnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (u daljnjem tekstu: lokalni linijski prijevoz) na području Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Grad).

Lokalni linijski prijevoz putnika je komunalna djelatnost od osobitog lokalnog značenja.

Članak 2.

Lokalni linijski prijevoz je prijevoz koji je uz jednake uvjete dostupan svim korisnicima prijevoznih usluga, a obavlja se na linijama unutar područja Grada.

Članak 3.

Lokalni linijski prijevoz obavljaju prijevoznici u skladu s odgovarajućom dozvolom za obavljanje lokalnog linijskog prijevoza (u daljnjem tekstu: dozvola) na određenim linijama, uz unaprijed utvrđene cijene i druge uvjete prijevoza na temelju odluke Gradskog vijeće Grada te ugovora o koncesiji.

Članak 4.

Uspostavu linija na kojima se vrši lokalni linijski prijevoz kao i njihovu izmjenu, određivanje stajališta na takvim linijama ili njihovu promjenu, vozni red ili njegove promjene, poništenje dozvole zbog trajnog obustavljanja prijevoza od strane prijevoznika i njegovu privremenu zamjenu odobrava Gradonačelnik Grada.

Gradonačelnik također zasebnom odlukom utvrđuje trajanje prometne godinu, te učešće relativne vrijednosti svakog od kriterija ekonomski najpovoljnije ponude iz članka 22. ove Odluke.

Članak 5.

Lokalni linijski prijevoz obavlja se prvenstveno kao putnička linija.

Putnička linija je linija na kojoj se obavlja prijevoz između početnog i završnog stajališta, uz obvezno zaustavljanje na svim usputnim stajalištima utvrđenim voznim redom.

Na određenim linijama može se prijevoz putnika obavljati i kao izravna linija.

Članak 6.

Na području lokalnog linijskog prijevoza može se obavljati i lokalna linija posebnog linijskog prijevoza putnika. Lokalna linija posebnog linijskog prijevoza putnika je relacija ili skup relacija na kojima se obavlja prijevoz točno određene vrste putnika (prijevoz zaposlenika do mjesta rada i natrag do mjesta stanovanja ili prijevoz učenika do škole i natrag i sl.) na području Grada.

Članak 7.

Podnositelji zahtjeva za uvođenje nove linije ili za promjenu dozvole, prijevoznog pravca ili voznog reda, a koji mogu biti prijevoznici, mjesni odbori, stručne službe Grada, dužni su pisanom zahtjevu priložiti podatke o nazivu i broju linija, gospodarskoj opravdanosti promjena, podatke o novim trasama i relacijama, naziv početnog i krajnjeg stajališta, udaljenosti između stajališta, vrstu i broj vozila na liniji i vrijeme vožnje.

O izvršenim promjenama voznog reda, prijevoznog pravca, o privremenoj ili trajnoj obustavi prijevoza na odobrenoj liniji prijevoznik je dužan pravovremeno upoznati javnost na primjeren način.

Prometno-tehnički uvjeti za ukidanje ili promjenu linije odnosno prometnog pravca, te uspostavljanje, ukidanje ili izmjenu mikrolokacija stajališta utvrđuju se očevidom tročlanog povjerenstva koje imenuje Gradonačelnik.

Članak 8.

U slučaju poteškoća u obavljanju lokalnog linijskog prijevoza putnika koji mogu nastupiti ako prijevoznik obustavi prijevoz privremeno na rok do 6 mjeseci kao i iz drugih razloga, Gradonačelnik Grada posebnom odlukom može drugim prijevoznicima izdati privremenu suglasnost- dozvolu za obavljanje tog prijevoza u skladu s ovom Odlukom, te sukladno natječajnim uvjetima.

Članak 9.

Vozila kojima se obavlja prijevoz putnika mogu iznimno promijeniti ili skratiti liniju, odnosno promijeniti smjer kretanja uslijed okolnosti koje onemogućavaju vožnju određenom linijom (npr. prometna nezgoda, kvarovi i sl.).

Članak 10.

Stajališta u lokalnom linijskom prijevozu putnika odobrava Gradonačelnik, a prvenstveno se istima određuju lokacije koje su duže vrijeme uobičajene i uređene odobrenim voznim redovima.

Zahtjevu za uspostavljanje stajališta ili za njihovu promjenu, podnositelj je dužan priložiti još i podatke o mikrolokaciji stajališta na prometnom pravcu linije, prometno- tehničke i sigurnosne uvjete i opravdanost njegove uspostave ili premještaja.

Zahtjev za ukidanje stajališta podnositelj je dužan obrazložiti.

Članak 11.

U projektiranju, izgradnji, uređenju i korištenju stajališta lokalnog linijskog prijevoza putnika potrebito se pridržavati tehničkih normativa koji utvrđuju minimalne uvjete za sigurno odvijanje prijevoza.

Članak 12.

Vozila lokalnog linijskog prijevoza dužna su se zaustavljati na svim registriranim stajalištima svoje linije te u skladu s uvjetima i raspoloživim kapacitetom vozila preuzeti na prijevoz svakog putnika i njegov teret koji posebnim propisima nisu izuzeti iz ovog vida prijevoza.

Na takvim stajalištima pristaju vozila ovlaštenih prijevoznika, te vozila drugih prijevoznika uz odobrenje Gradonačelnik Grada.

Članak 13.

Vozila kojima se obavlja lokalni linijski prijevoz putnika mogu voziti vozači zaposleni kod prijevoznika, a da imaju potrebitu stručnu osposobljenost, zdravstvenu sposobnost i ispunjavaju druge uvjete iz posebnih propisa.

Vozila kojima se obavlja lokalni linijski prijevoz moraju ispunjavati uvjete utvrđene propisima o prijevozu u cestovnom prometu i o sigurnosti prometa na cestama, te uvjete propisane ovom odlukom.

Za vrijeme obavljanja prijevoza u vozilu se mora nalaziti dozvola.

Vozila moraju imati oznake kojima se označava mjesto i vrijeme polaska, smjer i cilj vožnje.

Prije stavljanja u promet, vozila moraju biti prozračena i očišćena.

Grijanje i hlađenje u vozilima mora biti usklađeno s vremenskim prilikama.

Članak 14.

Vozne redove, daljinar, minimalno vozno vrijeme, cjenik usluga i druge opće uvjete prijevoza utvrđuje prijevoznik koji obavlja lokalni linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu, a u skladu s dozvolom. Vozni red mora biti objavljen na službenim stranicama Grada, oglasnim pločama, te na stajalištima linija, a cjenik usluga na početnim odnosno krajnjim stajalištima i u vozilima prijevoznika.

Prijevoznik se mora pridržavati utvrđenog i objavljenog voznog reda, cjenika usluga i drugih općih uvjeta prijevoza.

Prijevoznik mora putne karte prodavati na organiziranim prodajnim mjestima te iznimno u vozilima tamo gdje nema osiguranog prodajnog mjesta.

Članak 15.

U slučaju zastoja i kraćih poremećaja u prometu putnika, prijevoznik je dužan u što kraćem roku osigurati prijevoz ili nastavak prijevoza vlastitim vozilima ili vozilima drugih prijevoznika.

U slučaju dužih poremećaja u ostvarivanju voznog reda, prijevoznik je dužan izvijestiti Gradonačelnika o stanju na liniji lokalnog prijevoza i predložiti program sanacije.

II. DOZVOLA

Članak 16.

Obavljanje prijevoza putnika na lokalnoj liniji na području Grada uređuje se dozvolom koju izdaje Gradonačelnik, temeljem odluke o dodjeli koncesije, odnosno ugovora za obavljanje lokalnog linijskog prijevoza putnika.

Dozvola se izdaje s rokom važenja od pet godina pri čemu prometnu godinu, ovisno o potrebama, zasebnom odlukom utvrđuje Gradonačelnik.

Dozvola obvezatno sadrži:

- Naziv linije,

- Naziv i sjdište prijevoznika

- Vozni red

- Prijevozni pravac

- Prometno razdoblje za svaku godinu trajanaj koncesije

- Rok važenja

- Cjenik

Upisnik izdanih dozvola za lokalni linijski prijevoz vodi JUO Grada.

III. KONCESIJA

Članak 17.

Lokalni linijski prijevoz putnika na području Grada obavlja se na temelju koncesije.

Odluku o dodjeli koncesije donosi Gradsko vijeće Grada.

Članak 18.

Odluka o dodjeli koncesije donosi se na temelju provedenog javnog natječaja.

Javni natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje lokalnog linijskog prijevoza raspisuje i provodi Gradonačelnik Grada.

Sve pripremne radnje za davanje koncesije provodi peteročlano stručno povjerenstvo imenovano od strane Gradonačelnika Grada.

Javni natječaj mora biti objavljen Narodnim novinama.

Članak 19.

Zainteresirani prijevoznici (ponuditelji) moraju kod poziva za prikupljanje ponuda ili kod javnog natječaja za dodjelu koncesije ispunjavati slijedeće uvjete:

- da su registrirani za obavljanje djelatnosti javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Republike Hrvatske;

- da posjeduju licenciju za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika;

- da su tehnički opremljeni (posjeduju potvrde stanice za tehnički pregled vozila, da posjeduju potrebit broj vozila i odgovarajuće kapacitete);

- da raspolažu opremom, kadrovima,

- da imaju financijsku sposobnost sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu;

- da imaju dobar ugled sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu;

- da imaju ponudu za vozni red, prijevozni pravac (itinerar), daljinar, cjenik i opće uvjete prijevoza za ponuđene linije;

- da su ponudili visinu godišnje naknade za dodjelu koncesije.

Članak 20.

Uz uvjete predviđene u članku 19. ove Odluke prilikom izbora najpovoljnijeg ponuđača prosuđuje se:

- poslovni ugled podnositelja ponude;

- sposobnost za ostvarivanje koncesije;

- financijska i tehnička povoljnost ponude;

- povoljnost ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

Članak 21.

Odluka o koncesiji obvezno sadrži:

- naziv djelatnosti;

- vrijeme obavljanja djelatnosti;

- autobusne linije;

- cjenik usluga;

- visinu koncesijske naknade;

- traženi iznos subvencije;

- obveze korisnika koncesije.

Članak 22.

Prilikom pregleda i ocjene ponuda, Povjerenstvo za dodjelu koncesije, dužno je zapisnički provjeriti ispunjavaju li svi ponuditelji propisane uvjete te potom predlaže donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda i to počeviši od:

- cijena usluge prijeoza za krajnjeg korisnika,

- iznos tražene subvencije za podmirenje dijela neostvarenih prihoda na liniji,

- visine naknade za koncesiju.

Kriteriji su poredani po važnosti, a učešće vrijednosti svakog od navedenih kriterija zasebnom će Odlukom definirati Gradonačelnik.

Odluku o davanju koncesije, nakon što stručno povjerenstvo pregleda i ocijeni ponude, donosi Gradsko vijeće, a ista se s preslikom zapisnika dostavlja bez odgode svim ponuditeljima.

Sadržaj odluke o dodjeli koncesije definiran je Zakonom o koncesijama.

Članak 23.

Izvršno tijelo Grada Delnica može donijeti odluku da na jednoj liniji vozi više prijevoznika, ali su oni dužni prije svog početka obavljanja djelatnosti uskladiti vozne redove i uskladiti poslovanje pisanim ugovorom.

Članak 24.

Ugovor o dodjeli koncesije za obavljanje lokalnog linijskog prijevoza putnika ne smije se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja , koje iznosi 15 dana od dana dostave odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju.

S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se ugovor najkasnije u roku od 10 dana od kada je odluka postala izvršna.

Ugovorom o koncesiji u lokalnom linijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu na području Grada posebno je potrebito utvrditi:

- djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje;

- naziv korisnika koncesije;

- područje ili liniju za koju se ugovara koncesija;

- vrijeme na koje se koncesija ustupa;

- visinu iznosa i način plaćanja naknade za ustupanje koncesije;

- cijenu i način naplate za pruženu uslugu;

- prava i obveze davatelja koncesije;

- obvezu korisnika koncesije da se pridržava uvjeta prijevoza predviđenih zakonskim propisima i ovom odlukom;

- prava i obveze koja se daju korisniku koncesije na temelju ugovora o koncesiji;

- jamstva korisnika koncesije;

- uvjete otkaza ugovora;

- ugovorne kazne i dr.

Članak 25.

Rok na koji se izdaje koncesija je pet godina. Početni minimalni iznos naknade za koncesiju iznosi 5.000,00 kuna godišnje.

Članak 26.

Ugovorom između Grada i prijevoznika utvrdit će se visina i način sufinanciranja lokalnog linijskog prijevoza te druga pitanja od utjecaja na potrebu i visinu sufinanciranja za nerentabilne linje od interesa za Grad.

U slučaju promjene uvjeta poslovanja prijevoznik može zatražiti promjenu iznosa sufinanciranja te je u tom slučaju obvezan, uz zahtjev za sufinanciranje lokalnog linijskog prijevoza, dostaviti sve podatke i analize potrebne za ocjenu opravdanosti svog zahtjeva.

Članak 27.

Koncesija prestaje:

- istekom vremena na koje je dodijeljena,

- prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe korisnika koncesije ili

- jednostranim raskidom ugovora o koncesiji,

- sporazumom stranaka.

U slučaju jednostranoga raskida ugovora o koncesiji od strane korisnika Koncesije, uz uvjet da druga strana poštuje ugovorne obveze, korisnik koncesije je dužan vršiti lokalni linijski prijevoz putnika dok se ne počne provoditi ugovor s drugim korisnikom koncesije ili dok se ne steknu uvjeti za preuzimanje linija iz koncesije od strane novog prijevoznika. U slučaju prestanka ili smrti korisnika koncesije njegov pravni slijednik nastavlja s obavljanjem prijevoza uz prethodnu suglasnost davatelja koncesije.

Članak 28.

Koncesionar ne može koncesiju prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu.

IV. PRAVA I OBVEZE PUTNIKA

Članak 29.

Prilikom ulaska u vozilo putnik je obvezan vozaču ili drugoj ovlaštenoj osobi pokazati putnu kartu ili ispravu o pravu na prijevoz, odnosno obvezan je kod vozača platiti uslugu prijevoza ili važeću putnu kartu odmah poništiti.

Prilikom ulaska u vozilo i zauzimanja mjesta za sjedenje prednost imaju invalidne osobe, trudnice, osobe s malom djecom te starije i nemoćne osobe.

Članak 30.

Putniku nije dozvoljeno:

1) koristi uslugu prijevoza bez putne karte ili s neispravnom putnom kartom,

2) unositi u vozilo predmete koji mogu povrijediti, oštetiti ili uprljati vozilo (zapaljivi ili eksplozivni materijal, oštre, lomljive, prljave ili masne predmete i sl.) kao ni sve druge predmete veće težine i dimenzija od onih koje odredi prijevoznik,

3) uznemiravanje drugih putnika i prometnog osoblja u obavljanju svoje službe,

4) bacati otpatke, prljati i oštećivati vozilo i njegove oznake,

5) pušiti i piti u vozilu,

6) zadržavati se u vozilu na način kojim se ometa naplata putne karte, ulaz odnosno izlaz iz vozila, onemogućava ili otežava smještaj putnika u vozilo,

7) onemogućavati otvaranje i zatvaranje vrata kao i nasilno otvaranje vrata,

8) ulaziti ili izlaziti iz vozila u pokretu, hvatati se ili voziti s vanjske strane vozila,

9) ulaziti u vozilo kada odgovorna osoba objavi da je vozilo popunjeno i da ne može primiti putnika na prijevoz,

10) ulaziti u vozilo neodjeven ili u odjeći koja je nečista u mjeri da može uprljati druge putnike ili vozilo.

Prometno osoblje dužno je opomenuti putnika koji postupa protivno odredbama iz stavka 1. ovog članka, a ukoliko i unatoč opomeni izvrši koju od navedenih radnji, pozvati će putnika da napusti vozilo.

Članak 31.

Vozilom lokalnog linijskog prijevoza nije dozvoljen prijevoz:

1) osobama pod očiglednim utjecajem alkohola ili opojnih sredstava,

2) osobama koje ne mogu ili ne žele platiti uslugu prijevoza.

Članak 32.

Vozilom linijskog prijevoza nije dozvoljen prijevoz životinja, izuzev kućnih ljubimaca u odgovarajućim spremnicima.

Članak 33.

Nemoćnoj osobi dozvoljen je prijevoz vozilom linijskog prijevoza samo uz pratnju.

Slijepoj osobi dozvoljeno je uvođenje u vozilo specijalno dresiranog psa vodiča.

Članak 34

S predmetima nađenim u vozilu prijevoznik je dužan postupati sukladno odredbama propisa o nađenim stvarima.

Članak 35.

Prometno osoblje je dužno za vrijeme obavljanja službe imati korektan odnos s putnicima.

V. NADZOR

Članak 36.

Nadzor nad obavljanjem ove Odluke provodi komunalni redar.

Članak 37.

U obavljanju nadzora iz članka 30. ove Odluke komunalni redar ovlašten je:

- nadzirati primjenu ove Odluke,

- izdati obvezni prekršajni nalog,

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjena prekršaja.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 38.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba - prijevoznik:

- ako se ne pridržava odredbi članka 3. Odluke,

- ako se ne pridržava odredbi članka 12. Odluke,

- ako se ne pridržava odredbi članka 13. Odluke,

- ako se ne pridržava odredbi članka 14. Odluke,

- ako se ne pridržava odredbi članka 15. Odluke,

- ako se ne pridržava odredbi članka 16. Odluke.

Članak 39.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba - putnik:

- ako za vrijeme vožnje nema ispravnu putnu kartu ili ispravu na osnovi koje ostvaruje pravo

na prijevoz (članak 29. Odluke),

-ako ne postupi u skladu s odredbama članka 30. Odluke,

- ako se ne pridržava odredbe članka 31. Odluke,

- ako postupi suprotno odredbama članka 32. Odluke.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-03/13-01/01

Ur. broj: 2112-01-30-20-3-13-1

Delnice, 26. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica

Nada Glad, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=858&mjesto=51300&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr