SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 31. Petak, 30. rujna 2011.
GRAD DELNICE

35.

Na temelju članka 19.stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, članka 2. Kriterija za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 38/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09) Gradsko vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 29. rujna 2011. donosi

ODLUKU
o stvarnim materijalnim troškovima i troškovima
dostave informacija

Članak 1.

Grad Delnice u pružanju informacija ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija.

Prihodi od naknada iz stavka 1. ovog članka prihodi su Grada Delnica.

Članak 2.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova (uključujući PDV) određuje se kako slijedi:

1. preslik jedne stranice veličine A4- 0,60 kn

2. preslik jedne stranice veličine A3 - 0,90 kn

3. elektronički zapis na jednom CD-u - 7,00 kn

4. elektronički zapis na jednom DVD-u - 7,00 kn

5. elektronički zapis na jednoj disketi - 7,00 kn

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.

Članak 3.

Članovi predstavničkog tijela Grada Delnica oslobođeni su plaćanja naknada iz stavka 1. članka 2. ove odluke i troškova dostave informacija.

Naknadu stvarnih materijalnih troškova gradski vijećnici neće platiti:

1. do 50 kopiranih strana veličine A4

2. do 30 kopiranih strana veličine A3

3. do zapisa na jednom CD-u

4. do zapisa na jednom DVD-u

5. do zapisa na jednoj disketi

Za informacije koje prelaze količinu navedenu u stavku 1. ovog članka, gradski vijećnik platit će punu cijenu stvarnih troškova informacije.

Ostale pravne i fizičke osobe trebaju naknaditi stvarne troškove nastale davanjem informacije te troškove dostave unaprijed prema očekivanim troškovima.

Članak 4.

Ova odluka objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 008-01/11-01/03

Ur. broj: 2112-01-04-04/03-11-01

Delnice, 29. rujna 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=741&mjesto=51300&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr