SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 5. Petak, 25. veljače 2011.
OPĆINA MATULJI

7.

Na temelju članka 73. stavak 1. u svezi s člankom 19. stavak 2., alineja 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i u svezi s člankom 3. stavak 1. alineja 10 Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Matuljii (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 29 i 38/09 - ispravak), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 24. veljače 2011. godine donosi

ODLUKU
o obavljanju dimnjačarskih poslova

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara uređuje organizacija i način rada dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti, rokovi čišćenja i kontrole dimnjaka i uređaja za loženje te nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova na području Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Općina).

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na industrijske i druge objekte koji imaju vlastite uređaje za čišćenje dimnjaka.

Članak 2.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se:

. provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje,

. obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje,

. čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,

. poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

Pod dimnjakom, u smislu ove Odluke, smatra se usponski dimovodni kanal, sabirnica čađe, priključna cijev uređaja za loženje i drugi dijelovi dimnjaka.

II. ORGANIZACIJA I NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 3.

Dimnjačarske poslove može obavljati pravna osoba i fizička osoba - obrtnik koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i ima zaposlene osobe koje su stručno osposobljene za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 4.

Dimnjačarske poslove obavljaju pravne i fizičke osobe - obrtnici (u daljnjem tekstu: Koncesionar) na temelju ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova sklopljenog s Općinom Matulji kao davateljem koncesije.

Koncesionar ne može prenijeti koncesiju na drugu osobu.

Članak 5.

Postupak donošenja odluke o dodjeli koncesije i zaključivanje ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Matulji sa Koncesionarom provodi se sukladno Zakonu o koncesijama, Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji.

Članak 6.

Dimnjačarski poslovi obavljaju se na dimnjačarskim područjima.

Na području Općine Matulji utvrđuju se dimnjačarska područja:

- I. dimnjačarsko područje koje obuhvaća naselja: Matulji, Mihotići, Rukavac, Bregi, Kućeli, Jušići i Jurdani.

- II. dimnjačarsko područje koje obuhvaća naselja: Mučići, Permani, Ružići, Mali Brgud, Brešca, Zaluki, Veli Brgud, Zvoneća, Žejane, Vele Mune, Male Mune, Lipa, Rupa, Šapjane, Pasjak i Brdce.

Članak 7.

Koncesionar obavlja dimnjačarske poslove na temelju godišnjeg plana obaveznog redovitog pregleda i čišćenja dimnjaka.

Plan obaveznog redovitog pregleda i čišćenja dimnjaka obuhvaća redoslijed obavljanja dimnjačarskih usluga po naseljima, ulicama i kućnim brojevima.

Koncesionar je dužan plan iz stavka 1. ovoga članka sačiniti najkasnije do 31. kolovoza tekuće godine u kojoj počinje ogrjevna sezona i dostaviti ga Općini - Odsjeku za komunalni sustav (u daljnjem tekstu-Odsjek) i Javnoj vatrogasnoj postrojbi (JVP) Opatija - djelatniku za preventivne poslove zaštite od požara (u daljnjem tekstu: JVP Opatija).

Članak 8.

Vlasnici odnosno korisnici zgrada, stanova, poslovnih prostora, objekata i postrojenja (u daljnjem tekstu: Korisnik usluge) dužni su voditi brigu da se uređaji za loženje i dimnjaci redovito čiste i održavaju u ispravnom stanju sukladno ovoj Odluci i pozitivnim propisima.

Korisnik usluge dužan je Koncesionaru:

- omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje koji podliježu obaveznom čišćenju i kontroli prema ovoj Odluci,

- dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje i dimnjaka te o sezoni loženja,

- omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi.

Članak 9.

Koncesionar je dužan Korisnika usluga obavijestiti o danu i vremenu čišćenja, te u tu svrhu i izvjesiti, na vidnom mjestu u sjedištu mjesnog odbora na oglasnoj ploči, ili u zgradi, odnosno na drugom prikladnom mjestu, pismenu obavijest najmanje tri dana prije vršenja dimnjačarskih usluga.

Članak 10.

Korisnik usluge ne smije Koncesionaru sprječavati pristup do mjesta za čišćenje i pregled dimnjaka i uređaja za loženje niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova.

Radi ispravnog pregleda i čišćenja dimnjaka pristup do vratašca, priključaka, kape dimnjaka i ostalih dijelova dimnjaka mora uvijek biti slobodan.

Članak 11.

Koncesionar je dužan uslugu čišćenja obaviti na način kojim se Korisniku usluge ne nanosi šteta.

Nakon obavljenog čišćenja Koncesionar je dužan ukloniti sav nakupljeni materijal nastao čišćenjem, što se osobito odnosi na uklanjanje čađe koja pada u ložište, sabiralište ili oko dimnjaka.

Članak 12.

Ako Koncesionar po izvšenom čišćenju utvrdi da na dimnjaku i/ili uređaju za loženje ne postoje nedostaci, dužan je Korisniku usluge izdati potvrdu o ispravnosti dimnjaka i/ili uređaja za loženje.

Ako Koncesionar utvrdi da na dimnjaku i/ili uređaju za loženje postoje nedostaci, pismeno će o tome obavijestiti Korisnika usluge i upravitelja zgrade ako ga zgrada ima i pozvati ih da uklone nedostatke u roku koji ne može biti duži od dva mjeseca.

Ukoliko se nedostaci iz stavka 1. ovoga članka ne uklone u utvrđenom roku ili se isti nedostatak ponovo utvrdi i pri slijedećem čišćenju i pregledu dimnjaka Koncesionar će o tome obavijestiti JVP Opatija, a ako se radi o uređaju za loženje na plinovito gorivo i distributera plina.

Ako Koncesionar utvrdi postojanje neposredne opasnosti za živote ljudi i imovine koji mogu nastati daljnjom upotrebom dimnjaka i/ili uređaja za loženje, Koncesionar će Korisniku usluge zabraniti daljnje korištenja dimnjaka i/ili uređaja za loženje u pisanoj formi, što je Korisnik usluge dužan poštivati, o čemu će Koncesionar odmah obavijestiti i nadležno inspekcijsko tijelo.

Članak 13.

Koncesionar dužan je za područje na kojem obavlja dimnjačarske poslove voditi evidenciju o pregledu i čišćenju dimnjaka, te o izvođenju radova kojima se dimnjak zadržava ili vraća u stanje određeno projektom građevine.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka se vodi za svaku zgradu posebno, odnosno za više zgrada u dimnjačarskom području, a sadrži:

- oznaku zgrade - ime naselja (ulica) i kućni broj,

- ime i prezime Korisnika usluge te naziv upravitelja zgrade,

- oznaku dimnjaka koji se pregledavaju i čiste,

- datum obavljanja dimnjačarskih poslova i nalaz,

- vrstu i datum izvođenja radova na dimnjaku,

- potpis dimnjačara,

- potpis Korisnika usluge kao potvrdu obavljenih dimnjačarskih poslova.

Obrazac za vođenje evidencija iz stavka 1 nalazi se u privitku ove odluke (Privitak 1) i čini njen sastavni dio.

Članak 14.

Koncesionar je dužan voditi kartoteku dimnjaka koja sadrži kartone dimnjaka.

U kartoteku dimnjaka unose se sljedeći podaci:

- oznaka zgrade - ime naselja (ulica) i kućni broj,

- ime i prezime Korisnika usluge te naziv upravitelja zgrade,

- broj i vrsta dimnjaka, te vrstu goriva koje se koristi,

- oznaka dimnjaka koji se pregledava i čisti,

- datum obavljanja dimnjačarskih poslova.

Obrazac kartona dimnjaka iz stavka 1 nalazi se u privitku ove odluke (Privitak 2) i čini njen sastavni dio.

Kartoteka dimnjaka vodi se u elektroničkom obliku i jednom godišnje se dostavlja Opčini Matulji i JVP Opatija.

Članak 15.

Ovlašteni su dimnjačari dužni, jedanput godišnje, do početka ogrjevne sezone o promjeni broja i vrste dimnjaka na svom dimnjačarskom području podnijeti izvješće Odsjeku i JVP Opatija.

Ogrjevna sezona traje od 1. listopada tekuće godine do 30 travnja sljedeće godine.

Članak 16.

Koncesionar ima pravo na naknadu za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Naknadu iz stavka 1. ovoga članka Koncesionaru plaća Korisnik usluge.

Članak 17.

Ugovorom o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova između Koncesionara i Opčine Matulji određuje se visina naknada (cjenik) za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 18.

Na računu kojeg je Koncesionar dužan izdati Korisniku usluga za obavljenu dimnjačarsku uslugu mora se navesti vrsta usluge koju je Koncesionar naplatio prema ugovorenom cjeniku iz članka 17. ove Odluke.

III. ROKOVI ČIŠĆENJA I KONTROLE DIMNJAKA

Članak 19.

U svrhu održavanja dimnjaka i uređaja za loženje Koncesionar provodi obavezne redovite i izvanredne preglede i čišćenja.

Članak 20.

Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode se na način određen projektom građevine i tehničkim propisima, a najmanje jedanput godišnje.

Redoviti pregled uključuje najmanje:

- vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka,

- tlačnu probu u slučaju sumnje,

- usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka.

Na način utvrđen u stavku 2. ovoga članka obavlja se i izvanredni pregled dimnjaka prije prve upotrebe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana.

Prigodom pregleda dimnjaka, dimnjak se obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti dimnjaka (mehanički i/ili na drugi način).

Članak 21.

Izvanredni pregled dimnjaka obavezno se provodi prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana i nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva

sumnju u uporabljivost dimnjaka, o čemu je Korisnik usluge dužan obavijestiti Koncesionara, te po zahtjevu nadzornog inspekcijskog tijela.

Članak 22.

Pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje izvodi se sukladno propisima i pravilima struke, a u svrhu očuvanja i zaštite okoliša te provođenja zaštite od požara.

Obaveza redovite kontrole i čišćenja provodi se u sljedećim slučajevima i rokovima:

1. postrojenja za grijanje se kontroliraju svakih tri mjeseca i čiste se najmanje jednom godišnje,

2. kod usponskih dimovodnih kanala, priključnih cijevi i kanala, skupljača dimnih plinova, priključaka, građevinsko stanje i slobodni presjek i njegova prohodnost obavezno se kontrolira jedanput godišnje,

3. dimnjaci ložišta na kruto gorivo kontroliraju se i čiste najmanje dvaput godišnje,

4. glatki dimnjaci LAF sustava i kanali zraka za izgaranje - kontroliraju se dvaput godišnje, a obavezno se čiste jedanput na godinu.

5. dimnjaci na koja su priključena plinska ložišta - kontroliraju se svakih tri mjeseca, a njihovo čišćenje je obavezno najmanje jedanput godišnje.

Kod tehnološki specifičnim postrojenjima za grijanje koja može održavati prema garantnim i drugim uvjetima samo ovlašteni serviser postoji samo obveza Koncesionara da jednom godišnje kontrolira da se ona redovito održavaju.

Dimnjaci i uređaji za loženje koji se ne upotrebljavaju u dužim vremenskim razmacima uslijed napuštenosti objekta, odnosno sezonskog stanovanja (vikendice) ne podliježu odredbama ovog članka o obaveznom čišćenju, već se njihovo čišćenje vrši po pozivu i dogovoru sa Koncesionarom, ali postoji obveza Koncesionara da jednom godišnje kontrolira dimnjake i uređaje za loženje i na takvim objektima.

Članak 23.

Pored redovitih i izvanrednih obaveznih pregleda i čišćenja dimnjaka i uređaja za loženje, čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje obavlja se i na zahtjev Korisnika usluga i izvan rokova navedenih u članku 22. ove Odluke.

IV. NADZOR

Članak 24.

Provođenje stručnog nadzora nad obavljanjem rada Koncesionara u ime Općine Matulji, obavlja JVP Opatija putem djelatnika koji obavlja preventivne poslove zaštite od požara ili osoba koju ovlasti zapovjednik JVP Opatija.

Članak 25.

Djelatnik za preventivne poslove zaštite od požara ili osoba koju ovlasti zapovjednik JVP Opatija ovlašten je:

1. Narediti obavljanje dimnjačarskih radova ako utvrdi da se oni ne obavljaju ili se ne obavljaju pravilno ili potpuno

2. Nadzirati vođenje kontrolne knjige i kartoteke dimnjaka

3. Predlagati Odsjeku pokretanje prekršajnog postupka

4. Zabraniti neovlašteno obavljanje dimnjačarskih radova

5. Poduzimati i druge propisane mjere.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 26.

Pravna osoba kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj:

- u iznosu od 5.000,00 kuna ako kao Korisnik usluge ne postupi po članku 12. (ne otkloni nedostatke na dimnjaku ili uređaju za loženje) i članku 21. (ne prijavi razloge za izvanredni pregled dimnjaka) ove Odluke, odnosno ako kao Koncesionar ne postupi po članku 7., 9., 11., 13, 14., 18., 20., 21. i 22. ove Odluke.

- u iznosu od 10.000,00 kuna ako kao Korisnik usluge ne postupi po članku 8. i 10. (ne omogući čišćenje i kontrolu dimnjaka i uređaja za loženje) ove Odluke i ako dimnjačarske poslove obavlja protivno odredbi članka 4. ove Odluke (bez valjanog ugovora o koncesiji).

Odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka Odluke kaznit će novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 27.

Fizička osoba-obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj:

- u iznosu od 3.000,00 kuna ako kao Koncesionar ne postupi po članku 7., 9., 11., 13., 14., 18., 20., 21. i 22. ove Odluke i

- u iznosu od 5.000,00 kuna ako dimnjačarske poslove obavlja protivno odredbi članka 4. ove Odluke (bez valjanog ugovora o koncesiji).

Članak 28.

Fizička osoba kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj:

- u iznosu od 500,00 kuna ako kao Korisnik usluge ne postupi po članku 12. (ne otkloni nedostatke na dimnjaku ili uređaju za loženje) i članku 21. (ne prijavi razloge za izvanredni pregled dimnjaka) ove Odluke i

-u iznosu od 1.000,00 kuna ako kao Korisnik usluge ne postupi po članku 8. i 10. (ne omogući čišćenje i kontrolu dimnjaka i uređaja za loženje) ove Odluke i ako dimnjačarske poslove obavlja protivno odredbi članka 4. ove Odluke (bez valjanog ugovora o koncesiji).

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dimnjačarskoj službi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/95 i 17/99).

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/2

Ur. broj: 2156-04-11-1

Matulji, 24. veljače 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac, oec., v.r.

 

Odluka o obavljanju   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=715&mjesto=51211&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr