SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

10.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/ 11 i 144/12) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici održanoj 2. travnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke komunalnom doprinosu

Članak 1.

U odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/10, 29/10 i 55/12) iza članka 11. dodaje se novi članak 11.a koji glasi:

»Članak 11.a

Investitor iz članka 11. stavak 1., koji je ujedno i hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, ima pravo na dodatni popust na iznos komunalnog doprinosa umanjenog prema odredbama iz članka 11. stavak 1. prema kriteriju dana provedenih na ratištu kako slijedi:

- do 30 dana provedenih na ratištu 5%

- od 31 do 100 dana provedenih na ratištu 10% i

- za 101 i više dana provedenih na ratištu 20%.«

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-13-7

Malinska, 2. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=835&mjesto=51511&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr