SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

45.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici 15. prosinca 2011. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi
Općine Malinska - Dubašnica za 2012. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Općine Malinska - Dubašnica za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Općinu Malinska - Dubašnica, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturnih djelatnosti:

-financiranja djelatnosti udruga i ustanova u kulturi,

-pokroviteljstva i pomoći u kulturi i

-očuvanja kulturne baštine.

Članak 2.

U 2011. godini Općina Malinska - Dubašnica sufinancirat će javne potrebe u kulturi, kako slijedi:

1. financiranje djelatnosti udruga i ustanova u kulturi:


1.1 Udruženje sopaca i

folklora otoka Krka 4.000,00 kn


1.2 KUD »Dubašnica« 150.000,00 kn


1.3 Povijesni arhiv Rijeka 10.000,00 kn


1.4 Povijesna udruga otoka Krka 5.000,00 kn


1.5 Glazbena škola Mirković 30.000,00 kn


1.6 Katedra čakavskog sabora Kornić 10.000,00 kn


2. pokroviteljstva i pomoći u kulturi:


2.1 Obilježavanje dana Sv. Nikole 35.000,00 kn


2.2 Društvene aktivnosti 50.000,00 kn


2.3 Obilježavanje dana Općine

Sv. Apolinara 50.000,00 kn


2.4 Godišnji program kulturnih priredbi 430.000,00 kn


2.5 Ostale potpore u kulturi 20.000,00 kn


2.6 Izdavanje knjige - »Inventar

samostana Sv. Marije

Magdalene - Porat« 50.000,00 kn


2.7 Sufinanciranje organizacije

Smotre folklora otoka Krka 7.000,00 kn


2.8 Festival »Zlatni otok pjeva« 4.000,00 kn


3. očuvanje kulturne baštine:


3.1 Izdaci za očuvanje kulturne baštine 150.000,00 kn


Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovoga Programa osigurana su u Proračunu Općine Malinska - Dubašnica za 2012. godinu.

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Odjel), po korisnicima i Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2012. godinu.

Financijska sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba utvrđenih u točki 3.1. točka 3., osiguravaju se iz prihoda spomeničke rente sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i ostalih prihoda Proračuna.

Odjel sklapa ugovor s korisnicima temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

Članak 4.

Odjel može odobriti prenamjenu sredstava utvrđenih Planom iz članka 3. stavka 2. ovoga Programa za pojedinog korisnika samo iznimno, na temelju pisanog zahtjeva korisnika.

O izvršavanju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnici podnose izvješće Odjelu najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Odjela i češće.

Članak 5.

Odjel prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Nečelniku Općine Malinska - Dubašnica.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-11-38

Malinska, 15. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=761&mjesto=51511&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr