SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

5.

Na temelju članaka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 101. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 34/09-ispr.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
STATUTA GRADA CRIKVENICE

Članak 1.

U Statutu Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09- ispr.), članak 16. mijenja se na način da se iza riječi: »(u daljnjem tekstu:referendum) dodaje riječ »mjesnog« (u daljnjem tekstu: zbor građana«).

Članak 2.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja od lokalnog značaja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Referendum na temelju odredbi zakona i ovoga Statuta raspisuje Gradsko vijeće.

Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, Gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Crikvenice i većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Crikvenice.

Gradsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.«

Članak 3.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnika i njegove zamjenike koji su izabrani zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika i njegove zamjenike koji su izabrani zajedno s njim može predložiti 20% ukupnog broja birača upisanih u u popis birača Grada Crikvenice.

Predstavničko tijelo raspisat će referendum za opoziv gradonačelnika i njegove zamjenike koji su izabrani zajedno u skladu sa Zakonom, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.

Referendum za opoziv gradonačelnika i njegove zamjenike koji su izabrani zajedno s njim ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.«

Članak 4.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio gradonačelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području grada, Gradsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Gradu, Gradsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Gradu i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti predstavničkom tijelu. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, predstavničko tijelo raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.«

Članak 5.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Na referendumu imaju pravo glasovati građani koji imaju prebivalište na području Grada Crikvenice i upisani su u popis birača Grada Crikvenice.«

Članak 6.

Članak 22. mijenja se na način da se iza riječi: »Gradsko vijeće« dodaju riječi: »osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna«.

U članku 22. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Odluka o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Crikvenice.

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Članak 7.

U članku 24., stavak 1.mijenja se i glasi:

»Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili ovim Statutom.«

Članak 8.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Gradsko vijeće:

-donosi Statut Grada Crikvenice,

-donosi Poslovnik Gradskog vijeća,

-donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Crikvenice,

-donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluku o privremenom financiranju,

-nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Crikvenice,

-donosi smjernice razvoja Grada Crikvenice,

-utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Grad Crikvenice,

-donosi dokumente prostornog uređenja Grada Crikvenice,

-bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,

-osniva radna tijela Gradskog vijeća te bira i razrješuje predsjednike, potpredsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,

-bira, imenuje, i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,

-raspisuje referendum o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika sukladno zakonu i ovome Statutu,

-uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Crikvenice,

-osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Crikvenicu te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,

-odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu s posebnim zakonima,

-odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela Grada Crikvenice u trgovačkim društvima kojih je Grad Crikvenica osnivač,

-odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Grada Crikvenice, čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos 0,5 % prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, odnosno 1.000.000,00 (slovima: jedan milijun) kuna,

-odlučuje o dugoročnom zaduženju Grada,

-odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Crikvenice i ustanovama čiji je osnivač Grad Crikvenice iznad iznosa od 10.000.000 (deset milijuna) kuna,

-odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,

-dodjeljuje javna priznanja Grada Crikvenice,

-odlučuje o osnivanju, odnosno pristupanju Grada Crikvenice udruzi gradova te uspostavljanju suradnje s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država,

-raspisuje referendum za područje Grada Crikvenice,

-donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga Grada Crikvenice u skladu sa zakonom,

-obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom stavljeni u nadležnost.

Članak 9.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira većinom glasova svih članova Gradskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.

Potpredsjednici Gradskog vijeća u pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Predsjednik i dva potpredsjednika dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

Članak 10.

U članku 34., stavak 1. briše se točka i stavlja zarez te dodaje rečenica koja glasi:

»a počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.«.

U članku 34. stavak 3. briše se riječ: »troškova«.

Članak 11.

U članku 35. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,«.

Podstavak 4. mijenja se i glasi:

»ako mu prestane prebivalište na području Grada Crikvenice, danom prestanka prebivališta.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Članu vijeća kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.«

Članak 12.

U članku 37. stavku 1. podstavku 8., umjesto točke stavlja se zarez.

Iza podstavka 8. dodaje se novi podstavak 9. koji glasi:

»- izvršiti uvid u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.«

U članku 37. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Član Gradskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.«

Članak 13.

Iza članka 41. dodaje se novi članak 41a. koji glasi:

»Članak 41a.

Iznimno od odredbe članka 41. stavka 1. ovoga Statuta, nositelj izvršne vlasti u Gradu Crikvenici je i zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika ako je mandat Gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata.

Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika je onaj zamjenik koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s Gradonačelnikom i koji je na kandidaturi za izbor Gradonačelnika bio prvi naveden iza kandidata za Gradonačelnika.

Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika ima sva prava i dužnosti Gradonačelnika.«

Članak 14.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»U obavljanju izvršne vlasti Gradonačelnik:

-priprema prijedloge općih akata,

-izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

-utvrđuje prijedlog proračuna Grada i godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,

-upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća, kao i prihodima i rashodima u skladu sa zakonom i statutom

-odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Crikvenice čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

-upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,

-donosi odluku o kratkoročnom zaduživanju Grada,

-odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Crikvenice i ustanovama čiji je osnivač Grad Crikvenice manjim od iznosa od 10.000.000 (deset milijuna) kuna,

-donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,

-imenuje i razrješuje pročelnike upravnih tijela,

-imenuje i razrješuje unutarnjeg revizora,

-imenuje i razrješuje predstavnike Grada Crikvenice u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je Grad Crikvenica osnivač, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

-utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,

-predlaže izradu prostornog plana, kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

-usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,

-daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

-obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

-obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 11. ovoga članka, Gradonačelnik je dužan dostaviti Gradskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja te istu objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Članak 15.

U članku 45. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu, i to do 1. ožujka tekuće godine za lipanj - prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj - lipanj tekuće godine«.

Članak 16.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Gradonačelnik će u roku od osam dana od dana donošenja općeg akta donijeti odluku o obustavi od primjene općeg akta te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od osam dana od donošenja odluke o obustavi otkloni nedostatke u općem aktu.

Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: predstojnik ureda) te mu dostaviti odluku o obustavi općeg akta.

Predstojnik ureda dužan je u roku od osam dana od dana zaprimanja odluke Gradonačelnika o obustavi općeg akta ocijeniti njezinu osnovanost.

Kada predstojnik ureda ocijeni da je odluka Gradonačelnika o obustavi općeg akta bila osnovana, donijet će odluku o potvrdi odluke o obustavi od primjene općeg akta te istu bez odgode dostaviti predsjedniku Gradskog vijeća, Gradonačelniku, središnjem tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni opći akt te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako predstojnik ureda u roku iz stavka 4. ovoga članka ne potvrdi odluku Gradonačelnika o obustavi općeg akta, obustava od primjene općeg akta prestaje.

Odnos Gradskog vijeća i Gradonačelnika podrobnije se uređuje Poslovnikom Gradskog vijeća.«

Članak 17.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili iz drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti zamjenjuje zamjenik kojeg on opunomoći osim u slučaju predviđenih zakonom i ovim Statutom.«

Članak 18.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»Gradonačelniku i njegovim zamjenicima mandat prestaje po sili zakona:

-ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

-ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

-ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,

-ako mu prestane prebivalište na području Grada Crikvenice, danom prestanka prebivališta,

-ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno Zakonu o hrvatskom državljanstvu,

-smrću.

Ako je prestanak mandata Gradonačelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata, raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika i njegove zamjenike. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će njegov zamjenik iz članka 41a. ovoga Statuta, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako je prestanak mandata Gradonačelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisati prijevremeni izbori za Gradonačelnika, a dužnost Gradonačelnika do kraja mandata će obnašati njegov zamjenik iz članka 41a. ovoga Statuta.

Ako za vrijeme trajanja mandata Gradonačelnika prestane mandat samo njegovom zamjeniku, neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika Gradonačelnika.

Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost Gradonačelnika iz stavka 3. ovoga članka, raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika i njegove zamjenike. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.«

Članak 19.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu se opozvati donošenjem odluke na referendumu.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Crikvenice.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenike Gradonačelnika.

Referendum iz stavka 1. ovoga članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih lokalnih izbora ni ranije održanog referenduma o istom pitanju, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Gradonačelnika.

Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odluka o opozivu Gradonačelnika i njegovih zamjenika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, pod uvjetom da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Crikvenice.

U slučaju kada je Gradonačelniku i njegovim zamjenicima mandat prestao opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika i njegove zamjenike. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

O svim promjenama tijekom mandata Gradonačelnika i zamjenika, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u Gradu Crikvenici dužan je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.«

Članak 20.

Iza članka 60. dodaje se novi članak 60.a koji glasi:

»Članak 60 a.

Upravna tijela u izvršavaju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Iznimno od stavka 1. ovoga članka u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko-goranske županije, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.

Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.«

Članak 21.

U članku 67. stavak 2. iza riječi »tajnim glasovanjem,« dodaju se riječi »razmjernim izbornim sustavom«.

Članak 22.

Članak 70. stavak 1. mijenja se na način da se brišu riječi »tajnim glasovanjem« i umjesto njih stavljaju riječi »većinom glasova svih članova«.

Članak 23.

Članak 83. mijenja se i glasi:

»Procjena godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni iznosi rashoda i izdataka Grada Crikvenice iskazuju se u proračunu Grada Crikvenice.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci i rashodi moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.«

Članak 24.

U članku 84. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna. Podneseni prijedlog proračuna gradonačelnik može povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.«

Članak 25.

U članku 85. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»Ovlašteni predlagatelji utvrđeni Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Crikvenice mogu predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.

Odluka o privremenom financiranju dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 15 dana od donošenja.

Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom financiranju, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom.«

Članak 26.

Članak 86. mijenja se i glasi :»Ako se tijekom godine smanje prihodi i primici ili povećaju rashodi i izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti po postupku propisanom zakonom.«

Članak 27.

Članak 87. mijenja se i glasi:

»Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti predstavničko tijelo i razriješiti gradonačelnika i njegove zamjenike koji su izabrani zajedno s njim ako u zakonom određenom roku ne bude donesen proračun, odnosno odluka o privremenom financiranju.«

Članak 28.

Iza članka 87. dodaje se članak 87. a:

»U slučaju iz članka 87. ovoga Statuta, Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti predstavničkog i izvršnog tijela i raspisati prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.«.

Članak 29.

U članku 94. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Gradsko vijeće i gradonačelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.«

Članak 30.

U članku 96. riječi: »stupa na snagu danom objave.« zamjenjuju se riječima: »stupa na snagu dan nakon objave.«

Članak 31.

Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i propise da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Crikvenice.

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovih Izmjena i dopuna Statuta, primjenjivat će se opći akti Grada Crikvenice u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 2. ovoga članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta.

Članak 32.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«, osim članaka 3., 4., 13., 14. st. 1. podstavak 4., 5. i 12. i stavak 2., te čl. 19., 27, i 28. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Članak 11. stavak 2. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 012-01/13-01/01

Ur.broj: 2107/01-04/01-13-5

Crikvenica, 28.veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=828&mjesto=10003&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr