SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
OPĆINA BROD MORAVICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

1.

Na temelju članka 8 i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11 i 144/12) te članka 68. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj 19. ožujka 2013. godine donosi

IZMJENE I DOPUNAMA STATUTA
OPĆINE BROD MORAVICE

Članak 1.

U Statutu Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 30/09 i 35/09 ) u članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.«

Članak 2

U članku 19. stavku 1. riječi »radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja i granica Općine Brod Moravice« brišu se

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina vijećnika, načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Brod Moravice i 20% ukupnog broja birača Općine Brod Moravice«

Članak 3.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Osim slučajeva iz članka 19. ovog Statuta referendum se raspisuje i za opoziv načelnika i njegovog zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Općine Brod Moravice.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Brod Moravice dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Općinsko vijeće Općine Brod Moravice raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanje odluke središnjeg tijela državne uprave.

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika.«

Članak 4.

Članka 21. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlog propisanog broja članova predstavničkog tijela, načelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Općinskog vijeća Općine Brod Moravice u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.«

Članak 5.

U članku 32. stavku 1. podstavak 7. mijenja se i glasi:

»- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine Brod Moravice u visini pojedinačne vrijednosti više od 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje odnosno nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračuni i provedeno u skladu sa zakonom,«

Članak 6.

U članku 33. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.«

U članku 33. stavak 3. riječ »troškova« briše se.

Članak 7.

U članku 34. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u županiji s izvatkom iz zapisnika u roku od 15 dana od dana donošenja, te bez odgode načelniku.«

Članak 8.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće Općine Brod Moravice ima 9 vijećnika.«

Članak 9.

U članku 36. stavku 1. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi koje glase:

»a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća Općine Brod Moravice i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.«

U stavku 3. riječ »troškova« briše se.

Članak 10.

U članku 37. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»ako mu prestane prebivalište s područja Općine Brod Moravice«

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.«

Članak 11.

U članku 38. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća Općine Brod Moravice, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. iza kojeg se dodaju stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća Općine Brod Moravice, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća Općine Brod Moravice.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 7.

Članak 12.

U članku 39. stavku 1. dodaje se podstavak 9. koji glasi:

- »uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća Općine Brod Moravice.«

Članak 13.

U članku 44. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»- obavještava Općinsko vijeće Općine Brod Moravice o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost«

Podstavak 5. briše se.

Članak 14.

U članku 46. stavku 2. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi:

»a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog načelnika.«

U stavku 3. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine Brod Moravice pojedinačne vrijednost do najviše 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.«

Iza podstavka 10. dodaje se podstavak 11. koji glasi:

»-imenuje i razrješava predstavnike Općine Brod Moravice u tijelima javnih ustanova i trgovačkih društava u kojima Općina Brod Moravice ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina Brod Moravice osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.«

Dosadašnji podstavci 11. do 26. postaju podstavci 12. do 27.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Načelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 11. Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje se u Službenim novinama.«

Članak 15.

U članku 49. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Načelnik ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća Općine Brod Moravice u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.«

Članak 16.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»Načelniku i zamjeniku načelnika mandat prestaje po sili zakona:

- danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

- danom prestanka prebivališta na području Općine Brod Moravice,

- danom prestanka hrvatskog državljanstva,

- smrću.

U slučaju prestanka mandata načelnika prije isteka 2 godine mandata pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika.

U slučaju prestanka mandata načelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a koji je bio prvi naveden iza imena i prezimena kandidata načelnika.«

Članak 17.

Članak 53. Stavak 1. mijenja se i glasi:

»Načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u postupku propisanom člankom 20. ovog Statuta.«

U članku 53. stavak 2. briše se.

Članak 18.

Članak 74. mijenja se i glasi:

»Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.«

Članak 19.

U članku 76. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Opći akti stupaju na snagu osmog dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim

aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.«

Članak 20.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Općine Brod Moravice.

Članak 21.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom novinama, osim članka 5.,8., 11. i 14. koje stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju privih slijedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Članak 10. stavak 3. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 012-03/13-01/01

Ur.broj: 2112-06-13-01-01

Brod Moravice, 19. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić,v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=837&mjesto=51312&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr