SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 21. Ponedjeljak, 4. lipnja 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

24.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07 i 38/09, 127/ 10), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj dana 31. svibnja 2012. godine, donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Mošćenička Draga u 2012. godini

UVOD

Člankom 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i veće nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa (čl. 3. st. 19. Zakona o ZiS).

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave rukovode i koordiniraju općinski načelnik, gradonačelnik i župan, uz stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne samouprave. U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik, gradonačelnik i župan izravno zapovijedaju operativnim snagama zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (čl. 9. st. 1. Zakona o ZiS)

Operativne snage sastoje se od:

-stožera zaštite i spašavanja,

-službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti,

-zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,

-zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite CZ, i drugih operativnih snaga civilne zaštite,

-službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

Osim operativnih snaga, ostali sudionici zaštite i spašavanja su:

-fizičke i pravne osobe,

-izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave

-središnja tijela državne uprave.

RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE M. DRAGA - OPĆI DIO

Unapređenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u aktivnostima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara detaljnije je naznačeno u Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i zaštite i spašavanja Općine Mošćenička Draga u 2012. godini. Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općina Mošćenička Draga u 2012. godini utvrđuju se sve potrebne aktivnosti, zadaće svih nositelja sustava zaštite i spašavanja, pravci djelovanja i financijska sredstva, radi što kvalitetnijeg razvoja sustava.

U proteklom razdoblju Općina Mošćenička Draga je izradila i donijela sljedeće akte iz područja zaštite i spašavanja:

-Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na područje Općine Mošćenička Draga u 2010. godini,

-Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na područje Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu, Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Mošćenička Draga, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Općine Mošćenička Draga, Odluku o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Mošćenička Draga, Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Mošćenička Draga,

-Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Općina Mošćenička Draga za 2012. godinu

-Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Mošćenička Draga u 2012. godini,

-Reviziju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija iz 2006. godine i Plan zaštite od požara Općine Mošćenička Draga, Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Mošćenička Draga,

Ostvareni su mnogi ciljevi definirani navedenim dokumentom čime je učinjen iskorak u stvaranju učinkovitog sustava zaštite i spašavanja. Ipak, zbog niza objektivnih ograničenja (nedostatak financija, nedostatak kadrova unutar stručnih službi koje se bave zaštitom i spašavanjem na lokalnoj i regionalnoj razini) neki od ciljeva predviđenih gore navedenim Smjernicama nisu ostvareni u planiranom roku. Slijedom navedenog u Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Mošćenička Draga u 2012. godini nastavit će se rad na realizaciji do sada neostvarenih strateških ciljeva i otvoriti mogućnost za daljnji razvoj sustava zaštite i spašavanja.

1. RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA - OPERATIVNE SNAGE

1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Stožer zaštite i spašavanja Općine Mošćenička Draga je stručno, operativno i koordinativno tijelo sastavljeno od 8 članova osnovano kao potpora Općinskom načelniku kod rukovođenja operativnim snagama zaštite i spašavanja.

Tijekom narednog razdoblja potrebno je izvršiti osposobljavanje i opremanje članova Stožera zaštite i spašavanja se za njegovu ulogu praćenja, planiranja i usklađivanja aktivnosti sustava zaštite i spašavanja.

1.2. VATROGASNE POSTROJBE

Na liburnijskom području, formirana je Javna vatrogasna postrojba Opatija i pet Dobrovoljnih vatrogasnih društava. Sve navedene vatrogasne postrojbe udružene su u Područnu vatrogasnu zajednicu Liburnije, preko koje se koordinira rad, školovanje članova, opremanje i djelovanje. Za zapovijedanje navedenim postrojbama formirano je Zapovjedništvo Područne vatrogasne zajednice Liburnije.

Zajedničko djelovanje u akcijama gašenja i spašavanja, vježbama od velikog je značaja a unaprjeđeno je na način da je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe ujedno i Zapovjednik zapovjedništva Područne vatrogasne zajednice Liburnije.

Iz analize se može zaključiti da Javna vatrogasna postrojba Opatija i Dobrovoljno vatrogasno društva »Sisol« Mošćenička Draga zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani važećom zakonskom regulativom te u ovom trenutku predstavljaju najbolje organizirane snage u sustavu zaštite i spašavanja i nositelji su cijeloga sustava zaštite i spašavanja na području Općine Mošćenička Draga.

Proračunom Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu planirana su sredstva za rad vatrogasnih organizacija i postrojbi u ukupnom iznosu od 528.000,00 kuna.

Također se iz proračuna financira Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Mošćenička Draga, što uključuje pripremu i organizaciju protupožarnih ophodnji za period povećane opasnosti od nastajanja i širenja požara na otvorenom prostoru.

Za izvršavanje obaveza iz Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Mošćenička Draga iz proračuna su za 2012. godinu osigurana financijska sredstva u iznosu 5.000,00 kn.

Sredstva za financiranje redovite djelatnosti operativne postrojbe u 2011. godini kao i sredstva za financiranje Dobrovoljnih vatrogasnih društava prikazana su u tabeli u prilogu.

1.3. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJA SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

Na području Općine Mošćenička Draga djeluje više službi i pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti, a kao posebno značajne za cjelokupni sustav zaštite i spašavanja Općine. U ovaj segment spadaju službe i postrojbe pravnih osoba i udruga navedenih u točki 4. Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Mošćenička Draga u 2011. godini.

Općina Mošćenička Draga redovito planira sredstva iz proračuna za rad službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje dio redovite djelatnosti: HGSS-a, Crvenog križa, Doma zdravlja Opatija, Hitne pomoći, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, socijalne službe, veterinarske službe, javnih poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture te ostalih pravnih osoba koje se bave prijevozničkim, građevinskim, turističko-ugostiteljskim i drugim djelatnostima koje svojom materijalno-tehničkom opremom i ljudstvom ili smještajnim kapacitetima mogu pomoći u aktivnostima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Općine Mošćenička Draga.

Za sufinanciranje djelatnosti HGSS - Stanica Rijeka u 2012. godini u Proračunu za 2011. planirana su financijska sredstva u iznosu od 6.000,00 kuna.

Za obavljanje redovne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Opatija Općina Mošćenička Draga je za 2012. godinu planirala 26.000,00 kuna proračunskih sredstava.

Temeljem Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja određene su pravne osobe, udruge i organizacije koje su potrebne u području zaštite i spašavanja Općine Mošćenička Draga, kao i potrebni ljudski i materijalni resursi.

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one čiju djelatnost sufinancira Općina Mošćenička Draga, imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost. Procjenom ugroženosti i Planovima zaštite i spašavanja (Plan civilne zaštite) utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja.

Udruge građana na području Općina Mošćenička Draga, u okviru svojih utvrđenih zadaća, mogu značajno pridonijeti ukupnim aktivnostima u provođenju mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Kako se udruge financiraju dijelom i iz općinskog proračuna potrebno je od svake udruge značajne za sustav zaštite i spašavanja zatražiti razvojne programe i projekte koji se odnose na materijalno, tehničko i kadrovsko jačanje udruge u odnosu na sustav zaštite i spašavanja, te na osnovu toga donijeti odluku o visini financijskih sredstava za djelatnosti udruga u dijelu koji je značajan za jačanje sposobnosti sustava zaštite i spašavanja.

1.4. CIVILNA ZAŠTITA

Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća definirano je da na području Općine Mošćenička Draga ne postoji potreba za ustrojavanjem postrojbe civilne zaštite, već bi pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva »Sisol« i Lovačkog društva »Perun« bili zaduženi za obavljanje poslova civilne zaštite,

Stranica2918—broj21 Ponedjeljak,4.lipnja2012.

SLUŽBENENOVINE

Kao sastavni dio Plana zaštite i spašavanja Općine Mošćenička Draga izrađen je Plan civilne zaštite kojim se definira ustroj civilne zaštite, popuna materijalno-tehničkim sredstvima, te mobilizacija postrojbi i drugih organiziranih snaga civilne zaštite koje bi se tijekom vremena dodatno opremile i osposobile za obavljanje poslova civilne zaštite.

U proračunu Općine Mošćenička Draga sredstva za potrebe Civilne zaštite osigurat će se u trenutku njihove potrebe.

1.4.1. Sustav uzbunjivanja stanovništva

Bitan čimbenik kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja je telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, te je stoga potrebno:

-unapređenje sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja

-unapređenje sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju nesreća

Potrebno je provoditi informiranje i upoznavanje građana o postupcima za uzbunjivanje i obavješćivanje stanovništva o nastanku opasnosti, te postupcima za vrijeme trajanja opasnosti i prestanku opasnosti.

Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi moraju se upoznati s obvezom postavljanja na vidljivom mjestu znakova za uzbunjivanje.

1.4.2. Sklanjanje stanovništva

Na području Općine Mošćenička Draga ne postoji organiziran sustav javnih skloništa. Sklanjanje ljudi i materijalnih dobara vršit će se prema potrebi u postojeće podrumske zaklone u zajedničkim stambenim građevinama i hotelskim zgradama koji će se urediti za tu namjenu.

Potrebno je izvršiti uvid u postojeće stanje, te na temelju uvida pripremiti i provesti osnovne radnje za osiguranje uvjeta za sklanjanje i kraći boravak građana.

Edukacija stanovništva

Radi edukacije stanovništva i podizanju razine opće svijesti građana o zaštiti i spašavanju na području Općine Mošćenička Draga, potrebno je:

-provođenje informiranja građana putem medija o problematici kriznih situacija,

-edukacija stanovništva, a posebno djece i mladeži u izvanrednim situacijama i upoznavanje s postupcima osobne i uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanju, za slučaj izvanredne situacije.

-osposobljavanja i opremanje stanovništva za vlastitu zaštitu kao i za pružanje pomoći drugima,

-jačanje svijesti u zajednici i javna edukacija,

-prezentacije rada redovnih snaga zaštite i spašavanja na području Općine.

Za navedene aktivnosti s ciljem osiguravanja uvjeta za uzbunjivanje, zbrinjavanje i sklanjanje ljudi i materijalnih dobara, te provođenje edukacije, te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja u narednom razdoblju je u proračunu Općine Mošćenička Draga potrebno planirati i osigurati financijska sredstva.

Ove Smjernice objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/12-01/07

Ur. broj: 2156/03-02-12-1

Mošćenička Draga, 31. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

Smjernice za organizaciju i razvoj susta  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=784&mjesto=51417&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr