SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

44.

Na osnovi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz

financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini (u daljnjem tekstu: Program).

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi od:


Komunalne naknade 2.000.000,00

Naknade za groblje 41.000,00

Naknada za koncesijska odobrenja

na pomorskom dobru 110.000,00

Proračun Općine Malinska-Dubašnica 2.057.000,00

Boravišna pristojba 40.000,00


Ukupno: 4.248.000,00


Članak 3.

Sredstva namijenjena za održavanje komunalne infrastrukture iz prethodnog članka raspoređuju se kako slijedi:


ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA


Odvoženje otpada s javnih površina 470.000,00

1. Poslovi obuhvaćaju redovno čišćenje javnih površina ručnim pometanjem, prema slijedećem rasporedu:

- ulica Obala do hotela Maestral, parkiralište Markat, Jaz, Radnička ulica, Ulica Lina Bolmarčića,

Dubašljanska ulica od raskrsnice za Haludovo do

vulkanizera, Ulica Joakima Tončića prema Ulici Obala, Ulica Mihovila Radića, autobusna stanica i

parkiralište ispred poslovnog centra Polje, Ulica Kralja Tomislava od ambulante do hotela Malin,

svakodnevno u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca;

- Ulica Kralja Tomislava od hotela Malin do Ulice Dub, cesta uz more od hotela Malin prema naselju Dub dva puta tjedno u razdoblju od 1. srpnja do 15. rujna, u ostalom razdoblju 2 - 3 puta mjesečno;

- Ulica Dub i javne površine u apartmanskom naselju Dub - dva puta tjedno u razdoblju od 1. srpnja do 15. rujna,

- okoliš crkve Sv. Apolinara, Dubašljanska ulica od kružnog toka do vulkanizera i ulica Sv. Apolinara, dva puta tjedno od 1. siječnja do 31. prosinca;

ostalo po potrebi.

2. U razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna tjedni angažman pometačice od 30 radnih sati, koja se prema potrebi i mogućnostima raspoređuje na čišćenje slijedećih ulica:

Ulica Branka Fučića, Dubašljanska ulica, Parkiralište Markat, Ulica Obala, Ulica Lina Bolmarčića,

Radnička ulica, Kvarnerska ulica, Ulica Kralja

Tomislava od ambulante do ulice Dub, Ulica Joakima Tončića (prema Ulici Obala) i Ulica Slavka Pančića, županijske ceste od raskrsnice u Milčetićima do Porta i naselje Porat. U preostalom periodu pometačica se angažira prema potrebi.

3. Svakodnevno pražnjenje košića za smeće, a po potrebi i češće;

4. Pranje, čišćenje divljih deponija i dr. poslovi.


Higijenski servis 5.000,00


Dezinsekcija i deratizacija i nadzor

nad provođenjem mjera DDT-a 76.000,00


UKUPNO: 551.000,00


ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA


- Održavanje zelenih površina prema

programu uređenja i održavanja

zelenih površina 800.000,00

- Navodnjavanje zelenih površina 115.000,00

- Tekuće održavanje i uređenje morske

obale: čišćenje plaža u toku turističke

sezone i nasipavanja plaža pijeskom

pred sezonu, održavanje rukohvata

i prilaza moru 600.000,00

- Zakup kemijskih WC kabina

koje se postavljaju na plažama u

toku turističke sezone 100.000,00

- Nabava sitnog inventara

za morsku obalu 9.000,00

- Zaštita bilja - kemijsko

tretiranje biljaka 28.000,00

- Ostale usluge tekućeg i

investicijskog održavanja, ostali

potrebni nepredviđeni zahvati na

održavanju komunalne infrastrukture

koji se pojave tokom godine 35.000,00

- Održavanje komunalne

opreme: farbanje klupa, koševa,

zamjena uništenih dijelova

komunalne opreme i sl. 90.000,00

- Nabava sitnog inventara

za javne površine 40.000,00


UKUPNO: 1.817.000,00


NERAZVRSTANE CESTE:


- Tekuće i investicijsko održavanje

prometnih površina, sanacija udarnih

rupa, održavanje horizontalne

signalizacije, čišćenje slivnika

oborinske odvodnje 400.000,00

- Održavanje protupožarnih putova 220.000,00

- Nabava sitnog inventara za ceste 80.000,00


UKUPNO: 700.000,00


GROBLJA:


- Tekuće održavanje groblja na

području Općine Malinska-Dubašnica 40.000,00


UKUPNO: 40.000,00


JAVNA RASVJETA:


- Utrošak električne energije za

javnu rasvjetu 780.000,00

Održavanje javne rasvjete 300.000,00

Novogodišnja dekorativna rasvjeta 60.000,00


UKUPNO: 1.140.000,00


Članak 3.

Ovaj Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-11-40

Malinska, 15. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=761&mjesto=51511&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr