SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

25.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko goranske županije« broj 26/09) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 1. kolovoza 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i mjerila za plaćanje komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, područja zona, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa, način i rokovi plaćanja, uvjeti i razlozi za djelomično ili potpuno oslobađanje obveze plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

(1) Komunalni doprinos prihod je Proračuna Općine Kostrena i namijenjen je financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:

- javnih površina,

- nerazvrstanih cesta,

- javne rasvjete,

- groblja i krematorija.

(2) Sredstvima komunalnog doprinosa, osim gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovog članka, financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.

OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 3.

(1) Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik građevinske čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor, te vlasnik građevine odnosno podnositelj zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju koji je u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade ili dijela zgrade ishodio Rješenje o izvedenom stanju.

(2) U slučaju kada je građevinska čestica iz stavka 1. ovog članka u suvlasništvu, odnosno, ako je više investitora, komunalni doprinos plaćaju solidarno.

NAČIN OBRAČUNA I VISINA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

(1) Temelj za obračun komunalnog doprinosa je obujam, odnosno m3 (prostorni metar) građevine koja se gradi na građevinskoj čestici, te za građevinu ili dio građevine za koju je izdano rješenje o izvedenom stanju na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 86/12).

(2) Kada se uklanja građevina radi izgradnje nove, ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje,

komunalni doprinos obračunava se na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Članak 5.

(1) Obujam građevine, kao temelj za obračun komunalnog doprinosa utvrđuje se na temelju pozitivnog podzakonskog propisa kojeg donosi ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.

Članak 6.

(1) Iznimno od odredbe članka 4. ove Odluke, za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine, komunalni doprinos obračunava se po m2 (kvadratnom metru) tlocrtne površine ove građevine.

(2) Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun po m2 tlocrtne površine iz stavka 1. ovog članka jednaka je jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevine u istoj zoni.

Članak 7.

(1) Visina komunalnog doprinosa predstavlja umnožak obujma građevine (odnosno površine u slučajevima iz članka 6. Odluke) i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m3 građevine.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1, kad se radi o poslovnim prostorima čija visina etaže prelazi 5 metara, za obračun obujma građevine, a radi izračuna komunalnog doprinosa, uzima se u obzir visina od 5 metara po etaži.

(3) Za gradnju odnosno rekonstrukciju građevina utvrđuju se slijedeće jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine:

pri čemu

- I. zona obuhvaća sva građevinska područja naselja i područja sportsko rekreacijske namjene sukladno Prostornom planu uređenja Općine Kostrena, te područja izvan građevinskih područja kada se radi o izgradnji infrastrukturnih objekata,

- II. zona obuhvaća građevinska područja poslovne i industrijske, gospodarsko - proizvodne namjene (Brodogradilište Viktor Lenac, Termoelektrana Rijeka, INA Rafinerija nafte Urinj, područja poslovne namjene prema Prostornom planu uređenja Općine Kostrena K-1 - Urinj 1, K- 2 - Urinj 2, K-3 - Šoići, K-4 - Ivani)

(4) Zone iz stavka 3. ovog članka prikazane su u grafičkom prikazu koji je sastavni dio ove odluke, a koji se ne objavljuje.

PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 8.

(1) Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo, održivi razvoj i prostorno planiranje Općine Kostrena i to po službenoj dužnosti kada mu dokumentaciju dostavi nadležno tijelo državne uprave koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi, ili pak po zahtjevu stranke.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovog članka sadrži:

- iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,

- način i rokove plaćanja,

- prikaz načina obračuna,

- popis i rok izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

- obvezu povrata sredstava ako Općina Kostrena ne ispuni svoju obvezu gradnje komunalne infrastrukture iz alineje 4. stavka 2. ovog članka.

Članak 9.

(1) Protiv rješenja o komunalnom doprinosu može se izjaviti žalba upravnom tijelu Primorsko goranske županije, nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva. Žalba se podnosi putem Upravnog odjela Općine Kostrena u roku od 15 dana od primitka rješenja.

Članak 10.

(2) U slučaju neplaćanja komunalnog doprinosa, izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava se u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

Članak 11.

(1) Komunalni doprinos plaća se u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

(2) Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno plaćanje javnih prihoda.

Članak 12.

(1) Za vrijednost komunalnog doprinosa do 500.000,00 kuna po jednom rješenju ili građevini, može se na pisani zahtjev investitora odobriti obročna otplata komunalnog doprinosa u najviše dvanaest mjesečnih obroka.

(2) Za vrijednosti komunalnog doprinosa iznad 500.000,00 kuna po jednom rješenju ili građevini, može se na zahtjev investitora odobriti obročna otplata komunalnog doprinosa u najviše trideset šest mjesečnih obroka.

 (3) Kod obročne otplate komunalnog doprinosa, prvi obrok, koji ne može biti manji od 30% ukupne vrijednosti komunalnog doprinosa, dospijeva u roku od 15 dana od dana izvršnosti Rješenja o komunalnom doprinosu. Na preostale obroke plaća se kamata u visini od 6% godišnje, a kamata teče od dana dospijeća 1. obroka do dana plaćanja pojedinog obroka.

(4) Kod obročne otplate komunalnog doprinosa, zbog osiguranja plaćanja obveznik je dužan dostaviti ispunjenu običnu zadužnicu, solemniziranu po javnom bilježniku, na ukupan iznos komunalnog doprinosa koji je umanjen za vrijednost uplaćenog prvog obroka. Predmetna vrijednost komunalnog doprinosa uvećati će se u zadužnici na ugovorenu kamatu od 6%, te zateznu kamatu po stopi koja se plaća za nepravovremena plaćanja javnih prihoda.

(5) Zahtjev za obročnom otplatom plaćanja komunalnog doprinosa, u postupcima izdavanja akata za gradnju ili rekonstrukciju građevna, može podnijeti, obveznik komunalnog doprinosa koji je podmirio sve ostale dospjele obaveze prema Općini Kostrena.

NAČIN OBRAČUNA I VISINA KOMUNALNOG DOPRINOSA U POSTUPCIMA OZAKONJENJA POSTOJEĆIH ZGRADA

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 13.

(1) U postupcima ozakonjenja postojećih nelegalno izgrađenih ili rekonstruiranih zgrada, na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 86/12) utvrđuju se slijedeće jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine:

pri čemu su navedene zone određene stavkom 3. alineja 1. i 2. i stavkom 4. članka 7. ove Odluke.

PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA U POSTUPCIMA OZAKONJENJA POSTOJEĆIH ZGRADA

Članak 14.

(1) Rješenje o komunalnom doprinosu u postupcima ozakonjenja nelegalno izgrađenih zgrada, donosi Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo, održivi razvoj i prostorno planiranje Općine Kostrena i to po službenoj dužnosti kada mu dokumentaciju dostavi nadležno tijelo koje donosi Rješenje o izvedenom stanju, ili pak po zahtjevu stranke.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovog članka sadrži:

- iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,

- način i rokove plaćanja,

- prikaz načina obračuna,

- popis i rok izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

- obvezu povrata sredstava ako Općina Kostrena ne ispuni svoju obvezu gradnje komunalne infrastrukture iz alineje 4. stavka 2. ovog članka.

Članak 15.

(1) Protiv rješenja o komunalnom doprinosu može se izjaviti žalba upravnom tijelu Primorsko goranske županije, nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva. Žalba se podnosi putem Upravnog odjela Općine Kostrena u roku od 15 dana od primitka rješenja.

Članak 16.

(1) Kod plaćanja komunalnog doprinosa izdanog na temelju Rješenja o izvedenom stanju, u jednom obroku, u roku od 30 dana od dana izvršnosti Rješenja o komunalnom doprinosu, na vrijednosti veće od 1.500,00 kuna odobrava se popust od 20%.

(2) Za plaćanje komunalnog doprinosa može se na pisani zahtjev podnositelja zahtjeva odobriti obročna otplata komunalnog doprinosa u najviše dvanaest mjesečnih obroka, uz mogućnost počeka plaćanja od jedne godine.

(3) Kod obročne otplate komunalnog doprinosa prvi obrok dospijeva u roku od 15 dana od dana izvršnosti Rješenja o komunalnom doprinosu, odnosno u roku od godine dana od dana izvršnosti Rješenja, u slučaju odobrenja počeka na plaćanje. Na preostale obroke plaća se kamata u visini od 6% godišnje, a kamata teče od dana dospijeća 1. obroka do dana plaćanja pojedinog obroka.

(4) Kod obročne otplate komunalnog doprinosa, zbog osiguranja plaćanja obveznik je dužan dostaviti ispunjenu običnu zadužnicu solemniziranu po javnom bilježniku na ukupan iznos komunalnog doprinosa, uvećanu za ugovorenu kamatu od 6%, te zateznu kamatu po stopi koja se plaća za nepravovremena plaćanja javnih prihoda.

(5) Svaki slijedeći obrok dospijeva na naplatu 15. u mjesecu za tekući mjesec.

(6) Zahtjev za obročnom otplatom plaćanja komunalnog doprinosa može podnijeti obveznik komunalnog doprinosa koji je podmirio sve ostale dospjele obaveze prema Općini Kostrena.

Članak 17.

(1) Za pomoćne građevine (pomoćne zgrade u funkciji osnove zgrade koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m2), koje se ozakonjuju prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/ 12), ne naplaćuje se komunalni doprinos.

IZDAVANJE POTVRDE O PLAĆENOM KOMUNALNOM DOPRINOSU

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 18.

(1) Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo, održivi razvoj i prostorno planiranje Općine Kostrena izdaje obvezniku, po uplati cjelokupne vrijednosti komunalnog doprinosa, ili prvog obroka u slučaju obročnog plaćanja, potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu ili potvrdu o uplaćenom provom obroku vrijednosti komunalnog doprinosa.

Članak 19.

(1) U slučaju da obveznik ne započne građenje građevine i odustane od gradnje, nakon isteka roka važenja akta na temelju kojeg se odobrava gradnja građevine, ima pravo na povrat iznosa komunalnog doprinosa.

(2) Obvezniku će se izvršiti povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa ako je pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela odbijen ili odbačen zahtjev za izdavanjem akta na temelju kojeg je moguće graditi.

(3) Obvezniku će se izvršiti povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa ako je obveznik odustao od zahtjeva za izdavanje akta na temelju kojeg može graditi o čemu je donesen pravomoćni akt o obustavi postupka.

(4) Uz pisani zahtjev za povratom iznosa komunalnog doprinosa, obveznik je dužan dostaviti i akt nadležnog tijela kojim dokazuje da ispunjava uvjete za povrat uplaćenih sredstava.

(5) Na iznos povrata komunalnog doprinosa ne obračunava se kamata.

(6) Ukoliko je obveznik započeo s građenjem građevine, nema pravo na povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa.

(7) O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo, održivi razvoj i prostorno planiranje odlučuje rješenjem.

Članak 20.

(1) Pravo na povrat dijela komunalnog doprinosa ima i obveznik koji na temelju izmjene akta kojim se odobrava gradnja izgradi manju građevinu od one aktom predviđene za koju je uplaćen komunalni doprinos. Povrat dijela vrijednosti komunalnog doprinosa izvršiti će se za razmjeran dio obujma za koliko je građevina izgrađena temeljem izmjene akta za gradnju manja od ranije predviđene građevine.

(2) Pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa ostvaruje se razmjerno u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvarenog priljeva sredstava.

Članak 21.

(1) Obveznik komunalnog doprinosa može, uz Odluku Općinskog Načelnika, sam snositi troškove projektiranja i gradnje nerazvrstane ceste, pa mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa, pod uvjetima utvrđenim pisanim ugovorom s Općinom Kostrena.

Članak 22.

(1) Na otvoreni uređeni prostor koji se nalazi u sklopu poslovnog prostora, i obuhvaćen je kao takav aktom na temelju kojeg se može graditi poslovni objekt, ne obračunava se komunalni doprinos ako taj prostor nije neposredno u funkciji poslovnog prostora, odnosno poslovne djelatnosti.

OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 23.

(1) Obveze plaćanja komunalnog doprinosa oslobođeni su:

- Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija i Općina Kostrena kao investitori,

- ustanove ili trgovačka društva, čiji je osnivač ili većinski vlasnik Općina Kostrena, a u slučaju izgradnje građevine koja služi obavljanju njihove djelatnosti,

- komunalna i druga društva čiji je osnivač ili suvlasnik Općina Kostrena ili Republika Hrvatska, ako grade objekt komunalne infrastrukture od javnog interesa.

Članak 24.

(1) Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, pripadnici borbenog sektora koji su u postrojbama OS RH ili MUP RH proveli najmanje 1 godinu, imaju jednokratni popust na plaćanje komunalnog doprinosa u visini od 50% za obujam do 300 m3.

(2) Popust na plaćanje u visini od 50% od redovne cijene odnosi se na postupke gradnje ili rekonstrukcije stambene zgrade i u postupcima ozakonjenja nelegalno izgrađenih zgrada prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 86/12).

(3) Ovaj popust se odobrava samo u slučaju gradnje ili ozakonjenja stambene zgrade kojom Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata i pripadnik borbenog sektora OS RH ili MUP RH rješava vlastito stambeno zbrinjavanje.

Članak 25.

(1) HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u skladu s člancima 3., 5., i 36. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/ 07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12 i 18/13) prilikom gradnje kuće za vlastito stambeno zbrinjavanje imaju jednokratno pravo na oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa.

(2) Jednokratno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa imaju osobe iz stavka 1. ovog članka i u postupcima ozakonjenja nelegalno izgrađenih zgrada prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 86/12), prilikom ozakonjenja zgrade za vlastito stambeno zbrinjavanje.

Članak 26.

(1) U slučaju djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa, nenaplaćeni a planirani iznos sredstava osigurat će se u Proračunu Općine Kostrena iz ostalih proračunskih prihoda.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

(1) Postupci utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa započeti po odredbama članka 24. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/

95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), odnosno Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 53/12), dovršit će se po odredbama tog Zakona i Odluke.

Članak 28.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/12).

Članak 29.

(1) Ova Odluka objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/13-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-13-16

Kostrena, 1. kolovoza 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Gordana Vukoša, v. r.

 

Odluka o komunalnom doprinosu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=849&mjesto=51221&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr