SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
GRAD DELNICE

30.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09,41/09) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 29. studenoga 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o raspolaganju i upravljanju zemljištem
u vlasništvu Grada Delnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se načini, uvjeti i postupak prodaje i drugi oblici raspolaganja zemljištem; zakup, zamjena, pravo služnosti, pravo građenja, otkup, razvrgnuće suvlasničke zajednice i sl.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na davanje u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada a za postavu privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta, koje su uređene posebnom Odlukom.

Članak 2.

Građevinskim zemljištem smatra se zemljište unutar i izvan građevinskog područja, koje je izgrađeno ili dokumentom prostornog uređenja namijenjeno za građenje građevina i uređenje javnih površina, a nalazi se unutar područja granica Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 3.

Gradonačelnik Grada je nositelj vlasničkih prava na zemljištu u vlasništvu Grada Delnica, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina, a najviše do jedan milijun kuna te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina planirano u proračunu.

U slučaju kada iznosi iz st. 1. ovog članka prelaze utvrđene iznose, odluku od stjecanju i otuđenju nekretnina donosi Gradsko vijeće Grada Delnica.

II. PRIPREMA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Članak 4.

Priprema zemljišta obuhvaća: izradu i donošenje prostornih planova, ishođenje akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja, izradu i provedbu parcelacijskog elaborata, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (otkup, zamjena, izvlaštenje i dr.) kao i radnje za pripremu građenja na zemljištu, odnosno radnje i radove uređenja građevinskog zemljišta.

Članak 5.

Priprema zemljišta financira se iz sredstava proračuna Grada, ostalih prihoda ostvarenih gospodarenjem zemljišta u vlasništvu Grada te iz drugih izvora određenih zakonom.

III. CIJENA ZEMLJIŠTA

Članak 6.

Cjenik zemljišta po pojedinom obliku raspolaganja reguliran je zasebnom Odlukom gradonačelnika.

Cijena zemljišta obračunava se po metru kvadratnom zemljišta za svaku pojedinu zonu područja Grada.

Prodajna cijena zemljišta utvrđuje se na temelju procjene ovlaštenog sudskog vještaka za utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina, najmanje jednom u dvije godine odnosno po potrebi i češće uzimajući u obzir gospodarsku situaciju, tržište kapitala te gospodarski i demografski razvoj područja.

Odluka iz st. 2. ovog članka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 7.

Prodajna cijena zemljišta iz čl. 6. ove Odluke plaća se odjednom ili obročno, o čemu pojedinačnu Odluku donosi Gradonačelnik.

Obročno plaćanje cijene iz st. 1. ovog članka odobrava se pod uvjetom da:

- Mjesečni obrok iznosi najmanje 500,00 kn, osim zadnjeg obroka koji čini razliku do pune kupoprodajne cijene,

- Najduži rok za isplatu prodajne cijene iznosi 60 mjeseci (5 godina),

- Učešće koje plaća kupac prilikom zaključenja ugovora ne može biti manje od 20% ukupno postignute kupoprodajne cijene zemljišta,

- Nakon isplate cjelokupne kupoprodajne cijene u obrocima, Grad kupcu izdaje potvrdu ili pak isplatu osigurava osnivanjem založnog prava na kupljenoj nekretnini.

U slučaju obročnog plaćanja na iznos prodajne cijene obračunava se zakonska zatezna kamata.

IV. NAČIN, UVJETI, POSTUPAK I OBLICI RASPOLAGANJA ZEMLJIŠTEM

Članak 8.

Zemljište na kojem ima pravo vlasništva, Grad prodaje odnosno istim na drugi način raspolaže temeljem javnog natječaja ako zakonom i ovom Odlukom nije drugačije određeno. Javni natječaj provodi se pisanim putem i to za sljedeće oblike raspolaganja zemljištem:

1. prodaja zemljišta

a) za građenje građevina,

b) za formiranje (uređenje) građevinske čestice (okućnice) na kojoj je izgrađena građevina sukladno rješenju o uvjetima građenja, lokacijskoj dozvoli i/ili bilo kojem drugom aktu kojim se odobrava građenje ili detaljnom planu uređenja te izrađenom i provedenom parcelacijskom elaboratu,

c) za formiranje (uređenje) građevne čestice nužne za redovnu uporabu građevine,

2. zakup zemljišta (osim javnih površina),

3. osnivanje prava građenja,

4. ustanovljenje prava služnosti i drugih stvarnih tereta,

5. zamjena zemljišta.

Članak 9.

Odluku o raspisivanju i provođenju natječaja donosi Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće sukladno čl. 3. ove Odluke.

Javni natječaj provodi se prikupljanjem pisanih ponuda.

Postupak i uvjeti natječaja, u pravilu objavljuju se na službenim stranicama Grada te oglasnoj ploči, a obavijest o natječaju objavljuje u dnevnom tisku.

Natječaj je otvoren najmanje 8 dana računajući od prvog sljedećeg dana od dana objave u tisku s područja Primorsko-goranske županije.

Članak 10.

Javni natječaj iz članka 8. ove Odluke provodi Povjerenstvo za provođenje natječaja i druge oblike raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada koju imenuje Gradonačelnik.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana te istog broja zamjenika.

Mandat povjerenstva traje dvije godine.

Povjerenstvo donosi zaključak većinom glasova članova.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva.

Članak 11.

Tekst objave natječaja sadrži sljedeće:

1. Uvjete javnog natječaja:

- pravo učešća na javnom natječaju,

- visinu i način plaćanja jamčevine,

- način i rok podnošenja ponuda,

- mjerila za odabir najpovoljnije ponude.

2. Podatke o zemljištu:

- oznaku i površinu zemljišta,

- podatke o lokaciji,

- podatke o opremljenosti zemljišta,

- podatke iz prostorno planske dokumentacije o namjeni zemljišta.

3. Podatke o cijeni:

- početni iznos cijene po metru kvadratnom

- način plaćanja

4. Podatke za sklapanje ugovora:

- rok za sklapanje ugovora,

- bitne elemente ugovora,

- uvjete za raskid ugovora.

5. Posebne uvjete.

Članak 12.

Pismena prijava na natječaj mora sadržavati:

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba,

- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike,

- visinu ponuđene cijene po metru kvadratnom zemljišta,

- adresu prebivališta,

- broj tekućeg računa za fizičke osobe odnosno žiro- računa za pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine

- i druge tražene podatke ovisno o namjeni raspolaganja zemljištem.

Članak 13.

O postupku javnog natječaja vodi se zapisnik u koji se unose podaci o vlasniku, zemljištu, mjestu i vremenu otvaranja ponuda, nazočnim članovima Povjerenstva, početnom iznosu cijene zemljišta ovisno o vrsti raspolaganja, podnesenim ponudama, obavijesti o povlačenju odnosno odustajanju, primjedbe natjecatelja, konačnoj postignutoj cijeni zemljišta te odabranom najpovoljnijem ponuditelju.

Članak 14.

Nakon provedenog natječaja zainteresiranim ponuditeljima na njihov se zahtjev uručuje preslika zapisnika iz prethodnog članka ove Odluke.

Članak 15.

Visinu jamčevine odlukom o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta određuje Gradonačelnik, a ne može biti manja od 20% ukupno određene početne cijene zemljišta.

Jamčevina koju su uplatiti ponuditelji, a čije ponude nisu prihvaćene vraća se istima po završetku natječaja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Iznos jamčevine najpovoljnijeg ponuditelja uračunava se u ugovorenu cijenu zemljišta.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji ili drugom obliku raspolaganja zemljišta ili ne sklopi ugovor najkasnije u roku od 15 dana od dostavljene odluke Gradonačelnika o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili nekog drugog roka kojeg odredi Gradonačelnik, iznos jamčevine se ne vraća.

U slučaju iz st. 4. ovog članka Gradonačelnik Grada donosi Odluku o sklapanju ugovora s prvim sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem pod uvjetom da isti prihvati najvišu ponuđenu cijenu.

Članak 16.

Ugovor o kupoprodaji ili drugom obliku raspolaganja zemljišta sklapa se u pisanom obliku i mora sadržavati:

1. naznaku ugovornih strana,

2. oznaku i površinu zemljišta,

3. podatke o opremljenosti zemljišta,

4. iznos ugovorene cijene zemljišta, rok i način plaćanja,

5. posebne uvjete,

6. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora.

Članak 17.

Zemljište u svom vlasništvu Grad može ugovorom opteretiti osnivanjem stvarnih tereta.

Sadržaj stvarnoga tereta je činidba na koju korisnik ima pravo na teret vrijednosti opterećene nekretnine.

PRODAJA

Članak 18.

Odredbe članka 8. ove Odluke ne primjenjuju se na slučajeve kada pravo vlasništva na zemlju u vlasništvu Grada stječu Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne ) samouprave te pravne osobe u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada, ako je to u interesu općeg gospodarskog i socijalnog napretka Grada.

Na zahtjev vlasnika zemljišta odnosno građevine, Grad će bez provođenja javnog natječaja prodati zemljište u svom vlasništvu i to:

- osobi kojoj je to zemljište potrebno za formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ukoliko površina tog zemljišta ne prelazi 20% površine planirane građevne čestice,

- osobi kojoj je to zemljište potrebno za formiranje izgrađene građevne čestice u skladu s detaljnim planom uređenja,

- osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu izgradila građevinu za stalno stanovanje bez dozvole za gradnju ili drugog odgovarajućeg akta, pod uvjetom da je građevina izgrađena u skladu s detaljnim planom uređenja ili lokacijskom dozvolom, a nedostaje joj do 20% površine planirane građevne čestice, pod uvjetom da se obveže da će u roku od jedne godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ishoditi dozvolu za gradnju, sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

ZAKUP

Članak 19.

Zemljište u svom vlasništvu Grad može dati u zakup:

1. radi uređenja građevne čestice u vlasništvu Grada na kojoj postoji izgrađena građevina u vlasništvu druge osobe,

2. radi uređenja i korištenja zemljišta u vlasništvu Grada koje graniči s zemljištem (nekretninom) u vlasništvu druge osobe,

3. radi korištenja zemljišta za potrebe postojeće privremene građevine koja se koristi u svrhu stanovanja,

4. radi korištenja zemljišta za poljoprivrednu obradu,

5. radi korištenja zemljišta za postavu infrastrukturnih objekata, uređaja i opreme,

6. radi uređenja i korištenja zemljišta kao parkirališnog prostora,

7. radi uređenja i korištenja zemljišta za prodajnu namjenu, otvoreni skladišni prostor i slične namjene.

Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena gradnja građevina niti izvođenje drugih radova za koje je potrebno ishoditi rješenje o uvjetima građenja, lokacijsku dozvolu i/ili bilo koji drugi akt kojim se odobrava građenje.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, na zemljištu koje se daje u zakup u smislu stavka 1. točke 5., 6. i 7. ovoga članka, dozvoljeno je izvođenje građevinskih radova koji su nužni radi privođenje zemljišta namjeni koja je svrha zakupa.

Ako je predmet zakupa dio zemljišne čestice, poseban uvjet javnog natječaja je izrada skice izmjere (iskolčenja) po ovlaštenom geometru, a na teret podnositelja zahtjeva zakupa.

Članak 20.

Ugovor o zakupu sklapa se na vrijeme od najviše 10 godina.

Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se pravo Grada da jednostrano raskine ugovor kada zakupnik ne koristi zemljište u skladu sa svrhom zakupa te u slučaju potrebe, odnosno interesa Grada za privođenjem zemljišta namjeni određenoj dokumentom prostornog uređenja prije isteka vremena trajanja zakupa, uz obvezu zakupnika da sa zemljišta ukloni sve građevine, uređaje te zemljište preda u posjed Gradu bez prava na naknadu za uložena sredstva ili naknadu štete.

PRAVO GRAĐENJA

Članak 21.

Na zemljištu u svom vlasništvu Grad može osnovati pravo građenja u korist druge osobe, radi gradnje građevina i/ili uređenja javnih površina.

Pravo građenja osniva se ugovorom između Grada kao vlasnika zemljišta i nositelja prava građenja.

Vrijeme na koje se osniva pravo građenja te visinu naknade za osnovano pravo građenja utvrđuje se pojedinačnom Odlukom Gradonačelnika, odnosno Gradskog vijeća sukladno čl. 3. ove Odluke.

Na postupak osnivanja prava građenja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15, 16. ove Odluke.

Članak 22.

Na sadržaj, prometnost, zaštitu i prestanak prava građenja primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje vlasništvo i druga stvarna prava.

SLUŽNOST

Članak 23.

Na zemljištu u svom vlasništvu Grad može ugovorom osnivati služnosti, u pravilu, u svrhu izgradnje infrastrukture, u korist vlasnika određene druge nekretnine kao i nositelja prava građenja na njoj ili u korist druge pojedinačno određene osobe.

Ugovor o osnivanju prava služnosti sklapa na neodređeno razdoblje, a isto se bilježi u zemljišnim knjigama kao teret.

Ugovorom se utvrđuje pravo Grada da ukine osnovanu služnost kada služnost izgubi svoju razumnu svrhu.

Članak 24.

Na postupak osnivanja prava služnosti na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15, 16. ove Odluke, ukoliko zakonom nije drugačije propisano.

Iznimno od odredbe članka 6. stavka 1. ove Odluke, za osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada u korist pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada ne raspisuje se javni natječaj i ne plaća se naknada.

OTKUP

Članak 25.

Za građenje građevina i uređenje javnih površina kojih je investitor Grad kao i za pripremu zemljišta radi njegove prodaje ili osnivanja prava građenja Grad može otkupiti zemljište.

Odluku o kupnji i visini otkupne cijene zemljišta donosi Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće sukladno odredbama čl. 3. Ove Odluke, na temelju pisane ponude prodavatelja (vlasnika) i obrazloženog prijedloga JUO.

Članak 26.

Na zemljištu na kojem je u zemljišnim knjigama kao vlasnik upisan Grad, Grad će dopustiti uknjižbu prava vlasništva u korist druge osobe, pod sljedećim uvjetima:

- da je zemljište stekla u vlasništvo, na korištenje i u posjed na temelju valjanog pravnog osnova,

- ako je na zemljištu izgrađena građevina, da je ista izgrađena na temelju valjanog pravnog osnova (oblik i veličina parcele mora biti u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom),

- da ima zakonit, istinit i pošten posjed.

Upis prava vlasništva u zemljišne knjige u smislu stavka 1. ovoga članka, Grad će dozvoliti i osobi koja dokaže neprekinuti niz izvanknjižnih stjecanja zemljišta (nekretnine) od knjižnog prednika do sebe.

U svrhu upisa prava vlasništva u zemljišne knjige, Grad i osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka sklopiti će ugovor o prijenosu prava vlasništva.

Članak 27.

Na zemljištu na kojem je u zemljišnim knjigama kao vlasnik upisan Grad, a koje je u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice nužne za redovnu uporabu građevine, odnosno postojeće stambene zgrade, Grad će dopustiti uknjižbu prava vlasništva u korist vlasnika stanova odnosno (su)vlasnika postojeće stambene zgrade., izdavanjem suglasnosti Gradonačelnika sukladno zakonskim odredbama.

U svrhu upisa prava vlasništva u zemljišne knjige, Grad i osobe iz stavka 1. ovoga članka sklopiti će ugovor o prijenosu prava vlasništva.

RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE

Članak 28.

Razvrgnuće suvlasničke zajednice u skladu s prostornim planom provodi se izravnim pregovorima povodom prijedloga zainteresirane osobe ili Grada.

U slučaju da zainteresirane strane ne dogovore način i postupak razvrgnuća, isto će se provesti putem nadležnog suda.

ZAMJENA

Članak 29.

Zamjena zemljišta vrši se u skladu s odredbama ove Odluke te Odluke Gradonačelnika o visini cijene zemljišta za predmetnu zonu.

Članak 30.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 05/03, 35/03, 11/08, 33/08, 37/09).

Članak 31.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 947-04/12-01/29

Ur. broj: 2112-01-04-02/03-12-1

Delnice, 29. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=810&mjesto=51300&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr