SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

32.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/10 i 29/10) (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 5. iza stavka 3. dodaju se novi stavci od 4. do 6. koje glase:

»Iznimno od odredbe stavka 1. Ovog članka jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada izvan građevinskog područja za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti koje podrazumijeva sve proizvodne građevine na gospodarstvu, građevine za preradu, skladištenje, doradu i prodaju poljoprivrednih proizvoda te sve prateće građevine koje služe odvijanju tehnološkog procesa na poljoprivrednom gospodarstvu utvrđuje se umnoškom jedinične vrijednosti za pojedinu zonu i koeficijenta 0,5.

Umanjenje iz stavka 4. ovog članka može iskoristiti jedino investitor - fizička osoba koja ima prebivalište na području otoka Krka neprekidno najmanje 10 godina ili 20 godina tijekom života i pravna osoba registrirana na otoku Krku, uz uvjet da nema nikakvih dugovanja prema Općini Malinska - Dubašnica s bilo kojeg osnova i uz uvjet da se zgrada koristila i da se koristi u svrhu navedenu u prethodnom članku.

U slučaju prenamjene objekta za koji je investitor ostvario popust iz stavka 4. i 5. ovog članka, investitor je dužan platiti razliku do punog iznosa komunalnog doprinosa.«

Članak 2.

U članku 11. stavak 5. Odluke mijenja se i glasi:

Popusti iz ovog članka mogu se iskoristiti u slučaju izgradnje nove građevine, dogradnje postojeće građevine i legalizacije postojećih građevina unutar građevinskog područja.

Iza stavka 5. članka 11. Odluke dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Popusti iz ovog članka mogu se iskoristiti za legalizaciju građevina izvan građevinskog područja samo za poljoprivredne namjene navedene u stavku 4. i 5. članka 5. ove Odluke.«

Članak 3.

Članak 12. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Ostvarivanje prava na oslobađanje, odnosno popust na plaćanje komunalnog doprinosa iz članka 10. i 11. ostvaruje se na pisani zahtjev stranke.«

Članak 4.

Članak 13. Odluke mijenja se i glasi:

»U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 10. i 11. ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurat će se u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica iz poreznih prihoda.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-12-32

Malinska, 21. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=818&mjesto=51511&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr