SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

29.

Na temelju članka 100. stavak 6. i članka 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/13) po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja KLASA: 350-02/13-11/9, UR. BROJ: 531-05-1-1-13-04 od 11. 4. 2013. godine Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 35. sjednici održanoj dana 15. travnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Ciljanih Izmjena i dopuna Odluke
o donošenju Prostornog plana uređenja
Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

Donose se Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski.

Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski izradila je URBANISTICA d.o.o., Zagreb, Đorđićeva 5.

Članak 2.

Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja sadrže:

I. TEKSTUALNI DIO - ODREDBE ZA PROVOĐENJE,

II. GRAFIČKI DIO

-Kartografski prikaz 1.1. - Korištenje i namjena površina-površine za razvoj i uređenje, mj. 1:25000,

-Kartografski prikaz 1.2. - korištenje i namjena površina-promet, pošta i telekomunikacije, mj. 1:25000,

-Kartografski prikaz 2. - Infrastrukturni sustavi i veze, mj. 1:25000,

-Kartografski prikaz 3.1. - Uvjeti korištenja i zaštite prostora-područja posebnih ograničenja u korištenju, mj. 1:25000,

-Kartografski prikaz 3.3. - Uvjeti korištenja i zaštite prostora-područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, mj. 1:25000,

-Kartografski prikaz 4.1. - Građevinska područja - Novi Vinodolski NA11-2, Donji Zagon NA16, Povile NA6, mj. 1:5000,

-Kartografski prikaz 4.4. i 4.7. - Građevinska područja- Klenovica NA111-2, Drinak NA71-3, Podmelnik NA151-2, Luka Krmpotska NA141-3, Ledenice NA137-8, Ruševo Krmpotsko NA177, Zabukovac NA206, Crno NA58-9, Krmpotske Vodice NA12, mj. 1:5000.

III. OBVEZNI PRILOZI

III. 1 - OBRAZLOŽENJE

III. 2 - OSTALI OBVEZNI PRILOZI

-Izvod iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja,

-Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi Izmjena i dopuna Plana,

-Zahtjevi i mišljenja iz članka 79. i članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (n.n. 76/07, 39/08, 55/11 i 50/12),

-Izvješća o javnoj raspravi,

-Evidencija postupka izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana,

-Sažetak za javnost,

-Dokazi o poslovnoj sposobnosti.

Članak 3.

U Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/06, 23/10, 36/10 i 1/13 - pročišćeni tekst) u članku 7. stavak 1. točka A brišu se riječi »i Žrnovnica (K10)«.

Članak 4.

U članku 37. stavak 4. brišu se riječi »ali ne manje od 1 metra«.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»Rekonstrukcija postojećih ostataka građevina i ruševina izvan obuhvata navedenih u stavku 1. ovog članka moguća je u tlocrtnim gabaritima nekadašnje ruševine s tim da je najveća dopuštena visina tri etaže (Po+P+1).«

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Iza stavka 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

»Iznimno od stavka 3. ovog članka unutar obuhvata dijela g.p. NA11 naselja Novi Vinodolski (označeno kao zona 1.1 na kartografskom prikazu br. 4.1 »Građevinska područja« u mj. 1:5000) kod rekonstrukcije građevina stambene namjene, koje na dan stupanja na snagu ovog Plana, uz stambeni, imaju i poslovni prostor, koeficijent izgrađenosti može iznositi najviše 0,5.«

Dosadašnji stavak 8. i 9. postaju stavak 10. i 11.

Članak 5.

U članku 45. briše se stavak 5.

Članak 6.

U članku 52. stavak 2. riječi »čl. 106. Zakona o vodama« zamjenjuju se riječima »važećem zakonu o vodama«.

U stavku 3. broj »9« zamjenjuje se brojem »10«.

Članak 7.

U članku 53. stavak 1. oznaka »I.« mijenja se u »II.«

U stavku 2. oznaka »II.« mijenja se u »III.«.

U stavku 3. rečenica »nakon obrade otpadne vode ispustiti u najbliži recipijent ili putem upojnih bunara u podzemlje u slučaju vlastitog sustava« zamjenjuje se rečenicom »Nakon pročišćavanja na separatoru masti otpadne vode iz kuhinja potrebno je upustiti u planirani sustav odvodnje sanitarno-tehničkih otpadnih voda.«

Članak 8.

U članku 57. stavak 1. kod oznake Punionica Porto Teplo oznaka »K10« mijenja se u oznaku »K9«, a riječi »Punionica Žrnovnica-K9 neizgrađena« brišu se.

Iz stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Unutar Poslovne zone Kargač, osim djelatnosti navedenih u stavku 1. dopušta se i smještaj betonare, asfaltne baze, reciklaža građevinskog materijala, organizacija deponija za mineralne sirovine iz viška iskopa, kao i realizacija odgovarajućih prostorija za smještaj radnika. Do izgradnje odgovarajućih sustava komunalne infrastrukturne mreže, moguće je realizirati vlastiti sustav elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.

Unutar III. zone sanitarne zaštite moguće je planirati sadržaje koji su planirani prema važećoj Odluci o zonama sanitarne zaštite ili sukladno čl. 36. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11), prema kojem se mogu dopustiti određeni zahvati u prostoru odnosno određene djelatnosti u zonama sanitarne zaštite podzemnih vodonosnika:

-ako se provode detaljni vodoistražni radovi kojima se ispituje utjecaj užeg prostora zone sanitarne zaštite u kojem se namjerava izvesti zahvat u prostoru odnosno obavljati određena djelatnost (mikrozona) na vodonosnik,

-ako se na temelju detaljnih vodoistražnih radova izradi poseban elaborat koji ima za svrhu dokazati okolnosti iz ovog članka (dalje u tekstu: elaborat mikrozoniranja),

-ako se elaboratom mikrozoniranja predvide odgovarajuće mjere zaštite vodonosnika u mikrozoni«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 9.

U članku 58. stavak 1. u zagradi se briše oznaka »K10«.

U stavku 3. u zagradi se oznaka »K10« mijenja u oznaku »K9« i brišu se riječi »i Žrnovnica (K9)«.

Članak 10.

U članku 60. stavak 12. broj »20« mijenja se u broj »5«.

Članak 11.

U članku 77. stavak 1. u zagradi iza riječi »solarne energije« dodaju se riječi »mini hidroelektrana«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Lokacija za smještaj mini hidroelektrane »Žrnovnica« označena je simbolom IS7 i prikazana je na kartografskim prikazima: 1.1. »Korištenje i namjena prostora, 2. »Infrastrukturni sustavi i mreže« i 3.3. »Uvjeti korištenja i zaštite prostora-područja posebnih mjera uređenja i zaštite«. Izgradnja postrojenja mini hidroelektrane izvodi se prema posebnim propisima u skladu s tehnološkim procesom te ostalim uvjetima iz ovog Plana. Mini hidroelektranu potrebno je smjestiti izvan zone I. A zone sanitarne zaštite prema Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na crikveničko-vinodolskom području (S.N.03/99), na način da se koriste samo preljevne vode nizvodno od vodozahvata. Pri odabiru lokacije mini hidroelektrane treba uzeti u obzir prisutnost ugroženih i rijetkih staništa tipova, zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore ili faune, elemente krajobraza i ciljeve očuvanja ekološke mreže odnosno ne planirati iste na području na kojem bi izgradnja brane i stvaranje akumulacijskog jezera imalo za posljedicu gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova i gubitak strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta i planirati ih na način da se ne mijenja razina vodnog lica vodotoka. Ukoliko se radi o zahvatima u području ekološke mreže koji mogu imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže tada sukladno članku 36. Zakona o zaštiti prirode zahvati podliježu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 12.

Iza članka 126. dodaje se novi članak 126.a koji glasi:

»Članak 126.a

Osim garaža iz članka 126. ovih Odredbi koje služe zadovoljenju normativa u broju parkirališnih mjesta, moguća je i gradnja ostalih garaža na zasebnim građevnim česticama prema slijedećim uvjetima:

-namjena građevine je isključivo smještaj vozila, bez mogućnosti promjene namjene,

-najmanja dozvoljena površina građevne čestice nije određena,

-najveća dopuštena površina građevne čestice iznosi 295 m2,

-najveći dopušteni broj etaža je jedna etaža (prizemlje), a najveća dopuštena visina iznosi 4,0 m,

-najveća dopuštena tlocrtna površina garaže koja sadrži jedno garažno mjesto iznosi 25 m2,

-na jednoj građevnoj čestici moguća je gradnja do tri garaže (tj.građevine koja sadrži tri garažna mjesta, s tim da svako garažno mjesto mora biti odijeljeno zidom i imati svoja garažna vrata),

-ako garaže imaju otvore od granice susjedne građevne čestice moraju biti udaljene najmanje 4 metra,

-mogu se graditi na udaljenosti i manjoj od 4 m ali bez otvora (i na granici građevne čestice). Otvorima se ne smatraju fiksni otvori s neprozirnim staklom najveće veličine 60 x 60 cm i dijelovi zida od staklene opeke. Kada se grade na granici građevne čestice moraju biti od vatrootpornog materijala uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj građevnoj čestici. Ako se grade kao poluotvorene građevine, moraju od susjedne građevine biti odijeljene protupožarnim zidom,

-ulazno pročelje garaže obavezno mora imati (jedno ili više) garažna vrata, dok se na ostalim pročeljima dopušta izvođenje otvora-prozora,

-krov garaže može biti ravan ili kos, a kao pokrov dozvoljeni su (u skladu s zahtjevima arhitektonskog oblikovanja i klimatskom zonom) materijali upotrebljavani u arhitekturi naselja, u skladu s kojim će se definirati i nagib krova.«

Članak 13.

U članku 137. stavak 7. brojke »1-100« zamjenjuju se brojkama »100-1000«.

Članak 14.

U članku 186. stavak 1. u zagradi se oznaka »K10« mijenja u oznaku »K9« i brišu se riječi »Urbanistički plan uređenja Žrnovnica (UPU 142, K9)«.

Članak 15.

Mijenjaju se kartografski prikazi:

-1.1. - Korištenje i namjena površina-površine za razvoj i uređenje, mj. 1:25000,

-1.2. - Korištenje i namjena površina-promet, pošta i telekomunikacije, mj. 1:25000,

-2. - Infrastrukturni sustavi i mreže, mj. 1:25000,

-3.1. - Uvjeti korištenja i zaštite prostora-područja posebnih uvjeta korištenja, mj. 1:25000,

-3.2. - Uvjeti korištenja i zaštite prostora-područja posebnih ograničenja u korištenju, mj. 1:25000,

-3.3. - Uvjeti korištenja i zaštite prostora-područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, mj.1:25000,

-4.1. - Građevinska područja - Novi Vinodolski NA11-2, Donji Zagon NA16, Povile NA6, mj. 1:5000,

-4.4. i 4.7. - Građevinska područja - Klenovica
NA111-2, Drinak NA71-3, Podmelnik NA151-2,
Luka Krmpotska NA141-3, Ledenice NA137-8,
Ruševo Krmpotsko NA177, Zabukovac NA206,
Crno NA58-9, Krmpotske Vodice NA12, mj. 1:5000.

Članak 16.

Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski izrađene su u pet (5) izvornika ovjerenih pečatom Grada Novi Vinodolski i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski. Jedan primjerak izvornika čuva se u Upravnom odjelu za urbanizam i razvoj, jedna u Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, jedan u Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, jedan u Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva i jedan u Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

Članak 17.

Uvid u Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski može se izvršiti u Gradu Novi Vinodolski, Upravni odjel za urbanizam i razvoj, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski.

Članak 18.

Tekstualni dio (Obrazloženje) i grafički dijelovi sastavni su dio ovog Plana, ali nisu predmet objave.

Članak 19.

Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-02/12-01/8

Ur. broj:2107/02-01-13-3

Novi Vinodolski, 15. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=840&mjesto=51250&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr