SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
OPĆINA FUŽINE
Moscenicka_draga-001

8.

Na temelju članka 28. st. 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/ 07) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 14. ožujka 2011. godine donosi

ODLUKU
o donošenju smjernica za organizaciju
i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Fužine u 2011. godini

Članak 1.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2011. godini donose se sukladno rezultatima Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Fužine u 2010. godini i preporukama proizašlima iz iste, a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (vatrogasne postrojbe, stožeri, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti).

Članak 2.

Sukladno odredbama Zakona Načelnik Općine Fužine dužan je po dobivanju prethodne suglasnosti Uprave dostaviti prijedlog Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općinskom vijeću na usvajanje.

Članak 3.

Jedan od osnovnih ciljeva Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Fužine jest razvoj vlastitih sposobnosti za djelovanje na sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovna djelatnost. Stoga je nužno sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, Planu zaštite i spašavanja, srednjoročnom planu razvoja, osobnom i materijalnom sklopu te u skladu s osi

guranim financijskim sredstvima u Proračunu za stožer zaštite i spašavanja, postrojbe civilne zaštite, zapovjedništvo civilne zaštite i druge sposobnosti civilne zaštite iskazati prioritete materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme sukladno Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07) i ostalim potrebama sustava ZS, te planirati provođenje osposobljavanja, uvježbavanja, aktiviranja i drugih aktivnosti.

Članak 4.

Nužno je iskazati potrebe i mogućnosti za osiguravanje uvjeta za provođenje edukacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara, te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja.

Članak 5.

Proračunom Općine Fužine za 2011. godinu potrebno je planirati sredstva za rad vatrogasnih organizacija i predvidjeti realizaciju izdvojenih sredstava za rad vatrogasnih organizacija na području općine sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu sukladno programu i razvojnim projektima Vatrogasne zajednice Općine Fužine, te iskazati bitne odrednice materijalno-tehničkog razvoja, kadrovskih kapaciteta (s planiranim obučavanjem, vježbama i sl.) kao i sustava organizacije i djelovanja (dežurstva, dislokacija i sl.)

Članak 6.

Stožer zaštite i spašavanja dužan je organizirati tematske sjednice vezane uz pripremu ljetne protupožarne sezone u 2011. godini. U tu svrhu, na sjednicama Stožera potrebno je:

a) usvojiti Plan rada Stožera zaštite i spašavanja za ovogodišnju požarnu sezonu,

b) predložiti za usvajanje Plan operativne provedbe Programa aktivnosti na tom području,

c) usvojiti Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na tom području,

d) predložiti pogodne lokalitete i prostore, odnosno pripremiti prijedloge za potrebne predradnje radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju požara sukladno odredbama članka 10. Plana intervencija kod velikih požara otvorenoga prostora na teritoriju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 25/2001),

e) usvojiti financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom ovogodišnje požarne sezone. Posebnu pozornost usmjeriti na financijska sredstva za podmirenje troškova angažiranja i upućivanja na redovnu plansku i eventualnu izvanrednu dislokaciju iz kontinentalnog dijela, odnosno prihvata, boravka i angažiranja vatrogasaca, opreme i tehnike na priobalnom dijelu RH.

Članak 7.

Za namjene sklanjanja ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i civilizacijskih katastrofa potrebno je iskazati aktivnosti, projekte i potrebna financijska sredstva za tekuće i investicijsko održavanje te tehničku kontrolu skloništa ukoliko Procjena ugroženosti pokaže kako za istima postoji potreba..

Članak 8.

Za Udruge građana koje su značajne za sustav zaštite i spašavanja a sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i programima, u suradnji sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Rijeka nužno je utvrditi aktivnosti na području zaštite i spašavanja koje će se financirati iz Proračuna Općine Fužine. Sukladno odredbama čl. 9. i 11. Pravilnika o ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07) pripadnicima gore navedenih udruga građana popunjavati će se interventne specijalističke postrojbe Državne uprave za zaštitu i spašavanje i specijalističke postrojbe županije i gradova kao imatelji specijalističkih znanja od značaja za sustav zaštite i spašavanja.

Članak 9.

Potrebno je pokrenuti aktivnosti razvoja sustava upoznavanja najšireg stanovništva s ugrozama i načinima zaštite od ugroza, te ostvarivanja utjecaja na obučavanje i osposobljavanje građana za osobnu uzajamnu i skupnu zaštitu na neinstitucionalne načine.

Članak 10.

Po donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara potrebno je izvršiti provjeru usklađenosti Smjernica i Procjene, odnosno izvršiti procjenu potrebe za izmjenama i dopunama Smjernica te istu dostaviti dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/01

Ur. broj: 2112/03-01-11-14

Fužine, 14. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Đuro Radošević, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=717&mjesto=10009&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr