SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

23.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), članka 36. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/ 09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 7. srpnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi I. izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Grada Delnica

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi prve izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Delnica (SN PGŽ 24/02), (u daljnjem tekstu: Odluka o izradi Izmjena i dopuna Plana).

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 2.

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Delnica izrađuje se i donosi u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) te zahtjevima čija je osnovanost ocijenjena utemeljenom.

RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Razlozi za izmjenu i dopunu Plana su:

- potreba za usklađenjem s važećim zakonskim propisima

- potreba usklađenja građevinskih područja naselja sa stanjem na terenu i redefiniranje građevinskih područja na lokacijama i mjestima na kojima se za to u tijeku primjene Plana pokazalo opravdano i svrsishodno,

- potreba usklađenja građevinskih područja zona izdvojene namjene sa stanjem na terenu, te proširenje građevinskog područja izdvojenih zona (radne, turističke, zone za sport i rekreaciju) u skladu s potrebama na terenu i postavkama Prostornog plana Primorsko-goranske županije,

- prenamjena prostora predjela »Petehovac« u zonu za sport, rekreaciju i turizam s ponovnim utvrđivanjem granica zahvata,

- ponovno razmatranje lokacije vojnih skladišta posebice vojnog skladišta V-1 i definiranje namjene prostora, te usklađenje granica,

- usklađenje lokacije sadašnjeg odlagališta komunalnog otpada »Sović Laz« a buduće pretovarne stanice i reciklažnog dvorišta sa Prostornim planom PGŽ i Zakonom o prostornom uređenju i gradnji,

- izvršiti reviziju cesta na teritoriju Grada Delnica te ucrtavanje budućih prometnica koje su u Planovima razvoja Grada (cesta od Poslovne zone K-1 do Kovačeve vode, pristupni putovi ceste koji nisu ucrtani u stvarnim koridorima i sl.), redefiniranje koridora prometnica s obzirom na prekategorizaciju i sl.,

- adekvatno grafički obraditi »Goranski vodovod« s obzirom na izvedeno stanje i planirane faze gradnje,

- definirati uvjete za plinoopskrbu i toplovodnu mrežu,

- formiranje novih radnih zona (Zoni K-1 i K-2 u Delnicama, Zone K-3 i K-4 u Lučicama, formiranje novih radnih zona u Lučicama i prema potrebi u drugim mjestima kao npr. u Brodu na Kupi, malom Selu i sl.) te zona za turizam i rekreaciju u skladu s potrebama i iskazanim interesom za gradnju (definiranje zone »Drgomlja« kao turističko, sportsko rekreativne zone, Crni Lug, Nacionalni park Risnjak, dolina rijeke Kupe i sl.,

- sagledavanje mogućnosti na teritoriju Grada Delnica za korištenjem obnovljivih izvora energije,

- preispitivanje potrebe izrade velikog broja planskih dokumenata nižeg reda - Urbanistički planovi uređenja i Detaljni planovi uređenja, a u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i Prostornim planom uređenja PGŽ,

- usklađenje plana s novim propisima iz domene zaštite okoliša i zaštite prirode,

- stvaranje preduvjeta za pravodoban, kvalitetan i sveobuhvatan razvoj gospodarstva,

- u skladu s potrebama pojedinih subjekata koji upravljaju infrastrukturnim građevinama proučiti i uvrstiti sve njihove zahtjeve u Plan,

- izvršiti potpunu reviziju Odredbi za provođenje Plana.

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Granica obuhvata Plana je čitav teritorij Grada Delnica kao jedinice lokalne samouprave.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

U razdoblju primjene PPU- a Grada Delnica uočeni su određeni nedostaci koji su sada već u nekim segmentima kočnica za daljnji razvoj Grada naročito u gospodarskom pogledu.

Plan je u proteklom vremenskom periodu u nekoj svojoj mjeri već realiziran, a u nekim dijelovima je njegova realizacija otežana zbog novih zahtjeva i potreba u prostoru i novih gospodarskih i demografskih trendova. Da bi se uočeni nedostaci uklonili i uvažili pojedini opravdani razlozi potrebno je izvršiti njegovu Izmjenu i dopunu.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

- U izdvojenim radnim zonama potrebno je hitno napraviti izmjenu granica građevinskog područja budući su iste netočne u odnosu na postojeće stanje, a u nekim zonama je potrebno i proširenje zbog zahtjeva poslovnih subjekata u tim zonama. Prostora za proširenje pa i osnivanje novih radnih zona ima u odnosu na površinu koja je određena Prostornim planom PGŽ,

- obzirom na novonastalu situaciju da su Delnice postale mjesto koje razvija sportski turizam svakako je potrebno u tom dijelu uskladiti postavke Plana sa potrebama kako lokalne zajednice tako i potencijalnih ulagača u sportske i turističke sadržaje,

- postojeća vojna skladišta nisu više Zone posebne namjene već im Planom treba dati određenu namjenu,

- s obzirom na razvoj gospodarstva i povećani standard građana potrebno je adekvatno planirati i svu infrastrukturu koja prati taj razvoj,

- postojeće prirodne znamenitosti potrebno je Planom valorizirati na način da se uklope u prostor tako da su u funkciji razvoja i promocije Grada Delnica - Nacionalni park Risnjak, rijeka Kupa, Japlenški vrh, Drgomalj, Petehovac i sl.).

S obzirom na izneseno i u skladu s dosadašnjim iskustvima u primjeni Plana potrebno je izraditi Izmjenu i dopunu Plana kako bi se uskladio s novonastalim potrebama i bio kvalitetan dokument u funkciji razvoja i napretka Grada.

STRUČNE I KATASTARSKE PODLOGE ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Izmjena i dopuna Plana izradit će se na postojećim topografskim kartama u mjerilu 1:25000 i katastarskim kartama u mjerilu 1:5000.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana bit će korišteni podaci i dokumentacija koju dostavljaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

Ne procjenjuje se potrebnim izrada dodatnih stručnih podloga za izradu ovih Izmjena i dopuna Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana koristit će se podloge u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/ 04, 45/04 - ispravak i 163/04, donosno kartografske podloge iz PPU-a Grada Delnica (SN PGŽ 24/02).

Navedene podloge pribavit će se u državnoj geodetskoj upravi, te u Gradu Delnicama koji posjeduje PPU Grada Delnica.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja će sudjelovati u izradi II. Izmjena i dopuna PPU-a Grada Delnica iz područja svog djelokruga rada:

- Županijski zavod za prostorno uređenje PGŽ

- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Zagreb

- Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Zagreb

- Ministarstvo obrane, Zagreb

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci

- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska

- Ministarstvo pomorstva, prometa i veza

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Rijeka

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova

- Hrvatska uprava za ceste, Rijeka

- Županijska uprava za ceste, Rijeka

- Autocesta Rijeka-Zagreb

- Hrvatske šume

- HEP, DP Elektroprimorje Rijeka

- HEP -Operator prijenosnog sustava

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije

- HT, Regija Zapad

- »Komunalac« d.o.o. Delnice

- Upravna tijela županije

- Ured državne uprave - Sanitarna inspekcija

- Hrvatske željeznice

- Jedinice lokalne samouprave s kojima graniči Grad Delnice.

Ako se u tijeku izrade izmjena i dopuna Plana za to ukaže potreba u postupak izrade biti će uključeni i drugi sudionici.

Pozivaju se tijela i osobe određene posebnim propisima iz ovog stavka da u roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke dostave zahtjeve (podatke, planske smjernice i planske dokumente) za izradu Plana.

Tijela i osobe iz ovog članka dužni su nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti bez naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovih djelokruga koji su potrebni za izradu Izmjena i dopuna Plana.

ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 10.

Rok za izradu Plana:

- Dostava zahtjeva tijelima i osobama za izradu izmjena i dopuna Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 15 dana

- prikupljanje zahtjeva tijela i osoba za izradu izmjena i dopuna Plana - u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva

- izrada Nacrta prijedloga izmjene i dopune Plana - u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva, odnosno po isteku roka za dostavu zahtjeva

- Prethodna rasprava - u roku od 7 dana od dana dostave Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Plana

- izvješće o prethodnoj raspravi - u roku od 5 dana od dana provođenja prethodne rasprave

- izrada Prijedloga izmjena i dopuna Plana - u roku od 30 dana od dana prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi

- Javna rasprava - objava najmanje 8 dana prije početka javne rasprave

- Javni uvid - u trajanju od 30 dana od dana od dana objave javne rasprave

- mjesto i vrijeme javnog izlaganja, mjesto i vrijeme uvida u Plan te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana biti će definirani u Objavi javne rasprave

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave

- prihvaćanje izvješća o javnoj raspravi - u roku od 5 dana od dana izrade

- izrada nacrta Konačnog prijedloga izmjena i dopuna Plana - u roku od 15 dana od dana prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi

- pribavljanje mišljenja na nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna Plana od tijela i osoba određenih posebnim propisima koja su dala svoje zahtjeve za izradu Plana- zahtjev za davanje mišljenja u roku od 5 dana od dana pribavljanja nacrta prijedloga Plana, a rok za dostavu mišljenja je 30 dana od dana primanja zahtjeva

- izrada konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima

- obavijest sudionicima javne rasprave - prije upućivanja konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana predstavničkom tijelu na donošenje

- Suglasnost župana odnosno tijela koje on ovlasti za davanje suglasnosti na konačni prijedlog Izmjena i dopuna Plana - u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva za suglasnost Župan je dužan izdati odnosno odbaciti izdavanje suglasnosti

- usvajanje i donošenje Plana - u roku od 20 dana od dana izrade konačnog prijedloga izmjena i dopuna Plana i pribavljanja potrebne suglasnosti

- objava Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Plana- u roku od 15 dana od dana izglasavanja Odluke objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 11.

Tijekom izrade i donošenja Plana primjenjivat će se Prostorni plan uređenja Grada Delnica (SN PGŽ 24/02) i nema zabrane izdavanja dozvola za gradnju.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 12.

Izvor financiranja izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana je proračun Grada Delnica.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 350-01/11-01/09

Ur. broj: 2112-01-04-02/1-11-01

Delnice, 7. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Mladen Mauhar, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=730&mjesto=51300&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr